Maminitsi makumi mashanu Ekunyengeterera Zviratidzo Zvezvishamiso

0
6799

Marako 16:17 Uye zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda; Muzita rangu vachadzinga mweya yakaipa; ivo vachataura nendimi itsva; Vachabata zinyoka; uye kunyange vakamwa chero chinhu chinouraya, hachingakuvadzi; Vachaisa maoko pamusoro pevarwere, uye vachapora.

Zvishamiso, zviratidzo nezvishamiso ikodzero yekuzvarwa kwemutendi wese. Mwari anoda kuti tishande munzvimbo dzezviratidzo nezvishamiso munzvimbo dzese dzehupenyu hwedu. Nhasi tichave tichiita makumi mashanu emunamato mapoinzi ezvishamiso zviratidzo nezvishamiso, aya manamato anozotipa simba rekuraira zviratidzo nezvishamiso mukufamba kwedu kwemazuva ese kwechiKristu. Rugwaro pamusoro apa muna Marako 50:16 rinotiudza kuti zviratidzo nezvishamiso zvinotevera vatendi. Semwana waMwari, zvishamiso, zviratidzo nezvishamiso zvinogadzwa kukutevera, kwete imwe nzira yakatenderedza. Zvinosuruvarisa nhasi, vatendi vazhinji vakabatikana vachimhanya vachitevera mashura, zviratidzo nezvishamiso. Vazhinji vavatendi vava vabatwa nevaporofita venhema, nemaporofita emhandara, vazhinji vakanyengerwa nekunyengedzwa nekuti vakarasika ipapo pachavo pfungwa yekuzivikanwa. Iwe haufanire kunge uri iye unomhanyisa mushure memashura, iwe unoraira zvishamiso mune zvako mamiriro. Munamato uyu unonongedzera mashura zviratidzo nezvishamiso zvinokuvhurira iwe kune zvigaro zvemabasa makuru pamwe naMwari.

Ini ndinoraira Sei Zvishamiso, Zviratidzo Uye Zvishamiso?

Iwe unoraira Zvishamiso, zviratidzo nezvishamiso kuburikidza neminyengetero ye kutenda. Zvishamiso, zviratidzo nezvishamiso mabasa aMwari, uye zviito zvese zvaMwari zviito zveKutenda. Iwe unoraira zvishamiso, zviratidzo nezvishamiso nemunamato wekutenda. Chero dambudziko rauri kuve naro izvozvi, unogona kutaura kune izvo paatari yeminamato uye uchaona mashura, zviratidzo nezvishamiso mumamiriro ezvinhu akadaro. Pasinei nemamiriro ako ezvinhu, iwe unogona kuraira zvishamiso, zviratidzo nezvishamiso munzvimbo iyoyo. Jesu akati isu tichaporesa vanorwara, kumutsa vakafa, kudzinga mweya yakaipa nekutenda. Izvo zvakangoita sekutenda kwako kuri munzvimbo, hapana zvipinganidzo muHupenyu hwako, zvaungatadza kuchinja. Munamato uyu unonongedzera zviratidzo nezvishamiso, zvinokuisa munzvimbo dzezviratidzo nezvishamiso. Namata uyu minamato uchitenda nhasi uye uchaona mashura makuru muhupenyu hwako muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato

1. Ndinozivisa kuti maropafadzo angu ese akasungwa neguva, buda, muzita raJesu.

2. Ini ndinosunungura makomborero angu kubva mumaoko ehama dzangu dzakafa, muzita raJesu.

3. Ini ndinobvisa maropafadzo angu mumaoko evavengi vese vakafa, muzita raJesu.

4. Ini ndinonyadzisa kuviga kweuroyi hwese, muzita raJesu.

5. Sezvo guva rakatadza kumisa Jesu, hapana simba rinomisa zvishamiso zvangu, muzita raJesu.

6. Izvo zvinonditadzisa kubva paukuru, ipa izvozvi, muzita raJesu.

7. Zvese zvakaitirwa ini, vachishandisa ivhu, ngazviverengerwe, muzita raJesu.

8. Shamwari yega yega isina hushamwari, yakafukunurwa, muzita raJesu.

9. Chero chinomiririra mufananidzo wangu munyika yemweya, ini ndinokubvisa, muzita raJesu.

10. Misasa yese yevavengi vangu, gamuchira nyonganiso, muzita raJesu.

11. Aiwa, Ishe Mwari waEria, simuka musimba Rako uye urege vavengi vangu vese vakurwe pamberi pangu, muzita raJesu.

12. Aiwa, Ishe, apo vavengi vangu varangana chero kundirwisa, mune ramangwana, zano ravo ngarive mapenzi, muzita raJesu.

13. Aiwa, Ishe, apo vavengi vangu vanondifungira zvakaipa, chokwadi chenyu, chindinunure maererano neshoko renyu, muzita raJesu.

14. Ah Ishe, Munhu wehondo, paradzai mazino ezvose izvo izvo dhiabhori achazoshandisa kundirwisa munzvimbo yako Tsvene, muzita raJesu.

15. O Ishe, ndiputsei uye ndiumbei kuti ndive nokubwinya Kwenyu, muzita raJesu.

16. Imwe neimwe sinagogi raSatan, yakamisidzana neni, inzi pamberi pangu ikozvino, nekuti ndiri mudiwa waIshe, muzita raJesu.

17. Chero chipi zvacho mandiri, icho chinoita kuti museve wemuvengi ubudirire, ubviswe izvozvi, muzita raJesu.

18. Zvese zve dhimoni zvinoshandurwa nezveramangwana rangu, sunungura ruoko rwako pane hupenyu hwangu uye ubude kunze kweshuwa, muzita raJesu.

19. Masimba ese, kumashure kwemadhimoni ekushandurwa kwechiitiko changu, kufa, muzita raJesu.

20. Chero simba, riri kumashure kwedhimoni kushandurwa kweruoko rwangu uye masimba, akafa, muzita raJesu.
21. Hudyu dzangu dzose dzichanyadziswa, muzita raJesu.

22. Ini ndinoparadza mabasa eparadzi pane hupenyu hwangu, muzita raJesu.

23. Muti wese wakashata unokura mune nheyo yangu, usimudzwe ikozvino, muzita raJesu.

24. Ini ndinotyora zai rimwe nerimwe rakaiswa nenyoka mune chero dhipatimendi rehupenyu hwangu, muzita raJesu.

25. Wese wenyoka ne scorpion simba zvinopesana nehupenyu hwangu, nyadziswa, mune zita raJesu.

26. O Ishe, maseraga ese uye nezvinyavada zvakapihwa kwandiri kuti vatange kuzvirwira, muzita raJesu.

27. Nyoka yese yakatumirwa kuzondiparadza, dzoka kune watumira iwe, muzita raJesu.

28. Wese mweya mbeveve nematsi, tanga kusunungura kubatisisa kwako pahupenyu hwangu ikozvino, muzita raJesu.

29. Simba rangu repamweya rakarumwa nenyoka, gamuchira kubata kwehumwari kwaMwari ugodzoserwa, muzita raJesu.

30. Iwe nyoka, sunungura kubatwa kwako pasimba rangu rezveMweya, muzita raJesu

31. Ini ndinosunga mweya yega yega yekuvhiringidzika, muzita raJesu.

32. Ini ndinosunga mweya wega wega wekunyongana, muzita raJesu.

33. Ini ndinosunga mweya yega yega yekurasikirwa kwekuziva, muzita raJesu.

34. Iwe mweya wekutya rufu, ibva pahupenyu hwangu, muzita raJesu.

35. Iwe murindi wegedhi wakashata we insulin, sunungura chako, muzita raJesu.

36. Simba rese, ndichiparadza insulin mumuviri wangu, ndinokusunga uye ndinokudzingira kunze, muzita raJesu.

37. Simba rese, rinotadzisa kubatanidzwa pakati pehuropi hwangu nemuromo wangu, ndinokusunga uye ndinokudzingira kunze, muzita raJesu.

38. Wese mweya wekushungurudza, ndisunungure, muzita raJesu.

39. Masimba ese, achirwisa shuga yangu yeropa, sunungura chako, muzita raJesu.

40. Ini ndinotyora kutuka kwese kwekudya nekumwa ropa kubva kuzvizvarwa gumi zvichidzoka kumativi ese emhuri yangu, muzita raJesu.

41. Suo rega, rakavhurwa kumweya yeshuga, padyo neropa raJesu.

42. Chese chinowanikwa nhaka chirwere cheropa, sunungura chako, muzita raJesu.

43. Kutuka kweropa kwese, tupu, muzita raJesu.

44. Kutuka kwese kwekupwanya ganda rangu zvisizvo, kutyoka, muzita raJesu.

45. Ini ndinosunga uye ndinoburitsa dhimoni roga roga mune pancreas yangu, nezita raJesu.

46. ​​Chero simba, richikanganisa kuona kwangu, ndinokusunga, muzita raJesu.

47. Wese museve wa satanic uri mumidzi yangu yeropa, ubude nemoto, muzita raJesu.

48. Dhimoni rega rega rekurohwa, buda muhupenyu hwangu nemidzi yako yose, muzita raJesu.

49. Wese mweya wekushushikana, sunungura ubatisise hupenyu hwangu, muzita raJesu.

50. Chero chii chinotadzisa kugona kwangu kuverenga nekufungisisa pashoko raMwari, kusimudzwa, muzita raJesu

Ndokutendai Jesu

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano