21 Pfungwa dzeMunamato Kune Vabereki

0
6029

Dheuteronomio 5:16 Kudza baba vako naamai vako, sezvawakarairwa naJehovha Mwari wako; kuti mazuva ako ave mazhinji, uye kuti ufambe zvakanaka panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako.

Nhasi tichave tichitarisa pamunamato wevabereki. Isu sevana vaMwari, tinofanirwa kugara takamira mugehena rekubudirira uye nekugara zvakanaka kwevabereki vedu. Imwe yenzira huru dzekuratidza kuti une hanya uye nerudo kuvabereki vako ndeyokuvanamatira, its kugara uchireverera kuti vagare zvakanaka. Nguva imwe neimwe yaunonyengeterera vabereki vako, iwe uri kudzvara mbeu yehupenyu hwakareba uye nehupenyu hunofadza. Iwe haungogara uchinamatira vabereki vako uye uchiri kutambudzika nezvavakatambura. Pasinei nekwavo kwemweya kana kwemweya mamiriro, vanamatire, zvisinei nekuti ivo pane zvakanaka kwauri kana kuti usavanyengeterere, kunyangwe vabereki vako varoyi uye varoyi, uvanyengeterere. Kana vachirwara, nyengeterera yavo Kuporesa, kana varombo vavigira, kana vari vasingatendi, nyengeterera kuponeswa kwavo. Pasinei nemamiriro avo ezvinhu, gara uchinamatira vabereki vako. Munamato uyu unonongedzera vabereki uchakubatsira iwe sezvo uchiisa vabereki vako kunaIshe nekusingaperi.

Zvinosuwisa kuti munyika yatiri kurarama mairi, vatendi vazhinji vakasiya vabereki ipapo. Ivo havaite hanya kuti vapona sei, izvi zvinhu zvine njodzi kuita, Mwari anotarisira kuti isu tiremekedze vabereki vedu, infact ndiyo chete murairo une chipikirwa. Patinokudza vabereki vedu, isu tinowedzera mazuva edu pano Pasi. Kana iwe uchiremekedza vabereki vako, kuti uri kuvachengeta nemweya, mune moyo, mune zvemari uye pamweya, uri kudyara mbeu yehurefu hwakawanda uye nekubudirira paPasi. Iwe haugone kugara zvakanaka muguta uye vabereki vako vachange vachirwara mumusha, unogona kukwezva kutukwa kubva kuvabereki vako. Munamato uyu unonongedzera vabereki unokupa simba rekuchengeta vabereki vako pamweya. Sezvaunonamatira pamusoro pawo nguva zhinji, uchavaona vachiwedzera kusimba muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato

1. Baba ndinokutendai nehupenyu hwevabereki vangu muzita raJesu

2. Baba, nengoni dzenyu, ndinokumbira kuti mundinatse uye kuti minamato yangu igamuchirwe nemi muzita raJesu

3. Baba ndinzwireiwo tsitsi vabereki vangu chero vangangodaro vakaperera pakubwinya kwako muzita raJesu

4. Baba ndinoisa vabereki vangu mumaoko enyu muzita raJesu
5. Ini ndinofukidza vabereki vangu neropa raJesu, Muzita raJesu.

6. Ini ndinoparidza nhasi kuti hapana chombo chakagadzirirwa kupokana nevabereki vangu chicha budirira muzita raJesu.

7. Ini ndinotsiura urwere nezvirwere muhupenyu hwevabereki vangu muzita raJesu

8. Ini ndinodzokera kune anotumira izvozvi !!! miseve yese yedhiabhori yakatumira kuzorwisa vabereki vangu muzita raJesu.

9. Vabereki vangu vanoona Vana vangu nevana vevana vangu muhutano muzita raJesu

10. Vabereki vangu havazoshaye chero chinhu chakanaka muzita raJesu

11. Ini ndinodzivirira vabereki vangu izvozvi kubva kurwara kwese kwekukura muzita raJesu

12. Vabereki vangu uchaona vese varipo vana vachibudirira mukati mehupenyu nguva muzita raJesu.

13. Ini ndinozivisa vabereki vangu ndakaropafadzwa nemweya muzita raJesu

14. Ini ndinotaura kuti vabereki vangu vanokudzwa kwemweya muzita raJesu

15. Ini ndinozivisa vabereki vangu vakachengetedzwa nemweya musimba muzita raJesu

16. Vabereki vangu havazofi vakaviga chero evapo vana mune zita raJesu

17. Vabereki Vangu hamuchazovi mushe mumaoko evavengi muzita raJesu
18. Vabereki vangu vanozoshumira Ishe munguva yavo yehupenyu muzita raJesu.

19. Vabereki vangu vanorega kunamata zvifananidzo zvese munguva yavo yehupenyu muzita raJesu.

20. Ini ndinoti vabereki vangu vakaropafadzwa pazvinhu zvese kusanganisira kuchembera muzita raJesu.

21. Vabereki vangu vese vachararama vachipemberera zuva ravo rekuzvarwa muhutano uye hutano muzita raJesu.

Ndatenda Jesu neminamato yakapindurwa.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano