30 Hondo dzekunamatira Mune Mimba

0
1932

Ekisodho 23: 26 Hakungashaiwi vana vavo, kana kuva mhanje, munyika yako.

Kuberekwa Nguva yemukadzi wese, inguva yekurwa. Vakadzi vazhinji vanosangana nematambudziko mazhinji, ezvekurapa uye pamweya, izvi zvinonetsa kana zvikasagadziriswa mune zvomweya uye pamweya zvinogona kutungamira zvinetso. Nhasi tichave tichiita minamato yehondo munhumbu. Ipo vanachiremba vari kutora hanya nezvekurapa mitezo yako yepamuviri, iwe pamwe nehurombo rako unofanirwa kuve wakasvinura pakunamata. Mimba ndeye hondo, isu tinofanirwa kupindawo muhondo dzeMweya kuti uparadze hurongwa hwakaipa hwadhiabhori pakurwisa kubudirira kwepamuviri pako.

Mwari vakativimbisa mushoko rake, kuti hakuna mumwe kuvakadzi vedu vane mimba ucharasikirwa, asina kurasikirwa nevana ipapo. Iri ndiro izwi raMwari, pese paunoona zvimwe zviratidzo zvisirizvo munzira yekuzvitakura kwako, unofanira kusimuka uye kuramba Dhiyabhorosi neshoko raMwari. Kunyangwe ukaona ropa richibuda mumuviri wako, usafambiswa naro, mira neshoko raIshe uye unamate dhimoni kubva muhupenyu hwako. Iyi yehondo minamato mumimba ichakubatsira iwe kuvaka yako rutendo kusvikira zuva rekununurwa kwako kwakachengeteka. Ini ndinonamatira mai vese vane nhumbu vanoverenga izvi nhasi, UNOGONA KUDZIVISA PAKUSHURE MUJESU IZita AMEN.

Pfungwa dzeMunamato

1. Ini ndinobvisa zvese zvakabiwa nemuvengi muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

2. Ndinodzima zviratidzo zvese, zviroto, mazwi, kutuka zvinopesana nepamuviri uye kubereka mwana muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

3. Ini ndinoraira kufungidzira kwakashata kupokana nekubereka kwangu mwana kuraswa pasi, muzita raJesu.

4. Ishe, regai Simba renyu rekupodza riyerere mukati medunhu rega rega remuviri wangu rinoenderana nekubata uye kubereka mwana.

5. Mwari unomutsa vakafa, muraramisa zvese zvine chekuita nekubata uye kubereka kwemwana wangu, muzita raJesu.

6. Ini ndinosunga, ndinopamba uye ndinopa pasina, zvese zviitiko zveMweya zvinopesana nerunyararo rwemba yangu, muzita raJesu.

7. Ini ndinodzosera vese vanoteverera vanodzinga uye ndacheka zvese zvisina basa zvemhuri, muzita raJesu.

8. O Ishe, ita mwedzi uno uve mwedzi wedu wezvishamiso.

9. Ini ndinoraira madhimoni ese anopindirana nekuzvipira kuti ubve zvino, muzita raJesu Kristu.

10. Ini ndinotora simba pamusoro pekutukwa kose kwakabatana, muzita raJesu.

11. Ishe, regedza zvakashata pamhedzisiro yewakavhunika yedhimoni kana kuzvipira.

12. Ini ndinotora simba pamusoro pezvituko zvese zvinobva mukuputsa kuzvipira, muzita raJesu.

13. Ini ndinoraira madhimoni ese anopindirana nemhiko dzakaipa dzevabereki uye kuzvipira kuti ubve kwandiri ikozvino, muzita raJesu.

14. Kumbira Ishe kuti vakuparadzanise zvizere kubva kuzvitadzo zvemadzitateguru ako neropa rinokosha raJesu.

15. Kumbira Ishe kuti vabvise kutukwa kana kwaive kwaAri.

16. Raira kuti kutukwa kwekukanganisa kupunzike, muzita raJesu.

17. Isa mafuta uye ndokuraira madhimoni ese anopindirana nekutukwa kuti ubude kamwe, muzita raJesu.

18. Raira chero dhimoni rinotambudza muviri wangu kana kukonzera zvinonetsa kuti zvisiye kamwechete, muzita raJesu.

19. Kumbira Ishe kuporesa zvese zvakakanganiswa zvakaitwa.

20. Ini ndinobvisa uye ndinobvisa kubva pamoyo wangu pfungwa dzose, mufananidzo kana mufananidzo wekutadza muzvinhu izvi, muzita raJesu.

21. Ini ndinoramba mweya yega yega yekusahadzika, kutya uye kushushikana, muzita raJesu.

22. Ini ndinorega kusanonoka kose kusada Mwari kuenda pakuratidzwa kwezvishamiso zvangu, muzita raJesu.

23. Ngirozi dzaMwari mupenyu dzikure dombo rega rega rekutadzisa kuratidza

nezvibodzwa zvangu, muzita raJesu.

24. Ishe, kurumidzai izwi renyu kuti riite mugwaro rimwe nerimwe rehupenyu hwangu.

25 Ndidzorerei, imi Jehovha, vavengi vangu.

26. Ini ndinoramba kubvumirana nevavengi vekufambira mberi kwangu, muzita rine simba raJesu.

27. O Ishe, ini ndinoshuvira mabhedzisiro maererano nepamuviri nhasi, muzita raJesu.

28. O Ishe, ini ndinoshuvira mabhedzisiro maererano nepamuviri vhiki rino, muzita raJesu.

29. O Ishe, ini ndinoshuvira mabhedzisiro maererano nepamuviri pemwedzi uno, muzita raJesu.

30. O Ishe, ini ndinoshuvira mabhedzisiro maererano nepamuviri gore rino, muzita raJesu

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano