Masimba Emunamato ane Simba Runyararo

0
2414

Johane 14:27 rugare ndinosiya nemi, rugare rwangu ndinokupai; kwete sekupa kunoita nyika, ini ndinokupai. Moyo wako ngaurege kutambudzika, kana kutya.

Nyika yatiri kurarama mairi nyika inonetsa. Nhau dzakaipa dzave kuita kwezuva, paunotarira TV, radio kana internet, zvese zvaunoona inhau dzisina kunaka kwese kupi. Sevatendi, pane rugare rwaMwari runogona kutipa nyaradzo munyika ino. Pakati pekusagadzikana kusingadzoreki kuri kuitika munyika nhasi, tinogona kuramba takachengeta rugare rwedu muna Kristu Jesu. Nhasi tichave tichitarisa makumi matatu eminamato yeminyengetero yerunyararo. Izvi zvine simba munamato mapoinzi inokupa zororo, mukati medutu rehupenyu. Ndinokukurudzira kuti unamate navo nemoyo wako wese nhasi.

Chii chinonzi rugare? Runyararo pamamiriro aya runongoreva kuve nekuzorora kwemukati, zvisinei nezviri kuitika zvakakukomberedza. Iko kuvimba kwemukati kuti Mwari achiri kutonga hupenyu hwako. Jesu muna Johane 14:27 akakurudzira vadzidzi vake kuti vave nerunyararo kunyange mukati medambudziko. Runyararo chiito cha kutenda, muna Mwari, nekuti kana uine rugare zvinoreva kuti hautungamidzirwe uye kana usiri kutamiswa zvinoreva kuti une kutenda. Uye kutenda kunogara kuchishanda. Iyi minamato inesimba yekunamatira rugare ichaenda kukusimbisa pamweya uye mukati, ichasimudzira mweya wako nekukupa tariro uye nekuvimbisa kuti uchauya mukunetsa mukukunda. Sezvo iwe uchiita iyi minamato yemunamato, ini ndinoona Mwari vachidzorera runyararo muwanano yako, bhizinesi, hukama, basa, vadzidzi, hupenyu hwemweya etc muzita raJesu. Namata uyu minamato nekutenda nhasi uye utore rugare rwako rusingagumi.

Pfungwa dzeMunamato

1. Baba ndinokutendai nerunyararo rwenyu rusinga nzwisiswe nevanhu muzita raJesu

2. Baba ndinzwireiwo tsitsi uye mundiregerere pane zvese zvandinonyunyuta nemuzita raJesu

3. Oh Lord ndipeiwo neMweya werugare muzita raJesu

4. Ndipe simba nerunyararo hwako mukati meyedzo dzangu muzita raJesu

5. Ini ndinoramba mweya wekuvhiringidzika muzita raJesu

6. Ini ndinoramba mweya weshungu muzita raJesu

7. Ini ndinoramba chiitiko chekupopota uye kunyunyuta nemuzita raJesu.

8. Ini ndinoramba mweya wekutya muhupenyu hwangu muzita raJesu

9. Handizomboshaya rugare rwepamoyo muhupenyu hwangu zvakare muZita raJesu.

10. Ini ndinogashira nyasha kuva nerunyararo mukati medutu rehupenyu munaJesu zita.

11. Kukundikana kwemari uye kunyara izvo vamwe vanotya hazvizoitika-muzita raJesu.

12. Iko kutya kwekudzokera kumashure kwandakarera kana kurera muhupenyu hwangu hakuuye pandiri, muzita raJesu.

13. Kutya kusazadzikiswa pamweya hakuzokure muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

14. Rega kutya kwekushayikwa mushumiro kubve muchiratidzo changu, muzita raJesu.

15. Kutya kwekuita zvivi zvisingakanganwirwe kuchisukwa mandiri neropa raJesu.

16. Rega kutya kwekutadza kukunda chero kushaya simba mandiri kuoma kusvika kumidzi yawo, muzita raJesu.

17. Rega kutya kupotsa kubvutwa kudzokere kuzasi kwegomba, muzita raJesu.

18. Ini ndinosunga uye ndinodzinga kutya kwese kwekukanganisa kutenda kwangu, muzita raJesu.

19. Ini ndinosunga uye ndinodzinga kutya kwese kurasikirwa nokuzodzwa kwangu neruponeso, muzita raJesu.

20. Ini ndinotyora sungano yese yakaipa yakaunza kutya muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

21.Ndinowana rugare muroorano yangu izvozvi muzita raJesu

22. Ini ndinotora runyararo mubhizinesi rangu izvozvi muzita raJesu

23. Ini ndinogamuchira rugare mumhuri yangu ikozvino muzita raJesu

24. Ini ndinosunungura rugare mumutakuri wangu izvozvi muzita raJesu

25. Ini ndinogamuchira rugare muhutano hwangu ikozvino muzita raJesu

26. Ini ndinogashira runyararo muhupenyu hwangu hweMweya zvino muzita raJesu

27. Ini ndinoparidza kuti Jesu Kristu achiri kutonga hupenyu hwangu muzita raJesu

28. Kubva nhasi zvichienda mberi, handizombonetseki nematambudziko angu muzita raJesu

29. Ndine runyararo urwo Kristu chete anogona kupa muzita raJesu

30. Baba ndinokutendai nekundibhabhatidza nerunyararo rwekudenga muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano