30 Minamato yeMinamato Yekuzodzwa KwaPorofita

2
7757

Mabasa Avapositora 1: 8 XNUMX Asi muchagamuchira simba, kana Mweya Mutsvene wauya pamusoro penyu, uye muchava zvapupu zvangu muJerusarema, nomuJudhiya mose, nomuSamaria, uye kusvikira kumugumo wenyika.

Kuzodza kwechiporofita kuzodza kwesimba. Izvi kuzodza inokuisa pamusoro paDhiabhori uye mamiriro ese ezvinhu uye mamiriro. Kuzodzwa kwawo kunoita kuti Mwari asimbise izwi rega rega rinobuda mumuromo mako. Ndiko kuti, kana ano anozodzwa pauri pauri, sezvaunotaura iwe, uchazviona. Nhasi tichave tichiita minamato yenzvimbo dzekuzodza kwechiporofita. Wese mutendi anoshuva kuyerera muchikamu ichi anobata nenyasha idzi kuburikidza nemunamato uyu anonongedza nhasi. Wese munhu mukuru waMwari mubhaibheri rakashandiswa mukuzodza kwechiporofita.Tungamira Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Joshua, Joshua.Dhavhidha, Eriya, Erisha, Ivo Vapositora, nezvimwe zvese zvavakaita mukuzodza kwechiporofita uku, hazvishamise kuti vakazunzwa Nyika ine kutenda ikoko. Nhasi uno paunoita minamato ino yekuzodza kwechiporofita, iwo iwo nyasha dzichawira paZita raJesu.

Uri Muporofita here?

Kuzodzwa kwechiporofita uku kunorevei? Uku kuzodzwa kwechiporofita kusimbisa kwesimba na Mweya Mutsvene, inokupa simba pamusoro pemamiriro ehupenyu. Iko kuzodza uko kunokupa simba kuti iwe uteme chinhu uye chobva chasimbiswa. Jesu Kirisito paaitaura nezvekutenda kunofambisa makomo munaMateu 17:20, naMako 11: 22-24, Aitaura nezve kuzodzwa kwechiporofita. Kuzodza uko kunokupa simba kuti uve nezvaunotaura. Zvisinei kuzodzwa kwechiporofita hazvireve kuti iwe uri muporofita. Kudanwa kwemuporofita kudanwa kwesarudzo dzenyasha. Mwari anosarudza waanoda kuti ave Muporofita. Muporofita mumwe anofanotaura nezvenguva yemberi kunyevera vanhu vevanhu kana kuvakurudzira. Paul aive asiri muporofita, asi Agabus aive. Kunyangwe hazvo Paul asina kudaidzwa muhofisi yemuporofita, akashanda mukuzodza kwechiporofita. Hofisi yoMuporofita inofanotaura, nepo kuchizodza kwechiporofita kuchikupa simba kuti iwe utaure, ndiko kuti kudana izvo zvaunoda kuona muhupenyu hwako kuti zvive.

Sei Kuti Ugamuchire Kuzodzwa Kwemuporofita?

Uku kupa simba kuri kupa kwauri neMweya Wakachena, kuburikidza neminamato yekuzodzwa patsva. Munamato uyu unonongedzera kuzodzwa kwechiporofita kuchakonzeresa iwo Mweya Mutsvene kukupa simba kubva kumusoro rinozokupa simba rekutemera chinhu chinhu uye uchaona chasimbiswa. Kubva nhasi, chero izwi raunotaura muminamato, richasimbiswa naMwari muzita raJesu. Sezvo iwe uchizivisa sick vanopora, vachapora muzita raJesu, sezvaunoraira madhimoni kuti abve, ivo vachasiya muzita raJesu. Chero chipi zvacho chaunosunga pano pasi chinosungwa kudenga, uye chero chaunosunungura pasi pano chinosunungurwa kudenga muzita raJesu. Naizvozvo zvichava kwauri. Ndinokukurudzira kuti unamate iyi minamato mukutenda isimbiswe nesimba nhasi muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato

1. Tenda Mwari nesimba reMweya Mutsvene.

2. Baba vangu, ngoni dzenyu ngadziwedzere kutonga kwese kwandinoitwa munaJesu amen.

3. Baba, regai Mweya Mutsvene vandizorodzezve.

4. Baba, nzvimbo yese isina kuvhunika muhupenyu hwangu ipuwe, muzita raJesu.

5. Baba, mundivise nemoto weMweya Mutsvene, muzita raJesu.

6. Let all anti-simba bondage break in my life, muzita raJesu.

7. Vatorwa vese ngavatize kubva pamweya wangu uye Mweya Mutsvene ngaatore kutonga, muzita raJesu.

8. Ishe, ndibate pamweya pamusoro pegomo kumusoro.

9. Baba, matenga ngaavhure uye kubwinya kwaMwari kuwire pamusoro pangu, muzita raJesu.

10. Baba, regai zviratidzo nezvishamiso zvive chirongwa chezuva rehupenyu hwangu gore rino, muzita raJesu.

11. Baba, ita zviratidzo nezvishamiso zvive wangu, muzita raJesu.

12. Mufaro wese wevadzvinyiriri paupenyu hwangu, shandurwa uve shungu, muzita raJesu.

13. Vese varwi vane masimba mazhinji, vanoshanda nesimba kuzorwa neni, vakaremara mitezo, muzita raJesu.

14. Ishe, vhurai maziso angu nenzeve kuti ndigamuchire zvinoshamisa kubva kunemi.

15.HaIshe, ndipe rukundo pamiyedzo uye nemano aSatani.

16. O Ishe, fungidzira hupenyu hwangu hwomweya kuti ndirege kumisikidza kubata hove mumvura isingabatsiri.

17. Ishe, sunungura rurimi rwemoto pamusoro pehupenyu hwangu uye upise tsvina yemweya iri mukati mangu.

18. Baba, nditorei nzara nenyota yekururama, muzita raJesu.

19. Ishe, ndibatsirei kuti ndive ndakagadzirira kuita basa renyu ndisingatarisiri kuzivikanwa kubva kune vamwe.

20. O Ishe, ndipe rukundo, pamusoro pokusimbisa kusasimba nezvitadzo zvevamwe vanhu, ndichiregeredza zvangu.

21.Mweya Mutsvene unonaka, usamborega ndichivharira iwe muzita raJesu

22.Mweya Mutsvene unonaka, usamborega ndichiedza kuti ndikwanise kuyedza iwe kusvika muzita rangu muna Jesu

23. Unodikanwa noMweya Mutsvene, shanda wakasununguka mandiri uye kubudikidza neni muzita raJesu

24. Unodikanwa noMweya Mutsvene, cheneswa zviteshi zvehupenyu hwangu muzita raJesu

25. Rega kupisa kwako ishe, kupedze kuda kwangu, muzita raJesu.

26. Rega murazvo weMweya Mutsvene upise paatari yemoyo wangu, muzita raJesu.

27.Mweya Mutsvene, rega simba rako ribude seropa mumatsipa angu.

28. Anodikanwa naMweya Mutsvene

29. Runotapira rweMweya waMwari ,, moto Wako upise zvese zvisiri zvitsvene muhupenyu hwangu muzita raJesu

30. Wadiwa Ho! Yomweya ,, Wako moto ubudise simba muhupenyu hwangu muzita raJesu

Advertisements

2 COMMENTS

  1. Ndinokutendai nekundidzidzisa kuzodza uku. Mwari vakuropafadzei zvakanyanya uye ndinovimba kuti nguva inotevera ndichazodzidzisa vamwe

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano