30 Ndima dzepasati yoMinamato Yebasa

0
5761

Mapisarema 92: 1 Chinhu chakanaka kuvonga kuna Jehovha, nekuimbira zita renyu nziyo dzokurumbidza, imwi Wekumusoro-soro. 92: 2 Kuti ndiratidze tsitsi dzenyu mangwanani, nokutendeka kwenyu usiku hwese,

Pre-service munamato mapoinzi minamato yemunamato inonamatwa pamberi a chechi basa rinotanga. Iyi pre-service manamato mapoinzi anogona kumutswa zuva risati ratanga kana maawa mashoma isati yaitwa. Chinangwa cheminamato yepamberi pekushandira kugadzirira pamweya kwevhisi. Mufundisi wese anoda kuona simba rakakura mukereke yake, haafanire kuoneka muchechi chero ipi zvayo. Kana iwe uchienda kumachechi ako kuchechi zvakangoita, unogona kupedzisira waita tsaona mumaoko e umambo hwerima. Asi apo paunogadzirira pamweya kubudikidza neminamato yebasa rega rega, haumbofi wakashaiwa huvepo hwaMwari.

Muna Mateo 16:18, Jesu akati 'ndichavaka kereke yangu uye magedhi egehena haangaikunde '. Kereke yega yega iri iri kurwiswa nemauto erima, ndosaka kune ngozi kumhanyisa kereke isinganamate. Masuwo e gehena inogona chete kudziviswa kuburikidza neminamato. Kana chechi ichinge yapihwa minamato yakadzama, iwo mamiriro ekunze anozadzwa uye nekubhadharwa nesimba raMwari. Hakuna dhiabhori anogona kukunda munharaunda inowanikwa huvepo kwaMwari. Minamato yekushumirwa isati yaitwa, kana uchifanira kuona simba, Zvese mufundisi unofanira kugadzira nguva yekunamatira basa rega rega, iwe unofanirwa kutanga nekutenda Mwari nekuda kwebudiriro ye masevhisi apfuura, ipapo unonamata kuti huvepo hwake huonekwe muhushumiro hwako hwezvino izwi izvo zvichazoparidzwa mune yese sevhisi uyezve unobvunza kuti Mwari anoshanyira yega yega nhengo nekusangana kwavo kwega sezvavanoratidzira kubasa. Iyi prevhisi yeminamato yemashumiro ichakumisikidza iwe kune imwe nguva huru pamberi paMwari. Sezvo iwe uchiita minamato iyi nhasi uye nguva dzose, machechi ako echechi haazomboshayikwa moto muzita raJesu.

Pre-Service Minamato Pfungwa

1: Baba ndinokutendai nekuwanda kwenhengo kumachechi edu kuchechi Svondo rapfuura

2: Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekutaura kwakasiyana siyana muhupenyu hweenhengo

3: Baba, ndinokutendai nekusimbisa izwi rechiporofita muhupenyu hwenhengo imwe neimwe muzita raJesu

4: Baba, muzita raJesu, ndinokutendai neruoko rwenyu rune simba urwo rwuri mukusimudzira kukura kwechechi ino kusvika zvino

5: Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekupa boka renyu huchenjeri nehungwaru kubudikidza nemuApostora pamusoro peChechi iyi kubva pakuvambwa

6: Baba, muzita raJesu, tinokutendai nekupindura nekukasira kweminamato mukati medu munamato

7: Baba, muzita raJesu, ndinokutendai neruzhinji rwakaponeswa rwemweya mumabasa muzita raJesu

8: Baba, ndinokutendai nekuratidzwa kwekuvapo kwedu mukati medu, sekese uye sevanhu kubva pagore zvakatanga

9: Baba, tinokutendai nekutanga vatendeuki vedu vese vatsva uye mamemba matsva egore ra2019, zvichikonzera kukura kuri kuramba kuchiitika kwemakereke edu pasi rese.

10: Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nerunyararo nerunyararo rwakasangana muChechi ino kubva pakuvambwa

11. Baba, muzita raJesu, poresai munhu wese anonzi arikurwara muchechi umu uvadzorere hutano hwakakwana.

12. Baba, muzita raJesu uye nekuratidzwa kweIzwi Rako, nekuremekedza dzosimbisa hutano hwenhengo yega yega pasi pehukomba chero hwechirwere parizvino.

13. Baba, muzita raJesu, paradzai chimiro cheese chakaremara chinokanganisa hupenyu hwenhengo chero ipi, zvichikonzera kugona kwavo kwakakwana.

14. Baba, muzita raJesu, nunura mutezo wese weChechi ino kubva mukudzvinyirira kwadhiyabhorosi uye simbisa rusununguko rwavo izvozvi.

15. Baba, muzita raJesu, ita kuti nhengo yega yega iwane chokwadi chehutano hwedenga rose mukati megore rino, nekudaro zvinotishandura kuva zvishamiso zvinorarama pakati pevanhu.

16. Baba, muzita raJesu, munhu wese anonzi haana basa muchechi ino ngaatore mabasa avo ezvishamiso mwedzi uno.

17. Baba, muzita raJesu, itisa kuti nhengo yega yega inakirwe nerudo rwekunaka zvichikonzera kushomeka kwemashura mwedzi uno.

18. Baba, muzita raJesu uye nekushanda kweMweya weUchenjeri, gadzai nhengo yeChechi ino mumabhizinesi edu akasiyana siyana, mabasa uye emabasa gore rino.

19. Baba, muzita raJesu uye nezwi reMweya Wako, tungamira nhengo yega yega munzvimbo dzekutadza kuona zvakanaka gore rino, zvichisimbisa yedu Dawn Era itsva.

20. Baba, muzita raJesu uye nekuwana zvakavanzika zveumwari, fambisai basa remaoko emunhu wese weChechi ino gore rino, nekudaro vatinongedza munyika yemabasa

21: Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuita iyi chechi gomo rezvinzwi zvechokwadi seMweya waMwari unoshumira kune izvo zvinodiwa nenhengo dzese.

22: Baba, mune raJesu, tinokutendai nekutipa rugare rwakareba nekureba kweNigeria (kana kutaura nyika yenyu) zvichiita kuti vhinyu iite nyore kuenda kumamisha akapindirana muzita raJesu

24: Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuda kweNew Dawn kurongeka kwekusimbisa izwi mumasevhisi edu gore rino, zvichikonzera zviratidzo nezvishamiso pakati pedu

25: Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekukura kwechechi kwakakura kunoonekwa nemakereke edu pasirese

26: Baba, muzita raJesu, ndinokutendai neiwo huchenjeri hweshura huri kushanda mumuranda wenyu, Mupostori pamusoro pekereke ino kubvira pakuvambwa

27: Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekupa simba rehumwari kumuranda wenyu mese mukati megore rino

28: Baba, muzita raJesu, regai vako vanokohwa vatore nzira munzira yedu yekukohwa nhasi, vachiparadza masimba ese aSatani ari kutsvaga kurwisa vanhu vazhinji kuti vadeedzerwe kupinda muchechi ino mangwana, Svondo.

29: Baba, muzita raJesu, tinouya kuzopesana nezvinhu zvese zvemamiriro ekunze nguva isati yasvika, kana isati yapera (s) mangwana Svondo, zvichikonzera kuwanda kwevanhu vazhinji

Makumi matatu

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano