Makumi makumi matatu eminamato yematanho Anotevera

0
3410

Dheuteronomio 2: 3 Makatenderera gomo iri nguva yakaringana; dzokai kuchamhembe.

Ndine nhau dzakanaka kumunhu wese ari kuverenga izvi nhasi, Yako nguva yekuchinja matanho. Iwe wakashamisika mune icho chinzvimbo chakakura zvakakwana, inguva yake yekuti iwe uende kune ako anotevera matanho. Ini ndakanyora makumi matatu emunamato mapoinzi anotevera mazinga, iwo munamato mapoinzi achakubata iwe kubva kwauri ikozvino kune ako anotevera matanho. Ndinokukurudzira nhasi kuti uite minamato iyi nemoyo wako wese, kana wakaneta nekuve panzvimbo imwe chete iyoyo, saka nyengetera izvi minamato yemunamato nechishuwo nhasi uye uzvione uchichinja matanho muzita raJesu.

Ndeipi Inotevera Matanho?

Matanho anotevera ari kutaura pamusoro pekuchinja kwakanaka kwenzvimbo, shanduko yemamiriro, uye kuwedzera kwehupenyu hwako. Joseph akasimudzirwa kubva kumusungwa kuenda kuva prime minister, King David akasimudzirwa kubva kumufudzi mukomana kuenda kunaMambo, Gidheoni akasimudzirwa kubva kumurombo murombo kuenda kuna Mutongi muIsrael, Nehemia akasimudzirwa kubva kumudiri wewaini kuna Gavhuna muJudha, Esiteri aive akakurudzirwa kubva kumusikana wechiJudha kujaira kuva Mambokadzi muPezhiya neMedhia, izvi zvese mienzaniso yemazinga anotevera, kana Mwari akazviitira vanhu vese ava, achiri kukuitira nhasi. Jesu Kristu ndiye mumwe chete zuro, nhasi uye nekusingaperi. Haasati achinja, ndosaka ini ndichiziva kuti munamato uyu unongedzera emazinga anotevera achachinja mamuri ako nhasi muzita raJesu.
Unoshuva a ushambadzi kubasa? wakaneta nekusagadzikana muhupenyu hwako here? zvino aya manamato ndeawe. Iyi inguva yekurwa kurwa kwakanaka kwekutenda, yave nguva yekugadzira budiriro nechisimba. Mwoyo wamambo uri mumawoko aMwari, apo iwe uchiita minamato iyi, Mwari vari kuzofambisa mwoyo yeavo vanotsvaga rubatsiro kuti vakubatsire. Namata iyi minamato nekutenda nhasi, Paridza nhanho dzako dzinotevera nechisimba, huya kuzorwa nechero simba rakakubata pasi, uye uchakunda muzita raJesu. Ndiri kukuona uchipinda mumazinga ako anotevera muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato

1. Ini ndinodzora mutemo wese wa satanic wakapihwa kupesana nekusimudzirwa kwangu, muzita raJesu.

2.Haiwa Mwari, regai izvo zvinotyisa semafashama zviteedzere, zvidzore upedze vavengi vavengi vangu, muzita raJesu.

3. Finger yaMwari, unseat imba yangu yakasimba, muzita raJesu.

4. Shiri dzose dzakaipa, dzinobhururuka nekuda kwangu, dzabatwa, muzita raJesu.

5.Mumiriri wega wega wekunyadzisa, kudzokera kumashure nekunyara, ndisunungure muzita raJesu.

6. Ini ndinoputsa zvigaro zvese zvakaipa, zvakagadzirirwa kurwisa hupenyu hwangu, muzita raJesu

7. Wese mushandira wekuvhiringika muhupenyu hwangu, pararira kuparadzwa, muzita raJesu.

8. Masimba ese, achikurisa matambudziko angu, unowira pasi uye unofa, muzita raJesu.

9. Ini ndinozvisunungura kubva pane chero kutuka kunoshanda mumhuri yangu, muzita raJesu.

10. Chese chinomweya, chakapihwa ini kuti ndidye, idya nyama yako, muzita raJesu.

11. O Ishe, regai vese vanopikisana nemagadziriso angu vanyadziswe, muzita raJesu.

12. Ini ndinotora simba rekukunda uye kukunda pakati pevamwe vese vakwikwidza, muzita raJesu.

13. Ishe, tongai danho rega rega nepaneli ngandiitirwe zvakanaka, muzita raJesu.

14. Shoko rega rega rakashata uye chirevo pamusoro pebudiriro yangu, nyatso zadziswa, muzita raJesu.

15. Vanokwikwidza vese neni mune ino nyaya vanowana kukundwa kwangu kusingagoneki, muzita raJesu.

16. Ndinoti huchenjeri hwedenga kupindura mibvunzo yese mune, nzira inoenderera mberi yekukonzera kwangu, muzita raJesu.
17. Ini ndinoreurura zvivi zvangu, kuratidza dzimwe nguva kusahadzika.

18. Ini ndinosunga mweya wega wega uchinyengedza avo vandibatsirwa neni, muzita raJesu.

19. Ini ndinobvisa zita rangu kubva kubhuku reavo vanoona kunaka vasina kurara naro, muzita raJesu.

20. Iwe gore, unovharira mwenje wezuva rekubwinya kwangu uye kuputsika, pararira, muzita raJesu.

21. Ini ndinotaurira angu anoteera mazinga angu muhupenyu hwangu muzita raJesu

22. Ini ndinotaurira angu anotevera mazinga mubhizinesi muzita raJesu

23. Ini ndinotaura danho rangu rinotevera muratidziro yangu muzita raJesu

24. Ini ndinotaurira angu anotevera mazinga angu ebasa rangu muzita raJesu

25. Ini ndinoparidza nhasi kuti varume nevakadzi vakabatana kune kwangu kuenda vanozondiwana nhasi muzita raJesu

26. Ini ndinosunungura Ngirozi kumakona mana epanyika kuti ndiunzire vabatsiri vangu kwandiri muzita raJesu.

27. Ini ndinoramba kudzikiswa muhupenyu hwangu nekusingaperi muzita raJesu

28 .. Ini ndinoramba kudzokera kumashure muhupenyu hwangu nekusingaperi muzita raJesu

29. Ndinozvifukidza neropa raJesu Kristu.

Ndatenda Jesu nekushandura matanho angu muzita raJesu

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano