20 Mavhura eMunamato poKushandira Chechi

2
7690

Mapisarema 75: 1 Tinokuvongai, Mwari, isu tinokutendai, nekuti zita renyu riri pedyo nemabasa enyu anoshamisa.

Maitiro aunovhura sevhisi anotarisa kuti yakawanda sei yekuratidzwa kwehuvepo hweVamwari hwaunoona mune iyo basa. Nhasi ndanyora mimwe minamato yekuvhura pamunamato wekereke. Iyi yekuvhura minamato yemunamato inokugadzirira iwe kufamba kwaMwari mukati mehushumiro. Ichagadzirirawo Nhengo dzechechi uye vashandi veChechi kuti vatore kubva kuna Mwari. Chechi inzvimbo yemweya, saka gadziriro dzekunamata dzinofanirwa kuitwa kuitira kuti uwedzere makomborero aMwari mukushumirwa. Pese paunotanga sevhisi yako nemitsara yekunamata uye ine simba yekuvhura, unosungirwa kuona ufakazi muhupenyu hwenhengo. Munamato wangu kwauri uyu, wako chechi masevhisi haasati achizoshayazve moto zvakare muzita raJesu.

5 maBhenefiti eAkuvhura Mapepa eMunamato Kune Chechi Chechi

1) Kutenda: Yayo nguva dzose huchenjeri uye hwakanaka kutenda Mwari nekuda kwekubudirira kwebasa rapfuura. Kana tikadzidza kukoshesa Mwari nekuda kwezvakapfuura, Iye anotarisira zororo. Saka tinofanira kutanga isu zvokuvonga minamato, tinofanirwa kumutenda nekuda kwekubudirira kweminamato yechechi yapfuura, nekuda kwekuvapo Kwake kunoratidzika, uye nekuda kwezvakawanda ufakazi hwatakaona mumasevhisi apfuura.

2). Hupo Hwake: Kuvapo kwaMwari mune imwe neimwe chechi yekusevenzi ndiyo yese yatinoda kuti tioneswe Zvishamiso nezviratidzo nezvishamiso. Isu tinokumbira kuvapo Kwake pachena muKereke yebasa redu. Izvi zvakakosha kwazvo, nekuti pamberi paMwari, pane rusununguko, makomo anofambiswa nekuvapo Kwake. Kana sevhisi yakazadzwa nehuvepo hwaMwari, Hakuna Dhiabhori anogona kunyengedza basa iro muzita raJesu.

3) Shoko: Tinofanira kunyengeterera nguva yakakodzera muBasa. The izwi raMwari pamushando wega wega mune chishandiso chaMwari chekushandura uye shanduko pamushando wese. Izwi raMwari rinofanira kuve nyowani, riine simba uye richikurumidza. Izwi raMwari rinofanira kutakura simba raMwari kuporesa, kununura nekudzosera vanhu. Ndokusaka tichifanira kunamatira izwi nyowani isati yatanga basa, tinofanirwa kukumbira Mwari kuti aise vhe vhe nyowani mumuromo memuranda Wake saAvanoshumirira vanhu.

4) Kune Vazhinji Tinofanira kunamatira vanhu vazhinji kuti vaende kuchechi yedu sevhisi sezvakaitika munaMabasa 13:44, apo guta rose rakaungana kuzonzwa shoko raMwari. Ndirini paunofanira kukumbira Mwari kuti amutsa guta rese, nharaunda nemusha kuti vauye kuzonzwa izwi raIshe mukereke.

5). Ungano Dzemunhu: Pasina kusangana neuMwari, hapana basa rakakodzera kuti riuye. Kuuya kuchechi usina kusangana kwakafanana nekuenda kuchipatara usati wagamuchira kurapwa kwako. Naizvozvo tinofanira kunamatira kuti vanhu vatorezve ikoko kusangana, kuti varwere vaporeswe, kuti vakarasika vaponeswe, kuti vakaora mwoyo vakurudzirwe. Tinofanira kunamatira kuti Mwari vashanyire munhu wese anoonekwa ari muvhisi.

Patinoita minamato yokuvhura minamato yebasa rechechi, tinosungirwa kuona ruoko rukuru rwaMwari ruchisimuka mumasevhisi edu.

Pfungwa dzeMunamato

1. Baba, Tinokutendai nekuunganidza vanhu vazhinji mumashumiro edu nezuro uye nekupa munamati wese mukana wekusangana neZita renyu- Psa. 118: 23

2. Baba, Tinokutendai nekumisikidza vatendeuki vedu vese mukutenda uye muchechi ino kubva gore rakatanga - Jn. 10:28

3. Baba, tinokutendai nekuparadza nzvimbo dzose dzegehena kupokana nekuenderera mberi kweichi chechi - Mat. 16:18

4. Baba, Tinokutendai nekunyaradza izwi rega rega rinotsvaga kutsausa vanhu kuti vauye kuChechi ino, izvo zvave kukonzera kupambwa kwevanhu vazhinji - Tit. 1: 10-11

5. Baba, tinotema mutongo pane zvese manipulates satan akanangana nekukanganisa kukura kweChechi iyi, zvichikonzera kuunganidzwa kwevanhu vazhinji vanogara Svondo iri kuuya - Ekisodo 12: 12.

6. Baba, vhurai moyo yehukama hwega hwega pakunda yekukohwa vhiki ino kune vhangeri ipapo zvichitungamira vazhinji kuna Kristu uye ino kereke - Mabasa 16:14
7. Baba, itai kuti izwi reMweya Mutsvene rinyaradze izwi remumwe mutorwa ari kutsvaga kushandisa vatendeuki vedu vatsva nenhengo nyowani kubva pakugadzwa muChechi ino - Joh 10: 5

8. Baba, ngapave kuitwezve basa kweMabasa 13:44 mukereke ino iri Svondo inouya - Mabasa 13:44

9. Baba, rega kupikisa kwese kuendesa kuzere kweiyo chechi yechiporofita kukura kwehurongwa kuparadzwe, zvichikonzera kuunganidzwa kweungano-dzinotyora vanhu vazhinji Svondo iri kuuya - Mat. 16:18

10. Baba, unganidzai vanhu vazhinji mumusangano wekereke ino manheru ano uye mupe vanamati vese vatendeuke neshoko renyu - Psa. 65: 4

11. Baba, ipai vatendeuki vedu vatsva chiratidzo chekuti "pandakanga ndiri bofu, ikozvino ndogona kuona '', kuti vagogona kusimbiswa mukutenda uye muChechi ino yeupenyu - Jn. 9:25

12. Baba, regai kushingairira kwaIshe kupedze nhengo yese, vateedzere kwakarasika neruchiva vhiki rino, zvichikonzera kupinda kwevanhu vazhinji muumambo uye ino Chechi Svondo ino - Jn. 2:17

13. Baba, regai avo vanokohwa-vatumwa vaende munzira yakatarisana nemunda wedu wekukohwa vhiki ino, vachiparadza masimba ese aSatani achiramba vanhu kuti vaponeswe - Zvak. 12: 7-8

14. Baba, vhurai maziso ehukama hwese hwakagadzirwa pamunda wekukohwa vhiki ino kuti uone kereke iyi seguta ravo rakarongedzerwa naMwari uye nekugara imomo kweupenyu- 2 Sam. 7:10

15. Baba, regai Mweya Mutsvene vafuridzire pamatsime nematirakiti, nekuvashandura kuita magneti emweya; nekudaro kunyora vachigara vazhinji muChechi ino Inouya Svondo - Zek. 4: 6

16. Baba, shandurai vatendeuki vedu vese vatsva uye nhengo nyowani kuti dzive vadzidzi vaKristu vanoshingairira, zvichidaro zvichitungamira vazhinji kuna Kristu neChechi ino inouya Svondo - Jn. 4: 29/39

17. Baba, nongedzerai nhanho dzeMukundi wese akashushikana adzokere kuchechi ino Svondo ino, uye pakudzoka kwavo, vapei nzira yakanaka yekufarira - Is. 51:11

18. Baba, ruoko rwenyu rune simba ngarurambe ruve pamakereke edu ese achangodyarwa ekukura nekusimudzira - Mutemo. 2:47

19. Baba, regai Mweya Mutsvene uburuke se'Mhepo ine Simba, Inomhanya ', ichinyora vanhu vasina kumboonekwa muChechi ino Svondo Iri Kuuya - Num. 11:31

20. Baba, ita kuti zviitiko zvako muChechi ino ziviswe kune dzimwe nyika sapazuva rePentekosti, nokudaro ndokunyora ruzhinji rwevanhu muChechi ino iri kuuya Svondo - Mabasa 2: 6/41

Advertisements

2 COMMENTS

  1. Ndinoda kuziva humbowo hwemuBhaibheri hweizvi? Machechi mazhinji nhasi anotya kuparidza, vasingade kudaidzira zvivi nezvechivi (kutsauka pabonde, kuponda kwevana) uye vanovimba zvakanyanya pamanzwiro uye nenzira yenhema yehupenyu hwehupenyu (kuva munhu ari nani uye uve akanaka kune wese munhu).

    Kristu akauya nebakatwa. Saka ndepapi muBhaibheri pacho panoti isu tinofanirwa kunge tichinamata sekutaura kwako?

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano