Minyengetero yeKisimusi Kune Mhuri

0
2016

Isaya 9: 6 9 nekuti isu takazvarirwa mwana, takazvarirwa Mwanakomana, ushe huchava pafudzi rake, uye zita rake richanzi Anoshamisa, Anopa zano, Mwari ane simba, Baba vokusingaperi, Muchinda worugare. . Kukura kwehurumende yake uye rugare hazvingagumi, pachigaro choushe chaDhavhidhi, napamusoro poushe hwake, kuzvirongedza, nokumisimbisa nokutonga, kubva zvino kubva narinhi. Kushingaira kwaJehovha wehondo kuchazviita.

Nguva yeKisimusi inguva yatinopemberera kuberekwa kwaIshe nemuponesi wedu Jesu Kristu. Mwaka weKisimusi inguva yemhemberero nekufara. Mwaka uno unogara uzere nemhando dzese dzemamiririri nemajambore, asi chokwadi chinoramba chiripo, Jesu Kristu ndiye chikonzero chemwaka. Kisimusi ndeyese nezvaJesu Kristu. Nhasi tichave tichitarisa paminamato yeKisimusi Mhuri. Sevatendi, hatifanirwe kutakurwa nemhando yenyika yekupemberera Kirisimasi.

Kisimusi haisi yese nezve santa claus, hazvisi zvese zvekutakura makenduru matsvuku uye kupfeka ngowani tsvuku nemavara machena. Kisimusi haisi kudaidzwa kuti xmas, idzi inzira dzese dzenyika dzekusavhiringidza kukosha kwemweya kweKisimusi. Chrisitmas chiitiko chemweya uye chinofanira kuvonekwa uye kupembererwa nenzira iyoyo, ndosaka nhasi ndanyora iyi minamato yeKrisimasi yemhuri.

Nei Kupemberera Krisimasi?

Varoma 14: 5 Mumwe munhu unorangarira rimwe zuva kupfuura rimwe, mumwe unofunga zuva rimwe nerimwe zvakafanana. Mumwe nemumwe murume ngaanyatsogutsikana mupfungwa dzake. 14: 6 Iye unocherekedza zuva, unorirangarira muna Ishe; asi iye asingarangariri zuva, kuna Ishe, haana hanya nazvo. Unodya, unodya kuna Ishe, nekuti uchavonga Mwari. neusingadyi, ngaarege kudya kuna Ishe, uye avonge Mwari.

Mamwe masangano ezvitendero haawirirane nemhemberero yeKisimusi, vanopokana nezvekuzvarwa kwaJesu Kristu, vanotiwo takadzoreredza kunamata kwechihedheni uye blah, blah, blah. Chokwadi ndechekuti, vanokanganisa pfungwa yekupemberera Kisimusi, isu hatisi kupemberera zera raKristu, Iye ariko nekusingaperi, pane isu tiri kupemberera mabasa apera a Kristu. Tiri kupemberera Mwari weruponeso rwedu, tiri kupemberera nenyasha dzaJesu dzakaponesa vanhu. Ndokusaka tiri kupemberera Kirisimasi. Munhu akazoita rugare naMwari kuburikidza naKristu, izvo zvakakodzera kupemberera. Zvinoenderana neRugwaro ruri pamusoro, kana isu tikasarudza kuzvipemberera nemusi wa25 Zvita, uye tichidana zuva iro dzvene, ndiyo sarudzo yedu yekuita.

Minyengetero yemhuri yeKisimusi

Sezvo mwaka wekrisimasi iri kusvika nekukasira, tinofanira kunyengeterera nhengo dzese dzemhuri. Mwaka weKisimusi inguva inoitika zviitiko zvakawanda, yakawanda yemafambi uye yakawanda yemapato. Tinofanira kuzvipira isu nevemumhuri medu kuna Mwari, tinofanirwa kunamatira kuponeswa kwevemumhuri medu tisina kuponeswa, tinofanira kunyengeterera kuchengetedzwa kwevose vemhuri, tinamatire rwendo rwakachengeteka mune zvese zvinofamba, isu tinofanira kunamatira kune zvemweya zvinopihwa apo tinopemberera Kirisimasi. Zvakare isu tinofanira kuve nechokwadi chekuenda kuChurch kunotenda Mwari pazuva iro. Iyi iwaya krisimasi minamato yemhuri ichakutungamira mukubwinya kwekrisimasi. Sezvo iwe uchipemberera krisimasi yako nenzira ine huMwari, makomborero emwaka uno anokukudza muzita raJesu.

Minyengetero yeKisimusi

1. Baba, ndinokutendai nekutumira Jesu Kristu kuNyika

2. Baba ndinokutendai nerudo rwenyu rusingaperi rwevanhu

3. Baba ndinokutendai nekuponeswa kwangu muzita raJesu

4. Baba, ndinokutendai neruponeso rwese rwemhuri yangu muzita raJesu

5. Baba, dai chinangwa cheKisimusi chazadzikiswa muhupenyu hwangu uye nemhuri dzangu muzita raJesu

6. Baba, ndinozivisa kuti kubudikidza neKisimusi iyi, ini handifi ndakashayiwa chinhu chakanaka

7. Baba ndinokuzivisai kuti kubudikidza nekrisimasi iyi, hapana nhengo yemhuri yangu ingachema muzita raJesu

8. Ini ndinoparidza kuti nyaya dzese dzehupenyu hwangu dzinogadziriswa krisimasi iyi muzita raJesu

9. Jesu akauya kuzotora zvivi zvangu, zvivi zvese muhupenyu hwangu zvinosundirwa kure nekisimusi iyi muzita raJesu

10. Handizokumbiri Kisimusi iyi muzita raJesu.

11. Nguva yese iyi yokupemberera Kisimusi, tichaona kunaka kwaMwari muzita raJesu.

12. Hapana chombo chakagadzirirwa kurwisa chero nhengo yemhuri yangu ichakunda christmas iyi muzita raJesu.

13. Baba, ndinokutendai nekuda kwezvose kuburikidza nekrisimasi iyi, hapana munhu achazondiudza "ndine urombo" muzita raJesu.

14. Baba, ndinokutendai nekuda kwezvose kuburikidza nekrisimasi iyi, zvichave zvichikorokotedza nzira yose kwandiri muzita raJesu

15. Baba ndinokutendai nekuda kwezvose kubudikidza nekrisimasi iyi, hapana chakaipa chingandiwira muzita raJesu.

16. Baba, ndinokutendai nekuda kwangu uye mhuri yangu ichachengetedzwa kubudikidza nekrisimesi iyi muzita raJesu.

17. Baba, ndinokutendai nekuda kwekrisimesi iyi kwatiri ichava yedu krisimasi yenyasha muzita raJesu.

18. Baba, ndinokutendai nekuda kwekrisimesi iyi kwatiri ichava kirisimasi yemhemberero muzita raJesu.

19. Baba, ndinokutendai nekuda kwehurwere uye hurwere huchava kure nesu krisimasi iri muzita raJesu.

20. Baba, ndinokutendai nekushaiwa uye kushayiwa kuchave kure neni nemhuri yangu krisimasi iri muzita raJesu.
Ndokutendai Jesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano