Minamato makumi matatu Yepamberi Muhukama

0
6140

Amosi 3: 3 Vaviri vanogona kufamba pamwe chete, kunze kwekunge vatenderana?

Isu tinobatira Mwari wa breakthroughs, kunyangwe mamiriro ezvinhu akakukomberedza, iwe uchiri kukwanisa kuona kubudirira. Nhasi tichave tichiita minamato makumi matatu yekukunda muhukama. Muhupenyu, hukama ndizvo zvese. Kuti ubudirire muhupenyu, iwe unofanirwa kudzidza uye kukumbira kuna Mwari nyasha kuti uchengetedze hukama hwakanaka nevamwe. Iyi minamato yekukanganisa muhukama inotarisa zvakanyanya pahukama mukati muchato.

Matambudziko mazhinji emuchato anokonzerwa nekukundikana kwehukama muwanano. Ukama hunonzi hunotanga apo paine hutano hwekutarisirana uye kutaurirana pakati pevaviri vakaroora. Asi kana pasina hanya mumuchato, apo pasina ruremekedzo, mumuchato, hapagoni kuve nehukama. Sevatendi, hatifanire kupa nzvimbo kuna dhiabhori muhukama hwedu. Dhiyabhorosi anogara achidyara mashawi kana ukamubvumira. Iwe unofanirwa kunamatira kuti uve nekubudirira mune hwako hukama. Iwe unofanirwa kukumbira Ishe Kuti vakupe iwe nehungwaru pane kuti ungatanga sei hukama hukuru nemumwe wako.

Unogona kuti, iyi minamato haina basa newe, nekuti hausati waroora. Iyi minamato inogona zvakare kubatsira kune singles muhukama, vanhu vanoda kuumba hukama hukuru munzvimbo yebasa nezvimwe .. Chero bedzi uine zvinetso zvehukama, iyi minamato inobudirira ndeye iwe. ndinokukurudzira kuti unamate iyi minamato nekutenda nhasi uye tarisa Mwari vadzore hukama hwako muzita raJesu.

Minamato

1. Baba ndinokutendai nekuti ndinoziva munogara muchinzwa uye kupindura minamato yangu muzita raJesu.

2. Baba ndinokumbira kuti tsitsi dzenyu dzinyore kutonga kwese muhupenyu hwangu muzita raJesu

3. Baba ndipeiwo huchenjeri kuti ndichengetedze hukama hwakanaka muzita raJesu

4. Baba, ini ndinopa hukama hwehukama hwangu muuchengete hwako muzita raJesu

5. Ini ndinopa hukama hwangu hwese mukuchengeta kwako muzita raJesu

6. Ndinozvifukidza neropa raJesu Kristu

7. Ini ndinofukidza imba yangu neropa raJesu

8. Oh ishe chitaure rurimi rwangu muzita raJesu

9. Baba, garai muchiisa iwo mazwi akakodzera mumuromo mangu, kuti irege kukanganisa hukama hwangu muzita raJesu

10. Ini ndinouya kuzopesana nemweya yakaipa yese inopesana nemuchato wangu muzita raJesu

11. Ini ndinobvisa ruoko rwekuipa kweimba kubva muhupenyu hwangu hwekuroora, muzita raJesu.

12. Rega zviitiko zvese, zviricho, hexes uye zvimwe zvinokuvadza zvemweya zvinoshanda zvinopesana neni, zviparadzwe chose muzita raJesu.

13. Ini ndinoraira masimba ese ehurombo hwekunyengedza, kunonoka kana kutadzisa wanano yangu kuti iparadzwe zvachose, muzita raJesu.

14. Let all all bad-anti-manotsi mabvise, muzita raJesu.

15. Ishe, vandudza hujaya hwangu patsva uye undimise kukwikwirisa kwangu kwemuchato muzita raJesu

16. Baba, Rega moto wako uparadze chero chombo chaSatani chakagadzirirwa kupesana nekuora kwemuchato wangu muzita raJesu.

17. Ishe, vhenekerai zvakaipa zvese zveudhiabhori kwandiri pandiri chero nguva uye mune chero zita raJesu.

18. Baba, neropa rako rekuchenesa, ndibvise zvivi zvese izvo zvinogona kunge zvichitadzisa kugona kwangu kwemuchato muzita raJesu.

19. Ini ndinodzosera pasi rese randakarashikirwa nemuvengi, muzita raJesu.

20. Ini ndinoisa Simba muzita neropa raJesu kumamiriro angu emuchato muzita raJesu

21. Rega makomborero angu ose atorwe nemidzimu yemadzitateguru asunungurwe, muzita raJesu.

22. Rega makomborero angu ose atorwe nevavengi vane godo ngaasunungurwe, muzita raJesu.

23. Rega makomborero angu ose atorerwe nevasatani masunungurwe, muzita raJesu.

24. Rega makomborero angu ose atorerwe nehumambo asunungurwe, muzita raJesu.

25. Rega makomborero angu ose atorerwe nevatongi verima vasunungurwe, muzita raJesu.

26. Rega makomborero angu ose atorerwe nemasimba akashata asunungurwe, muzita raJesu.

27. Rega makomborero angu ose atorwe neuipi hwomweya munzvimbo dzekudenga ngatisunungurwe, muzita raJesu.

28. Ini ndinoraira mashandiro ese emadhimoni akafungidzirwa kukanganisa ini kufambira mberi kuti vadzwe, muzita raJesu.

29. Chero hope dzakashata dzakaitwa kuti dzindikuvadze dzinofanira kushandurwa kurara kufa, muzita raJesu.

30. Tora zvombo zvese nemidziyo yevanodzvinyirira nevatambudzi ngavapiwe simba, muzita raJesu

Ndatenda nekupindura minamato yangu muzita raJesu

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano