Zvemuchato Annivers Munamato Points

0
4157

Mapisarema 92: 1

Chinhu chinhu chakanaka kutivonge kuna Jehovha, nekuimbira zita renyu nziyo dzokurumbidza, imwi Wekumusoro-soro. 92: 2 Kuti ndiratidze tsitsi dzenyu mangwanani, nokutendeka kwenyu usiku hwese,

muchato chinhu chakanaka uye chakagadzwa naMwari pachavo munaGenesi 2: 24. Naizvozvo chinhu chakanaka kugara uchipemberera kana zuva remuchato. Nhasi tichave tichiita minamato yemhemberero dzemuchato. Uyu munamato unongedzera kune zvese zvinopemberera kutendeka kwaMwari pamusoro pemakore. Havasi vese vakaroora vanogara vakaroora, ndosaka iwe uchifanira kudzidza kukoshesa Mwari gore rega sevakaroora.

Iyi minamato yemhemberero dzemuchato ndeyeyevakaroora vechiKristu vanotenda kuti Jesu ndiye musoro wemhuri yavo, varoorani vanoziva kuti ndirwo ruoko rwaMwari rwakachengeta michato yavo iri mhenyu, kwete chete kuedza kwavo. Chero chipi chaunotenda Mwari nguva zhinji chichiwanda, saka sekutenda kwaunoita nhasi kuna She nekubudirira kwemuchato wako, chese chinhu chakanaka muwanano yako chinoramba chichiwedzera muzita raJesu. Pemberera Mwari nhasi uye uone runako rwake ruchiramba ruchiwonesa muchato wako muzita raJesu.

Zvemuchato Annivers Munamato Points

1. Baba ndinokutendai nemhemberero yangu yemuchato muzita raJesu
2. Baba, ndinokutendai nekuchengetedza kwehupenyu hwangu uye newewangu mukadzi muzita raJesu.
3. Baba, ndinokutendai nekutibatsira isu sevakaroora kurwa hondo dzangu dzose muwanano yedu muzita raJesu
4. Baba, ndinokutendai nekuda kwekunaka uye ngoni dzenyu muhupenyu hwedu muzita raJesu
5. Baba, ndinokutendai nekugonesa kuti muchato wedu urarame kwenguva refu uye uchikura muhutano hwakanaka muzita raJesu
6. Baba, ndinokutendai nekuda kweminamato yose yakapindurwa muwanano yedu muzita raJesu
7. Baba, ndinokutendai nekuda kwekudzivirira kwaMwari kubva kwese kubuda uye nekuuya muzita raJesu
8. Baba, ndinokutendai nekupa kwemweya zvisikwa muhupenyu hwedu muzita raJesu.
9. Baba, ndinokutendai nekukunda kwedu hondo dzose muzita raJesu
10. Baba, ndinokutendai nekushungurudza zvishandiso zvevavengi pamusoro pehupenyu hwedu muzita raJesu.
11. Baba, ndinokutendai kuti kubva muchikamu chino chinotevera chemuchato wedu, zvichave zvakanaka kwatiri neveimba yedu muzita raJesu

12. Baba, ndinokutendai nekuda kwezvose kuburikidza nemuchato uyu, ndichaseka nekupemberera nemuzita raJesu
13. Baba, ndinokutendai nekuda kwezvose kuburikidza nemuchato uyu, hapana munhu achazondiudza "mushe" muzita raJesu.
14. Baba, ndinokutendai nekuda kwezvose kuburikidza nemuchato uyu, zvichakukorokotedzai nzira dzose kwandiri muzita raJesu
15. Baba, ndinokutendai nekuda kwezvose kuburikidza nemuchato uyu, hapana chakaipa chingandiwira muzita raJesu.
16. Baba, ndinokutendai nekuda kwangu uye mhuri yangu ichachengetedzwa mumuchato uyu muzita raJesu.
17. Baba, ndinokutendai nekuda kweusina magumo atinofarira muchato ino yekufarirwa muzita raJesu.
18. Baba, ndinokutendai nekuda kwekudzivirirwa naMwari muwanano iyi muzita raJesu.
19. Baba ndinokutendai nekuda kwehurwere uye hurwere huchave kure neni gore rino muzita raJesu.
20. Baba, ndinokutendai nekushomeka uye kuda kunenge kuri kure neni nemhuri yangu gore rino
21. Baba, ndinokutendai nekuti ngirozi dzenyu dzinoramba dzichengetedza mhuri dzenyu gore rino muzita raJesu.
22. Baba, ndinokutendai nekuti gore rino richava gore redu rekubereka chibereko, ndichave nemichero munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu munaJesu zita
23. Baba ndinokutendai nekuti mune rino gore tichawedzera mamiriro angu muzita raJesu
24. Baba, ndinokutendai nekuti mune rino gore tichakushandirai zvakawedzerwa muzita raJesu
25. Baba, ndinokutendai nekuunza kambani yangu zvakanaka gore rino muzita raJesu
26. Baba ndinokutendai nekundisunga nemweya weuchenjeri muzita raJesu
27. Baba, ndinokutendai nekundimutsa kubva pasina uye nekundigarisa pachigaro cheumambo gore rino nyowani muzita raJesu.
28. Baba, ndinokutendai nekundiita godo kune vezera rangu muzita raJesu
29. Baba, ndinokutendai nekuvapo kwenyu kwehumwari muneni nguva dzose mukati megore rino uye kupfuura muzita raJesu
30. Baba ndinokutendai nekugamuchira kutenda kwangu muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano