30 Mwedzi Nyowani minamato Pfungwa neMagwaro

9
7935

Isaya 43:18 Musayeuka nezvekare, kana kufunga zvinhu zvekare. Tarira, ndichaita chinhu chitsva; zvino ichamera; hamungazive here? Ndichaita nzira murenje, nenzizi musango.

ose itsva mwedzi unotakura maropafadzo matsva, Mwari anogara aine chimwe chinhu chitsva kuvana Vavo mumwedzi mitsva yega yega. Chero mukristu akangwara anofanira kugara achitangisa mwedzi neminamato. Nhasi tichave tichiita minamato yemwedzi mutsva yeminamato nezvikwapuro. Tichava tichitaura mumwedzi wedu mutsva sezvatinopinda mazviri. Paunotanga kutanga mwedzi wega wega neminamato, hauzombove mutambudzi mune chero mwedzi.

Sei Kutanga Mwedzi Mutsva Neminamato?

Tinofanira kunzwisisa kuti Sezvo Mwari akatigadzirira zvinhu zvikuru mumwedzi mutsva woga woga, Dhiabhori akaunganidzawo zvakaipa kumwedzi mutsva wega wega. Mwedzi wega wega unotakura hupenyu nerufu, kubudirira uye kukundikana, maropafadzo nekutukwa etc. Unofanira kusarudza zvakanaka mumwedzi wega wega, uye nzira yekusarudza ndeye kuburikidza neminamato yako. Kuburikidza neminamato yako, iwe unosimbisa zvakanaka pamusoro pehupenyu hwako, kuburikidza neminamato yako, iwe unoramba zvakaipa zvese zvinouya nemwedzi wega wega, kuburikidza neminamato yako, unoshevedzera zvese budiriro iyo inouya nemwedzi wega wega pamusoro pehupenyu hwako. sezvazviri, kutaura kwese kwaunoita paatari yeminamato mwedzi wese mutsva kunova chikamu chako mumwedzi iwoyo muzita raJesu. Paunenge uchibata ino minyengetero mitsva yemwedzi nemagwaro, ndinoona uno mwedzi mutsva wakachengetedzwa iwe muzita raJesu.

Magwaro Kwemwedzi Mutsva

Pazasi pane ane simba Mwari akafuridzirwa magwaro emwedzi mutsva. Aya magwaro anokuendesa kuhurongwa hwaMwari hwehupenyu hwako mumwedzi mitsva yega yega. Zvidzidze nekunamata uye uchave pano izwi raMwari.

Jeremiah 29: 11
Nekuti ndinoziva urongwa hwandinokuitira, ndizvo zvinotaura Jehovha, zvinoda rugare uye kwete zvakaipa, kuti ndikupe ramangwana rakanaka uye tariro.

2 Corinthians 5: 17
Naizvozvo, kana munhu ari muna Kristu, chisikwa chitsva. Chinyakare chapfuura; tarira, chitsva chauya.

Isaya 43: 19
Ndiri kuita chinhu chitsva. zvino chava kubuda, hauzive? Ndichagadzira nzira mugwenga, nenzizi musango.

Isaiah 43: 18-19
“Musarangarira zvinhu zvakare, kana kurangarira zvinhu zvekare. Ndiri kuita chinhu chitsva. zvino chava kubuda, hauzive? Ndichagadzira nzira mugwenga, nenzizi musango.

Genesisi 12: 1-9
Zvino Jehovha wakati kuna Abhuramu: Ibva munyika yako nekuhama dzako, uye kuimba yababa vako, uende kunyika yandichakuratidza. Uye ndichakuita uve rudzi rukuru, uye ndichakuropafadza, nekuita zita rako rive rakanaka, kuti uve ropafadzo. Ndicharopafadza vanokuropafadza, uye ndinokupa rushambwa, uye ndichakomborera, uye mhuri dzose dzepanyika dzicharopafadzwa. ”Saka Abhurama akaenda sezvaakanga audzwa naJehovha, uye Roti akaenda naye. Zvino Abhuramu waiva wemakore makumi manomwe nemashanu pakubva kwake Harani. Zvino Abhuramu wakatora Sarai mukadzi wake, nemwanakomana wake Roti, nefuma yavo yose yavakange vaunganidza, nevanhu vavange vawana paHarani, ndokuenda kuKanani. Zvino vakati vachisvika panyika yeKanani.

Mariro Mariko 3: 22
Tsitsi dzaIshe hadziperi; tsitsi dzake hadziperi;

Job 8: 7
Uye kunyange kutanga kwako kuri kudiki, mazuva ako ekupedzisira achave akanaka kwazvo.

John 3: 16-17
“Nekuti Mwari akada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwechete, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu hwusingaperi. Nekuti Mwari haana kutuma Mwanakomana wake munyika kuti ape nyika mhosva, asi kuti nyika iponeswe kubudikidza naye.

Ezekieri 11: 18-19
Uye kana vachisvika ikoko, ivo vachabvisa mukati mayo zvinhu zvese zvinosemesa nezvose zvavo zvinonyangadza. Ndichavapa moyo mumwe, uye ndichaisa mweya mutsva mukati mavo. Ndichabvisa moyo webwe munyama yavo, ndivape moyo wenyama,

John 3: 3
Jesu akamupindura, akati, "Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwauri: Kana munhu asina kuberekwa patsva, haangaone umambo hwaMwari."

VaFiripi 4: 6
Musafunganya pamusoro pechinhu chero chipi zvacho, asi muzvinhu zvese nemunyengetero uye nemukumbiro nekuvonga ngaakumbire zvikumbiro kuna Mwari.

VaHebheru 12: 1-2
Naizvozvo, zvatakakomberedzwa negore rakakura kwazvo rezvapupu, ngatiiseiwo kuremerwa kwese, uye zvivi zvinonamatira zvakanyanya, uye ngatimhanyei nekutsungirira nhangemutange yakaiswa pamberi pedu, takatarisa kuna Jesu, muvambi uye mukwanisi wekutenda kwedu, iye nekuda kwemufaro wakaiswa pamberi pake akatsungirira pamuchinjikwa, achishora kunyadziswa, uye akagara kuruoko rwerudyi rwechigaro cheushe chaMwari.

John 10: 10
Imbavha inongouya kuzoba nekuuraya nekuparadza. Ini ndakauya kuti vave neupenyu uye vave nezvakawanda.

Pisarema 91: 1-16
Iye anogara paugaro hweWekumusoro-soro anogara mumumvuri woWamasimbaose. Ndichati kuna She, "Utiziro hwangu nenhare yangu, Mwari wangu, wandinovimba naye." Nekuti iye achakununura kubva pamusungo weanotyisa uye kubva padenda rinouraya. Iye achakufukidza iwe nemapapiro ake, uye uchavanda pasi pamapapiro ake; kutendeka kwake inhoo nenhovo. Haungatyi kutyisa kwousiku, kana museve unobhururuka masikati,

Ruka 18: 35-43
Zvino wakati achiswedera Jeriko, rimwe bofu raigara padivi penzira richipemha. Wakati anzwa chaunga achipfuura, akabvunza kuti izvi zvinorevei. Vakamuudza kuti, “Jesu weNazareta ari kupfuura.” Uye akadanidzira achiti, “Mwanakomana waDavidhi, ndinzwireiwo ngoni!” Uye avo vakanga vari pamberi pavakamutsiura vakati kwaari anyarare. Asi iye wakanyanya kudanidzira, achiti: Mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei tsitsi!

Nyanga Nyowani Dzeminamato Pfungwa

1. Baba, ndinokutendai nekundipa Nyasha dzekuona mwedzi mutsva uyu

2. Baba ndinokutendai netsitsi dzenyu nenyasha dzenyu muhupenyu hwangu

3. Zvese mwedzi uno, ndinozvifukidza neropa raJesu

4. Ini ndinoparidza kuti mumwedzi uno wese, hapana chombo chakagadzirirwa kurwisa ini chichafambiswa zvakanaka muzita raJesu

5. Ndinozivisa kuti nzendo dzangu dzose mwedzi uno zvichave zvakachengeteka muzita raJesu

6. Ndinozivisa kuti vese murume nemukadzi vachandifarira mwedzi uno muzita raJesu

7. museve wese wakashata wakanangwa neni mwedzi uno, ndinokuraira kuti udzoke kumutumidze muzita raJesu

8. Chero zano rakaipa radhiabhori pakurarama hupenyu hwangu mwedzi uno rinokundikana muzita raJesu

9. Mumwedzi uno mutsva, ndichaita mukurumbira wezita raJesu

10. Zvese zvandakatadza kuwana mwedzi wapfuura, ndichavaita mwedzi uno muzita raJesu.

11. Ishe, ndiitei kuti ndive panzvimbo chaiyo panguva chaiyo mwedzi uno muzita raJesu

12. Iwe Mwari wekutanga mutsva, vhuraiwo mikova dzebudiriro kwandiri, mwedzi uno muzita raJesu.

13. O Ishe, ndipeiwo mazano akazodzwa uye munditungamirire kunzira itsva dzemakomborero, mwedzi uno muzita raJesu.

14. Rega makore angu ese apera nekuedza ngavadzoserwe kudzokere makomborero mazhinji, muzita raJesu.

15.Mari dzangu hadzizopinde munhanga dzenzara dzemari gore rino, muzita raJesu.

16. Ini ndinoramba mweya yega yega yekunyadziswa mune zvemari, muzita raJesu.

17. O Ishe, buritsa uchi mudombo kwandiri uye ndiwane nzira iyo varume vanoti hapana nzira.

18. Ini ndinotaura pasina uye ndinoshayisa mazwi ese akaipa andakataura pamusoro pehupenyu hwangu, imba, basa, nezvimwe, kubva pasatani zvinyorwa, muzita raJesu.

19. Iri gore rino, ini handisi kukanda mapfumo pasi nezvishamiso zvangu, muzita raJesu.

20. Vagadziri vese vekuvenga, kuvengana uye kukakavara mumba ngavafe mitezo, muzita raJesu.

21. Ini ndinoraira satanic yose yekuganhurira kune hutano hwangu uye mari kuti ibviswe, muzita raJesu.

22. Tendera zvese zvatakapiwa nhaka kuti tiwane zvakanaka zvinhu zvibve, muzita raJesu.

23. O Ishe simuka munyadzise simba rese rinopokana nekufambira mberi kwangu mwedzi uno muzita raJesu.

24. Nezita raJesu, rega ibvi rimwe nerimwe rebvi rekunyadzisa satan.

25. Ini ndinoramba kudya chingwa chekusuwa mwedzi uno, muzita raJesu.

26. Ini ndinoparadza kushora kwese kwemweya muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

27. Rega mhepo yekuMabvazuva itore simba uye kunyadzise vese vekunamata vangu vanaFarao nemuEjipita, muzita raJesu.

28. Ita chimwe chinhu muhupenyu hwangu mune ino yemunamato chikamu chinoshandura hupenyu hwangu kuti huve hwakanaka, muzita raJesu

29. Ishe, ndinunurei kubva kune zvakaipa zvese mumwedzi uno mutsva muzita raJesu.

30. Handisi kuzokumbira mari kana chero chinhuzve mwedzi uno muzita raJesu

Ndatenda nekupindura minamato.

Advertisements

9 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano