Mapisarema 121 Kunamatira Kudzivirirwa uye Divine rubatsiro

4
11867

Mapisarema 121: 1 Ndichasimudzira meso angu kumakomo, kubatsirwa kwangu kunobva kupi. Kubatsirwa kwangu kunobva kuna Jehovha, Iye wedenga napasi. Haangatenderi rutsoka rwako kuti rutsungunuke; 121 Tarira, iye anochengeta Israeri haangakotsiri kana kuvata. Jehovha ndiye muchengeti wako; Jehovha mumvuri wako paruoko rwako rworudyi. Zuva haringakubayi masikati, kana mwedzi usiku. Jehovha anokuchengetedza kubva pazvakaipa zvese, Achachengeta mweya wako. Jehovha achakuchengeta pakubuda kwako, nokupinda kwako, Kubva panguva ino kusvika pakusingaperi.

Nhasi tichave tichiita munamato wePisarema 121 rekudzivirira uye nerubatsiro rwaMwari. Mapisarema 121 nderimwe remapisarema ane simba kana zvasvika pakunyengeterera kuchengetedzwa uye huMwari batsira. Kana iwe ukazviwana iwe mumharadzano dzehupenyu, iwe unofanirwa kuyeuka kuti rubatsiro rwako runobva kuna She, iwe unofanirwa kunzwisisa, kuti hapana murume anogona kukupa mhinduro isingaperi kumatambudziko ako, Mwari chete ndiye anogona kukubatsira. Uyu pisarema 121 munamato munamato wekuvimbika zvachose kuna Mwari. Kana matambudziko ehupenyu achikwakuka pamberi pako, apo vavengi vari kuedza kukuburitsa, iwe unofanirwa kuita minamato iyi kuti udzivirire uye nerubatsiro rweWamwari.
Sei tichifanira kunyengeterera kudzivirirwa uye rubatsiro rwemweya? Matewu 7: 8, inotiudza kuti avo vanokumbira vanozogamuchira. Kuti iwe uone kuchengetedzwa naMwari uye nerubatsiro muhupenyu hwako, iwe unofanirwa kukumbira Mwari muminamato. Iwe unofanirwa kuenda pamabvi ako uye kukumbira kuchengetedzwa uye kubatsirwa. Wese mwana waMwari ari pasi pekurwiswa kwehumambo hwerima. Dhiyabhorosi haadi chero mutendi kuti abudirire muhupenyu, kana ukatendera Dhiabhori, anozokurwisa pamwe nemabasa ese amaoko ako, sezvaakaita basa. Asi kana iwe uri pamoto kuburikidza nekushandurwa kweminamato, hupenyu hwako hunenge hwanyanya kupisa kuti Dhiabhori aswedere pedyo. Semukristu, kana uchifanira kubudirira, iwe unofanirwa kunge uri pane zvinogumbura mumweya.Iwe unofanirwa kuve wekristu wakasvinura anoziva nzira yekupikisa dhiabhori kuburikidza neminamato. Zvakare unofanira kunamatira kuti Mwari vakubatsire parwendo rwako rwekuenda.

Mwari anobatsira sei? Anoshandisa midziyo yemunhu, vanhu ava vanodaidzwa destiny vabatsiri. Ava vakadzi nevarume vatumwa naMwari kwauri, kuti vakubatsire uye vakubatsire iwe sezvaunenge uchifinha yako ramangwana. Iwe unofanirwa kukumbira Mwari kuti vakubatanidze ivo nekuda kwekuchinja kwako kweaya Mapisarema 121 munamato wekudzivirira uye nerubatsiro rwehumwari, vanokuisa munzvimbo iyo masimba emadhimoni asinga svikire padyo newe, zvichaita zvakare kuti vabatsiri vako vaende kwauri zvakapfuma. Izvo zvemweya zvinodzora izvo zvepanyama, kana iwe uchiita minamato iyi muchivande, iwe uchaona kuratidzwa kuri pachena. Namata iyi minamato nekutenda nhasi uye utore chishamiso chako chakamirira kwenguva refu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

PSALM 121 PRAYER PINTS

1. Baba ndinokutendai nekuti ndimi anogara mubatsiri wangu panguva yekuda zita raJesu
2. Baba, ndinokutendai nekuti Hamuna kumborara kana kutsvedza pamusoro penyaya dzehupenyu hwangu
3. Baba, nekuti muri nhovo yangu, handingatyi muvengi muzita raJesu
4. Ndinozivisa kuti ndakachengetedzwa kwazvo ruoko rwaMwari muzita raJesu
5. Ini ndinoparidza nhasi kuti ini ndakachengetedzwa kubva kunzhinji yakaipa yezuva muzita raJesu
6. Ini ndinoparidza kuti ndinodzivirirwa neuipi hwese hwakaipa husiku muZita raJesu
7. Baba, ndinozivisa kuti mweya wangu wakachengetedzwa mamuri, saka vavengi vangu havagone kunditambudza muzita raJesu.
8. Ini ndinosunungura vatumwa vaIshe kuti vandibatanidze kune vandinoziva vabatsiri muzita raJesu
9. Handizombofa ndakamanikidzwa muhupenyu muzita raJesu
10. Handifi ndakashayiwa rubatsiro muhupenyu muzita raJesu
11. Masimba ese, anoshanda kupesana nekubudirira kwangu, unowira pasi uye unofa, muzita raJesu.
12. Simba rega rega, iro rinoda kundiramba kuti ndinogumira, roast, muzita raJesu.
13. Zvakanyorwa pamusoro pangu, kuti Ndichagovera zvakapambwa zvenyika nevakuru nevane simba uye zvichave saizvozvo, muzita raJesu.
14. Ini ndinoporofita kuti ini ndichatora chinzvimbo changu pakati pevatongi venyika ino, min zita raJesu.
15.Mweya Wakachena, Iwe uri mukuru wangu wekufanogadzirira mubatsiri, batanidza ini kune vamwe vangu vanonzi destiny, muzita raJesu.
16. Simba rese, raisatendera ini kuti ndiwane kugona kwangu, roast, muzita raJesu.
17. Simba rekuregererwa, ndiwane, muzita raJesu.
18. O Ishe Mwari wangu, ndibatanidzei pamwe nembiri yangu, muzita raJesu.
19.Mweya Mutsvene, sunga chero simba rinoda kundiramba nembiri yangu, muzita raJesu.
20. O kudenga, ndirwirei pamusoro pemasimba makagara pakubwinya kwangu, muzita raJesu.21). Aiwa, Ishe, kubva nhasi, ndinoparidza kuti ngoni dzenyu pamusoro pangu dzichasimudzira kutonga kwakaipa muzita raJesu.
22). Ah Ishe, zita renyu inhare yakasimba uye vakarurama vanowana rubatsiro mavari, ndinotaura kuti kubva nhasi handifi ndakashayiwa rubatsiro muzita raJesu.23). O Ishe, ndibatsirei kumira ndakasimba mukati memiedzo iyi nemiedzo muzita raJesu.
24). Ah ishe ndakaisa meso angu pamusoro pako kuti ndibatsirwe nhasi, ndoziva handichanyadziswi muzita raJesu.
25). Nekuti ini ndawana rubatsiro kubva kumusoro, vanondishora vachamira vachishamisika uye kuona Mwari wangu achashongedza hupenyu hwangu muzita raJesu.
26). Ah Ishe, zviri pachena kuti hapana wekubatsira. Naizvozvo ndinotambanudzira maoko angu kwamuri kuti mubatsirwe (taura nzvimbo yaunoda kubatsirwa) kubva kumusoro muzita raJesu.
27). Ah Lord, sekutumira kwako ngirozi Michael kuzobatsira Danieri panguva yekushaiwa, tumira ngirozi dzako kuti dzinditumirewo muzita raJesu.
28). O Ishe, ndine rugare rwepfungwa, nekuti ndimi mubatsiri wangu muzita raJesu.29). Baba ndinokuzivisai kuti murume haazvikudze sosi yekubatsira muhupenyu hwangu, ndimi chete mubatsiri wangu muzita raJesu.
30). Aiwa, Ishe, ndibatsireiwo kurarama hupenyu hwamwari pandinokushandirai.
Ndatenda Jesu.

 


4 COMMENTS

  1. Chitendero chisingakwanise kundidzora pamweya chiri kutambudza mhuri yangu kuti isvike kwandiri. Ndokumbirawo mubatsire kuvanamatira kunze kwedhimoni remuviri puursecution.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.