30 minamato Yekutenda Yekuzvarwa Zuva Resimba

1
5666
rayers Birthday

Mapisarema 139: 13: Nekuti imwi makaumba itsvo dzangu; Makandiruka mudumbu ramai vangu. 139: 14: Ndichakurumbidzai; nekuti ndakagadzirwa zvinotyisa, zvinoshamisa; Mabasa enyu anoshamisa; uye kuti mweya wangu unoziva zvakanaka.

Hurray !!! izuva rako rekuzvarwa nhasi. mwaka wega wega wekuzvarwa unogara uri mwaka unonakidza, nguva dzese nguva yekupemberera chipo chehupenyu. SevaKristu nguva zvakare yekupa Mwari kutenda nekutendeka kwake mukukuchengeta uri mupenyu. Nhasi tiri gong kuti titarise paminamato makumi matatu yekuonga yekutenda ine simba. Mwari ndiye muiti wedu, ndiye anopa hupenyu, mhemberero dzedu dzekuzvarwa hadzina kukwana kusvikira tavonga Mwari. Iyo bhaibheri ichitaura muna Mapisarema 30: 92-1, inoti 'chinhu chakanaka kupa kutenda kuna Ishe'. Izvi zvokuvonga minamato yekuzvarwa ichakutungamira iwe sezvo uchifarira Mwari pamusoro pokunaka kwake kese netsitsi pahupenyu hwako. Sezvo iwe uchipinda muchizvarwa ichi chitsva, ini ndinoona Mwari wenyasha achiwedzera muhupenyu hwako muzita raJesu.

Sei Minamato yeMazuva Ekuzvarwa Yekutenda?

Kune vakawanda vanhu, mazuva ekuzvarwa ari ezvekudya, kutamba uye kufara, asi izvo zvese zvakakura, kune zvakawanda kune mazuva ekuzvarwa kupfuura iwo. Isu tinofanirwa kunzwisisa kuti hupenyu hwataipa chipo kubva kuna Mwari, uye kwete kodzero yedu kana nekuita kwedu. Patinoziva izvi, kuita minamato yemazuva ekutenda hakuzove chinhu chakaoma kuita.
Mumwe anogona kunge achibvunza kuti, 'sei ndichifanira kutotenda Mwari, ini ndisati ndafambira mberi zvakanyanya' hongu ichokwadi, unogona kunge usati wasvika kwaunoda kuva parizvino, asi hausi kwaunogara uri kare. Vamwe vaunoshanda navo vakafa, vamwe vari muzvipatara, vamwe vari kugara mumamiriro akashata kupfuura iwe uri kurarama. Iwe uri nani kupfuura ivo, kwete nekuti iwe uri wakarurama kana mutsvene kupfuura ivo, its simply by the nyasha zvaMwari kuti uriko pauri nhasi. Paunonzwisisa izvi, iwe uchagara uchiita yekutenda minamato yekuzvarwa nguva dzese iwe paunopemberera zuva rako rekuzvarwa. ndinokukurudzira nhasi, gadzira nguva yekutenda Mwari paunenge uchipemberera zuva rako rekuzvarwa, woisa hupenyu hwako zvakare kuna Mwari paunopinda mugore idzva nezera. Ndiri kukuona uchipinda muchikamu chinotevera chehupenyu hwako uchibudirira muzita raJesu.

KUTENDA BIRTHDAY MUNYENGETERO

1). Baba ndinokutendai nekuwedzera gore idzva kuzera rangu nhasi
2). Iwe uri Mwari mukuru, ndinokutenda baba nekuda kwengoni dzako dzisingaperi uye nenyasha pandiri
3). Ndatenda Ishe nekuda kweusina kukodzera kunzwirwa tsitsi hwawakaratidza pamusoro pehupenyu hwangu.
4). Mwari, ndimi baba vangu uye Mambo wangu, ndinokushandirai nekusingaperi muzita raJesu
5). Ndatenda baba nekundikanganwira zvivi zvangu zvese muzita raJesu
6). Ndatenda baba nekundiporesa kubva kuzvirwere zvese nezvirwere muzita raJesu
7). Ndatenda baba nekununura hupenyu hwangu kubva mukuparadzwa Muzita raJesu
8). Ndatenda baba nekushungurudza hurongwa hwese hwevavengi muhupenyu hwangu muzita raJesu
9). Baba ndinokutendai nekundigadzirira kupemberera zuva rangu rekuzvarwa remukati mehutano pamwe nekuzara muzita raJesu.
10). Baba ndinokutendai nekundipa kwemazuva ese kwandiri makore apfuura muzita raJesu.
11). Baba ndinokutendai kuti zera uye gore idzva richava rakanaka kwandiri nemhuri yangu muzita raJesu
12). Baba ndinokutendai nekuda kwezvose izvi zera rangu nyowani uye kupfuura, ndichaseka nekupemberera nemuzita raJesu
13). Baba ndinokutendai nekuda kwezvose izvi pazera rangu idzva uyezve, hapana munhu anozondiudza "ndine urombo" muzita raJesu.
14). Baba ndinokutendai nekuda kwezvose izvi zera rangu nyowani uye kupfuura, zvichave zvichikorokotedza nzira yese kwandiri munaJesu zita
15). Baba ndinokutendai nekuda kwezvose izvi zvizvarwa zvangu zvitsva uye zvakapfuura, hapana chakaipa chingandiwira muzita raJesu.
16). Baba ndinokutendai nekuda kwangu uye mhuri yangu ichachengetedzwa gore rose zvichidarika muzita raJesu.
17). Baba ndinokutendai nekuda kwezuva rangu rekuzvarwa uye zera idzva kwandiri richava gore rangu rekufarirwa muzita raJesu.
18). Baba ndinokutendai nekuda kwezuva rangu rekuzvarwa uye zera idzva richava gore remhemberero muzita raJesu.
19). Baba ndinokutendai nekuda kwehurwere nezvirwere zvichave zviri kure neni gore rino zvichidarika muzita raJesu.
20). Baba ndinokutendai nekushomeka uye kuda kunenge kuri kure neni nemhuri yangu gore rino nekupfuura muzita raJesu
21). Baba ndinokutendai nekuti ngirozi dzenyu dzicharamba dzichengetedza mhuri dzenyu gore rino uye nekupfuura muzita raJesu.
22). Baba ndinokutendai nekuda kwezera idzva rino uye gore richava gore rangu rekubereka chibereko
23). Baba ndinokutendai nekuda kwezera rangu idzva uye gore, ndicharemekedza mamiriro angu muzita raJesu
24). Baba ndinokutendai nekuti mune ino zera uye gore, ndichakushandirai zvakanyanya pamberi pezita raJesu
25). Baba ndinokutendai nekuunza kambani yangu zvakanaka gore rino muzita raJesu
26). Baba ndinokutendai nekundisimbisa nemweya weuchenjeri muzita raJesu
27). Baba ndinokutendai nekundimutsa kubva pasiri chinhu uye kundiita kuti ndive pachigaro chamambo gore rino idzva muzita raJesu.
28). Baba ndinokutendai nekundiita godo kune vezera rangu muzita raJesu
29). Baba ndinokutendai nekuvapo kwenyu kwehumwari muneni nguva dzose mukati megore rino uye nekudarika muzita raJesu
30). Baba ndinokutendai nekugamuchira kutenda kwangu muzita raJesu

 

Advertisements

1 Comment

  1. Seigneur merci infiniment pour tous ces hommes et femmes qui te connaissent and te rendent grâce, je te bénis pour leurs vies oh Dieu,
    Te te rends grâce également pour mon anniversaire que je célèbre demain,
    Aucun mot ne pourras exprimé ma reconnaissance devant toi mon Dieu, je te dis juste merci, merci, merci et merci pour tout.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano