NEMUNYENGETERO WENYAYA YEMZIMBABWE

0
4010
Munamato weZimbabwe

Nhasi tichave tichiita munamato werudzi rweZimbabwe. Zimbabwe, nyika yeSouth Africa yakakomborerwa nematombo anokosha (sezita zvarinoreva- Imba huru yedombo), Mitsipa (rwizi Zambezi uye Limpopo), Victoria inodonha (chimwe chezvishamiso zvinomwe zvepasi rose, zvinokwezvairwa neZimbabwe), mhuka dzesango uye ivhu rakanaka rekurima, inyika yakavharwa Inotenderedzwa neBotswana, Mozambique, South Africa neZambia.

Akawana rusununguko kubva kuUnited Kingdom musi wa 18 Kubvumbi 1980, akaramba achienderera mberi nenyaya dzake uye akanakidzwa nekuzvitonga kuzere kusvika kutanga kwa2000 apo hupfumi hwake hwakatanga kudzikira uye zita rake rakava chimwe chinhu. Inflation yakakura kwazvo munyika, vatungamiriri vane huori vakashandisa mari yenyika, huwandu hwehurombo hwakawedzera, mhirizhonga yakawedzera uye huwandu hwevana vechikoro hwakawedzera zvakanyanya.

NEI UNOFANIRA KUTI UCHINYENGETERESEZIMBABWE

Munamato inzira iyo munhu anokwevera pamusoro yakakwirira / yemweya simba rekumusoro. Iyi nzira iyo munhu anoratidza haina kukwana oga. Ini, iyeni, ndini Jehovha, Mwari wenyama yose, pane chinhu chinondikurira? (Jeremia 32: 27). Ndima iyi yeBhaibheri inounza kuruzivo rwedu kuti Mwari ane simba pamusoro penyama yese uye anonzwa nyama dzese (kusanganisira vekuZimbabwe) uye hapana munhu anogona kubudirira kuita chero chinhu kunze kwekunge Mwari abatanidzirwa nekuti ndiye akasika Havens nePasi (Genesis 1: 1) uye achaita ipa mhinduro kuzvose kuteterera kubvunzwa.

Namata kuti Mwari vadzosere Zimbabwe kumazuva akare ekare uko kwaive nerusununguko rwechokwadi. Namata kuti Mwari kubva zvino vapindire muzvinhu zveZimbabwe kuitira Zimbabwe yakanaka, Africa iri nani uye neNyowani yakasarudzika. Kana zvinhu zvanyatsoita zvakanaka muZimbabwe, mutoro wepasi unodzikira.

NEMUNYENGETI WEMAHARA weZIMBABWE

MaHurumende ndivo vatungamiriri verudzi. Ivo vanosarudza / kudzora zviitiko zverudzi izvo zvakananga / zvisina kunanga kutungamira nzira yenyika. Pakave nehurumende yapfuura muZimbabwe yakaedza zvese zvayigona kuti idzorerezve kune zvayakange iri kunyange ivo vasingakwanise kumuita nani, asi vakatadza nekuda kwezvimwe sarudzo zvavakaita. Chimwe chinhu chakatadza kuenda pane imwe nzvimbo pane imwe nzvimbo iyo yakonzera kuZimbabwe isu nhasi. Kunze kwekunge Ishe vavaka imba, vanoshanda pasina vanoivaka; kunze kwekunge Ishe vachengetedza guta, murindi anogara akamuka pasina (Mapisarema 127: 1). Vatungamiriri vanogona kungoyedza kuti nyika iite nani, asi pasina Mwari, zvingave zvakaoma. Ngatinamatei kuti Mwari vavakezve Zimbabwe kuburikidza nevatungamiriri vayo muzita raJesu.

Mwari ndivo vanopa huchenjeri hwakanaka; namatira kuti Mwari vagadzirire vatungamiriri veZimbabwe nehungwaru hunobva kudenga kumusoro kune vamwe kuti vashingaire kutungamira / kutonga zvinoitika muZimbabwe. Nekuti pane godo nekuzvitsvakira zviripo, nyonganiso nezvakaipa zvese zviripo. Asi huchenjeri hunobva kumusoro kutanga hwakachena, uyezve hune rugare, hune moyo munyoro, hunoda kupa, huzere nengoni nezvibereko zvakanaka, pasina rusaruro uye pasina unyengeri (Jakobo 3: 16-17).

NEMUNYENGETI WEMADZIDZISI eZIMBABWE

Vagari vemuZimbabwe vari muhurombo hwakanyanya sezvo vari kurwadziwa nemhedzisiro yeHyper-inflation (yakakwira zvakanyanya inflation iyo iri nyika iyo mari yakawanda iri kutenderera kana muhupfumi). Mari yakawanda inodiwa kutenga zvinhu zvidiki. Namata kuti Mwari vararame vagari vemuZimbabwe uye nekuvapa zvavanoshaya. Uye Mwari wangu achakupa zvese zvaunoda maererano nefuma yake mukubwinya na Kristu Jesu (VaFiripi 4: 19).

Namata kuti Mwari vaburitse mweya wetsungiriro uye moyo murefu mukati mevanhu veZimbabwe kuti ivo vashivirire nehurumende apo Mwari achishanda kuburikidza nehurumende, izvo zvinogona kutsungirira vachiri kutarisira kuti ichave neZimbabwein iri nani.
Asi isuwo tinozvirumbidza mukutambudzika, tichiziva kuti kutambudzika kunouyisa kutsungirira; kutsungirira; uye hunhu, tariro. Ikozvino tariro haigumbise, nekuti rudo rwaMwari rwakadururwa mumoyo yedu neMweya Mutsvene uyo watakapiwa (Varoma 5: 3-5).

NAMATA URI KUTI UYE CONOMY yeZIMBABWE

Pane mhirizhonga yakawanda muhupfumi hweZimbabwe, kurambidzwa kwehupfumi kwakasiyana siyana, zvirango uye masanctions izvo zvinoita kuti isazoenda kunzvimbo yevanotengesa mari pasirese. Zvese izvi zvakatungamira mukukanganisa kwevagari vemuZimbabwe kuzere. Vagadziri vemari havadi kuisa mari muhupfumi uye avo vanozvipira vashoma nekuda kwezvikonzero zvakasiyana nekuda kwehurongwa hweHurumende yeZimbabwe.
Namata kuti Mwari vafurire hupenyu muhupfumi hweZimbabwe, kuti varimi vanomanikidzwa kuisa mari muhupfumi
Namata Mwari agadzise runyararo pakati peZimbabwe nenyika dzekunze kuti hukama hwenyika mbiri hugadzikwe pakati peZimbabwe nedzimwe nyika.

NEMUNYENGETERO WEMAHARA MUZIMBABWE

Mumamiriro ezvinhu akadai Zimbabwe iri kuenda nepakati, Kureverera kunofanira kuitwa kumakereke muZimbabwe kuti ivo vasimbe mukutenda uye vasaneta kuitira kuti vakwanise kunyengeterera nyika yavo kunyanya panguva ino yekuedzwa.
Namata kuti kereke igokwanisa kushongedzwa zvakanaka kuita mabasa ayo echokwadi nenzira kwayo, ino ndeye kurwira hondo yemweya.

Nekuti kunyange tichifamba munyama, hatirwi zvinoenderana nenyama, nekuti nhumbi dzokurwa nadzo hadzisi dzenyama, asi vane simba muna Mwari rekudzura nhare, vachikanda nharo nechinhu chimwe nechimwe chakakwirira chinozvikwidziridza pachirairo. raMwari, uchiunza pfungwa dzese muutapwa mukuteerera kwa Kristu, uye nekugadzirira kuranga kusateerera kwese kana kuteerera kwako kwazadziswa (2 Vakorinde 10: 3 - 6).

MINYENGETERO MARI

1). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai netsitsi dzenyu uye nengoni dzenyu dzave dzichisimudzira nyika ino kubva parusununguko kusvika parizvino - Mariro. 3:22

2). Baba, muzita raJesu, tinokutendai nekutipa rugare nerunyararo munzira dzese kurudzi urwu kusvika zvino - 2VaTesalon. 3:16

3). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuodza moyo zvigadziriso zvevakaipa pamusoro pekugara zvakanaka kwerudzi urwu nguva dzose kusvika zvino - Jobho. 5:12

4). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuisa muchiga chega chegehena-kumusoro kwegehena vachipesana nekukura kwechechi yaKristu murudzi urwu - Matthew. 16:18

5). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekufambisa kweMweya Mutsvene pamusoro pehurefu uye upamhi hwerudzi urwu, zvichikonzera kukura kuri kuramba kuchiwedzera uye kuwedzera kereke - Mutemo. 2:47

6). Baba, muzita raJesu, nekuda kwevasanangurwa, nunura Nyika ino pakuparara zvachose. - Genesisi. 18: 24-26

7). Baba, muzita raJesu, dzikunurai nyika ino kubva pasimba roga roga rinoda kuparadza zvainotangira. - Hosiya. 13:14

8). Baba muzita raJesu, tuma ngirozi yako yekununura kuti inunure Zimbabwe kubva kumasimba ese ekuparadza akashongedzerwa iye - 2 Kings. 19: 35, Mapisarema. 34: 7

9). Baba, muzita raJesu, ponesai Zimbabwe kubva kune rimwe nerimwe gang-up regehena rakanangana nekuparadza Nyika ino. - 2kings. 19: 32-34

10). Baba, muzita raJesu, sunungurai nyika ino kubva kumusungo wese wekuparadza wakaiswa nevakaipa. - Zefaniya. 3:19

11). Baba, muzita raJesu, kurumidzai kutsiva dzenyu pavavengi verunyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu uye regai vagari verudzi urwu vanunurwe kubva mukurohwa kwevakaipa kese - Mapisarema. 94: 1-2

12). Baba, muzita raJesu, dzoseraiwo kutambudzika kune vese iro rinotambudza runyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu kunyangwe isu tichinamata izvozvi - 2 VaTesaronika. 1: 6

13). Baba, muzita raJesu, rega gororo rega rirwisane nekuenderera mberi nekukura uye kereke ye Kristu muZimbabwe ipunzirwe zvachose - Matthew. 21:42

14). Baba, muzita raJesu, regai zvakaipa zvevakaipa kurudzi urwu zviitike kunyangwe isu tichinamata izvozvi - Mapisarema. 7: 9

15). Baba, muzita raJesu, durura kutsamwa kwako pamusoro pevose vanoponda kuuraya murudzi urwu, sezvo iwe uchinaya pamusoro pemoto, nesarufa uye nedutu rinotyisa, nekupa zororo risingagumi kune vagari verudzi urwu - Mapisarema. 7: 11, Mapisarema11: 5-6

16). Baba, muzita raJesu, tinosimbisa kununurwa kweZimbabwe kubva pasimba rerima rinopokana nekwavo - VaEfeso. 6:12

17). Baba, muzita raJesu, sunungurai nhumbi dzenyu dzerufu nedzokuparadza kumunhu wese dhiabhori akaiswa kuparadza hunhu hwakajeka hwerudzi urwu - Mapisarema 7:13

18). Baba, neropa raJesu, sunungura kutsiva kwako mumusasa wevakaipa uye dzorera kubwinya kwedu kwakarasika senyika. -Isaia 63: 4

19). Baba muzita raJesu, rega kufungidzira kwakaipa kwevakaipa kurwisa rudzi urwu kuwire pamisoro yavo, zvichikonzera kufambira mberi kwerudzi urwu - Mapisarema 7: 9-16

20). Baba, muzita raJesu, tinosimudzira mutongo wakakurumidza kupokana neese simba rinoramba kukura kwehupfumi nekusimudzira kwerudzi urwu - Muparidzi. 8:11

21). Baba, muzita raJesu, tinosimudzira mashura anotendeuka kurudzi rwedu Zimbabwe. - Dheuteronomio. 2: 3

22). Baba, neropa regwayana, tinoparadza simba rose rekusimuka uye nekushushikana tichifemerwa kurwisa mberi kwe nyika yedu Zimbabwe. - Ekisodo 12:12

23). Baba muzita raJesu, tinosarudza kuvhurwa kwemusuwo wese wakavharwa vachipesana nezvinoitirwa Zimbabwe. -Zvakazarurwa 3: 8

24). Baba muzita raJesu uye nenjere dzinobva kumusoro, fambisai nyika ino munzvimbo dzose nekudzorere kuremekedzwa kwake. -Muparidzi.9: 14-16

25). Baba muzita raJesu, titumire rubatsiro kubva kumusoro izvo zvinozopedzisa mukufambira mberi nekusimudzirwa kwerudzi urwu- Mapisarema. 127: 1-2

26). Baba, muzita raJesu, simuka murwire vakadzvinyirirwa muZimbabwe, kuti nyika isunungurwe kubva kumarudzi ese okusarongeka. Pisarema. 82: 3

27). Baba, muzita raJesu, gadzai hutongi hwejekerere nehupfumi muZimbabwe kuitira kuti mugochengetedzwa. - Danyeri. 2:21

28). Baba, muzita raJesu, chiunzai vakaipa vese kururamisiro murudzi urwu nekumisikidza rugare rwedu rwekusingaperi. - Zvir. 11:21

29). Baba, muzita raJesu, tinotema kuiswa kwechigaro chekururamisira pazvinhu zvese zverudzi urwu nekumisikidza runyararo nebudiriro munyika. - Isaya 9: 7

30). Baba neropa raJesu, tinunure Zimbabwe kubva kunzira dzose dzepamutemo, nekudaro kudzoreredza seruremekedzo rwedu serudzi. -Muparidzi. 5: 8, Zekaria. 9: 11-12

31). Baba, muzita raJesu, rugare rwenyu ngarutonge muZimbabwe nepese, pamunonyararidza vese vanoita mhirizhonga munyika. - 2 VaTesaronika 3:16

32). Baba, muzita raJesu, tipeiwo vatungamiriri murudzi urwu vanozoisa rudzi munzvimbo dzerunyararo nekubudirira. -1 Timotio 2: 2

33). Baba, muzita raJesu, zororai nyika yeZimbabwe kuzorora uye regai izvi zviite mukuwedzera-mberi uye budiriro. - Pisarema 122: 6-7

34). Baba, muzita raJesu, tinoparadza chero mhirizhonga murudzi urwu, zvichikonzera kukura kwedu kwehupfumi pamwe nekusimukira. -Pis. 46:10

35). Baba, muzita raJesu, sungano yenyu yerunyararo ngaimiswe pamusoro penyika ino Zimbabwe, nekudaro ichimuita godo revahedheni. -Ezekieri. 34: 25-26

36) .; Baba, muzita raJesu, vaponesei vasimuke munyika iyo inozonunura mweya weZimbabwe kubva mukuparadzwa- Obadiah. 21

37). Baba, muzita raJesu, titumireiwo vatungamiriri vane hunyanzvi hunodiwa uye kutendeseka kunotungamira rudzi urwu kubuda musango - Mapisarema 78:72

38). Baba, muzita raJesu, chinzvimbo varume nevakadzi vakapihwa nehungwaru dzaMwari munzvimbo dzechiremera munyika ino, nekudaro vachiendesa nyika ino hutsva munzvimbo yerunyararo nebudiriro- Genesis. 41: 38-44

39). Baba, muzita raJesu, vanhu chete vane zvinzvimbo zvehumwari vanotora hutongi hwehutungamiriri murudzi urwu pamatanho ese kubva zvino - Danieri. 4:17

40). Baba, muzita raJesu, simudza vatungamiriri vane moyo yakatendeka mune ino nyika neruoko avo zvipingamupinyi zvakamira zvinopesana nerunyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu zvichabviswa munzira- Muparidzi. 9: 14-16

41). Baba, muzita raJesu, tinouya kuzopokana nechero huwori muZimbabwe, nekudaro tichinyora nyaya yerudzi urwu- VaEfeso. 5:11

42). Baba, muzita raJesu, nunura Zimbabwe kubva mumaoko evatungamiriri vane huori, nekudaro kudzorera kubwinya kwerudzi urwu-Zvirevo. 28:15

43). Baba, muzita raJesu, simudza uto revatungamiriri vanotya Mwari murudzi urwu, nekudaro kudzoreredza seruremekedzo rwedu serudzi-Zvirevo 14:34

44). Baba, muzita raJesu, kutya Mwari ngakuguise urefu nehupamhi hwerudzi urwu, nokudaro zvichibvisa kunyadziswa uye kushorwa kubva kumarudzi edu - Isaya. 32: 15-16

45). Baba, muzita raJesu, dzorai ruoko rwenyu kupikisa mhandu dzerudzi urwu, idzo dziri kuvharira nzira yekumberi mukukura kwedu kwehupfumi nekusimudzira serudzi - Mapisarema. 7: 11, Zvir. 29: 2

46). Baba, muzita raJesu, mashura kudzoreredza hupfumi hwenyika ino uye nyika ino ngaizadzwe nekuseka zvakare - Joel 2: 25-26

47). Baba, muzita raJesu, gumisai matambudziko ehupfumi hwerudzi urwu nekudaro kudzoreredza mbiri yavo yekare - Zvirevo 3:16

48). Baba, muzita raJesu, putsai kukomba pamusoro porudzi urwu, nekudaro muchibvisa kusagadzikana kwedu kwezera rezvematongerwo enyika - Isaya. 43:19

49). Baba, muzita raJesu, sunungurai nyika iyi kubva mudambudziko rekushaikwa kwemabasa nemafungu anomutsa ekuchinja kwemaindasitiri munyika -Psa.144: 12-15

50). Baba, muzita raJesu, simudza vatungamiriri vezvematongerwo enyika murudzi urwu vanozoisa Zimbabwe muNzvimbo itsva yekubwinya- Isaya. 61: 4-5

51). Baba, muzita raJesu, rega moto werumutsiriro urambe uchipfuta kureba nekufema kwerudzi urwu, zvichikonzera kukura kwesimba kwechechi - Zekaria. 2: 5

52). Baba, muzita raJesu, itai kereke kuZimbabwe nzira yerumutsiriro kumarudzi epanyika - Mapisarema. 2: 8

53). Baba, muzita raJesu, regai kushingairira kwaIshe kurambe kuchimedza moyo yevaKirisitu kurudzi urwu, nekudaro vachitora mamwe matunhu aKristo munyika -Johani.2: 17, Joh. 4:29

54). Baba, muzita raJesu, shandura kereke dzese murudzi urwu kuti dzive nzvimbo yerumutsiriro, nokudaro vachisimbisa masimba evatsvene munyika - Mika. 4: 1-2

55). Baba, muzita raJesu, paradzai masimba ese anopesana nekukura kwechechi muZimbabwe, nekudaro zvichizotungamira mukukura nekuwedzera - Isaya. 42:14

56). Baba, muzita raJesu. regai sarudzo dzemakumi maviri neshanu muZimbabwe dzive dzakasununguka uye dzakavimbika uye ngadzirege kuve nemhirizhonga yesarudzo nguva dzese - Jobho 2023:34

57). Baba, muzita raJesu, paradzirai dhivhizheni yese yeadhiabhini kuvhiringidza maitiro esarudzo musarudzo dziri kuuya muZimbabwe- Isaya 8: 9

58). Baba, muzita raJesu, tinopa mhedzisiro yekuparadzwa kwechombo chimwe nechimwe chevakaipa kunyengera sarudzo dzemakumi maviri neshanu dziri muZimbabwe-Jobho 2023:5

59). Baba, muzita raJesu, ngakuve nemabasa akasununguka-ose pasarudzo dzema 2023, nekudaro paine rugare munyika- Ezekia. 34:25

60). Baba, muzita raJesu, tinouya kuzopesana nemhando dzose dzekusarudzo dzakaipa musarudzo dziri kuuya muZimbabwe, nekudaro zvichizeza dambudziko remasarudzo - Dheuteronomio. 32: 4

Advertisements
Previous nyayaNamata Uko Rudzi ReLiberia
inoteveraNEMUNYENGETERO WENYAYA YENAMIBIA
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, ndiri Munhu waMwari, Une shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa simba kumutendi wese neakasiyana odhiyo yenyasha kuti aratidze simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hapana muKristu anofanirwa kumanikidzwa nadhiyabhori, isu tine Simba rekurarama uye kufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana kuraira, unogona kundibata pa chinedumadmob@gmail.com kana Nditaure neni paWhatsApp Uye Teregiramu pa + 2347032533703. Zvakare ini ndichada Kukukoka Iwe kuti ubatanidze yedu Inesimba Maawa makumi maviri nemana Maawa Ekunamatira Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Zvino, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano