Kunyengeterera Rudzi rweSierra Leone

0
3328
Sierra Leone munamato

 

Nhasi tichave tichiita munamato kurudzi rweSierra Leone. Sierra Leone inzvimbo diki diki muWestern chikamu cheAfrica Africa. Iyo inoonekwa seimwe yenyika dzakasarudzika muAfrica nevanhu vangangosvika mazana matanhatu nemazana matanhatu. Kunyangwe aine hushoma uye huwandu hwevanhu, Sierra Leone inorumbidzwa kuve nemapoka akapfuma emarudzi akasiyana siyana uye madzinza ari pamwechete murunyararo mune imwe nyika yakasviba.

Zvakanaka kucherechedza, Sierra Leone yakakomborerwa nezvakasiyana zvemaminerari uye zvakasikwa zviwanikwa seitanium ore, madhaimondi, iron ore uye nevamwe vazhinji. Nekudaro, zvinokufadza kuona kuti kunyangwe zvese zviwanikwa zvicherwa izvi, nyika yeSierra Leone ichiri chimwe chezvinhu zvakagadzirwa muAfrica. Iyo nyika haina kukwanisa kushandura kuvepo kwayo hupfumi zviwanikwa kuita hupfumi hwenyika.
Tichifunga nezvechokwadi ichi, zviri kupenya kuti mamiriro ezvinhu eSierra Leone akafanana neyeJeriko mubhuku yamambo 2: 2 Zvino varume veguta vakati kuna Erisha, "Tarira, mamiriro ezvinhu Guta rino rinofadza, sezvinoonekwa nashe wangu, asi mvura haina, uye pasi risingabereki.
Panodiwa isu tese kuti tidzokere kunheyo dzenyika uye nekuwedzera kutapira kwazviri. Nzira chete inogona kuwanikwa ndeye minamato, tichave tichiita basa rakakura nekupa minamato yerudzi rweSierra Leone.

NEI UNOFANIRA KUKONESESIRA ISIERRA LEONE

Sierra Leone ine yakaderera kuverenga zvakanyanya kunyanya kumwana musikana. Nyika inonyanya kugarwa nevatendi veIslam. 35% chete yevana kubva pamakore gumi nemashanu uye pamusoro vanowana dzidzo, iyo inoonekwa seimwe yevakaderera mu Africa.
Zvakare, chikamu chehutano muSierra Leone hachina chekunyora kumba nezvazvo. Sezvo muna 2009, vanhu vanopfuura zviuru makumi mashanu vari kurarama neHIV neAIDS uye kufa kunodarika 50,000 kwakanyorwa. Zvakare, zvimwewo zvirwere nezvirwere zvinobata vanhu vemuSierra Leone ndiMalaria, manyoka, Yello fever, Ebola nezvimwewo zvinotyisidzira hupenyu. Zvinotaridza kuti nyika yeSierra Leone haina zvazvinotora kuti izviponese kubva kuzvirwere zvinouraya izvo zvave zvichidimbudzira hupenyu hwevagari vayo. Hazvishamisi kuti tarisiro yehupenyu muSierra Leone yakadzikira nekuda kwekushaikwa kwenzvimbo dzehutano.

NAMATA KUTI URI KUTI URI KUTI USIERRA LEONE

Pese pazvinoenda zvinhu zvisina kunaka munyika, iyo mhosva inoenda kuhurumende nekutadza kuita basa mukutonga nyika. Nekudaro, rugwaro rwakatipa isu kuti tigare tichinamatira rugare rweJerusarema, zvakare, isu tinofanirwa kudzidza kunyengeterera vatungamiriri vedu uye neavo vari munzvimbo yechiremera.
Chinyorwa chirevo Zvirevo 21: 1 "Mwoyo wamambo uri muruoko rwaIshe, senzizi dzemvura: anoitendeudzira chero kwaanoda". Panzvimbo pekushora vatungamiriri, namatira kuti Mwari vatungamire moyo yavo nemifungo yavo kune zvakanakira nyika nevanhu.
Zvakare, zvakakosha kunamatira munhu akarurama kuti apinde muchinzvimbo chehutungamiriri. Chinyorwa Zvirevo 29: 2 "Kana vakarurama vari pamusoro, vanhu vanofara; asi kana munhu wakaipa achibata ushe, vanhu vanochema".

NAMATA KUTI VAKURU

VaG. 3: 13 - 14: Kristu akatidzikunura kubva pakutuka kwemutemo, akaitwa rushambwa pamusoro pedu, nekuti kwakanyorwa kuchinzi: Vakatukwa munhu mumwe neumwe unorembera pamuti.
Iko kusiri kupokana kuti kune rudzi rwevatengesi pane vanhu veSierra Leone. Iko kudikanwa kwekutuka kuputswa uye kuparadzwa. Zvakare, zvakakosha kuti vanhu veSierra Leone vanzwisise kuda kwaMwari kwavari. Bhaibheri rinoti kuna VaRoma 8:15 Nekuti hauna kugamuchira mweya weuranda zvakare kuti utye; asi makagamuchira mweya wekuitwa vana, watinodana nawo tichiti, Abha, Baba. Ivo vanofanirwa kunzwisisa chinzvimbo chavari muna Mwari, izvo Mwari zvavakarongera ivo.

NAMATA RUDZIMA UYE SIERRA LEONE

Kurarama nekusimudzira kwevanhu mune chero nyika inoenderana nesimba rehupfumi hwenyika. Kana hupfumi hwenyika hwarwara kana kushaya simba, vanhu vanhu vachatambura zvakanyanya nekuda kwazvo. Iri ndiro dambudziko guru reSierra Leone, hupfumi hwenyika hwakadzikira uye haukwanisi kupa vanhu vadiki venyika chikafu.
Minyengetero yevasande zvechokwadi inoita basa rakakura. Tichipa minamato kurudzi rweSierra Leone, zvinobatsira kuti tirangarire hupfumi hwenyika.

NAMATA RUKURU MUCHIERRA LEONE

Zviverengero, nyika yeSierra Leone inogarwa neveIslam vakatendeka. Zvichakadaro iwo murairo mukuru wakapihwa naKristu mubhuku raMateu 28: 19-20 St. “Endai naizvozvo, mudzidzise marudzi ose, muchivabhabhatidza muzita raBaba, nero Mwanakomana, neroMweya Mutsvene:
20 “Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurairai imi; zvino tarirai, ndinemwi mazuva ose, kusvikira pakuguma kwenyika. Ameni ”. Iwo maChechi muSierra Leone anoda kusimuka nekuparadzira matende evhangeri yaKristu kunharaunda zhinji dzenyika. Uranda hwepfungwa pamweya pamweya hwevanhu hunofanira kudzimwa nemoto werumutsiriro.Izvi zvose zvinongoitika chete kana maKereke ekuSierra Leone amira netsoka dzavo votora chinzvimbo chavo chakakodzera. Rumutsiridzo rwemoto wemoto runofanirwa kuverengerwa kunze kubva kumachechi mashoma nemaKristu ari mukereke kusvikira yapararira kumatunhu ese kf nyika

Naizvozvo, munamato wedu kurudzi rweSierra Leone uchaunza shanduko dzataisatarisira kuti zviitike sezvazviri. Minamato yedu inozvara iyo Sierra Leone yemaroto edu. Hapana imwe nguva iri nani yekutanga kunyengeterera nyika yeSierra Leone kupfuura ikozvino !!!

MINYENGETERO MARI 

1). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai netsitsi dzenyu uye nengoni dzenyu dzave dzichisimudzira nyika ino kubva parusununguko kusvika parizvino - Mariro. 3:22

2). Baba, muzita raJesu, tinokutendai nekutipa rugare nerunyararo munzira dzese kurudzi urwu kusvika zvino - 2VaTesalon. 3:16

3). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuodza moyo zvigadziriso zvevakaipa pamusoro pekugara zvakanaka kwerudzi urwu nguva dzose kusvika zvino - Jobho. 5:12

4). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuisa muchiga chega chegehena-kumusoro kwegehena vachipesana nekukura kwechechi yaKristu murudzi urwu - Matthew. 16:18

5). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekufambisa kweMweya Mutsvene pamusoro pehurefu uye upamhi hwerudzi urwu, zvichikonzera kukura kuri kuramba kuchiwedzera uye kuwedzera kereke - Mutemo. 2:47

6). Baba, muzita raJesu, nekuda kwevasanangurwa, nunura Nyika ino pakuparara zvachose. - Genesisi. 18: 24-26

7). Baba, muzita raJesu, dzikunurai nyika ino kubva pasimba roga roga rinoda kuparadza zvainotangira. - Hosiya. 13:14

8). Baba muzita raJesu, tuma ngirozi yako yekununura kuti inunure Sierra Leone kubva kumasimba ese ekuparadza akagadzirirwa kurwisa iye - 2 Madzimambo. 19: 35, Mapisarema. 34: 7

9). Baba, muzita raJesu, ponesai Sierra Leone kubva kune rimwe nerimwe gang-up regehena rine chinangwa kuparadza Nyika ino. - 2kings. 19: 32-34

10). Baba, muzita raJesu, sunungurai nyika ino kubva kumusungo wese wekuparadza wakaiswa nevakaipa. - Zefaniya. 3:19

11). Baba, muzita raJesu, kurumidzai kutsiva dzenyu pavavengi verunyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu uye regai vagari verudzi urwu vanunurwe kubva mukurohwa kwevakaipa kese - Mapisarema. 94: 1-2

12). Baba, muzita raJesu, dzoseraiwo kutambudzika kune vese iro rinotambudza runyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu kunyangwe isu tichinamata izvozvi - 2 VaTesaronika. 1: 6

13). Baba, muzita raJesu, rega gororo roga roga rirwisane nekukura nekuenderera mberi kwechechi yaKristu muSierra Leone kupwanywa zvachose - Matthew. 21:42

14). Baba, muzita raJesu, regai zvakaipa zvevakaipa kurudzi urwu zviitike kunyangwe isu tichinamata izvozvi - Mapisarema. 7: 9

15). Baba, muzita raJesu, durura kutsamwa kwako pamusoro pevose vanoponda kuuraya murudzi urwu, sezvo iwe uchinaya pamusoro pemoto, nesarufa uye nedutu rinotyisa, nekupa zororo risingagumi kune vagari verudzi urwu - Mapisarema. 7: 11, Mapisarema11: 5-6

16). Baba, muzita raJesu, tinosimbisa kununurwa kweSierra Leone kubva pasimba rerima rinopesana nekwavo - VaEfeso. 6:12

17). Baba, muzita raJesu, sunungurai nhumbi dzenyu dzerufu nedzokuparadza kumunhu wese dhiabhori akaiswa kuparadza hunhu hwakajeka hwerudzi urwu - Mapisarema 7:13

18). Baba, neropa raJesu, sunungura kutsiva kwako mumusasa wevakaipa uye dzorera kubwinya kwedu kwakarasika senyika. -Isaia 63: 4

19). Baba muzita raJesu, rega kufungidzira kwakaipa kwevakaipa kurwisa rudzi urwu kuwire pamisoro yavo, zvichikonzera kufambira mberi kwerudzi urwu - Mapisarema 7: 9-16

20). Baba, muzita raJesu, tinosimudzira mutongo wakakurumidza kupokana neese simba rinoramba kukura kwehupfumi nekusimudzira kwerudzi urwu - Muparidzi. 8:11

21). Baba, muzita raJesu, tinosimudzira mashura kutendeuka kwerudzi rwedu Sierra Leone. - Dheuteronomio. 2: 3

22). Baba, neropa regwayana, tinoparadza chero simba rekusagadzikana uye kushungurudzika zvinopesana nekuenderera mberi kwerudzi rwedu Sierra Leone. - Ekisodo 12:12

23). Baba muzita raJesu, tinosarudza kuvhurwa kwemusuwo wese wakavharwa kutarisana neSyria. -Zvakazarurwa 3: 8

24). Baba muzita raJesu uye nenjere dzinobva kumusoro, fambisai nyika ino munzvimbo dzose nekudzorere kuremekedzwa kwake. -Muparidzi.9: 14-16

25). Baba muzita raJesu, titumire rubatsiro kubva kumusoro izvo zvinozopedzisa mukufambira mberi nekusimudzirwa kwerudzi urwu- Mapisarema. 127: 1-2

26). Baba, muzita raJesu, simuka murwire vakadzvanywa muSierra Leone, kuti nyika isunungurwe kubva kumarudzi ese okusarongeka. Pisarema. 82: 3

27). Baba, muzita raJesu, gadzai kutonga kweruramisiro uye kusarudzika muSierra Leone kuitira kuchengetedza ramangwana ravo rine mbiri. - Danyeri. 2:21

28). Baba, muzita raJesu, chiunzai vakaipa vese kururamisiro murudzi urwu nekumisikidza rugare rwedu rwekusingaperi. - Zvir. 11:21

29). Baba, muzita raJesu, tinotema kuiswa kwechigaro chekururamisira pazvinhu zvese zverudzi urwu nekumisikidza runyararo nebudiriro munyika. - Isaya 9: 7

30). Baba, neropa raJesu, nunura Sierra Leone kubva kumarudzi ese ezvipombwe, nekudaro kudzoreredza seruremekedzo rwedu serudzi. -Muparidzi. 5: 8, Zekaria. 9: 11-12

31). Baba, muzita raJesu, rugare rwenyu ngarutonge muSierra Leone nepese, pamunonyararidza vese vanopomhodza munyika. - 2 VaTesaronika 3:16

32). Baba, muzita raJesu, tipeiwo vatungamiriri murudzi urwu vanozoisa rudzi munzvimbo dzerunyararo nekubudirira. -1 Timotio 2: 2

33). Baba, muzita raJesu, tipei Sierra Leone nguva yese yekuzorora uye regai izvi zviite mukuwedzera-mberi uye budiriro. - Pisarema 122: 6-7

34). Baba, muzita raJesu, tinoparadza chero mhirizhonga murudzi urwu, zvichikonzera kukura kwedu kwehupfumi pamwe nekusimukira. -Pis. 46:10

35). Baba, muzita raJesu, itai kuti sungano yorunyararo isimbiswe pamusoro porudzi urwu Sierra Leone, nekudaro ichimuita godo revahedheni. -Ezekieri. 34: 25-26

36).; Baba, muzita raJesu, vaponesei vasimuke munyika iyo inozonunura mweya weSierra Leone kubva mukuparadzwa- Obadiah. 21

37). Baba, muzita raJesu, titumireiwo vatungamiriri vane hunyanzvi hunodiwa uye kutendeseka kunotungamira rudzi urwu kubuda musango - Mapisarema 78:72

38). Baba, muzita raJesu, chinzvimbo varume nevakadzi vakapihwa nehungwaru dzaMwari munzvimbo dzechiremera munyika ino, nekudaro vachiendesa nyika ino hutsva munzvimbo yerunyararo nebudiriro- Genesis. 41: 38-44

39). Baba, muzita raJesu, vanhu chete vane zvinzvimbo zvehumwari vanotora hutongi hwehutungamiriri murudzi urwu pamatanho ese kubva zvino - Danieri. 4:17

40). Baba, muzita raJesu, simudza vatungamiriri vane moyo yakatendeka mune ino nyika neruoko avo zvipingamupinyi zvakamira zvinopesana nerunyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu zvichabviswa munzira- Muparidzi. 9: 14-16

41). Baba, muzita raJesu, tinouya kuzopesana nedenda rehuwori muSierra Leone, nekunyorazve nyaya yerudzi urwu - VaEfeso. 5:11

42). Baba, muzita raJesu, nunura Sierra Leone kubva mumaoko evatungamiriri vane huori, nekudaro kudzorera kubwinya kwerudzi urwu-Zvirevo. 28:15

43). Baba, muzita raJesu, simudza uto revatungamiriri vanotya Mwari murudzi urwu, nekudaro kudzoreredza seruremekedzo rwedu serudzi-Zvirevo 14:34

44). Baba, muzita raJesu, kutya Mwari ngakuguise urefu nehupamhi hwerudzi urwu, nokudaro zvichibvisa kunyadziswa uye kushorwa kubva kumarudzi edu - Isaya. 32: 15-16

45). Baba, muzita raJesu, dzorai ruoko rwenyu kupikisa mhandu dzerudzi urwu, idzo dziri kuvharira nzira yekumberi mukukura kwedu kwehupfumi nekusimudzira serudzi - Mapisarema. 7: 11, Zvir. 29: 2

46). Baba, muzita raJesu, mashura kudzoreredza hupfumi hwenyika ino uye nyika ino ngaizadzwe nekuseka zvakare - Joel 2: 25-26

47). Baba, muzita raJesu, gumisai matambudziko ehupfumi hwerudzi urwu nekudaro kudzoreredza mbiri yavo yekare - Zvirevo 3:16

48). Baba, muzita raJesu, putsai kukomba pamusoro porudzi urwu, nekudaro muchibvisa kusagadzikana kwedu kwezera rezvematongerwo enyika - Isaya. 43:19

49). Baba, muzita raJesu, sunungurai nyika iyi kubva mudambudziko rekushaikwa kwemabasa nemafungu anomutsa ekuchinja kwemaindasitiri munyika -Psa.144: 12-15

50). Baba, muzita raJesu, simudza vatungamiriri vezvematongerwo enyika murudzi urwu vanozoisa Sierra Leone muNzvimbo itsva yekubwinya- Isaya. 61: 4-5

51). Baba, muzita raJesu, rega moto werumutsiriro urambe uchipfuta kureba nekufema kwerudzi urwu, zvichikonzera kukura kwesimba kwechechi - Zekaria. 2: 5

52). Baba, muzita raJesu, itai kereke muSierra Leone nzira yerumutsiriro kumarudzi epanyika - Mapisarema. 2: 8

53). Baba, muzita raJesu, regai kushingairira kwaIshe kurambe kuchimedza moyo yevaKirisitu kurudzi urwu, nekudaro vachitora mamwe matunhu aKristo munyika -Johani.2: 17, Joh. 4:29

54). Baba, muzita raJesu, shandura kereke dzese murudzi urwu kuti dzive nzvimbo yerumutsiriro, nokudaro vachisimbisa masimba evatsvene munyika - Mika. 4: 1-2

55). Baba, muzita raJesu, paradzai simba rese rinopesana nekukura kwechechi muSierra Leone, nekudaro zvichizotungamira mukukura nekuwedzera - Isaya. 42:14

56). Baba, muzita raJesu. rega sarudzo dzemakumi maviri neshanu muSierra Leone dzive dzakasununguka uye dzakavimbika uye ngadzirege kuve nemhirizhonga yesarudzo nguva dzese - Jobho 2022:34

57). Baba, muzita raJesu, paradzirai dhiabhori yese yeadhiabhini kukanganisa musarudzo munzira ichauya muSierra Leone- Isaya 8: 9

58). Baba, muzita raJesu, tinopa mhedzisiro yekuparadzwa kwechombo chimwe nechimwe chevakaipa kunyengera sarudzo dza2022 muSierra Leone-Jobho 5:12

59). Baba, muzita raJesu, ngakuve nemabasa akasununguka-ose pasarudzo dzema 2022, nekudaro paine rugare munyika- Ezekia. 34:25

60). Baba, muzita raJesu, tinouya kuzopesana nemhando dzose dzekusarudzo dzakaipa musarudzo dziri kuuya muSierra Leone, nekudaro dambudziko rekutora kwesarudzo - Dheuteronomio. 32: 4

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano