Namata Uko Rudzi rweSouth Africa

0
14112
Munamato wekumaodzanyemba kwe Africa

Nhasi tichave tichiita munamato werudzi rweSouth Africa. South Africa inyika iri kumaodzanyemba mazhinji emakondinendi eAfrica, ayo anoratidzwa nemamiriro akasiyana epakati penyika. Inland safari kuenda Kruger National Park inogarwa nemitambo mikuru. Western Cape inopa mabichi, akafukidza nzvimbo dzakapoteredzwa neStellenbosch nePaarl, matombo emawere kuCape yeGood Hope, sango uye madhiri akateerana neGarden Route, uye neguta reCape Town, pazasi petafura yakakwira tafura yeGomo.

MaSouth Africa vane nhoroondo yakakura kwazvo, zvakadaro mukupa izvo zvekutanga, ivo vakatapwa nemaBritish muna 1795 uye vakapihwa maDutch muna 1803 kuti vadzoserwezve muna 1806. MaDutch vagari vemo maDutch zvakadaro vakavenga hutongi hweBritain uye nguva refu, kurwa kwakatanga.
Kubva pakutanga vanhu vatema vaive vagari vetaundi repiri muSouth Africa. Vazhinji vaigara mumatunhu emadzitateguru uye mitemo ya1913 na1936 zvakavatadzisa kuva nenzvimbo kunze kwenzvimbo. Vazhinji vatema vaisatenderwa kuvhota uye vachena vaive neruoko rwepamusoro. MaSouth Africa akakomborerwa nezviwanikwa zvakadaro asi ivo vachiri nhare dzekushaikwa kwemabasa kwakanyanya, huwori, masimba emagetsi, hurombo pamwe nehurombo dzidziso.

NEI UCHIFANIRA KUKUNYENGETera IZVO ZVEZVIKADZIKU ZADZIKI RENYAYA

Pane zvikonzero zvakawanda nei tichifanira kunamatira nyika yeSouth Africa nekuti ndivo mboni yeziso raMwari. MaSouth Africa ane hupfumi hwetsika hwakasiyana hunoratidza kugona kwaMwari mavari. Ivo zvisinei vanogona kutorerwa mukana nemasimba erima kusvika pakuti mukana iwoyo unova mukana kwavari, sezvazviri ikozvino


Bhuku Idzva raMufundisi Ikechukwu. 
Inowanikwa ikozvino paAmazon

Isu tinofanirawo kunamatira rudzi rweSouth Africa nekuti mvumo yekutanga yakapihwa munhu yaive yekuti iye abereke uye izvi zvinotaura nezvemurume wese anoumba rudzi. Mune mamwe mazwi hapana nyika inogona kubereka kana vagari vayo vasina kubereka. Zvisineyi Kristu achitaura mubhuku raJohani 15 anotizivisawo kuti hatigone kubereka chibereko kunze kwekunge tigare maari.
Izvi nokudaro zvinotitaurira kuti kana nyika yeSouth Africa ikazosvika pakakwirira pasimba rezvakarairwa naMwari kwavari uye vachibereka michero, ipapo ivo vanofanirwa kugara maAri kuburikidza neminamato.

NAMATA URI KUTI HURUMENDE DZIMWE South Africa

Takagadzirirwa kunamatira hurumende yeSouth Africa kuti Mwari asike hushe hwake uye nekuisa chigaro chakarongeka chevanhu ipapo nekuti ndipo chete kana vakarurama vari musimba kuti vanhu vafare .Bible zvinyorwa kuti kune simba murimi uyezve zvakanyanya, zvinoti kana vaviri kana vatatu vakabvumirana pane chimwe chinhu chinosimbiswa.

Kusvika kure sei hurumende yedu iri mumaoko edu sevagari. Kana tikataura zvakaipa pamusoro pavo, izvo ndizvo chaizvo zvatichaona, asi kana isu pamwe tichivanamatira, ipapo Mwari anogona kuburikidza neminamato yedu kuita kuti vatitungamirire zvakanaka.Naizvozvo huwori hwakanyatsodya mukati merudzi rweSouth Africa zvakanyanya kuti iri kubata zvikamu zvese zverudzi. Hutsinye pfungwa isiriyo iri kutamba kunze kwepfungwa dzevatungamiriri vedu, saka isu tinofanira kunyengeterera kuti pfungwa dzakadai dzehuori dziendeswe senhapwa mukuteerera kwaKristu (2 Cor 10).

NAMATA URI KUTI UYE CONOMY YEMADZIMA AFRICA

Kana nyika yeSouth Africa ikanyorwa kutambudzika nehuwandu hwehurombo, saka zvinoreva kuti hupfumi hwavo senge hupfumi hwenyika zhinji dzeAfrica dziri kuda rubatsiro rwaMwari.
Rudzi rweSouth Africa pamwe nehupfumi hwavo vanofanirwa kugara vachinamatira, itai kuti Mwari vadzosere kwavari izvo izvo dambudziko rakanzi rombo ravakabira kubva kwavari uye zvakare vavabatsire kuona uye kushandisa zvakanaka zvese zvakanaka zvehupfumi. Akavagadzirira.

NAMATA KUNA VAKURU VEMADZIMA AFRIKA

Chimwe chezvinhu zvikuru zvatinofanira kunyengeterera muhupenyu hwevanhu veSouth Africa ndechekuti Mwari avadzidzise kuda. Izvi zvinokonzerwa nehuwandu hwepamusoro hweXenophobia murudzi irworwo, nhengo dzedzimwe nharaunda dzinogara munyika yavo dzinoita senge dzisina chero chengetedzo.
Izvi zvinoshungurudza zvikuru nekuti mumwe nemumwe wedu anozvida isu kuti tirarame, zvinoreva kuti kana tichigona kurarama isu pachedu, saka hatigone kuwana kuzara kwemabatiro Mwari akaropafadza mumwe nemumwe wedu.

Huwandu hwekushaikwa kwemabasa murudzi rwunodawo kunetsekana uye ndicho chikonzero chikuru nei vanhu vekuSouth Africa vachifanirwa kunamatirwa, nekuti kana vanhu vakasara vasina chekuita vanogona kuve mhombwe dzemhando dzose dzezvitadzo uye muvengi anotora mukana wakakura. of them.

NAMATA KUSIWA NECHORCH MU South Africa

Mumwe wemunamato unoshanda kwazvo kurudzi rweSouth Africa kunamatira chechi. Tinofanira kunamatira chechi iri muSouth Africa, kutanga kuti Mwari avasimbise neMweya wake.
Isu tine chikwereti chedu basa rekunamatira pachedu mumuviri tichiziva kuti tiri mitezo yemhuri imwe, tisingatarise kuti nzvimbo yedu yepamoyo ndeipi. Mubhuku raVahebheru, rugwaro runotikurudzira kusimbisa ruoko rusina simba nemabvi aneta. Mune mamwe mazwi, Mwari anoda kuti tibatsirane munzvimbo yemunamato, tizvisimbise kuitira kuti pasave neanobva mukutenda.
Tinofanirawo kunzwisisa kuti mujaho wekutenda hausi nyore. Bhaibheri rinoti tinokwikwidza kutenda, izvi zvinoreva kuti harisi basa riri nyore, saka tinofanira kuramba tichinamatira uye tichikurudzirana.

Tinofanira zvakare kunamatira kubatana mumachechi edu ese. Kristu achinamatira mutumbi uri mubhuku raJohane akateterera kuna Baba kuti vachengete ivo kuti 'vave vamwe', isu tinofanirawo kunamata izvi kana tichifanira kusangana nekubatana muchechi.
Nechisimba, kutonga nekurwiswa nemadhimoni xenophobic kurwiswa kwakaitwa nevanhu vekuSouth Africa kunopesana nevamwe maAfrica vari munyika yavo, izvi zvinoratidza kuti vanhu veSouth Africa vanoda munamato.

MINYENGETERO MARI

1). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai netsitsi dzenyu uye nengoni dzenyu dzave dzichisimudzira nyika ino kubva parusununguko kusvika parizvino - Mariro. 3:22

2). Baba, muzita raJesu, tinokutendai nekutipa rugare nerunyararo munzira dzese kurudzi urwu kusvika zvino - 2VaTesalon. 3:16

3). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuodza moyo zvigadziriso zvevakaipa pamusoro pekugara zvakanaka kwerudzi urwu nguva dzose kusvika zvino - Jobho. 5:12

4). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuisa muchiga chega chegehena-kumusoro kwegehena vachipesana nekukura kwechechi yaKristu murudzi urwu - Matthew. 16:18

5). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekufambisa kweMweya Mutsvene pamusoro pehurefu uye upamhi hwerudzi urwu, zvichikonzera kukura kuri kuramba kuchiwedzera uye kuwedzera kereke - Mutemo. 2:47

6). Baba, muzita raJesu, nekuda kwevasanangurwa, nunura Nyika ino pakuparara zvachose. - Genesisi. 18: 24-26

7). Baba, muzita raJesu, dzikunurai nyika ino kubva pasimba roga roga rinoda kuparadza zvainotangira. - Hosiya. 13:14

8). Baba muzita raJesu, tuma ngirozi yako yekununura kuti inunure South Africa kubva kuneese simba rekuparadza rakarongedzerwa kwaari - 2 Kings. 19: 35, Mapisarema. 34: 7

9). Baba, muzita raJesu, ponesai South Africa kubva kugehena rega-regehena rine chinangwa kuparadza Nyika ino. - 2kings. 19: 32-34

10). Baba, muzita raJesu, sunungurai nyika ino kubva kumusungo wese wekuparadza wakaiswa nevakaipa. - Zefaniya. 3:19

11). Baba, muzita raJesu, kurumidzai kutsiva dzenyu pavavengi verunyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu uye regai vagari verudzi urwu vanunurwe kubva mukurohwa kwevakaipa kese - Mapisarema. 94: 1-2

12). Baba, muzita raJesu, dzoseraiwo kutambudzika kune vese iro rinotambudza runyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu kunyangwe isu tichinamata izvozvi - 2 VaTesaronika. 1: 6

13). Baba, muzita raJesu, rega gororo rega ripesane nekuenderera mberi uye kukura kwechechi yaKristu muSouth Africa kupwanywa zvachose - Matthew. 21:42

14). Baba, muzita raJesu, regai zvakaipa zvevakaipa kurudzi urwu zviitike kunyangwe isu tichinamata izvozvi - Mapisarema. 7: 9

15). Baba, muzita raJesu, durura kutsamwa kwako pamusoro pevose vanoponda kuuraya murudzi urwu, sezvo iwe uchinaya pamusoro pemoto, nesarufa uye nedutu rinotyisa, nekupa zororo risingagumi kune vagari verudzi urwu - Mapisarema. 7: 11, Mapisarema11: 5-6

16). Baba, muzita raJesu, tinosimudzira kununurwa kweSouth Africa kubva pasimba rerima rinokwikwidza mafambiro azvo - VaEfeso. 6:12

17). Baba, muzita raJesu, sunungurai nhumbi dzenyu dzerufu nedzokuparadza kumunhu wese dhiabhori akaiswa kuparadza hunhu hwakajeka hwerudzi urwu - Mapisarema 7:13

18). Baba, neropa raJesu, sunungura kutsiva kwako mumusasa wevakaipa uye dzorera kubwinya kwedu kwakarasika senyika. -Isaia 63: 4

19). Baba muzita raJesu, rega kufungidzira kwakaipa kwevakaipa kurwisa rudzi urwu kuwire pamisoro yavo, zvichikonzera kufambira mberi kwerudzi urwu - Mapisarema 7: 9-16

20). Baba, muzita raJesu, tinosimudzira mutongo wakakurumidza kupokana neese simba rinoramba kukura kwehupfumi nekusimudzira kwerudzi urwu - Muparidzi. 8:11

21). Baba, muzita raJesu, tinosimudzira mashura anotendeuka kurudzi rwedu South Africa. - Dheuteronomio. 2: 3

22). Baba, neropa regwayana, tinoparadza simba rose rekusimuka uye kuvhiringidzika kunoenderera mberi nekumirira kufambira mberi kwerudzi rwedu South Africa. - Ekisodo 12:12

23). Baba muzita raJesu, tinosarudza kuvhurwa kwemusuwo wese wakavharwa kupesana neSyouth Africa. -Zvakazarurwa 3: 8

24). Baba muzita raJesu uye nenjere dzinobva kumusoro, fambisai nyika ino munzvimbo dzose nekudzorere kuremekedzwa kwake. -Muparidzi.9: 14-16

25). Baba muzita raJesu, titumire rubatsiro kubva kumusoro izvo zvinozopedzisa mukufambira mberi nekusimudzirwa kwerudzi urwu- Mapisarema. 127: 1-2

26). Baba, muzita raJesu, simuka murwire vakadzvanywa muSouth Africa, kuti nyika isunungurwe kubva kumarudzi ese okusarongeka. Pisarema. 82: 3

27). Baba, muzita raJesu, gadzai hutongi hwekururamisira uye nekuenzanirana muSouth Africa kuitira kuchengetedza mugumo wawo wakanaka. - Danyeri. 2:21

28). Baba, muzita raJesu, chiunzai vakaipa vese kururamisiro murudzi urwu nekumisikidza rugare rwedu rwekusingaperi. - Zvir. 11:21

29). Baba, muzita raJesu, tinotema kuiswa kwechigaro chekururamisira pazvinhu zvese zverudzi urwu nekumisikidza runyararo nebudiriro munyika. - Isaya 9: 7

30). Baba, neropa raJesu, nunura South Africa kubva kunzira dzese dzisiri dzekunze, nekudaro kudzorerera seruremekedzo rwedu serudzi. -Muparidzi. 5: 8, Zekaria. 9: 11-12

31). Baba, muzita raJesu, rugare rwenyu ngarutonge muSouth Africa nepese, pamunonyararidza vese vanoita mhirizhonga munyika. - 2 VaTesaronika 3:16

32). Baba, muzita raJesu, tipeiwo vatungamiriri murudzi urwu vanozoisa rudzi munzvimbo dzerunyararo nekubudirira. -1 Timotio 2: 2

33). Baba, muzita raJesu, dzidzisai South Africa kuzorora-dzere uye izvi ngazviite mukuenderera mberi nekuwedzera. - Pisarema 122: 6-7

34). Baba, muzita raJesu, tinoparadza chero mhirizhonga murudzi urwu, zvichikonzera kukura kwedu kwehupfumi pamwe nekusimukira. -Pis. 46:10

35). Baba, muzita raJesu, itai kuti sungano yerunyararo isimbiswe pamusoro penyika ino South Africa, nekudaro ichimuita godo revahedheni. -Ezekieri. 34: 25-26

36).; Baba, muzita raJesu, vaponesei vasimuke munyika iyo inozonunura mweya weSouth Africa kubva mukuparadzwa- Obadiah. 21

37). Baba, muzita raJesu, titumireiwo vatungamiriri vane hunyanzvi hunodiwa uye kutendeseka kunotungamira rudzi urwu kubuda musango - Mapisarema 78:72

38). Baba, muzita raJesu, chinzvimbo varume nevakadzi vakapihwa nehungwaru dzaMwari munzvimbo dzechiremera munyika ino, nekudaro vachiendesa nyika ino hutsva munzvimbo yerunyararo nebudiriro- Genesis. 41: 38-44

39). Baba, muzita raJesu, vanhu chete vane zvinzvimbo zvehumwari vanotora hutongi hwehutungamiriri murudzi urwu pamatanho ese kubva zvino - Danieri. 4:17

40). Baba, muzita raJesu, simudza vatungamiriri vane moyo yakatendeka mune ino nyika neruoko avo zvipingamupinyi zvakamira zvinopesana nerunyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu zvichabviswa munzira- Muparidzi. 9: 14-16

41). Baba, muzita raJesu, tinouya kuzopesana nedenda rehuori muSouth Africa, nekudaro tichinyora zvakare nyaya yerudzi urwu - VaEfeso. 5:11

42). Baba, muzita raJesu, nunura South Africa kubva mumaoko evatungamiriri vane huori, nekudaro kudzorera kubwinya kwerudzi urwu-Zvirevo. 28:15

43). Baba, muzita raJesu, simudza uto revatungamiriri vanotya Mwari murudzi urwu, nekudaro kudzoreredza seruremekedzo rwedu serudzi-Zvirevo 14:34

44). Baba, muzita raJesu, kutya Mwari ngakuguise urefu nehupamhi hwerudzi urwu, nokudaro zvichibvisa kunyadziswa uye kushorwa kubva kumarudzi edu - Isaya. 32: 15-16

45). Baba, muzita raJesu, dzorai ruoko rwenyu kupikisa mhandu dzerudzi urwu, idzo dziri kuvharira nzira yekumberi mukukura kwedu kwehupfumi nekusimudzira serudzi - Mapisarema. 7: 11, Zvir. 29: 2

46). Baba, muzita raJesu, mashura kudzoreredza hupfumi hwenyika ino uye nyika ino ngaizadzwe nekuseka zvakare - Joel 2: 25-26

47). Baba, muzita raJesu, gumisai matambudziko ehupfumi hwerudzi urwu nekudaro kudzoreredza mbiri yavo yekare - Zvirevo 3:16

48). Baba, muzita raJesu, putsai kukomba pamusoro porudzi urwu, nekudaro muchibvisa kusagadzikana kwedu kwezera rezvematongerwo enyika - Isaya. 43:19

49). Baba, muzita raJesu, sunungurai nyika iyi kubva mudambudziko rekushaikwa kwemabasa nemafungu anomutsa ekuchinja kwemaindasitiri munyika -Psa.144: 12-15

50). Baba, muzita raJesu, simudza vatungamiriri vezvematongerwo enyika murudzi urwu vanozoisa South Africa muNzvimbo itsva yekubwinya- Isaya. 61: 4-5

51). Baba, muzita raJesu, rega moto werumutsiriro urambe uchipfuta kureba nekufema kwerudzi urwu, zvichikonzera kukura kwesimba kwechechi - Zekaria. 2: 5

52). Baba, muzita raJesu, itai kereke muSouth Africa nzira yerumutsiriro kumarudzi epanyika - Mapisarema. 2: 8

53). Baba, muzita raJesu, regai kushingairira kwaIshe kurambe kuchimedza moyo yevaKirisitu kurudzi urwu, nekudaro vachitora mamwe matunhu aKristo munyika -Johani.2: 17, Joh. 4:29

54). Baba, muzita raJesu, shandura kereke dzese murudzi urwu kuti dzive nzvimbo yerumutsiriro, nokudaro vachisimbisa masimba evatsvene munyika - Mika. 4: 1-2

55). Baba, muzita raJesu, paradzai simba rese rinopesana nekukura kwechechi muSouth Africa, nekudaro zvichitungamira mukukura nekuwedzera - Isaya. 42:14

56). Baba, muzita raJesu. regai sarudzo dzemakumi maviri neshanu muSouth Africa dzive dzakasununguka uye dzakavimbika uye ngadzirege kuve nemhirizhonga yesarudzo nguva dzese - Jobho 2023:34

57). Baba, muzita raJesu, paradzirai dhiabhori yese yeadhiabhini kuvhiringidza maitiro esarudzo musarudzo dziri kuuya muSouth Africa- Isaya 8: 9

58). Baba, muzita raJesu, tinopa mhedzisiro yekuparadzwa kwechombo chimwe nechimwe chevakaipa kuti vashandise sarudzo muna 2023 muSouth Africa-Jobho 5:12

59). Baba, muzita raJesu, ngakuve nemabasa akasununguka-ose pasarudzo dzema 2023, nekudaro paine rugare munyika- Ezekia. 34:25

60). Baba, muzita raJesu, tinouya kuzopesana nemhando dzose dzekusarudzo dzakaipa musarudzo dziri kuuya muSouth Africa, nekudaro zvichizeza dambudziko remasarudzo - Dheuteronomio. 32: 4

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Previous nyayaNEMUNYENGETERO WENYAYA YASUDANI
inoteveraNEMUNYENGETERO WENYIKA YEMAKEROON
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, ndiri Munhu waMwari, Une shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa simba kumutendi wese neakasiyana odhiyo yenyasha kuti aratidze simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hapana muKristu anofanirwa kumanikidzwa nadhiyabhori, isu tine Simba rekurarama uye kufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana kuraira, unogona kundibata pa chinedumadmob@gmail.com kana Nditaure neni paWhatsApp Uye Teregiramu pa + 2347032533703. Zvakare ini ndichada Kukukoka Iwe kuti ubatanidze yedu Inesimba Maawa makumi maviri nemana Maawa Ekunamatira Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Zvino, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.