Kunyengeterera Rudzi rweEtiopiya

0
3695
Munamato weItiopiya

Nhasi tichave tichinamatira nyika yeEthiopiya. Ethiopia ndeimwe yenyika dzeAfrica dzisina kumbowira pasi pechikoloni. Nekudaro, mu1936 guta guru renyika rakatorwa nehumambo hweItari. Yakanga isiri nguva refu Rudzi rweEthiopia rusununguko kubva kukoloni.
Kunyangwe ichive imwe yehupfumi huri kukura zvakanyanya muAfrica, Itiopia ichine hurombo hwekuita nayo. MaEtiopiya akaona urombo hwakakura huchibudirira panyika yavo uye vanoita sekunge havakwanisi kuita. Kunyengeterera Rudzi rweEtiopiya kuchaponesa nyika kubva kumuvengi mukuru wega.
Kutevera hondo yekurwisa muvakidzani wake Eritrea, Ethiopia yakanzwa kurohwa kwakanyanya kwehondo. Sezvo kana izvo zvisina kukwana, njodzi yechisikigo ndiyo honzeri huru dzehurombo muEthiopiya.

Vanopfuura hafu yevagari vese veEtiopiya vari mukurima. Nekudaro, mwero wehurombo munyika wakadzora kutengeserana kwekurima kwemazuva ano. Zvakare, njodzi dzinongoitika dzoga sekusanaya uye mamwe mamiriro ekunze ekunze akaita kuti zvinyanye kuomera vaEtiopiya kuzvidyira.

NEI UCHIFANIRA KUTI UCHINYENGETSEI KUNYENGA EETHOPIA

Bhuku rePisarema chitsauko 122: 6 rakatidzidzisa kuti tinamate nguva dzose nezvekunaka kweJerusarema. Nyika yose yeAfrica iJerusarema yedu pano paPasi, nekuti ino ndiyo nzvimbo yatinogara.
Kunyangwe iwe uri muEthiopiya, Ghanaian, Nigerian kana nyika ipi neipi yaunove uri mukondinendi ye Africa edza kutaura munamato weRudzi rweEthiopiya.
Pamwe iwe unoda kunamatira Ethiopia asi iwe hauzive maitiro akaenzana ekunamatira minamato yako, verenga iyo inotevera ndima.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

NAMATA KUTI URI KUTI URI KUTI UYE EESOPIYA

Iwe unoshamisika here kuti nei uchifanira kunyengeterera hurumende yeEthiopiya? Rugwaro ruri mubhuku ra1Timosi Chitsauko 2: 1-3 rinotiyambira kuti tinamatire vatungamiriri vedu nevarume munzvimbo yechiremera.
Nyika iripo iye zvino mune mhirizhonga yezvematongerwo enyika. Vamwe vaKristu havazive kuti ibasa ravo kunyengeterera hurumende yavo. MuApostora Pauro mubhuku ra2 Timotio aive achiudza vanhu kuti vagare vachinamatira vatungamiriri vavo kuti ivo pachavo vagone kurarama murunyararo muhupenyu hwehutsvene neuMwari.
Iwe unoziva zvinoreva izvo here? Iyo chete nguva yekuti munhu ashumire Mwari zvakanaka ndipo apo Rudzi rwave nerunyararo. Kana zvinhu zvese zvikafamba nenzira yazvinofanira kuita, zvinopa vanhu mukana wekuti vashumire Mwari zvirinani. Mwari pachavo vanonzwisisa izvi, akaraira Mozisi kuti aburuke kuIjipita uye audze Pharoah kuti arege vanhu Vake kuti vaende, kuti vamunamate. Mwari vanonzwisisa kuti munhu anoda imwe nhanho yekuremekedza uye nerunyararo muhupenyu hwake kuti ashumire Mwari zvakanaka.

Gara uchinamatira Rudzi rweEthiopiya kuti Mwari vasarudze ivo Vatungamiriri. Vanhu vanemoyo waMwari, vanozoita zvirevo zvaMwari Wemasimbaose, Mwari anofanira kuvaita vatungamiriri. Tsumo yezvirevo 29: 2 kana vakarurama vari pamusoro, vanhu vanofara; asi kana munhu wakaipa achibata ushe, vanhu vanochema.
Namata kuti vakawanda sevaya vari muhurumende muEtiopiya, Mwari vavape moyo wake. Kuti vanozotungamira vanhu mukuwirirana kune Kuda kwaMwari.
Bhaibheri rakatiita kuti tinzwisise kuti mazano ese akanaka kubva kuna Mwari. Iwe unogona zvakare namata kuti zano rekugadzirisa dambudziko riripo muEthiopiya, Mwari varipe izvo kune varume vari muhurumende.

NAMATA ROPESE RENEEOPIYA

Vanhu vacho vanogona chete kukura zvakanaka kana hupfumi hwenyika hwagadzikwa uye huchishanda nemazvo. Kana chero chinhu chisina kunaka chikaitika kuhupfumi, vanhu vachazvibhadharira kwazvo.
Hupfumi hweEtiopia hunoda munamato. Kana Itiopiya ichionekwa seimwe yehupfumi huri kukurumidza kukura muAfrica uye hurombo huchiri kubudirira pasina chipingamupinyi, inguva yakakwirira kwazvo iwe unofanirwa kutaura munamato weRudzi rweEthiopiya.

Mwari pavakadzosa kutapwa kweZion, ivo vakaita sevaya vanorota, Mapisarema 126: 1. Kana Mwari achigona kudzikamisa hupfumi hweZion, Iye anogona kuitawo saizvozvo kuhupfumi hweEtiopia.
Zvinhu hazvifanire kuenda uko kune maChristbrand maChristu, nekuti kana paine vanhu vekunamatira, kuna Mwari Wemasimbaose uyo achiri mubhizinesi rekupindura minamato.

NAMATA VANYENGETSI VEETHOPIYA

Kristu Jesu pavaitaura nezvechechi, aireva chimiro chaicho asi vanhu. Ndichiri kunamatira Rudzi rweEthiopiya, rangarira vagari vayo, vanhu veEthiopiya. Vanhu veEthiopiya vari kupfuura nemuzvakawanda. Vanoda simba raMwari kuti vaenderere mberi. Gara uchinamata kuti Mwari avape simba rekuti vasadzokera shure pamberi pake. Moyo wemunhu unongoda zvakaipa. Pane chikonzero chekuti iwe unamate kuti Mwari vape vanhu veEthiopiya moyo wekudanana semadiro akada Kristu kereke.

NAMATA RUKURU MUCHESE EHEOPIYA

Machechi eEthiopia anoda munamato. Ino inguva apo vanhu vanodzokera shure, apo makereke anotsauka kubva pazano raMwari. Tiri panguva yakaoma apo vafundisi havachamiriri kunzwa kubva kuna Mwari vasati vataura kereke. Ino inguva iyo kurwa kusingagumi kuri kurwiwa pamusoro pekereke.Chechi inofanirawo kuva nzvimbo dzekutarisisa. Usambofunga kuti kereke haidi minamato.

Bhaibheri rinoti hatirwisane nenyama neropa asi masimba nehumambo munzvimbo dzakakwirira. Munguva ino yekuyedza, namatira kuti machechi eEtiopiya avanonamata Mwari muchokwadi uye nemweya varambe vachisimba. Gedhi regehena harifanirwe kukunda Church.

Nechisimba, kana isu tikanyatsotevedzera maitiro uye chimiro chemunamato uyu, tichavhara zvimwe nzvimbo kuna Mwari muRudzi rweEthiopiya. Ibasa redu pamwechete kuti tideredze Rudzi rweEtiopiya kubva pakurwadziwa kwaro.Vanhu nenyika dzese dzemuAfrica zvichave zvakanaka kana isu tese tinogona kunyengeterera Nyika yeEthiopia. Kana paine zvinonetsa kuwana mikana yakakodzera uye yemunamato yakakwana yeEtiopiya, tsvaga pazasi pemateedzana eminamato minamato iyo ichakubatsira kuti unamate zviri nani.

MINYENGETERO MARI

1). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai netsitsi dzenyu uye nengoni dzenyu dzave dzichisimudzira nyika ino kubva parusununguko kusvika parizvino - Mariro. 3:22

2). Baba, muzita raJesu, tinokutendai nekutipa rugare nerunyararo munzira dzese kurudzi urwu kusvika zvino - 2VaTesalon. 3:16

3). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuodza moyo zvigadziriso zvevakaipa pamusoro pekugara zvakanaka kweItiopiya panguva dzose kusvika zvino - Jobho. 5:12

4). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuisa muchiga chega chegehena-kumusoro kwegehena vachipesana nekukura kwechechi yaKristu murudzi urwu - Matthew. 16:18

5). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekufambisa kweMweya Mutsvene pamusoro pehurefu uye upamhi hwerudzi urwu, zvichikonzera kukura kuri kuramba kuchiwedzera uye kuwedzera kereke - Mutemo. 2:47

6). Baba, muzita raJesu, nekuda kwevasanangurwa, nunura Nyika ino pakuparara zvachose. - Genesisi. 18: 24-26

7). Baba, muzita raJesu, dzikunurai nyika ino kubva pasimba roga roga rinoda kuparadza zvainotangira. - Hosiya. 13:14

8). Baba muzita raJesu, tuma ngirozi yako yekununura kuti inunure Itiyopiya kubva kumasimba ese ekuparadza akashongedzerwa iwo - 2 Kings. 19: 35, Mapisarema. 34: 7

9). Baba, muzita raJesu, ponesai Etiopiya kubva kugehena rega-regehena rine chinangwa chekuparadza Nyika ino. - 2kings. 19: 32-34

10). Baba, muzita raJesu, sunungurai nyika ino kubva kumusungo wese wekuparadza wakaiswa nevakaipa. - Zefaniya. 3:19

11). Baba, muzita raJesu, kurumidzai kutsiva dzenyu pavavengi verunyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu uye regai vagari verudzi urwu vanunurwe kubva mukurohwa kwevakaipa kese - Mapisarema. 94: 1-2

12). Baba, muzita raJesu, dzoseraiwo kutambudzika kune vese iro rinotambudza runyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu kunyangwe isu tichinamata izvozvi - 2 VaTesaronika. 1: 6

13). Baba, muzita raJesu, rega gororo rega ripesane nekuenderera mberi uye kukura kwechechi yaKristu muEtiopiya kupwanywa zvachose - Matthew. 21:42

14). Baba, muzita raJesu, regai zvakaipa zvevakaipa kurudzi urwu zviitike kunyangwe isu tichinamata izvozvi - Mapisarema. 7: 9

15). Baba, muzita raJesu, durura kutsamwa kwako pamusoro pevose vanoponda kuuraya murudzi urwu, sezvo iwe uchinaya pamusoro pemoto, nesarufa uye nedutu rinotyisa, nekupa zororo risingagumi kune vagari verudzi urwu - Mapisarema. 7: 11, Mapisarema11: 5-6

16). Baba, muzita raJesu, tinosimbisa kununurwa kweItiopiya kubva pasimba rerima rinopesana nekwavo - VaEfeso. 6:12

17). Baba, muzita raJesu, sunungurai nhumbi dzenyu dzerufu nedzokuparadza kumunhu wese dhiabhori akaiswa kuparadza hunhu hwakajeka hwerudzi urwu - Mapisarema 7:13

18). Baba, neropa raJesu, sunungura kutsiva kwako mumusasa wevakaipa uye dzorera kubwinya kwedu kwakarasika senyika. -Isaia 63: 4

19). Baba muzita raJesu, rega kufungidzira kwakaipa kwevakaipa kurwisa rudzi urwu kuwire pamisoro yavo, zvichikonzera kufambira mberi kwerudzi urwu - Mapisarema 7: 9-16

20). Baba, muzita raJesu, tinosimudzira mutongo wakakurumidza kupokana neese simba rinoramba kukura kwehupfumi nekusimudzira kwerudzi urwu - Muparidzi. 8:11

21). Baba, muzita raJesu, tinopira mashura kutendeuka kweEtiopiya. - Dheuteronomio. 2: 3

22). Baba, neropa reGwayana, tinoparadza simba rose rekusimuka uye kuvhiringidzika kunopesana nekuenderera mberi kweEtiopiya. - Ekisodo 12:12

23). Baba muzita raJesu, tinosarudza kuvhurwazve kwemusuwo wese wakavharwa kutarisana neiyo nyika yeEtiopiya. -Zvakazarurwa 3: 8

24). Baba muzita raJesu uye nenjere dzinobva kumusoro, fambisai nyika ino munzvimbo dzose nekudzorere kuremekedzwa kwake. -Muparidzi.9: 14-16

25). Baba muzita raJesu, titumire rubatsiro kubva kumusoro izvo zvinozopedzisa mukufambira mberi nekusimudzirwa kwerudzi urwu- Mapisarema. 127: 1-2

26). Baba, muzita raJesu, simuka murwire vakadzvanywa muEtiopia, kuti nyika isunungurwe kubva kumarudzi ese okusarongeka. Pisarema. 82: 3

27). Baba, muzita raJesu, gadzai hutongi hwekururamisira muEtiopiya kuitira kuchengetedza ramangwana ravo rine mbiri. - Danyeri. 2:21

28). Baba, muzita raJesu, chiunzai vakaipa vese kururamisiro murudzi urwu nekumisikidza rugare rwedu rwekusingaperi. - Zvir. 11:21

29). Baba, muzita raJesu, tinotema kuiswa kwechigaro chekururamisira pazvinhu zvese zverudzi urwu nekumisikidza runyararo nebudiriro munyika. - Isaya 9: 7

30). Baba, neropa raJesu, nunura Itiyopiya kubva kunzira dzese dzisiri dzekunze, nekudaro kudzorerera seruremekedzo rwedu serudzi. -Muparidzi. 5: 8, Zekaria. 9: 11-12

31). Baba, muzita raJesu, rugare rwenyu ngarutonge muEtiopiya nemitoo yose, pamunonyaradza vese vanopomhodza munyika. - 2 VaTesaronika 3:16

32). Baba, muzita raJesu, tipeiwo vatungamiriri murudzi urwu vanozoisa rudzi munzvimbo dzerunyararo nekubudirira. -1 Timotio 2: 2

33). Baba, muzita raJesu, ipai Etiopia kuzorora-kose uye izvi ngazviite mukuenderera mberi nekusimba. - Pisarema 122: 6-7

34). Baba, muzita raJesu, tinoparadza chero mhirizhonga murudzi urwu, zvichikonzera kukura kwedu kwehupfumi pamwe nekusimukira. -Pis. 46:10

35). Baba, muzita raJesu, itai kuti sungano yorunyararo isimbiswe pamusoro penyika ino Etiopiya, nokudaro ichimutsa godo revahedheni. -Ezekieri. 34: 25-26

36).; Baba, muzita raJesu, vaponesei vasimuke munyika iyo inozonunura mweya weEtiopiya kubva mukuparadzwa- Obadiah. 21

37). Baba, muzita raJesu, titumireiwo vatungamiriri vane hunyanzvi hunodiwa uye kutendeseka kunotungamira rudzi urwu kubuda musango - Mapisarema 78:72

38). Baba, muzita raJesu, chinzvimbo varume nevakadzi vakapihwa nehungwaru dzaMwari munzvimbo dzechiremera munyika ino, nekudaro vachiendesa nyika ino hutsva munzvimbo yerunyararo nebudiriro- Genesis. 41: 38-44

39). Baba, muzita raJesu, vanhu chete vane zvinzvimbo zvehumwari vanotora hutongi hwehutungamiriri murudzi urwu pamatanho ese kubva zvino - Danieri. 4:17

40). Baba, muzita raJesu, simudza vatungamiriri vane moyo yakatendeka mune ino nyika neruoko avo zvipingamupinyi zvakamira zvinopesana nerunyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu zvichabviswa munzira- Muparidzi. 9: 14-16

41). Baba, muzita raJesu, tinouya kuzopesana nedenda rehuori muEtiopiya, tichizonyora nyaya yerudzi urwu - VaEfeso. 5:11

42). Baba, muzita raJesu, nunura Nigeria kubva mumaoko evatungamiriri vane huori, nekudaro kudzorera kubwinya kwerudzi urwu-Zvirevo. 28:15

43). Baba, muzita raJesu, simudza uto revatungamiriri vanotya Mwari murudzi urwu, nekudaro kudzoreredza seruremekedzo rwedu serudzi-Zvirevo 14:34

44). Baba, muzita raJesu, kutya Mwari ngakuguise urefu nehupamhi hwerudzi urwu, nokudaro zvichibvisa kunyadziswa uye kushorwa kubva kumarudzi edu - Isaya. 32: 15-16

45). Baba, muzita raJesu, dzorai ruoko rwenyu kupikisa mhandu dzerudzi urwu, idzo dziri kuvharira nzira yekumberi mukukura kwedu kwehupfumi nekusimudzira serudzi - Mapisarema. 7: 11, Zvir. 29: 2

46). Baba, muzita raJesu, mashura kudzoreredza hupfumi hwenyika ino uye nyika ino ngaizadzwe nekuseka zvakare - Joel 2: 25-26

47). Baba, muzita raJesu, gumisai matambudziko ehupfumi hwerudzi urwu nekudaro kudzoreredza mbiri yavo yekare - Zvirevo 3:16

48). Baba, muzita raJesu, putsai kukomba pamusoro porudzi urwu, nekudaro muchibvisa kusagadzikana kwedu kwezera rezvematongerwo enyika - Isaya. 43:19

49). Baba, muzita raJesu, sunungurai nyika iyi kubva mudambudziko rekushaikwa kwemabasa nemafungu anomutsa ekuchinja kwemaindasitiri munyika -Psa.144: 12-15

50). Baba, muzita raJesu, simudza vatungamiriri vezvematongerwo enyika murudzi urwu vanozoisa Itiopiya muNzvimbo itsva yekubwinya- Isaya. 61: 4-5

51). Baba, muzita raJesu, rega moto werumutsiriro urambe uchipfuta kureba nekufema kwerudzi urwu, zvichikonzera kukura kwesimba kwechechi - Zekaria. 2: 5

52). Baba, muzita raJesu, itai kereke kuEtiopiya nzira yerumutsiriro kumarudzi epanyika - Mapisarema. 2: 8

53). Baba, muzita raJesu, regai kushingairira kwaIshe kurambe kuchimedza moyo yevaKirisitu kurudzi urwu, nekudaro vachitora mamwe matunhu aKristo munyika -Johani.2: 17, Joh. 4:29

54). Baba, muzita raJesu, shandura kereke dzese murudzi urwu kuti dzive nzvimbo yerumutsiriro, nokudaro vachisimbisa masimba evatsvene munyika - Mika. 4: 1-2

55). Baba, muzita raJesu, paradzai simba rese rinopesana nekukura kwechechi muEtiopiya, nokudaro zvichizotungamira mukukura nekuwedzera - Isaya. 42:14

56). Baba, muzita raJesu. rega sarudzo dzemakumi maviri neshanu muEtiopiya dzive dzakasununguka uye dzakasununguka uye ngadzirege kuve nemhirizhonga yesarudzo nguva dzese - Jobho 2020:34

57). Baba, muzita raJesu, pararirai dhiabhori yese yekunyonganisa sarudzo pasarudzo dziri kuuya kuEthiopiya- Isaya 8: 9

58). Baba, muzita raJesu, tinotema chirevo chekuparadzwa kwechero danho revakaipa rekunyengera sarudzo dzinotevera muEthiopiya-Jobho 5:12

59). Baba, muzita raJesu, ngakuve nemabasa akasununguka-ose pasarudzo dzema 2020, nekudaro paine rugare munyika- Ezekia. 34:25

60). Baba, muzita raJesu, tinouya kuzopesana nemhando dzose dzekusarudzo dzakaipa musarudzo dziri kuuya kuEthiopiya, nekudaro zvichizeza dambudziko remasarudzo - Dheuteronomio. 32: 4

 


Previous nyayaNamata Rudzi rweUganda
inoteveraNamata Rudzi rweTanzania
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, ndiri Munhu waMwari, Une shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa simba kumutendi wese neakasiyana odhiyo yenyasha kuti aratidze simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hapana muKristu anofanirwa kumanikidzwa nadhiyabhori, isu tine Simba rekurarama uye kufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana kuraira, unogona kundibata pa chinedumadmob@gmail.com kana Nditaure neni paWhatsApp Uye Teregiramu pa + 2347032533703. Zvakare ini ndichada Kukukoka Iwe kuti ubatanidze yedu Inesimba Maawa makumi maviri nemana Maawa Ekunamatira Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Zvino, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.