Namata Rudzi rweUganda

0
4018
Munamato weUganda

Nhasi tiri kuita munamato kurudzi rweUganda. Uganda ndeimwe yenyika dziri kumabvazuva kwe Africa. Yakanga iri imwe yenyika dzemu Africa dzaisamboverengedzwa zvizere, sevasiri maAfrica vaisabvumidzwa kuwana mahara. Inotarisirwa seParera ye Africa nekuda kwenzvimbo yayo yakasarudzika yekufananidza nedzimwe nyika dzemu Africa kunyanya nekuda kwenzvimbo yayo huru yemasango yakaumbwa nemapaki epasi uye nzvimbo dzesango dzinopa mhuka kumusha yakawanda nhamba yemaprimini anosanganisira Chimpanze, gorilla, nyani, butterflies neshiri.

Uganda ine zviwanikwa zvakasarudzika, kusanganisira ivhu rakaorera, kunaya kuchinaya kwemvura, madiki emhangura, goridhe uye mamwe mamineral uye ichangobva kuwanikwa oiri. Kurima ndiyo chikamu chakakosha chehupfumi, ichishandisa anopfuura chikamu chimwe muzvitatu chevashandi.
Ivo vanonyorwa seane huwandu hwakanyanya hwehurombo, hwakaipa, ivo vanoonekwa senyika yehurombo pane imwe nguva. Zvirwere ndizvo zvakanyanya kukonzera hurombo muUganda, kufa kwevacheche uye kwevana kunoramba kwakakwira, kufa kwegumi nematatu nemakumi matanhatu nekuzvarwa. Ivo zvakare vakanyorwa kuve nekereke diki kwazvo pasi

NEI UCHIFANIRA KUTI UCHINYENGETSEI KUNYENGA UGANDA

Kana zvinhu zvikashata uye kana zvinhu zvikafamba zvakanaka tinotarisirwa kuti tinamate. Mwari haasi Mwari asina chinangwa, zvese zvaAnoita, Iye anozviitira chikonzero. Dhizaini huru yekunamata ndeyekutendera kuti kuda kwake kuitwe panzvimbo dzese (Mateo 6). Kana tikazviwana tichirarama pasi pechiyero chaMwari cheupenyu hwedu nemarudzi edu, tichigara muhurombo, tichigara murima, tichigara tichirwara nekufa nguva dzose, zvinoreva kuti hatina kugara naMwari mumunamato wekugadzirisa zvisakanaka nekuunza chinangwa chaMwari kupfuura.
Tichitarisa kurudzi rweUganda semuenzaniso, tinogona kuona kuti zvinangwa zvaMwari hazvisi kutamba muhupenyu hwavo, hupfumi uye hutano, saka zvakakosha zvikuru kuti tizive munzvimbo yekunamatira kuda kwaMwari kwerudzi rweUganda uye zvekuita kuzadzikiswa kwavo muhupenyu hwavo.

NAMATA KUTI URI KUTI UYE UGANDA

Isu takaitirwa kunamatira nyika yeUganda pamwe nekunamatira hurumende yavo. Hutungamiri hunodakadza sezvazvakaita, ndehumwe hukuru hukumberi kushanda nesimba kuti kubudirira kubudirire. Mune mamwe mazwi, hapana murume munzvimbo yehutungamiriri anoona zvichitosekesa kuvepo, ichi chikonzero nei kune zvakakosha kuti avo vari pasi pehutungamiriri hwavo vagare vakamira munzvimbo yavo munzvimbo yeminamato. Sezvatinongo funga dzimwe nguva kuti vatungamiriri vedu vakaipa uye vane udyire, chokwadi chinoramba chiripo zvekuti vanoshuvira kupa zvakaringana kubatsira nyika, zvakangodaro kuti ivo vanogumira nemasimba mazhinji, vamwe vavo vanoonekwa vamwe izvo zvisingaonekwe, asi kana isu tichivanamatira, Mwari anogona kuvatungamira munzira yevakarurama (Ps 23).

Zvikuru, Mwari vachitaura kuburikidza neMuporofita wavo Johane mubhuku ra (3 Johane), vanoti chishuwo chake ndechekuti isu tibudirire uye tive nehutano, izvi zvinopfuura chishuwo chevanhu vamwe asiwo neenyika Izvi zvinoreva kuti, kana tikanyengeterera hurumende yeUganda, anogona kuvasunungura pavari huchenjeri hwenzvimbo yekuita iyo nzvimbo inzvimbo yebudiriro nehutano hwakanaka.

NAMATA RUDZIMA UU UGANDA

Rudzi rweUganda rwakakomberwa nezvakawanda zviwanikwa zvakasikwa izvo zvinoshanda semukana mukuru wehupfumi kwavari, vanoratidzika senge vasingazive kushandura zviwanikwa izvi kuti zvive hupfumi pachavo.
Imwe yenguva idzo Jesu akanyorwa kuve akaburitsa misodzi murugwaro ndipo paakatarisa kuguta reJerusarema uye akasuwa nekuti ivo vaisaziva uye nekunzwisisa gadziriro yaAkaita yerunyararo rwavo (Ruka 14). Mwari akaita gadziriro dzinoverengeka dzerunyararo nebudiriro muUganda, zvimwe zvacho zviwanikwa zvavanazvo.

Izvo zvinoita kuti nyika inogona kuve isingazivi nezvekubatsira kwayo uye nekuda kweiyo wallow in hurombo. Ndokusaka zvakakosha kunyengeterera nyika yeUganda, kuti maziso enzwisiso yavo azare nemwenje, kuti vazive nzira yekushandura zviwanikwa kuti zvive hupfumi.

NAMATA VANYENGETSI VA UGANDA

Chimwe chezvipo zvikuru zvaMwari kupasi chipo chemunhu. Pasi nhasi harigone kushanda kana paine kusavapo kwemunhu mariri. Mwari vakabatirira zvakanyanya mune chinhu chakadanwa munhu kusvika padanho raakamupa simba pamusoro pezvinhu zvese.
Vagari veUganda, kungofanana nevagari veimwe nyika chero ipi zvayo inofanirwa kusvika pakuziva kuti ivo vakagadzirirwa kuve ani, izvi zvichabatsira zvakanyanya kuti vabude muhurombo hwehurombo hwavadya. Vazhinji veUganda vanogara pazasi pezvinogona uye vanofa vasina kuzadziswa, vazhinji vakatombozvitambira seyakajairwa uye nekuda kweichi, havachavavarira hupenyu hwekuzadzikiswa.

Naizvozvo zvakakosha kuti patinonamata nyika yeUganda, tinamatirewo vagari vayo kuitira kuti vazive kuti Mwari anovada uye kuti avabudise kubva muhurombo nezvirwere zvakavabata. yakasungwa kare pamberi pezvino.

NAMATA KUSVIRA CHURCH MU UGANDA

Nyika yeUganda inonzi ine imwe yechechi diki dzechechi pasi, zvinoreva kuti mwenje waMwari hauna kupfuurira nesimba kunzvimbo idzo. Zvikuru, kana tikati Chechi ndiyo nzira huru iyo Mwari anogona kubereka nayo zvinangwa zvake, zvinoreva kuti Kereke yeUganda inofanira kunge iri mupenyu uye yakamuka kuti Iye azviite. Ndokusaka isu tisingagoni asi kunyengeterera Chechi iri muUganda kuti Mwari avakwidziridze uye kuti vakwanise kuita kuda kwavo kunyange mukupikiswa.

Mukupedzisa, zvakakosha kuti tinzwisise zvikonzero zvese nei tichifanira kunamatira uyu munamato kurudzi rweUganda, izvi zvichatibatsira kuisa minamato yedu nenzira kwayo uye kutibatsirawo kuwana mhedzisiro inodiwa.

MINYENGETERO MARI

1). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai netsitsi dzenyu uye nengoni dzenyu dzave dzichisimudzira nyika ino kubva parusununguko kusvika parizvino - Mariro. 3:22

2). Baba, muzita raJesu, tinokutendai nekutipa rugare nerunyararo munzira dzese kurudzi urwu kusvika zvino - 2VaTesalon. 3:16

3). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuodza moyo zvigadziriso zvevakaipa pamusoro pekugara zvakanaka kwerudzi urwu nguva dzose kusvika zvino - Jobho. 5:12

4). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuisa muchiga chega chegehena-kumusoro kwegehena vachipesana nekukura kwechechi yaKristu murudzi urwu - Matthew. 16:18

5). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekufambisa kweMweya Mutsvene pamusoro pehurefu uye upamhi hwerudzi urwu, zvichikonzera kukura kuri kuramba kuchiwedzera uye kuwedzera kereke - Mutemo. 2:47

6). Baba, muzita raJesu, nekuda kwevasanangurwa, nunura Nyika ino pakuparara zvachose. - Genesisi. 18: 24-26

7). Baba, muzita raJesu, dzikunurai nyika ino kubva pasimba roga roga rinoda kuparadza zvainotangira. - Hosiya. 13:14

8). Baba muzita raJesu, tuma ngirozi yako yekununura kuti isunungure Uganda kubva kumasimba ese ekuparadza akagadzirirwa kuti arwe naye - 2 Madzimambo. 19: 35, Mapisarema. 34: 7

9). Baba, muzita raJesu, ponesai Uganda kubva kune rimwe nerimwe gang-up regehena rakanangana nekuparadza Nyika ino. - 2kings. 19: 32-34

10). Baba, muzita raJesu, sunungurai nyika ino kubva kumusungo wese wekuparadza wakaiswa nevakaipa. - Zefaniya. 3:19

11). Baba, muzita raJesu, kurumidzai kutsiva dzenyu pavavengi verunyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu uye regai vagari verudzi urwu vanunurwe kubva mukurohwa kwevakaipa kese - Mapisarema. 94: 1-2

12). Baba, muzita raJesu, dzoseraiwo kutambudzika kune vese iro rinotambudza runyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu kunyangwe isu tichinamata izvozvi - 2 VaTesaronika. 1: 6

13). Baba, muzita raJesu, rega gororo rega ripesane nekuenderera mberi uye kukura kwechechi yaKristu muUganda kupunzirwe zvachose - Matthew. 21:42

14). Baba, muzita raJesu, regai zvakaipa zvevakaipa kurudzi urwu zviitike kunyangwe isu tichinamata izvozvi - Mapisarema. 7: 9

15). Baba, muzita raJesu, durura kutsamwa kwako pamusoro pevose vanoponda kuuraya murudzi urwu, sezvo iwe uchinaya pamusoro pemoto, nesarufa uye nedutu rinotyisa, nekupa zororo risingagumi kune vagari verudzi urwu - Mapisarema. 7: 11, Mapisarema11: 5-6

16). Baba, muzita raJesu, tinosimbisa kununurwa kweUganda kubva kumasimba erima anorwira kupesana navo - VaEfeso. 6:12

17). Baba, muzita raJesu, sunungurai nhumbi dzenyu dzerufu nedzokuparadza kumunhu wese dhiabhori akaiswa kuparadza hunhu hwakajeka hwerudzi urwu - Mapisarema 7:13

18). Baba, neropa raJesu, sunungura kutsiva kwako mumusasa wevakaipa uye dzorera kubwinya kwedu kwakarasika senyika. -Isaia 63: 4

19). Baba muzita raJesu, rega kufungidzira kwakaipa kwevakaipa kurwisa rudzi urwu kuwire pamisoro yavo, zvichikonzera kufambira mberi kwerudzi urwu - Mapisarema 7: 9-16

20). Baba, muzita raJesu, tinosimudzira mutongo wakakurumidza kupokana neese simba rinoramba kukura kwehupfumi nekusimudzira kwerudzi urwu - Muparidzi. 8:11

21). Baba, muzita raJesu, tinosimudzira mashura kutendeuka kwerudzi rwedu Uganda. - Dheuteronomio. 2: 3

22). Baba, neropa regwayana, tinoparadza simba rose rekusimuka uye kuvhiringidzika zvinopesana nekusimudzira nyika yedu Uganda. - Ekisodo 12:12

23). Baba muzita raJesu, tinosimudzira kuvhurwa kwemusuwo wese wakavharwa vachipesana nezvinoenda kuUganda. -Zvakazarurwa 3: 8

24). Baba muzita raJesu uye nenjere dzinobva kumusoro, fambisai nyika ino munzvimbo dzose nekudzorere kuremekedzwa kwake. -Muparidzi.9: 14-16

25). Baba muzita raJesu, titumire rubatsiro kubva kumusoro izvo zvinozopedzisa mukufambira mberi nekusimudzirwa kwerudzi urwu- Mapisarema. 127: 1-2

26). Baba, muzita raJesu, simuka murwire vakadzvanywa muUganda, kuitira kuti nyika isunungurwe kubva kumarudzi ese okusarongeka. Pisarema. 82: 3

27). Baba, muzita raJesu, gadzai hutongi hwekuringana uye muhupfumi muUganda kuitira kuchengetedza ramangwana ravo rakanaka. - Danyeri. 2:21

28). Baba, muzita raJesu, chiunzai vakaipa vese kururamisiro murudzi urwu nekumisikidza rugare rwedu rwekusingaperi. - Zvir. 11:21

29). Baba, muzita raJesu, tinotema kuiswa kwechigaro chekururamisira pazvinhu zvese zverudzi urwu nekumisikidza runyararo nebudiriro munyika. - Isaya 9: 7

30). Baba, neropa raJesu, nunura Uganda kubva kumarudzi ese ezvipombwe, nekudaro kudzoreredza seruremekedzo rwedu serudzi. -Muparidzi. 5: 8, Zekaria. 9: 11-12

31). Baba, muzita raJesu, rugare rwenyu ngarutonge muUganda nepese, pamunonyararidza vese vanoita mhirizhonga munyika. - 2 VaTesaronika 3:16

32). Baba, muzita raJesu, tipeiwo vatungamiriri murudzi urwu vanozoisa rudzi munzvimbo dzerunyararo nekubudirira. -1 Timotio 2: 2

33). Baba, muzita raJesu, dzidzisai Uganda zvese-nguva yekuzorora uye izvi ngazviite mukuenderera mberi nekuwedzera. - Pisarema 122: 6-7

34). Baba, muzita raJesu, tinoparadza chero mhirizhonga murudzi urwu, zvichikonzera kukura kwedu kwehupfumi pamwe nekusimukira. -Pis. 46:10

35). Baba, muzita raJesu, itai kuti sungano yorunyararo isimbiswe pamusoro penyika ino Uganda, nekudaro ichimuita godo revahedheni. -Ezekieri. 34: 25-26

36) .; Baba, muzita raJesu, vaponesei vasimuke munyika iyo inozonunura mweya weUganda kubva mukuparadzwa- Obadiah. 21

37). Baba, muzita raJesu, titumireiwo vatungamiriri vane hunyanzvi hunodiwa uye kutendeseka kunotungamira rudzi urwu kubuda musango - Mapisarema 78:72

38). Baba, muzita raJesu, chinzvimbo varume nevakadzi vakapihwa nehungwaru dzaMwari munzvimbo dzechiremera munyika ino, nekudaro vachiendesa nyika ino hutsva munzvimbo yerunyararo nebudiriro- Genesis. 41: 38-44

39). Baba, muzita raJesu, vanhu chete vane zvinzvimbo zvehumwari vanotora hutongi hwehutungamiriri murudzi urwu pamatanho ese kubva zvino - Danieri. 4:17

40). Baba, muzita raJesu, simudza vatungamiriri vane moyo yakatendeka mune ino nyika neruoko avo zvipingamupinyi zvakamira zvinopesana nerunyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu zvichabviswa munzira- Muparidzi. 9: 14-16

41). Baba, muzita raJesu, tinouya kuzopesana nedenda rehuwori muUganda, tichizonyora nyaya yerudzi urwu- VaEfeso. 5:11

42). Baba, muzita raJesu, nunura Uganda kubva mumaoko evatungamiriri vane huori, nekudaro kudzorera kubwinya kwerudzi urwu-Zvirevo. 28:15

43). Baba, muzita raJesu, simudza uto revatungamiriri vanotya Mwari murudzi urwu, nekudaro kudzoreredza seruremekedzo rwedu serudzi-Zvirevo 14:34

44). Baba, muzita raJesu, kutya Mwari ngakuguise urefu nehupamhi hwerudzi urwu, nokudaro zvichibvisa kunyadziswa uye kushorwa kubva kumarudzi edu - Isaya. 32: 15-16

45). Baba, muzita raJesu, dzorai ruoko rwenyu kupikisa mhandu dzerudzi urwu, idzo dziri kuvharira nzira yekumberi mukukura kwedu kwehupfumi nekusimudzira serudzi - Mapisarema. 7: 11, Zvir. 29: 2

46). Baba, muzita raJesu, mashura kudzoreredza hupfumi hwenyika ino uye nyika ino ngaizadzwe nekuseka zvakare - Joel 2: 25-26

47). Baba, muzita raJesu, gumisai matambudziko ehupfumi hwerudzi urwu nekudaro kudzoreredza mbiri yavo yekare - Zvirevo 3:16

48). Baba, muzita raJesu, putsai kukomba pamusoro porudzi urwu, nekudaro muchibvisa kusagadzikana kwedu kwezera rezvematongerwo enyika - Isaya. 43:19

49). Baba, muzita raJesu, sunungurai nyika iyi kubva mudambudziko rekushaikwa kwemabasa nemafungu anomutsa ekuchinja kwemaindasitiri munyika -Psa.144: 12-15

50). Baba, muzita raJesu, simudza vatungamiriri vezvematongerwo enyika murudzi urwu vanozoisa Uganda muNzvimbo itsva yekubwinya- Isaya. 61: 4-5

51). Baba, muzita raJesu, rega moto werumutsiriro urambe uchipfuta kureba nekufema kwerudzi urwu, zvichikonzera kukura kwesimba kwechechi - Zekaria. 2: 5

52). Baba, muzita raJesu, ita kereke kuUganda nzira yerumutsiriro kumarudzi epanyika - Mapisarema. 2: 8

53). Baba, muzita raJesu, regai kushingairira kwaIshe kurambe kuchimedza moyo yevaKirisitu kurudzi urwu, nekudaro vachitora mamwe matunhu aKristo munyika -Johani.2: 17, Joh. 4:29

54). Baba, muzita raJesu, shandura kereke dzese murudzi urwu kuti dzive nzvimbo yerumutsiriro, nokudaro vachisimbisa masimba evatsvene munyika - Mika. 4: 1-2

55). Baba, muzita raJesu, paradzai simba rese rinopesana nekukura kwechechi muUganda, nekudaro zvichitungamira mukukura nekuwedzera - Isaya. 42:14

56). Baba, muzita raJesu. regai sarudzo dzemakumi maviri neshanu muUganda dzive dzakasununguka uye dzakasununguka uye ngadzirege kuve nemhirizhonga yesarudzo nguva dzese - Jobho 2021:34

57). Baba, muzita raJesu, paradzirai dhiabhori yese yeadhiabhini kuvhiringidza maitiro esarudzo musarudzo dziri kuuya muUganda- Isaya 8: 9

58). Baba, muzita raJesu, tinopa mhedzisiro yekuparadzwa kwechombo chimwe nechimwe chevakaipa kunyengera sarudzo dza2021 muUganda-Jobho 5:12

59). Baba, muzita raJesu, ngakuve nemabasa akasununguka-ose pasarudzo dzema 2021, nekudaro paine rugare munyika- Ezekia. 34:25

60). Baba, muzita raJesu, tinouya kuzopesana nemhando dzose dzekusarudzo dzakaitwa musarudzo dziri kuuya muUganda, nekudaro zvichizeza dambudziko remasarudzo - Dheuteronomio. 32: 4

Advertisements
Previous nyayaNEMUNYENGETERO WENYIKA YEMAKEROON
inoteveraKunyengeterera Rudzi rweEtiopiya
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, ndiri Munhu waMwari, Une shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa simba kumutendi wese neakasiyana odhiyo yenyasha kuti aratidze simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hapana muKristu anofanirwa kumanikidzwa nadhiyabhori, isu tine Simba rekurarama uye kufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana kuraira, unogona kundibata pa chinedumadmob@gmail.com kana Nditaure neni paWhatsApp Uye Teregiramu pa + 2347032533703. Zvakare ini ndichada Kukukoka Iwe kuti ubatanidze yedu Inesimba Maawa makumi maviri nemana Maawa Ekunamatira Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Zvino, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano