Namata Rudzi rweRwanda

0
12821
Munamato weRwanda

Nhasi tichave tichinamatira nyika yeRwanda. Pamutemo Republic of Rwanda, inyika iri pakati nepakati kuEast Africa uye imwe yenyika diki pane nyika yeAfrica. Ndiyo nyika inoshanda zvakanyanya muEast uye pakati pe Africa uye nzvimbo yechitatu iri nyore kuita bhizinesi muAfrica, iri kutungamira mukuchinja kwedhijitari muAfrica.

Rudzi rwacho rwakagadziriswa neGermany muna 1884, nepo Belgium rakapinda zvakare muna 1916 munguva yeHondo Yenyika1. Ivo vane hushoma hwakaderera kana vachienzaniswa nedzimwe nyika dzakavakidzana mu Africa. Ivo vane mashoma mashoma zviwanikwa uye hupfumi hwazvo hunobva zvakanyanya pakurima kwezvirimwa vachishandisa zvishandiso zvirinyore.
Imwe yematambudziko avo makuru inyaya yehuwandu hwevanhu. Vanhu veUganda ndivo zvikuru maKristu vakaturikira zvisiri izvo kuraira kwaMwari kwavari kuti vawande, uye saka vaenda kumberi kuti vabereke vana vakawanda uye vasingakwanise kuchengeta. Kwete kuti hupfumi hwaive pasi pechiyero, asi hazvina kukwana kuwanda kwevanhu munyika.
Vanezve nenyaya dzekushaikwa kwevechidiki uye kuderera kwakanyanya kuhurumende.

NEI UCHIFANIRA KUNYENGETera IZVO ZVERWANDA

Kubudirira kwerimwe nyika kana kukagadziriswa zvakanaka, kunogona kubereka kubudirira kwemamwe marudzi, ndiko kuti, kana nyika yakaita seRwanda ikazoita senge chirongwa chakakwana chaMwari kwavari, inogona kutanga kubatira kune mamwe marudzi zvakare. Ndosaka tichifanira kunamatira nekusingaperi nyika yeRwanda.
Rudzi rusina kunamatirwa rune mukana wakakura wekupererwa nezvekukosha kwekushandira Mwari uye ikozvino tanga kugamuchira marudzi ese ehupenzi husina basa hunoomesa moyo yevanhu. Semuenzaniso tinoziva dzedzimwe nyika dzisiri dzeAfrica kuti izvi zvatoitika uye kunyangwe zvinoita sekunge vari kufambira mberi mune zvehupfumi, avo vanotevera ndivo vanogona kubhadharira zvivi zvavo zvekuregeredza Mwari.

NAMATA KUTI URI RWANDA RWANDA

Tiri kurarama munguva umo sarudzo zhinji dzinoitwa nevanhu nehurumende dzemarudzi, kunyanya nekuti isu hatisi-vanonangana naMwari uye zvakare nekuti takaita tsika yekuita zvinhu nenzira yedu pachedu. Mwari anosemesa rudzi urwu rwevanhu kusvika paanovatuka. Mubhuku raIsaya 30, inoti nhamo kuvana vanopanduka; avo vanotora mazano asi kwete kwandiri uye vanofunga mazano asi kwete emweya wangu. Iyo nguva yatinobvumira Mwari kubuda mumamiriro edu, Haaizozvimanikidza pane chero murume. Neichi chikonzero, zvakafanira kuti ugare uchitsvaga hutungamiriri kubva kuna Mwari.

Zvikuru zvakadaro mubhuku raZvirevo 16: 24, zvinyorwa zvinyorwa kuti pane nzira inoona yakanaka kumurume asi kupera kwayo kuparadzwa. Vatungamiriri vedu vanoramba vachitora pasi pemugwagwa wezvikanganiso zvakakundikana uye kubudirira kusiri kwechokwadi zvese nekuti zvirongwa zvavo hazvienderane nepfungwa dzaMwari kwavari.
Tinofanira zvakare kunamatira nyika yeRwanda kuti Mwari asimbise hurumende yavo kuti vakwanise kurova mutoro wevanhu kunyanya nenyaya yekuti vanovimba zvakanyanya nehurumende yavo kuti vararame.

NAMATA ROPESE RWANDA

Zvinogona kuita senge zvakashata kuti rudzi rwacho rune zviwanikwa zvishoma zvakasarudzika izvo zvakagovaniswa kwavari izvo zvinogona kuvanyima akawanda zororo rehupfumi. Nekudaro, Mwari haaite zvinhu zvisina chinangwa, Anofanira kunge akazviita nenzira iyoyo nekuda kwezvikonzero uye akabatirira mukana wavo wekuenzanisa neimwe nzira.
Izvo zvinoreva kuti tinoda kunamatira nyika yeRwanda kuti Mwari vavazorodze neruzivo rwe kuda kwake hupfumi hwavo sezvazvakanyorwa muna Vakorose 3. Kana izvi zvikaitika zvinowedzera nhanho yavo yezvibereko zvehupfumi kusvika padanho. uko mamwe marudzi angavatumidza kukomborerwa.

NAMATA KUNA VAKURU VERWANDA

Tinofanira kunamatira vagari verudzi rwese kusanganisira Rwanda nekuti kupona kwavo kunobva mariri, iro chete banga ranga richichengeta chero nzanga pamwechete chiitiko chemweya chavanoita. Munamato ndeimwe yezviitiko zvakadaro uye kunyangwe iri huru yakaitwa Marudzi anovasimbisa uye anovabatsira kurarama kuburikidza nevagari.

Zvichibva pachokwadi, vanhu veRwanda vanowanzoitika kuve varombo vekushaikwa kwevechidiki. Izvi pachazvo iko kuperevedza kukuru kunogona kubereka mhando dzese dzekusateera mutemo. Naizvozvo isu tinofanirwa kuvanyengeterera, saka isu tinofanirwa kuvanyengeterera kuti Mwari vavaratidze ngoni dzake (vaRoma 9) uye vobvisa joko iro kwavari, kuti vagone kurarama vane moyo mutsiga vachipa mbiri kuzita rake.

NETA KUSIWA NECHURCH MURWANDA

Ruzhinji rweavo vari muRwanda maChristu, nemamwe mazwi, vanomiririra chikamu chikuru cheboka pakati penyika dzese. Izvi zvinoreva kuti chero zvikanganiso zvavanazvo, zvinotaura zvakanyanya nezvemuviri waKristu, ndosaka kuvanyengeterera kunofanirwa kuve kwekutanga kwedu.
Tinofanirawo kunamatira kuti mweya Mutsvene anova iye mubatsiri weChechi, avabatsire uye avatungamirire muchokwadi chose pamusoro pehupenyu hwavo, nyika yavo uye Chechi izere.

Zvakare vanhu veRwanda vanoda kuti maziso avo avhenekerwe kuti vanzwisise magwaro (Eph 1). Chikonzero chikuru chekuwandisa kwevanhu munyika yavo chinobva mukududzirwa kusiri iko kwemagwaro, sezvo vanhu ava vachitenda kuti kuwanda maererano nekuva nevana vakawandisa ndiko kuda kwaMwari pahupenyu hwavo.

MINYENGETERO MARI

1). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai netsitsi dzenyu uye nengoni dzenyu dzave dzichisimudzira nyika ino kubva parusununguko kusvika parizvino - Mariro. 3:22

2). Baba, muzita raJesu, vanhu chete vane zvinzvimbo zvehumwari vanotora hutongi hwehutungamiriri murudzi urwu pamatanho ese kubva zvino - Danieri. 4:17

3). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuodza moyo zvigadziriso zvevakaipa pamusoro pekugara zvakanaka kwerudzi urwu nguva dzose kusvika zvino - Jobho. 5:12

4). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuisa muchiga chega chegehena-kumusoro kwegehena vachipesana nekukura kwechechi yaKristu murudzi urwu - Matthew. 16:18

5). Baba, muzita raJesu, kurumidzai kutsiva dzenyu pavavengi verunyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu uye regai vagari verudzi urwu vanunurwe kubva mukurohwa kwevakaipa kese - Mapisarema. 94: 1-2

6). Baba, muzita raJesu, dzoseraiwo kutambudzika kune vese iro rinotambudza runyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu kunyangwe isu tichinamata izvozvi - 2 VaTesaronika. 1: 6

7). Baba muzita raJesu uye nenjere dzinobva kumusoro, fambisai nyika ino munzvimbo dzose nekudzorere kuremekedzwa kwake. -Muparidzi.9: 14-16

8). Baba muzita raJesu, titumire rubatsiro kubva kumusoro izvo zvinozopedzisa mukufambira mberi nekusimudzirwa kwerudzi urwu- Mapisarema. 127: 1-2

9). Baba, muzita raJesu, titumireiwo vatungamiriri vane hunyanzvi hunodiwa uye kutendeseka kunotungamira rudzi urwu kubuda musango - Mapisarema 78:72

10). Baba, muzita raJesu, chinzvimbo varume nevakadzi vakapihwa nehungwaru dzaMwari munzvimbo dzechiremera munyika ino, nekudaro vachiendesa nyika ino hutsva munzvimbo yerunyararo nebudiriro- Genesis. 41: 38-44

11). Baba, muzita raJesu, kurumidzai kutsiva dzenyu pavavengi verunyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu uye regai vagari verudzi urwu vanunurwe kubva mukurohwa kwevakaipa kese - Mapisarema. 94: 1-2

12). Baba, muzita raJesu, dzoseraiwo kutambudzika kune vese iro rinotambudza runyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu kunyangwe isu tichinamata izvozvi - 2 VaTesaronika. 1: 6

13). Baba, muzita raJesu, rega gororo rega rirwisane nekukura nekuenderera mberi kwechechi yaKristu muRwanda kupwanywa zvachose - Matthew. 21:42

14). Baba, muzita raJesu, regai zvakaipa zvevakaipa kurudzi urwu zviitike kunyangwe isu tichinamata izvozvi - Mapisarema. 7: 9

15). Baba, muzita raJesu, durura kutsamwa kwako pamusoro pevose vanoponda kuuraya murudzi urwu, sezvo iwe uchinaya pamusoro pemoto, nesarufa uye nedutu rinotyisa, nekupa zororo risingagumi kune vagari verudzi urwu - Mapisarema. 7: 11, Mapisarema11: 5-6

16). Baba, muzita raJesu, tinosimbisa kununurwa kweRwanda kubva pasimba rerima rinokwikwidza kwavakaenda - VaEfeso. 6:12

17). Baba, muzita raJesu, sunungurai nhumbi dzenyu dzerufu nedzokuparadza kumunhu wese dhiabhori akaiswa kuparadza hunhu hwakajeka hwerudzi urwu - Mapisarema 7:13

18). Baba, neropa raJesu, sunungura kutsiva kwako mumusasa wevakaipa uye dzorera kubwinya kwedu kwakarasika senyika. -Isaia 63: 4

19). Baba muzita raJesu, rega kufungidzira kwakaipa kwevakaipa kurwisa rudzi urwu kuwire pamisoro yavo, zvichikonzera kufambira mberi kwerudzi urwu - Mapisarema 7: 9-16

20). Baba, muzita raJesu, tinosimudzira mutongo wakakurumidza kupokana neese simba rinoramba kukura kwehupfumi nekusimudzira kwerudzi urwu - Muparidzi. 8:11

21). Baba, muzita raJesu, tinosimudzira mashura anotendeuka kurudzi rwedu Rwanda. - Dheuteronomio. 2: 3

22). Baba, neropa regwayana, tinoparadza simba rose rekusimuka uye nekushushikana tichifemerwa kurwisa nyika yedu Rwanda. - Ekisodo 12:12

23). Baba muzita raJesu, tinosimudzira kuvhurwa kwemusuwo wese wakavharwa vachipesana nekuenda kuRwanda. -Zvakazarurwa 3: 8

24). Baba muzita raJesu uye nenjere dzinobva kumusoro, fambisai nyika ino munzvimbo dzose nekudzorere kuremekedzwa kwake. -Muparidzi.9: 14-16

25). Baba muzita raJesu, titumire rubatsiro kubva kumusoro izvo zvinozopedzisa mukufambira mberi nekusimudzirwa kwerudzi urwu- Mapisarema. 127: 1-2

26). Baba, muzita raJesu, simuka murwire vakadzvinyirirwa muRwanda, kuitira kuti nyika isunungurwe kubva kumarudzi ese okusarongeka. Pisarema. 82: 3

27). Baba, muzita raJesu, gadzai hutongi hwekuringana uye kuenzana muRwanda kuitira kuti mugochengetedzwa. - Danyeri. 2:21

28). Baba, muzita raJesu, chiunzai vakaipa vese kururamisiro murudzi urwu nekumisikidza rugare rwedu rwekusingaperi. - Zvir. 11:21

29). Baba, muzita raJesu, tinotema kuiswa kwechigaro chekururamisira pazvinhu zvese zverudzi urwu nekumisikidza runyararo nebudiriro munyika. - Isaya 9: 7

30). Baba, neropa raJesu, nunura Rwanda kubva kunzira dzese dzisiri dzekunze, nekudaro kudzorerera seruremekedzo rwedu serudzi. -Muparidzi. 5: 8, Zekaria. 9: 11-12

31). Baba, muzita raJesu, rugare rwenyu ngarutonge muRwanda nepese, pamunonyararidza vese vanoita mhirizhonga munyika. - 2 VaTesaronika 3:16

32). Baba, muzita raJesu, tipeiwo vatungamiriri murudzi urwu vanozoisa rudzi munzvimbo dzerunyararo nekubudirira. -1 Timotio 2: 2

33). Baba, muzita raJesu, ipaiRwanda zororo rekuzorora uye izvi ngazviite mukuenderera mberi nekuwedzera. - Pisarema 122: 6-7

34). Baba, muzita raJesu, tinoparadza chero mhirizhonga murudzi urwu, zvichikonzera kukura kwedu kwehupfumi pamwe nekusimukira. -Pis. 46:10

35). Baba, muzita raJesu, sungano yenyu yorunyararo ngaimiswe pamusoro penyika ino Rwanda, nekudaro ichimuita godo revahedheni. -Ezekieri. 34: 25-26

36).; Baba, muzita raJesu, vaponesei vasimuke munyika iyo inozonunura mweya yeRwanda kubva mukuparadzwa- Obadiah. 21

37). Baba, muzita raJesu, titumireiwo vatungamiriri vane hunyanzvi hunodiwa uye kutendeseka kunotungamira rudzi urwu kubuda musango - Mapisarema 78:72

38). Baba, muzita raJesu, chinzvimbo varume nevakadzi vakapihwa nehungwaru dzaMwari munzvimbo dzechiremera munyika ino, nekudaro vachiendesa nyika ino hutsva munzvimbo yerunyararo nebudiriro- Genesis. 41: 38-44

39). Baba, muzita raJesu, vanhu chete vane zvinzvimbo zvehumwari vanotora hutongi hwehutungamiriri murudzi urwu pamatanho ese kubva zvino - Danieri. 4:17

40). Baba, muzita raJesu, simudza vatungamiriri vane moyo yakatendeka mune ino nyika neruoko avo zvipingamupinyi zvakamira zvinopesana nerunyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu zvichabviswa munzira- Muparidzi. 9: 14-16

41). Baba, muzita raJesu, tinouya kuzopesana nedenda rehuwori muRwanda, nekudaro tichinyora nyaya yerudzi urwu- VaEfeso. 5:11

42). Baba, muzita raJesu, nunura Rwanda kubva mumaoko evatungamiriri vane huori, nekudaro kudzorera kubwinya kwerudzi urwu-Zvirevo. 28:15

43). Baba, muzita raJesu, simudza uto revatungamiriri vanotya Mwari murudzi urwu, nekudaro kudzoreredza seruremekedzo rwedu serudzi-Zvirevo 14:34

44). Baba, muzita raJesu, kutya Mwari ngakuguise urefu nehupamhi hwerudzi urwu, nokudaro zvichibvisa kunyadziswa uye kushorwa kubva kumarudzi edu - Isaya. 32: 15-16

45). Baba, muzita raJesu, dzorai ruoko rwenyu kupikisa mhandu dzerudzi urwu, idzo dziri kuvharira nzira yekumberi mukukura kwedu kwehupfumi nekusimudzira serudzi - Mapisarema. 7: 11, Zvir. 29: 2

46). Baba, muzita raJesu, mashura kudzoreredza hupfumi hwenyika ino uye nyika ino ngaizadzwe nekuseka zvakare - Joel 2: 25-26

47). Baba, muzita raJesu, gumisai matambudziko ehupfumi hwerudzi urwu nekudaro kudzoreredza mbiri yavo yekare - Zvirevo 3:16

48). Baba, muzita raJesu, putsai kukomba pamusoro porudzi urwu, nekudaro muchibvisa kusagadzikana kwedu kwezera rezvematongerwo enyika - Isaya. 43:19

49). Baba, muzita raJesu, sunungurai nyika iyi kubva mudambudziko rekushaikwa kwemabasa nemafungu anomutsa ekuchinja kwemaindasitiri munyika -Psa.144: 12-15

50). Baba, muzita raJesu, simudza vatungamiriri vezvematongerwo enyika murudzi urwu vanozoisa Rwanda muNzvimbo itsva yekubwinya- Isaya. 61: 4-5

51). Baba, muzita raJesu, rega moto werumutsiriro urambe uchipfuta kureba nekufema kwerudzi urwu, zvichikonzera kukura kwesimba kwechechi - Zekaria. 2: 5

52). Baba, muzita raJesu, itai kereke kuRwanda nzira yerumutsiriro kumarudzi epanyika - Mapisarema. 2: 8

53). Baba, muzita raJesu, regai kushingairira kwaIshe kurambe kuchimedza moyo yevaKirisitu kurudzi urwu, nekudaro vachitora mamwe matunhu aKristo munyika -Johani.2: 17, Joh. 4:29

54). Baba, muzita raJesu, shandura kereke dzese murudzi urwu kuti dzive nzvimbo yerumutsiriro, nokudaro vachisimbisa masimba evatsvene munyika - Mika. 4: 1-2

55). Baba, muzita raJesu, paradzai simba rese rinopesana nekukura kwechechi muRwanda, nekudaro zvichitungamira mukukura nekuwedzera - Isaya. 42:14

56). Baba, muzita raJesu. maitirwo esarudzo 2020 muRwanda ngaave akasununguka uye akarerekera uye ngahurege kuitwa mhirizhonga yesarudzo nguva dzese - Jobho 34:29

57). Baba, muzita raJesu, paradzirai dhiabhori yese yeadhiabhini kuvhiringidza maitiro esarudzo musarudzo dziri kuuya muRwanda- Isaya 8: 9

58). Baba, muzita raJesu, tinopa mhedzisiro yekuparadzwa kwechero chiumbwa chevanhu vakaipa kunyengera sarudzo dza2020 muRwanda-Jobho 5:12

59). Baba, muzita raJesu, ngakuve nemabasa akasununguka-ose pasarudzo dzema 2021, nekudaro paine rugare munyika- Ezekia. 34:25

60). Baba, muzita raJesu, tinopesana nemhando dzose dzekusavimbika musarudzo dziri kuuya muRwanda, nokudaro tichidzivisa kunetsekana kwapamberi kwesarudzo - Dhuteronomi. 32: 4.

Previous nyayaNEMUNYENGETI WENYAYA yeKENYA
inoteveraNEMUNYENGETERO WENYIKA YEMAURITIUS
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, ndiri Munhu waMwari, Une shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa simba kumutendi wese neakasiyana odhiyo yenyasha kuti aratidze simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hapana muKristu anofanirwa kumanikidzwa nadhiyabhori, isu tine Simba rekurarama uye kufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana kuraira, unogona kundibata pa chinedumadmob@gmail.com kana Nditaure neni paWhatsApp Uye Teregiramu pa + 2347032533703. Zvakare ini ndichada Kukukoka Iwe kuti ubatanidze yedu Inesimba Maawa makumi maviri nemana Maawa Ekunamatira Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Zvino, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.