Namata Uko Rudzi rweNigeria

0
7729
Kunyengeterera nyika nigeria

Nhasi tichave tichinamatira nyika yeNigeria. Inowanikwa muWest Africa pamwe neGungwa reAtlantic Ocean yeGuinea, Nigeria inozivikanwa senyika ine vanhu vazhinji muAfrica uye nyika yechinomwe ine vanhu vakawanda pasi rose, chinova chikonzero chikuru chinonzi Giant ye Africa. Isati yawana kuzvitonga muna Gumiguru 1960, yaive pasi pehutongi hweBritish mukati mehafu yepiri yezana ramakore rechi19.

Rudzi rwakagara rwakapfuma uye rwakakura kwazvo mune hupfumi zviwanikwa, izvi ndizvo zvakaonekwa nevatenzi vekoloni. Yakapfuma mumafuta uye gasi, mari yemarasha, iron iron, limestone, tini uye zinc pamwe neivhu nemvura zviwanikwa zvinobatsira pakurima. Kunyangwe vaine madzinza mazhinji uye vanonamata zvakanyanya, vanhu veNigeria vanoshanda nesimba, vakangwara uye vane hunhu, zvisinei, nezvakanaka zvese izvi zviri pachena, Rudzi rwunoita serunodzokera kumashure mukubata kwaro kwese kunyanya kana rikaiswa padivi nemamwe marudzi. wenyika. Nigeria zvechokwadi inoda minamato yedu, saka, ngatitaurei munamato weRudzi rweNigeria.

NEI UCHIFANIRA KUTI UCHINYENGETSEI KUNYANYA KWENYAYA

Munyengetero pachawo unobatsira zvikuru. Jesu Kristu akasimbisa kukosha kwazvo mubhuku raRuka 18: 1, apo paanoti 'Varume vanofanira kugara vachinamata, uye kwete kuziya. Zvakare mubhuku raJakobho 5:13, unoti munamato unoshanda, wehunyoro wemunhu akarurama unobatsira zvikuru. Kana nyika yakaita seNigeria ichinamata zvisinganeti, zviri nyore kwavari kuti vabereke zvinangwa zvaMwari kwavari nguva nenguva. Hazvina mhosva kuti zvinhu zvinoipa sei murudzi rwupi zvarwo, panogara paine nzira yekubuda kana vakaramba vachitsvaga kumeso kwaMwari munzvimbo yekunamatira. Mukukosha, isu tinofanirwa kutanga kunyengeterera nyika yeNigeria kana tichida kuona chero shanduko dzakanaka.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

NAMATA KUTI URI KUTI UYE KUGADZIRA UNIGERIA

Ndiro basa redu sevaNigeri kunamatira nyika yeNigeria pamwe nehurumende. Vanhu vazhinji vanokasira kushora hurumende dzemarudzi avo, kunyanya kana avo vane masimba vasiri sarudzo yavo, izvi hazvisi izvo zvatinodzidziswa neBhaibheri. Kunyangwe hurumende iri kupa mukugona kwavo kana kwete, ibasa redu kuvanamatira. kutaura zvakaipa pamusoro pavo hakuzovaiti nani asi kunotoita kuti hutungamiriri hwavo huwedzere nekuti rurimi rwedu pane simba
Bhaibheri rinodzidzisa mubhuku raVaRoma 12: 1, kuti hapana chiremera chisina kusarudzwa naMwari kuti tide ivo kana kwete. Izvi zvinodzidzisa zvakare kuti isu tinofanira kuzviisa pasi pavo uye kusapokana nezvavakatemerwa, kana tichinyatso kuzviisa pasi pemunhu kana hurumende saka hatizombotaure zvakaipa nezvavo asi isu tinotonamatira ivo.

Zvakare kana isu tichinamatira nyika yeNigeria, isu tiri kuzvinamatira isuwo, nekuti hakuna nyika isina vanhu vanogara mairi, hazvina basa kuti tiri vagari vemo venyika iyoyo kana kwete. kana nyika yedu iri pakunakisisa, hurumende ichave iri pakunaka kwadzo, uye kana hurumende yedu iri pakunakisisa, isu vagari tinenge tave kugona kwedu.

NAMATA ROPESE RENYAYA

Imwe nguva hupfumi hweNyika husina kunaka, hunobata vanhu zvakanyanya uye hunowedzera kuzviita mumhando dzese dzezviito zvisingafungidzirwe. Pane chinyorwa murugwaro rwe nzara huru muguta reSamaria, rakanyanya zvekuti vakadzi vakatanga kubikira vana vavo sechikafu chekugutsa nzara yavo (2 Madzimambo 6).
Zvizhinji zvezvichemo zvisingapindiki zvezviito zvounzenza senge huwori, ugandanga, kupamba uye zvimwewo zviri murudzi rwedu imhaka yemamiriro akashata ehupfumi. Zvinotonyanya kutishungurudza kana tichifunga nezve chokwadi chekuti Nigeria rudzi rwakaropafadzwa nemikana yakawanda kwazvo yehupfumi mukana.
Ichi ndicho chikonzero nei tichifanira kunamata nemoyo wose kuti Mwari vamutse hupfumi hweNigeria uye vadzorere kune izvo zvakatanga zvirongwa zvaAri nazvo.

NAMATA VANYENGETSI VENYAYA

Vanhu veNigeria vanoda minamato mizhinji kuti vasvike pakakwirira pezano raMwari pahupenyu hwavo. Izvo zvakambotaurwa kuti hakuna nyika isina vanhu varimo, kana zvirizvo zvazviri zvinoreva kuti kana tikasanamatira vanhu veNigeria saka hatisi kunyengeterera nyika yeNigeria.
Ikoko kunoenderera kuve nemushumo unodzokororwa wevaNigeriya vachisiya nyika yavo vachitsvaga hupenyu huri nani kumwe uko, izvi zvinonyanya kukonzerwa nemamiriro ehupfumi hwavo uye zvakare nhanho yekusachengeteka iyo nyika yavo yakatarisana nayo. Huru yakawanda yeNigeri vanofa rinenge zuva nezuva vachisiya vadikani nemarwadzo uye misodzi yekugara nayo. Mere kutaura hakugone kupedza zvinhu izvi, asi munamato unogona.
Bhaibheri rinotidzidzisa kuti tizvide isu, Kristu pakudzidzisa kwake anotiudza kuti rudo rukuru kwazvo ndirwo kana murume akatengesa hupenyu hwake kushamwari dzake (Johane 15), kureva kuti, achizvipa iye kuti abatsire vamwe, uye mumwe nzira dzinoratidzwa ndeyekunamatira vamwe.

NAMATA KUSIWA NECHORCH MUNIGERIA

Kana tave nekunyatsonzwisisa nezve chinzvimbo icho Chechi chakadaidzwa kuitirwa mumarudzi edu uye nepasi rose zvinowoneka, tinobva tatanga kunyengetera nemwoyo wose.
Chechi haingori chivakwa asi kuunganidzwa kwevatendi zvisinei nehuwandu hwavo, uye ivo chiratidzo chakananga kwaMwari nezvinangwa zvake pasi pano. Mwari vanongowana kutaura pasi pano kana paine vatendi vanogona kuzviitira ivo kuti vadaro, zvisinei dhiabhori anoedzawo kukanganisa Kereke kubva kuzvinangwa zvavo uye nekudaro anotadzisa Mwari kubva pakuwana chirevo kuburikidza navo.

Sezvo isu tichinamatira rudzi rweNigeria, hatifanirwe kutonga kunze kwenzvimbo yeKereke. Jesu akanzwisisa uyu musimboti, ndosaka muna Johane 17: 6 Ainamatira nemwoyo wose kuti vadzidzi Vake vaive panguva iyoyo chiratidzo cheChechi, kuitira kuti vakwanise kuburitsa zvinangwa zvake muJudhiya, Samariya nemigumo yenyika.

MINYENGETERO MARI

1). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai netsitsi dzenyu uye nengoni dzenyu dzave dzichisimudzira nyika ino kubva parusununguko kusvika parizvino - Mariro. 3:22

2). Baba, muzita raJesu, tinokutendai nekutipa rugare nerunyararo munzira dzese kurudzi urwu kusvika zvino - 2VaTesalon. 3:16

3). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuodza moyo zvigadziriso zvevakaipa pamusoro pekugara zvakanaka kwerudzi urwu nguva dzose kusvika zvino - Jobho. 5:12

4). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuisa muchiga chega chegehena-kumusoro kwegehena vachipesana nekukura kwechechi yaKristu murudzi urwu - Matthew. 16:18

5). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekufambisa kweMweya Mutsvene pamusoro pehurefu uye upamhi hwerudzi urwu, zvichikonzera kukura kuri kuramba kuchiwedzera uye kuwedzera kereke - Mutemo. 2:47

6). Baba, muzita raJesu, nekuda kwevasanangurwa, nunura Nyika ino pakuparara zvachose. - Genesisi. 18: 24-26

7). Baba, muzita raJesu, dzikunurai nyika ino kubva pasimba roga roga rinoda kuparadza zvainotangira. - Hosiya. 13:14

8). Baba muzita raJesu, tumai ngirozi yenyu yokununura kuti inunure Nigeria kubva kumasimba ese ekuparadza akashongedzerwa iye - 2 Kings. 19: 35, Mapisarema. 34: 7

9). Baba, muzita raJesu, ponesai Nigeria kubva kune rimwe nerimwe gang-up regehena rine chinangwa kuparadza Nyika ino. - 2kings. 19: 32-34

10). Baba, muzita raJesu, sunungurai nyika ino kubva kumusungo wese wekuparadza wakaiswa nevakaipa. - Zefaniya. 3:19

11). Baba, muzita raJesu, kurumidzai kutsiva dzenyu pavavengi verunyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu uye regai vagari verudzi urwu vanunurwe kubva mukurohwa kwevakaipa kese - Mapisarema. 94: 1-2

12). Baba, muzita raJesu, dzoseraiwo kutambudzika kune vese iro rinotambudza runyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu kunyangwe isu tichinamata izvozvi - 2 VaTesaronika. 1: 6

13). Baba, muzita raJesu, rega gororo rega ripesane nekuenderera mberi uye kukura kwechechi yaKristu muNigeria kupunzirwe zvachose - Matthew. 21:42

14). Baba, muzita raJesu, regai zvakaipa zvevakaipa kurudzi urwu zviitike kunyangwe isu tichinamata izvozvi - Mapisarema. 7: 9

15). Baba, muzita raJesu, durura kutsamwa kwako pamusoro pevose vanoponda kuuraya murudzi urwu, sezvo iwe uchinaya pamusoro pemoto, nesarufa uye nedutu rinotyisa, nekupa zororo risingagumi kune vagari verudzi urwu - Mapisarema. 7: 11, Mapisarema11: 5-6

16). Baba, muzita raJesu, tinosimbisa kununurwa kweNigeria kubva pamasimba erima anorwira kupesana navo - VaEfeso. 6:12

17). Baba, muzita raJesu, sunungurai nhumbi dzenyu dzerufu nedzokuparadza kumunhu wese dhiabhori akaiswa kuparadza hunhu hwakajeka hwerudzi urwu - Mapisarema 7:13

18). Baba, neropa raJesu, sunungura kutsiva kwako mumusasa wevakaipa uye dzorera kubwinya kwedu kwakarasika senyika. -Isaia 63: 4

19). Baba muzita raJesu, rega kufungidzira kwakaipa kwevakaipa kurwisa rudzi urwu kuwire pamisoro yavo, zvichikonzera kufambira mberi kwerudzi urwu - Mapisarema 7: 9-16

20). Baba, muzita raJesu, tinosimudzira mutongo wakakurumidza kupokana neese simba rinoramba kukura kwehupfumi nekusimudzira kwerudzi urwu - Muparidzi. 8:11

21). Baba, muzita raJesu, tinosimudzira mashura kutendeuka kwerudzi rwedu Nigeria. - Dheuteronomio. 2: 3

22). Baba, neropa regwayana, tinoparadza simba rose rekusimuka uye kuvhiringidzika zvinopesana nekuenderera mberi kwerudzi rwedu Nigeria. - Ekisodo 12:12

23). Baba muzita raJesu, tinosimudzira kuvhurwa kwemusuwo wese wakavharwa vachipesana nezvinoenda kuNigeria. -Zvakazarurwa 3: 8

24). Baba muzita raJesu uye nenjere dzinobva kumusoro, fambisai nyika ino munzvimbo dzose nekudzorere kuremekedzwa kwake. -Muparidzi.9: 14-16

25). Baba muzita raJesu, titumire rubatsiro kubva kumusoro izvo zvinozopedzisa mukufambira mberi nekusimudzirwa kwerudzi urwu- Mapisarema. 127: 1-2

26). Baba, muzita raJesu, simuka murwire vakadzvanywa muNigeria, kuitira kuti nyika isunungurwe kubva kumarudzi ese okusarongeka. Pisarema. 82: 3

27). Baba, muzita raJesu, gadzai hutongi hwekururamisira uye nekuenzanirana muNigeria kuitira kuti vachengetedze hunhu hwavo hune mbiri. - Danyeri. 2:21

28). Baba, muzita raJesu, chiunzai vakaipa vese kururamisiro murudzi urwu nekumisikidza rugare rwedu rwekusingaperi. - Zvir. 11:21

29). Baba, muzita raJesu, tinotema kuiswa kwechigaro chekururamisira pazvinhu zvese zverudzi urwu nekumisikidza runyararo nebudiriro munyika. - Isaya 9: 7

30). Baba, neropa raJesu, nunura Nigeria kubva kumarudzi ese ezvipombwe, nekudaro kudzoreredza seruremekedzo rwedu serudzi. -Muparidzi. 5: 8, Zekaria. 9: 11-12

31). Baba, muzita raJesu, rugare rwako ngarutonge muNigeria nenzira dzose, sezvaunonyararidza vese vanoita zvekushushikana munyika. - 2 VaTesaronika 3:16

32). Baba, muzita raJesu, tipeiwo vatungamiriri murudzi urwu vanozoisa rudzi munzvimbo dzerunyararo nekubudirira. -1 Timotio 2: 2

33). Baba, muzita raJesu, ipai Nigeria zvese-kutizorora zororo uye izvi ngazvive nekuenderera mberi nekuwedzera. - Pisarema 122: 6-7

34). Baba, muzita raJesu, tinoparadza chero mhirizhonga murudzi urwu, zvichikonzera kukura kwedu kwehupfumi pamwe nekusimukira. -Pis. 46:10

35). Baba, muzita raJesu, itai kuti sungano yorunyararo isimbiswe pamusoro penyika ino Nigeria, nekudaro ichimuita godo revahedheni. -Ezekieri. 34: 25-26

36).; Baba, muzita raJesu, vaponesei vasimuke munyika iyo inozonunura mweya weNigeria kubva mukuparadzwa- Obadiah. 21

37). Baba, muzita raJesu, titumireiwo vatungamiriri vane hunyanzvi hunodiwa uye kutendeseka kunotungamira rudzi urwu kubuda musango - Mapisarema 78:72

38). Baba, muzita raJesu, chinzvimbo varume nevakadzi vakapihwa nehungwaru dzaMwari munzvimbo dzechiremera munyika ino, nekudaro vachiendesa nyika ino hutsva munzvimbo yerunyararo nebudiriro- Genesis. 41: 38-44

39). Baba, muzita raJesu, vanhu chete vane zvinzvimbo zvehumwari vanotora hutongi hwehutungamiriri murudzi urwu pamatanho ese kubva zvino - Danieri. 4:17

40). Baba, muzita raJesu, simudza vatungamiriri vane moyo yakatendeka mune ino nyika neruoko avo zvipingamupinyi zvakamira zvinopesana nerunyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu zvichabviswa munzira- Muparidzi. 9: 14-16

41). Baba, muzita raJesu, tinouya kuzopesana nedenda rehuwori muNigeria, tichibva tanyora zvakare nyaya yerudzi urwu - VaEfeso. 5:11

42). Baba, muzita raJesu, nunura Nigeria kubva mumaoko evatungamiriri vane huori, nekudaro kudzorera kubwinya kwerudzi urwu-Zvirevo. 28:15

43). Baba, muzita raJesu, simudza uto revatungamiriri vanotya Mwari murudzi urwu, nekudaro kudzoreredza seruremekedzo rwedu serudzi-Zvirevo 14:34

44). Baba, muzita raJesu, kutya Mwari ngakuguise urefu nehupamhi hwerudzi urwu, nokudaro zvichibvisa kunyadziswa uye kushorwa kubva kumarudzi edu - Isaya. 32: 15-16

45). Baba, muzita raJesu, dzorai ruoko rwenyu kupikisa mhandu dzerudzi urwu, idzo dziri kuvharira nzira yekumberi mukukura kwedu kwehupfumi nekusimudzira serudzi - Mapisarema. 7: 11, Zvir. 29: 2

46). Baba, muzita raJesu, mashura kudzoreredza hupfumi hwenyika ino uye nyika ino ngaizadzwe nekuseka zvakare - Joel 2: 25-26

47). Baba, muzita raJesu, gumisai matambudziko ehupfumi hwerudzi urwu nekudaro kudzoreredza mbiri yavo yekare - Zvirevo 3:16

48). Baba, muzita raJesu, putsai kukomba pamusoro porudzi urwu, nekudaro muchibvisa kusagadzikana kwedu kwezera rezvematongerwo enyika - Isaya. 43:19

49). Baba, muzita raJesu, sunungurai nyika iyi kubva mudambudziko rekushaikwa kwemabasa nemafungu anomutsa ekuchinja kwemaindasitiri munyika -Psa.144: 12-15

50). Baba, muzita raJesu, simudza vatungamiriri vezvematongerwo enyika murudzi urwu vanozoisa Nigeria muNzvimbo itsva yekubwinya- Isaya. 61: 4-5

51). Baba, muzita raJesu, rega moto werumutsiriro urambe uchipfuta kureba nekufema kwerudzi urwu, zvichikonzera kukura kwesimba kwechechi - Zekaria. 2: 5

52). Baba, muzita raJesu, itai kereke muNigeria nzira yerumutsiriro kumarudzi epanyika - Mapisarema. 2: 8

53). Baba, muzita raJesu, regai kushingairira kwaIshe kurambe kuchimedza moyo yevaKirisitu kurudzi urwu, nekudaro vachitora mamwe matunhu aKristo munyika -Johani.2: 17, Joh. 4:29

54). Baba, muzita raJesu, shandura kereke dzese murudzi urwu kuti dzive nzvimbo yerumutsiriro, nokudaro vachisimbisa masimba evatsvene munyika - Mika. 4: 1-2

55). Baba, muzita raJesu, paradzai simba rese rinopesana nekukura kwechechi muNigeria, nokudaro zvichizotungamira mukukura nekuwedzera - Isaya 42:14

56). Baba, muzita raJesu. rega sarudzo dza2032 muNigeria dzive dzakasununguka uye dzakasununguka uye ngazvive zvisina mhirizhonga yesarudzo nguva dzese - Jobho 34:29

57). Baba, muzita raJesu, paradzirai dhiabhori yese yeadhiabhini kuvhiringidza maitiro esarudzo musarudzo dziri kuuya muNigeria- Isaya 8: 9

58). Baba, muzita raJesu, tinotema dongo kuparadzwa kwechero chiumbwa chevanhu vakaipa kunyengera sarudzo dzegore ra 2032 muNigeria-Jobho 5:12

59). Baba, muzita raJesu, ngakuve nemabasa akasununguka-ose pasarudzo dzema 2032, nekudaro paine rugare munyika- Ezekia. 34:25

60). Baba, muzita raJesu, tinopesana nemhando dzose dzekusavimbika musarudzo dziri kuuya muNigeria, nokudaro tichidzivisa kunetsekana kwapamberi kwesarudzo - Dhuteronomi. 32: 4.

 


Previous nyayaNamata Uko Rudzi rweGhana
inoteveraNEMUNYENGETERO WENYAYA YASUDANI
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, ndiri Munhu waMwari, Une shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa simba kumutendi wese neakasiyana odhiyo yenyasha kuti aratidze simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hapana muKristu anofanirwa kumanikidzwa nadhiyabhori, isu tine Simba rekurarama uye kufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana kuraira, unogona kundibata pa chinedumadmob@gmail.com kana Nditaure neni paWhatsApp Uye Teregiramu pa + 2347032533703. Zvakare ini ndichada Kukukoka Iwe kuti ubatanidze yedu Inesimba Maawa makumi maviri nemana Maawa Ekunamatira Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Zvino, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.