NEMUNYENGETI WENYAYA yeKENYA

0
15808
Munamato we kenya

Nhasi tichave tichiita munamato werudzi rweKenya. Kenya inowanikwa mudunhu reEast Africa. Iyo inogovera muganho neSouth Sudan kuNorth West, Etiopiya kuchamhembe, Somalia kumabvazuva, Uganda kuenda kuMadokero, Tanzania kumaodzanyemba uye Indian Ocean kuSouth-East. Kenya hapana mubvunzo kuti imwe yenyika dzakakomborerwa kwazvo pasi. Iye anozvishingisa semumwe wevatengesi vakuru vekofi uye zvimwe zvakawanda zvinwiwa.

Kusiyana nedzimwe nyika dzeAfrica, Kenya haina kumbobvira yaenda kana kusangana nedambudziko ripi neripi revagari vemo. Sezvineiwo, hurongwa hwezvematongerwo enyika hwekutonga muKenya hwakagadzikana kupfuura dzimwe nyika dzeEast Africa. Zvakare, Kenya inozvirumbidza imwe yehupfumi hukuru muAfrica. Iyo GDP yakazara yeKenya inomira pamadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe emadhora uye madhora 190.970 Per capital. Ndosaka zvisingashamisi, hupenyu hwekubuda muKenya hunokwikwidza nedzimwe dzinokurumbira.
Tichifunga nezvechokwadi chose, munhu anogona kutanga kushamisika kuti nei kuchiri kukosha kutaura munyengetero werudzi rweKenya?

Chokwadi chinotaurirwa, mazhinji eaya maficha uye zviyero nezve hupfumi hwenyika zvinongova zviverengero. Izvo hazvimiriri zvakazara chokwadi chaicho chezvinhu zviri kuitika musango remisasa nemupata weKenya. Mumishumo ichangopfuura, zvakawanikwa kuti pahuwandu hwevanhu veKenya, inenge hafu yevanhu vake vanogara pasi pehurombo. Chii chiri nenyika dzeAfrica dzine hupfumi hwakanaka asi vagari varombo kwazvo?

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Sezvo kana izvozvo zvisina kukwana, njodzi dzinongoitika dzega ndechimwe chezvikonzero zvikuru zvehurombo muKenya. Zvakare, kunyange nyika yacho isina muvengi wekunze achikonzera marwadzo nekutambura kuvanhu veKenya. Nekudaro, kusarurana uye dzinza ndiyo hondo yakashatisisa iyo vazhinji veKenya vanonyaradzwa nayo.
Rugwaro runoti, vaviri vangashanda pamwechete kunze kwekunge vabvumirana here? Amosi 3: 3. Dhiyabhorosi anonzwisisa zvirinani kupfuura chero ani, iro simba mukubatana. Ndosaka dhiyabhorosi achigara achimhanyisa kukonzera kupesana pakati pevanhu nekuti kwete kusvika paita kupesana, dhiabhori haana nzvimbo. Mapisarema 133: 1 "Tarisai, zvakanaka uye zvinofadza sei kuti hama dzigare pamwe muhumwe"!
Kubatana kweKenya kunotyisidzirwa nehutsinye. Munamato wedu unogona kuponesa Nyika kubva kumuvengi mukuru wega.


NAMATA RUDZIMAI KENYA

Kunyangwe kugadzikana kwezvematongerwo enyika uye shanduko iri nyore yehurumende muKenya, nyika yacho haisati iri mumamiriro ezvinhu akanaka. Panzvimbo pekugara kumashure uye kunyunyuta pamusoro pehurumende, wadii kunanga simba rakadai kunamatira hurumende. Zvirevo 29: 2 "Kana vakarurama vachitonga, vanhu vanofara; asi kana munhu wakaipa achibata ushe, vanhu vanochema".

Bhaibheri rinoti rakaita kuti tinzwisise kuti huchenjeri hunobatsira kutungamira, sevagari uye vanoda nyika yedu, tinogona kutsvaga huchenjeri hwaMwari kune vatongi vedu. James 1: 5 “Kana mumwe wenyu achishaiwa uchenjeri ngaakumbire kuna Mwari, unopavhurira vose asingagunun'uni; uye achazvipiwa ”. Tinofanira kunzwisisa kuti dambudziko rinosangana nehurumende dzimwe nguva rinovavhiringa. Iko kudikanwa kwevagari kusimudzira aritari yeminamato yavo.
Paunenge uri nezvekunamatira nyika yeKenya, ita zvakanaka kurangarira hurumende yenyika.

NAMATA ROPESE RENKENYA

Hupfumi husingaperi hunotendera vanhu verudzi kuti vashande vakazvimiririra vasina kutsvaga rubatsiro kubva kusangano rekunze. Kana hupfumi hwenyika hwakanaka uye hwichifamba mushe, vanhu havafanirwe kuenda mamaira ekuwedzera vasati vawana raramo. Hakuzovi nekudiwa kwekutsvaga rubatsiro kune chero yemuno kana yepasi rose sangano vanhu vasati vawana mukana wekuchengetedzwa kwehutano.
Zvakare, hupfumi hwakanaka huchapa mhinduro isingagumi kune huwandu hwehurombo hwezera rekare chero nyika. MuApostora Pauro mubhuku ra1 VaTesaronika 4:12 “Kuti mufambe nenzira yakatendeseka kune avo vari kunze, uye musashayiwa chinhu” akayambira vanhu kuti vashande nesimba kuti vazvimiririre. Kushanda mune ino mamiriro hazvireve kuti kuita basa rakaomarara kuti uwane zvishoma, zvinoreva kuita zvese zviri mukati medu sevana vaMwari kuita hupfumi hwenyika yedu hune hutano. Kusvikira izvi zvaitika tinokwanisa kubudirira mumabasa edu akasiyana siyana.

NAMATA KUNYANYA VAKURU KENYA

Zvinokufadza kuziva kuti kunze kwekunetseka nehupfumi hwakatarisana nenyika, madzinza ndiwo ave iyo yechipiri yakanyanya kukonzera hurombo muKenya.
Rugwaro rwakatigonesa kuda vavakidzani vedu sesu. Uye chimwe chezvibereko zvemweya rudo zvakanyorwa mubhuku raVaGaratia 5: 22-23 "Asi chibereko cheMweya ndirwo rudo, mufaro, rugare, moyo murefu, moyo munyoro, kunaka, kutenda, 23 unyoro, kuzvidzora; hakuna mutemo unopesana neizvi.".
Izvo zvine chekuita kuti chipo chemweya chinogara mumoyo yemugari weKenya wese. The Nyasha kuti tidanane musina kushorwa, tichitarisa kupfuura chiyero chemadzinza, madzinza izvo zviri zvimwe zvezvikonzero zvikuru zvekupokana.

Kana murume nemukadzi weKenya wese vachizviona seRudzi rumwe, zvino vanogona kugadzira chombo chakasimba chekuparadzira chirwere chinonzi hurombo chakadyira mukati mehurongwa.

NAMATA RUKURU MUCHENESI

Panguva ino yakaipa, kereke inova nzvimbo yekutizira yevanotambudzika. Pane kudiwa kukuru kweChechi yaMwari kuti isimbiswe idikanwa yerumutsva rwemoto mutsva iyo inozokonzeresa shanduko pamoyo yevanhu vazhinji.
Chechi zvakare mumwe wevatungamiriri vedzinza chero, mune zvomweya, vanhu vanoteerera uye vanobata shoko raMwari dzvene. Simba nyowani reMweya Mutsvene rinozadza moyo yevaKenya vese vachiputsa pfungwa dzega dzekusarudzika.

Mukupedzisa, Zvakakosha kuti isu tinamatire isu pachedu. Nyika yako inogona kusatarisana neiyi yeiyi nyaya, izvo hazvikutadzise kunamatira nyika yako. Bhaibheri rinoti namata usina mwaka. Zvakawanda sekuda kwaunoita nyika yako uye usingade kuti ishatise, zvakare yeuka kutaura munamato kurudzi rweKenya.

MINYENGETERO MARI

1). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai netsitsi dzenyu uye nengoni dzenyu dzave dzichisimudzira nyika ino kubva parusununguko kusvika parizvino - Mariro. 3:22

2). Baba, muzita raJesu, tinokutendai nekutipa rugare nerunyararo munzira dzese kurudzi urwu kusvika zvino - 2VaTesalon. 3:16

3). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuodza moyo zvigadziriso zvevakaipa pamusoro pekugara zvakanaka kwerudzi urwu nguva dzose kusvika zvino - Jobho. 5:12

4). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuisa muchiga chega chegehena-kumusoro kwegehena vachipesana nekukura kwechechi yaKristu murudzi urwu - Matthew. 16:18

5). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekufambisa kweMweya Mutsvene pamusoro pehurefu uye upamhi hwerudzi urwu, zvichikonzera kukura kuri kuramba kuchiwedzera uye kuwedzera kereke - Mutemo. 2:47

6). Baba, muzita raJesu, nekuda kwevasanangurwa, nunura Nyika ino pakuparara zvachose. - Genesisi. 18: 24-26

7). Baba, muzita raJesu, dzikunurai nyika ino kubva pasimba roga roga rinoda kuparadza zvainotangira. - Hosiya. 13:14

8). Baba muzita raJesu, tuma ngirozi yako yekununura kuti inunure Kenya kubva kune yega yehondo yekuparadza yakarongedzerwa kwaari - 2 Kings. 19: 35, Pisarema. 34: 7

9). Baba, muzita raJesu, ponesai Kenya kubva kune rimwe nerimwe gang-up regehena rakanangana nekuparadza Nyika ino. - 2kings. 19: 32-34

10). Baba, muzita raJesu, sunungurai nyika ino kubva kumusungo wese wekuparadza wakaiswa nevakaipa. - Zefaniya. 3:19

11). Baba, muzita raJesu, kurumidzai kutsiva dzenyu pavavengi verunyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu uye regai vagari verudzi urwu vanunurwe kubva mukurohwa kwevakaipa kese - Mapisarema. 94: 1-2

12). Baba, muzita raJesu, dzoseraiwo kutambudzika kune vese iro rinotambudza runyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu kunyangwe isu tichinamata izvozvi - 2 VaTesaronika. 1: 6

13). Baba, muzita raJesu, rega gororo rega ripesane nekuenderera mberi uye kukura kwechechi yaKristu muKenya kupwanywa zvachose - Matthew. 21:42

14). Baba, muzita raJesu, regai zvakaipa zvevakaipa kurudzi urwu zviitike kunyangwe isu tichinamata izvozvi - Mapisarema. 7: 9

15). Baba, muzita raJesu, durura kutsamwa kwako pamusoro pevose vanoponda kuuraya murudzi urwu, sezvo iwe uchinaya pamusoro pemoto, nesarufa uye nedutu rinotyisa, nekupa zororo risingagumi kune vagari verudzi urwu - Mapisarema. 7: 11, Mapisarema11: 5-6

16). Baba, muzita raJesu, tinosimbisa kununurwa kweKenya kubva pasimba rerima rinopesana nekwavo - VaEfeso. 6:12

17). Baba, muzita raJesu, sunungurai nhumbi dzenyu dzerufu nedzokuparadza kumunhu wese dhiabhori akaiswa kuparadza hunhu hwakajeka hwerudzi urwu - Mapisarema 7:13

18). Baba, neropa raJesu, sunungura kutsiva kwako mumusasa wevakaipa uye dzorera kubwinya kwedu kwakarasika senyika. -Isaia 63: 4

19). Baba muzita raJesu, rega kufungidzira kwakaipa kwevakaipa kurwisa rudzi urwu kuwire pamisoro yavo, zvichikonzera kufambira mberi kwerudzi urwu - Mapisarema 7: 9-16

20). Baba, muzita raJesu, tinosimudzira mutongo wakakurumidza kupokana neese simba rinoramba kukura kwehupfumi nekusimudzira kwerudzi urwu - Muparidzi. 8:11

21). Baba, muzita raJesu, tinosimudzira mashura kutendeuka kurudzi rwedu Kenya. - Dheuteronomio. 2: 3

22). Baba, neropa regwayana, tinoparadza simba rose rekusimuka uye kuvhiringidzika zvinopesana nekuenderera mberi kwenyika yedu Kenya. - Ekisodo 12:12

23). Baba muzita raJesu, tinosarudza kuvhurwazve kwemusuwo wese wakavharwa vachipesana nezvinoenda kuKenya. -Zvakazarurwa 3: 8

24). Baba muzita raJesu uye nenjere dzinobva kumusoro, fambisai nyika ino munzvimbo dzose nekudzorere kuremekedzwa kwake. -Muparidzi.9: 14-16

25). Baba muzita raJesu, titumire rubatsiro kubva kumusoro izvo zvinozopedzisa mukufambira mberi nekusimudzirwa kwerudzi urwu- Mapisarema. 127: 1-2

26). Baba, muzita raJesu, simuka murwire vakadzvanywa muKenya, kuitira kuti nyika isunungurwe kubva kumarudzi ese okusarongeka. Pisarema. 82: 3

27). Baba, muzita raJesu, gadzai hutongi hwekururamisira uye nekuenzanirana muKenya kuitira kuchengetedza mugumo wavo wakanaka. - Danyeri. 2:21

28). Baba, muzita raJesu, chiunzai vakaipa vese kururamisiro murudzi urwu nekumisikidza rugare rwedu rwekusingaperi. - Zvir. 11:21

29). Baba, muzita raJesu, tinotema kuiswa kwechigaro chekururamisira pazvinhu zvese zverudzi urwu nekumisikidza runyararo nebudiriro munyika. - Isaya 9: 7

30). Baba, neropa raJesu, nunura Kenya kubva kunzira dzese dzisiri dzekunze, nekudaro kudzorerera seruremekedzo rwedu serudzi. -Muparidzi. 5: 8, Zekaria. 9: 11-12

31). Baba, muzita raJesu, rugare rwenyu ngarutonge muKenya nepese, pamunonyararidza vese vanoita mhirizhonga munyika. - 2 VaTesaronika 3:16

32). Baba, muzita raJesu, tipeiwo vatungamiriri murudzi urwu vanozoisa rudzi munzvimbo dzerunyararo nekubudirira. -1 Timotio 2: 2

33). Baba, muzita raJesu, ipai Kenya nyika yese kuzorora uye izvi ngazvive nekuenderera mberi nekuwedzera. - Pisarema 122: 6-7

34). Baba, muzita raJesu, tinoparadza chero mhirizhonga murudzi urwu, zvichikonzera kukura kwedu kwehupfumi pamwe nekusimukira. -Pis. 46:10

35). Baba, muzita raJesu, itai kuti sungano yorunyararo isimbiswe pamusoro penyika ino Kenya, nekudaro ichimuita godo revahedheni. -Ezekieri. 34: 25-26

36) .; Baba, muzita raJesu, vaponesei vasimuke munyika iyo inozonunura mweya weKenya kubva mukuparadzwa- Obadiah. 21

37). Baba, muzita raJesu, titumireiwo vatungamiriri vane hunyanzvi hunodiwa uye kutendeseka kunotungamira rudzi urwu kubuda musango - Mapisarema 78:72

38). Baba, muzita raJesu, chinzvimbo varume nevakadzi vakapihwa nehungwaru dzaMwari munzvimbo dzechiremera munyika ino, nekudaro vachiendesa nyika ino hutsva munzvimbo yerunyararo nebudiriro- Genesis. 41: 38-44

39). Baba, muzita raJesu, vanhu chete vane zvinzvimbo zvehumwari vanotora hutongi hwehutungamiriri murudzi urwu pamatanho ese kubva zvino - Danieri. 4:17

40). Baba, muzita raJesu, simudza vatungamiriri vane moyo yakatendeka mune ino nyika neruoko avo zvipingamupinyi zvakamira zvinopesana nerunyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu zvichabviswa munzira- Muparidzi. 9: 14-16

41). Baba, muzita raJesu, tinouya kuzopesana nedenda rehuwori muKenya, tichizonyora nyaya yerudzi urwu- VaEfeso. 5:11

42). Baba, muzita raJesu, nunura Kenya kubva mumaoko evatungamiriri vane huori, nekudaro kudzorera kubwinya kwerudzi urwu-Zvirevo. 28:15

43). Baba, muzita raJesu, simudza uto revatungamiriri vanotya Mwari murudzi urwu, nekudaro kudzoreredza seruremekedzo rwedu serudzi-Zvirevo 14:34

44). Baba, muzita raJesu, kutya Mwari ngakuguise urefu nehupamhi hwerudzi urwu, nokudaro zvichibvisa kunyadziswa uye kushorwa kubva kumarudzi edu - Isaya. 32: 15-16

45). Baba, muzita raJesu, dzorai ruoko rwenyu kupikisa mhandu dzerudzi urwu, idzo dziri kuvharira nzira yekumberi mukukura kwedu kwehupfumi nekusimudzira serudzi - Mapisarema. 7: 11, Zvir. 29: 2

46). Baba, muzita raJesu, mashura kudzoreredza hupfumi hwenyika ino uye nyika ino ngaizadzwe nekuseka zvakare - Joel 2: 25-26

47). Baba, muzita raJesu, gumisai matambudziko ehupfumi hwerudzi urwu nekudaro kudzoreredza mbiri yavo yekare - Zvirevo 3:16

48). Baba, muzita raJesu, putsai kukomba pamusoro porudzi urwu, nekudaro muchibvisa kusagadzikana kwedu kwezera rezvematongerwo enyika - Isaya. 43:19

49). Baba, muzita raJesu, sunungurai nyika iyi kubva mudambudziko rekushaikwa kwemabasa nemafungu anomutsa ekuchinja kwemaindasitiri munyika -Psa.144: 12-15

50). Baba, muzita raJesu, simudza vatungamiriri vezvematongerwo enyika murudzi urwu vanozoisa Kenya muNzvimbo itsva yekubwinya- Isaya. 61: 4-5

51). Baba, muzita raJesu, rega moto werumutsiriro urambe uchipfuta kureba nekufema kwerudzi urwu, zvichikonzera kukura kwesimba kwechechi - Zekaria. 2: 5

52). Baba, muzita raJesu, itai kereke kuKenya nzira yerumutsiriro kumarudzi epanyika - Mapisarema. 2: 8

53). Baba, muzita raJesu, regai kushingairira kwaIshe kurambe kuchimedza moyo yevaKirisitu kurudzi urwu, nekudaro vachitora mamwe matunhu aKristo munyika -Johani.2: 17, Joh. 4:29

54). Baba, muzita raJesu, shandura kereke dzese murudzi urwu kuti dzive nzvimbo yerumutsiriro, nokudaro vachisimbisa masimba evatsvene munyika - Mika. 4: 1-2

55). Baba, muzita raJesu, paradzai masimba ese anopesana nekukura kwechechi yeKenya, nokudaro zvichizotungamira mukukura nekuwedzera - Isaya. 42:14

56). Baba, muzita raJesu. regai sarudzo dzemakumi maviri neshanu muKenya dzive dzakasununguka uye dzakasununguka uye ngadzirege kuve nemhirizhonga yesarudzo nguva dzose - Jobho 2021:34

57). Baba, muzita raJesu, paradzirai dhiabhori yese yeadhiabhini kuvhiringidza maitiro esarudzo musarudzo dziri kuuya muKenya- Isaya 8: 9

58). Baba, muzita raJesu, tinopa mhedzisiro yekuparadzwa kwechombo chimwe nechimwe chevakaipa kunyengera sarudzo dza2021 muKenya-Jobho 5:12

59). Baba, muzita raJesu, ngakuve nemabasa akasununguka-ose pasarudzo dzema 2021, nekudaro paine rugare munyika- Ezekia. 34:25

60). Baba, muzita raJesu, tinouya kuzopesana nemhando dzose dzekusarudzo dzakaipa musarudzo dziri kuuya muKenya, nekudaro zvichizeza dambudziko remasarudzo - Dheuteronomio. 32: 4

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Previous nyayaNamata Rudzi rweTanzania
inoteveraNamata Rudzi rweRwanda
Ini ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, ndiri Murume waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka Iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.