Namata Uko Rudzi rweGhana

0
2658
Munamato werudzi rweGhana

Nhasi tichave tichiita munamato werudzi rweGhana. Yaichimboodaidzwa kuti Goridhe pamhenderekedzo, Ghana ndiyo yakakura kwazvo maAfrica miners mushure weSouth Africa. Iyo inowanikwa pamwe neGulf yeGuinea uye Atlantic Ocean mune subquion yeWest Africa. Iro zita rinobva kune yekare yeGhana Humambo uye rinoreva "mambo wehondo". Ivo vaive nyika yekutanga yeAfrica kuwana rusununguko kubva kumasimba emakoloni muna 1957.

Ivo kwenguva yakareba vakafarikanya kuwedzera kugadzikana uye kwakadzama hutongi hwehutongi, muhudiki nekusimbisa masimba. Ivo vakapfuma kwazvo mune zvicherwa uye vakapihwa yakanaka dzidzo sisitimu uye inoshanda basa rehurumende, ivo, akafambisawo mberi kukosha mukuderedza urombo.

Ivo zvisinei ivo vakatanga kuva nematambudziko pavakapinda muuori nekusabatwa nekukurumidza kusununguka. Ivo vachiri kunetsekana nematambudziko ekutanga akaita senge nzira dzinodyisa dzinobatanidza basa ravo rehupfumi kumisika yemumaguta, zvipatara, hutsanana. Hwemabhizimusi avo mamiriro ekunze achiri kushaya simba uye anodzivirira kuburitsa zvirimwa, uye chinotonyanya kunetsa inyaya yechirwere chegomarara icho chiri kutungamira kukonzeresa rudzi.

NEI UCHIFANIRA KUTI UCHINYENGETERE KUNYANYA GHANA

Pane zvikonzero zvakawanda nei tichifanira kunyengetera kuti tiumbe nyika yeGhana. Bhaibheri rinoti mubhuku rePisarema 127: 1 rinodaro Kana Jehovha asina kuvaka imba, vanoshanda pasina vanoivaka pasina. kunze kwekuti Ishe anochengetedza guta, murindi anoramba akamuka pasina. Mune mamwe mazwi, hapana nyika inogona kuva chaiyo kune chero chinhu kunze kwekunge Ishe pachavo voita saizvozvo. Naizvozvo tinofanirwa kugara tichinamatira nyika yeGhana kuitira kuti tipe Mwari mvumo yekuivaka.

Isu tinofanirawo kunamatira rudzi rweGhana nekuti kune mamwe mazera akareba iwo akabata nyika kumagariro uye aisatombozvisiya zvakapfuura kusvikira vaita zvishuvo zvavo zvakaipa. Nekudaro nemunamato, kubata kwavo kunogona kusunungurwa, uye masimba avo abviswe kwavari.

NAMATA URI KUTI URI URI KUTI GHANA

Isu takarongerwa kunamatira hurumende yeGhana, kuti Mwari aise vanhu vakasarudzika ipapo nekuti kana vakarurama vari musimba vanhu vanogona kufara.
Zvikuru saka, ivo vachiri musimba ivo vanoda njere dzaMwari kuti dzishande zvakanaka, mambo anozivikanwa Soromoni akakwanisa kuwana mibairo yakawanda sezvaakaita, nekuti kungwara kwaMwari kwaive kushanda maari.

Zvakare, bhaibheri rinoti iZviri kubudikidza nehungwaru imba inovakwa (Zvir. 24). Rudzi rwese rwunovakwa zvakanaka runofanira kuve narwo. hurumende ine ruzivo rwechokwadi kubva kumusoro uye izvi zvinongoitika kuburikidza nemunamato.

NAMATA RUDZIMA UYE GHANA

Hakuna nyika, kunyangwe chikamu chavo chedzidzo kana kuwanikwa kwezvikamu zvemigodhi vanogona nekwavo kupfuma kunze kwesimba rakakwirira rinovagonesa kuzviita. Bhuku raDhuteronomi 8:18, rinoti tinofanira kurangarira Tenzi Mwari wedu nekuti ndiYe anogona kutipa simba rekuumba hupfumi. Pfuma yakanyanya kupfuura mari, its wake kuitawo nerunyararo nerufaro rwevanhu.

Kana paine urombo munyika, saka mufaro uchave kure nevanhu uye nekudaro rugare rwavo runotorerwa. Zvikuru kudaro, kana rudzi rune hupfumi hunovapa izwi pakati pemamwe marudzi. Rugwaro runoreketa kuti iye anokwereta anogara ari nhapwa kune mukweretesi, saka zviri kurudzi runofanira kuramba ruchivimba nedzimwe nyika kuti rurambe ruripo.

NAMATA VANYENGETSI VEGHANA

Hatife takamira kunamatira vanhu, kunyangwe vari nhengo dzerudzi rwedu zvakananga kana kuti kwete. Rugwaro runotaura kuti mazuva emurume mapfupi asi azere nematambudziko mazhinji, izvi zvinoreva kuti murume wese anoda minamato yakawanda kuti asare achienda uyezve kuti achengeteke.
Vagari veGhana vanofanirwa kunamatirwa kuitira kuti vakwanise kuyera kuburikidza nematambudziko uye nematambudziko anouya nehupenyu pachahwo. Uye vagari vese veGhana vanofanirwa kunamatirwa kuitira kuti vagokwanisa kuzadzisa izvo zvakatemwa naMwari pakurarama kwavo uye nekutevera.

NAMATA RUKURU MUGHANA

Isu tine chikwereti chedu basa rekunamatira pachedu mumuviri tichiziva kuti tiri mitezo yemhuri imwe, tisingatarise kuti nzvimbo yedu yepamoyo ndeipi. Mubhuku raVahebheru, rugwaro runotikurudzira kusimbisa ruoko rusina simba nemabvi aneta. Mune mamwe mazwi, Mwari anoda kuti munzvimbo yemunamato, tizvisimbise kuitira kuti pasave neanobva mukutenda.
Tinofanirawo kunzwisisa kuti mujaho wekutenda hausi nyore. Bhaibheri rinoti tinokwikwidza kutenda, izvi zvinoreva kuti harisi basa riri nyore, saka tinofanira kuramba tichinamatira uye tichikurudzirana.

Tinofanirawo kunamatira kubatana mumakereke edu ese. Kristu achinamatira muviri uri mubhuku raJohani akateterera kuna Baba kuti vachengetedze kuti 'vangave vamwe', isu tinofanirawo kufunga izvi kana tichifanira kubatana muchechi.
Pasina ado yakawanda, tichave tichiitira zvizere nyika yose ye Africa nekungotaura munamato werudzi rweGhana.

Pfungwa dzeMunamato

1). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai netsitsi dzenyu uye nengoni dzenyu dzave dzichisimudzira nyika ino kubva parusununguko kusvika parizvino - Mariro. 3:22

2). Baba, muzita raJesu, tinokutendai nekutipa rugare nerunyararo munzira dzese kurudzi urwu kusvika zvino - 2VaTesalon. 3:16

3). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuodza moyo zvigadziriso zvevakaipa pamusoro pekugara zvakanaka kwerudzi urwu nguva dzose kusvika zvino - Jobho. 5:12

4). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuisa muchiga chega chegehena-kumusoro kwegehena vachipesana nekukura kwechechi yaKristu murudzi urwu - Matthew. 16:18

5). Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekufambisa kweMweya Mutsvene pamusoro pehurefu uye upamhi hwerudzi urwu, zvichikonzera kukura kuri kuramba kuchiwedzera uye kuwedzera kereke - Mutemo. 2:47

6). Baba, muzita raJesu, nekuda kwevasanangurwa, nunura Nyika ino pakuparara zvachose. - Genesisi. 18: 24-26

7). Baba, muzita raJesu, dzikunurai nyika ino kubva pasimba roga roga rinoda kuparadza zvainotangira. - Hosiya. 13:14

8). Baba muzita raJesu, tumai ngirozi yenyu yokununura kuti inunure Ghana kubva kumasimba ese ekuparadza akagadzirirwa kurwisa iye - 2 Madzimambo. 19: 35, Mapisarema. 34: 7

9). Baba, muzita raJesu, ponesai Ghana kubva kune rimwe nerimwe gang-up regehena rine chinangwa kuparadza Nyika ino. - 2kings. 19: 32-34

10). Baba, muzita raJesu, sunungurai nyika ino kubva kumusungo wese wekuparadza wakaiswa nevakaipa. - Zefaniya. 3:19

11). Baba, muzita raJesu, kurumidzai kutsiva dzenyu pavavengi verunyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu uye regai vagari verudzi urwu vanunurwe kubva mukurohwa kwevakaipa kese - Mapisarema. 94: 1-2

12). Baba, muzita raJesu, dzoseraiwo kutambudzika kune vese iro rinotambudza runyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu kunyangwe isu tichinamata izvozvi - 2 VaTesaronika. 1: 6

13). Baba, muzita raJesu, rega gororo rega ripesane nekukura nekuenderera mberi kwechechi yaKristu kuGhana kupwanywa zvachose - Matthew. 21:42

14). Baba, muzita raJesu, regai zvakaipa zvevakaipa kurudzi urwu zviitike kunyangwe isu tichinamata izvozvi - Mapisarema. 7: 9

15). Baba, muzita raJesu, durura kutsamwa kwako pamusoro pevose vanoponda kuuraya murudzi urwu, sezvo iwe uchinaya pamusoro pemoto, nesarufa uye nedutu rinotyisa, nekupa zororo risingagumi kune vagari verudzi urwu - Mapisarema. 7: 11, Mapisarema11: 5-6

16). Baba, muzita raJesu, tinosimbisa kununurwa kweGhana kubva mumasimba erima anorwira kupesana navo - VaEfeso. 6:12

17). Baba, muzita raJesu, sunungurai nhumbi dzenyu dzerufu nedzokuparadza kumunhu wese dhiabhori akaiswa kuparadza hunhu hwakajeka hwerudzi urwu - Mapisarema 7:13

18). Baba, neropa raJesu, sunungura kutsiva kwako mumusasa wevakaipa uye dzorera kubwinya kwedu kwakarasika senyika. -Isaia 63: 4

19). Baba muzita raJesu, rega kufungidzira kwakaipa kwevakaipa kurwisa rudzi urwu kuwire pamisoro yavo, zvichikonzera kufambira mberi kwerudzi urwu - Mapisarema 7: 9-16

20). Baba, muzita raJesu, tinosimudzira mutongo wakakurumidza kupokana neese simba rinoramba kukura kwehupfumi nekusimudzira kwerudzi urwu - Muparidzi. 8:11

21). Baba, muzita raJesu, tinosimudzira mashura kutendeuka kwerudzi rwedu Ghana. - Dheuteronomio. 2: 3

22). Baba, neropa regwayana, tinoparadza simba rose rekusimuka uye kuvhiringidzika zvinopesana nekuenderera mberi kwerudzi rwedu Ghana. - Ekisodo 12:12

23). Baba muzita raJesu, tinosimudzira kuvhurwa kwemusuwo wese wakavharwa kutarisana nezvakatarirwa kuGhana. -Zvakazarurwa 3: 8

24). Baba muzita raJesu uye nenjere dzinobva kumusoro, fambisai nyika ino munzvimbo dzose nekudzorere kuremekedzwa kwake. -Muparidzi.9: 14-16

25). Baba muzita raJesu, titumire rubatsiro kubva kumusoro izvo zvinozopedzisa mukufambira mberi nekusimudzirwa kwerudzi urwu- Mapisarema. 127: 1-2

26). Baba, muzita raJesu, simuka murwire vakadzvanywa muGhana, kuitira kuti nyika isunungurwe kubva kumarudzi ese okusarongeka. Pisarema. 82: 3

27). Baba, muzita raJesu, gadzai kutonga kweruramisiro uye nekuenzana muGhana kuitira kuchengetedza mugumo wazvo wakanaka. - Danyeri. 2:21

28). Baba, muzita raJesu, chiunzai vakaipa vese kururamisiro murudzi urwu nekumisikidza rugare rwedu rwekusingaperi. - Zvir. 11:21

29). Baba, muzita raJesu, tinotema kuiswa kwechigaro chekururamisira pazvinhu zvese zverudzi urwu nekumisikidza runyararo nebudiriro munyika. - Isaya 9: 7

30). Baba, neropa raJesu, nunura Ghana kubva kunzira dzese dzisiri dzekunze, nekudaro kudzorerera seruremekedzo rwedu serudzi. -Muparidzi. 5: 8, Zekaria. 9: 11-12

31). Baba, muzita raJesu, rugare rwenyu ngarutonge kuGhana nepese, pamunonyaradza vese vanopomhodza munyika. - 2 VaTesaronika 3:16

32). Baba, muzita raJesu, tipeiwo vatungamiriri murudzi urwu vanozoisa rudzi munzvimbo dzerunyararo nekubudirira. -1 Timotio 2: 2

33). Baba, muzita raJesu, ipaiGhana kuzorora-kwese uye regai izvi zviite mukuwedzera-mberi uye budiriro. - Pisarema 122: 6-7

34). Baba, muzita raJesu, tinoparadza chero mhirizhonga murudzi urwu, zvichikonzera kukura kwedu kwehupfumi pamwe nekusimukira. -Pis. 46:10

35). Baba, muzita raJesu, itai kuti sungano yorunyararo isimbiswe pamusoro porudzi urwu rweGhana, nokudaro vachimuita godo revahedheni. -Ezekieri. 34: 25-26

36).; Baba, muzita raJesu, vaponesei vasimuke munyika iyo inozonunura mweya weGhana kubva mukuparadzwa- Obadiah. 21

37). Baba, muzita raJesu, titumireiwo vatungamiriri vane hunyanzvi hunodiwa uye kutendeseka kunotungamira rudzi urwu kubuda musango - Mapisarema 78:72

38). Baba, muzita raJesu, chinzvimbo varume nevakadzi vakapihwa nehungwaru dzaMwari munzvimbo dzechiremera munyika ino, nekudaro vachiendesa nyika ino hutsva munzvimbo yerunyararo nebudiriro- Genesis. 41: 38-44

39). Baba, muzita raJesu, vanhu chete vane zvinzvimbo zvehumwari vanotora hutongi hwehutungamiriri murudzi urwu pamatanho ese kubva zvino - Danieri. 4:17

40). Baba, muzita raJesu, simudza vatungamiriri vane moyo yakatendeka mune ino nyika neruoko avo zvipingamupinyi zvakamira zvinopesana nerunyararo uye kufambira mberi kwerudzi urwu zvichabviswa munzira- Muparidzi. 9: 14-16

41). Baba, muzita raJesu, tinouya kuzopesana nedenda rehuwori kuGhana, tichibva tanyora zvakare nyaya yerudzi urwu - VaEfeso. 5:11

42). Baba, muzita raJesu, nunura Ghana kubva mumaoko evatungamiriri vane huori, nekudaro kudzorera kubwinya kwerudzi urwu-Zvirevo. 28:15

43). Baba, muzita raJesu, simudza uto revatungamiriri vanotya Mwari murudzi urwu, nekudaro kudzoreredza seruremekedzo rwedu serudzi-Zvirevo 14:34

44). Baba, muzita raJesu, kutya Mwari ngakuguise urefu nehupamhi hwerudzi urwu, nokudaro zvichibvisa kunyadziswa uye kushorwa kubva kumarudzi edu - Isaya. 32: 15-16

45). Baba, muzita raJesu, dzorai ruoko rwenyu kupikisa mhandu dzerudzi urwu, idzo dziri kuvharira nzira yekumberi mukukura kwedu kwehupfumi nekusimudzira serudzi - Mapisarema. 7: 11, Zvir. 29: 2

46). Baba, muzita raJesu, mashura kudzoreredza hupfumi hwenyika ino uye nyika ino ngaizadzwe nekuseka zvakare - Joel 2: 25-26

47). Baba, muzita raJesu, gumisai matambudziko ehupfumi hwerudzi urwu nekudaro kudzoreredza mbiri yavo yekare - Zvirevo 3:16

48). Baba, muzita raJesu, putsai kukomba pamusoro porudzi urwu, nekudaro muchibvisa kusagadzikana kwedu kwezera rezvematongerwo enyika - Isaya. 43:19

49). Baba, muzita raJesu, sunungurai nyika iyi kubva mudambudziko rekushaikwa kwemabasa nemafungu anomutsa ekuchinja kwemaindasitiri munyika -Psa.144: 12-15

50). Baba, muzita raJesu, simudza vatungamiriri vezvematongerwo enyika murudzi urwu vanozoisa Ghana munzvimbo itsva yekubwinya- Isaya. 61: 4-5

51). Baba, muzita raJesu, rega moto werumutsiriro urambe uchipfuta kureba nekufema kwerudzi urwu, zvichikonzera kukura kwesimba kwechechi - Zekaria. 2: 5

52). Baba, muzita raJesu, ita kereke kuGhana nzira yerumutsiriro kumarudzi epanyika - Mapisarema. 2: 8

53). Baba, muzita raJesu, regai kushingairira kwaIshe kurambe kuchimedza moyo yevaKirisitu kurudzi urwu, nekudaro vachitora mamwe matunhu aKristo munyika -Johani.2: 17, Joh. 4:29

54). Baba, muzita raJesu, shandura kereke dzese murudzi urwu kuti dzive nzvimbo yerumutsiriro, nokudaro vachisimbisa masimba evatsvene munyika - Mika. 4: 1-2

55). Baba, muzita raJesu, paradzai masimba ese anopesana nekukura kwechechi yeGhana, nekudaro zvichitungamira mukukura nekuwedzera - Isaya. 42:14

56). Baba, muzita raJesu. regai sarudzo dzemakumi maviri dzeGhana dzive dzakasununguka uye dzakafanira uye ngadzirege kuve nemhirizhonga yesarudzo nguva dzese - Jobho 2020:34

57). Baba, muzita raJesu, paradzirai dhiabhori yese yeadhiabhista kuvhiringidza maitiro esarudzo musarudzo dziri kuuya muGhana- Isaya 8: 9

58). Baba, muzita raJesu, tinopa mhedzisiro yekuparadzwa kwechombo chimwe nechimwe chevakaipa kunyengera sarudzo dza2020 kuGhana-Jobho 5:12

59). Baba, muzita raJesu, ngakuve nemabasa akasununguka-ose pasarudzo dzema 2020, nekudaro paine rugare munyika- Ezekia. 34:25

60). Baba, muzita raJesu, tinouya kuzopesana nemhando dzose dzekusarudzo dzakaipa musarudzo dziri kuuya muGhana, nekudaro zvakadzivisa dambudziko remasarudzo - Dheuteronomio. 32: 4

Advertisements
Previous nyayaRubatsiro ruri PaNzira
inoteveraNamata Uko Rudzi rweNigeria
Ini ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, ndiri munhu waMwari, Anodisisa mafambiro anoita Mwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari akapa simba kune wese mutendi neakarongeka nzira yenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hapana mukristu anodzvanywa nadhiyabhori, tine Simba rekugara uye kufamba mukutonga kuburikidza neminamato neIzwi. Kuti uwane rumwe ruzivo kana kuraira, iwe unokwanisa kundibata pa chinedumadmob@gmail.com kana Ndibate paWhatsApp Uye Runhare panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ndichafarira Kukoka Iwe kuti ubatane neWedu Anemasimba Maawa makumi maviri nemana eChinamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Zvino, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano