Kuzvipira Kwemangwanani: Kunokosha

0
4438
Kuzvipira Kwemangwanani

KUSVIRA. NaMhlekazi

Matthew 26: 26-29:
Zvino vakati vachidya, Jesu akatora chingwa akaropafadza, akamedura ndokupa vadzidzi akati: Torai mudye, idyai. uyu ndiwo muviri wangu. 26 Zvino wakatora mukombe, akavonga, akapa kwavari, achiti: Imwai mose pauri. 27:26 Nekuti iri iropa rangu resungano itsva, rinoteurirwa vazhinji kuregererwa kwezvivi. 28:26 Asi ndinoti kwamuri: Handichatongomwi zvechibereko ichi chemuzambiringa, kusvikira zuva iro randichazomwa naro nemwi mutsva muushe hwaBaba vangu.

Nhasi, tichave tichitarisa pachinhu chakakosha mazuva ano kuzvipira, chokwadi chekuti zvivi zvakakanganisa ropa remunhu (kuburikidza naAdamu) zvakaita kuti kubereka kwemhandara kuve kwakakosha. Dai Kristu aizove mwanakomana waAdamu, angadai asina kunge asina zvivi. Aive asina kana donhwe reropa raAdamu mutsinga dzake nekuti aive asina baba venyama. Mbeu yemurume haina kuita kuti Maria aisirwe nhumbu pakuzvarwa kwaKristu. Muviri wakavanzwa waive waMaria, asi ropa Rake raive reMweya Mutsvene. Uye nekuti aive asina baba vepanyika, Aive wedzinza raDavidi panyama.

Muviri waJesu hauna kuzoora mushure memazuva matatu, asi Razaro muviri wakazoita mushure memazuva mana (MAPISAREMA 3:4) Donhwe rega rega reropa raiyerera mumuviri wake richiripo uye rakatsva sezvarakaita parakaerera kubva pamaronda ake. Ropa raJesu ndechimwe chezvombo zvine simba kwazvo zvatinogona kushandisa mukunamata. Teterera ropa mumunamato uye rinokutaurira (VaH. 16:10). Inotaura hupenyu nekuregerera ukuwo ropa raAbheri richichemera kufa uye kutsiva. Chero rakaiswa ropa raJesu kana kukumbirwa nekutenda, satani haakwanise kubata munhu iyeye kana mamiriro azvinoshandiswa. Haagoni kupfuura neropa raJesu.

Satan haagoni kumira neropa raJesu.

Semutendi muna Jesu Kristu, dziviriro yako uye nzvimbo yekuhwanda iri pasi peropa. Iko kutenda muropa ndiko kunokupa iwe kukunda pamusoro paDhiabhori nedambudziko rega raungasangana naro. Chiise nekutenda uye uchaona kuti "mune Simba Ropa muropa"

Ngatinamatei

1. Satani, ndinobata ropa raJesu pamusoro pako uye ndinokuzivisa kuti wakundwa zvachose muzita raJesu

2. Ini ndinopinda muNzvimbo Tsvene neropa raJesu, muzita raJesu

3. Neropa raJesu, ndinonyadzisa mweya wekusadzika chero munzvimbo yehupenyu hwangu muzita kana Jesu

4. Nesimba riri muropa raJesu, ndinoraira zvese zvandinonoka kupupurira kuratidza nemoto muzita raJesu

5. Ropa raJesu, huya mutongo werufu pane huroyi simba rinokanganisa kuseka kwangu nekupemberera muzita raJesu

6. Ropa raJesu, dzorera kwandiri chinhu chose chakanaka chakabiwa nemuvengi wangu muzita raJesu

7. Ini ndinokomberedza hupenyu hwangu uye handigone neropa raJesu, muzita raJesu

8. Ndatenda Ishe Jesu neminamato yakapindurwa

Kuverenga Bhaibheri
Jeremiah 7: 9

Ndima yeemusoro

VaEfeso 1: 7

 

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano