30 Ndima dzeBhaibheri Nezve Shamwari

1
31569
Mavhesi emuBhaibheri nezveshamwari

Zvirevo 18: 24:
That man that man must must must must must: that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that.

Ushamwari ndewekusarudza, haungamanikidzi. Nhasi tichave tiri kutarisa mavhesi ebhaibheri nezve hushamwari. Pane chirevo cheuchenjeri chinodaro "Ndiratidze shamwari dzako uye ndichakuratidza zvauri"  Chimwe chezvinhu zvikuru izvo zvinokanganisa ramangwana redu ishamwari idzo isu tinochengeta. Sevatendi, hatifanire kutora nyaya yeushamwari zvishoma. Shamwari dzako dzinogona kukuita kana kukukanganisa. Saka chinangwa chemavhesi aya eBhaibheri nezvehushamwari ndechekuti atiratidze kubva bhaibheri kuti shamwari yechokwadi inofanirwa kuve uye hunhu hweshamwari yakanaka.

Iyo bhaibheri ibhuku redu rekurarama, sevatendi tinofanira kuve nekunzwisisa kwakanaka kwehukama mubhaibheri kuitira kuti tibatsirwe kubva kuhukama hwedu nevamwe. Semuenzaniso bhaibheri rinotirayira kuti tisasungwa zvisina kukodzera pajoko nevasingatendi, 2 VaKorinde 6:14. Saka pakusarudza shamwari dzako, hauna bhizinesi rekuita shamwari nevasingatendi. Izvi hazvireve kuti hauzovaremekedze kana kuvaratidza rudo, asi zvinoreva kuti hauzotegi pamwe navo uye uite zvavanoita. Jehovha anotidzidzisa kuvenga zvivi, asi kuda vatadzi, kuvenga zvakaipa, asi kuratidza rudo kune vanoita zvakaipa kana tiine mukana. Aya mavhesi ebhaibheri nezvehukama anotiratidza pfungwa dzaMwari maererano nehushamwari uye shamwari dzedu. Paunenge uchidzidza mavhesi ebhaibheri nhasi, ndiri kuona Mwari achivhura maziso ako uye achikutungamira muhupenyu hwako hwehukama muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

VARI BHAIBHERI

1.Zvirevo 13:20:
Fambidzana neakachenjera, ugova wakachenjerawo, Asi shamwari yamapenzi uchashatiswa.


Mabhuku Eminamato Ane Simba 
by Mufundisi Ikechukwu. 
Yave kuwanikwa pa Amazon2.Zvirevo 17:17:
Shamwari inoda nguva dzose, uye hama inoberekerwa kuti iwane dambudziko.

3. Jobho 16: 20-21:
Shamwari dzangu dzinondishora, Asi ziso rangu rinodurura misodzi kuna Mwari. Dai munhu anga achitirira munhu kuna Mwari, somunhu anoreverera wokwake!

4.Zvirevo 12:26:
Akarurama anoita zvakanaka kupfuura wokwake, asi nzira yavakaipa inovanyengedza.

5.Zvirevo 27:17:
Simbi inorodza simbi; Saizvozvo munhu anorodza chiso cheshamwari yake.

6.Zvirevo 17:17:
Shamwari inoda nguva dzose, uye hama inoberekerwa kuti iwane dambudziko.

7. Johane 15: 12-15:
Uyu ndiwo murairo wangu, kuti mudanane, sezvo ini ndakakudai. Hakuna munhu ane rudo rukuru kune urwu, kuti munhu anorasira pasi shamwari yake upenyu. 15Imi shamwari dzangu, kana muchiita chero zvandinokurayirai. Kubvira zvino ndinokudanai kuti musiri varanda; nekuti muranda haazivi zvinoitwa natenzi wake, asi ndakakusheedza shamwari. nekuti zvinhu zvese zvandakanzwa kuna Baba vangu ndakakuzivisaiwo.

8.Zvirevo 27: 5-6:
Kutsiurwa pachena kuri nani pane rudo rwe pakavanzika. 27: 6 Maronda eshamwari yake anotendeka; Asi kutsvoda komuvengi kunyengedza.

9. Vakorose 3: 12-14:
Naizvozvo pfekai sevasanangurwa vaMwari, vatsvene uye vanodiwa, mweya wengoni, moyo munyoro, pfungwa dzinozvininipisa, unyoro, moyo murefu; Muchiitirana moyo murefu, nekukangamwirana, kana munhu ane mhosva neumwe: Kristu sezvaakakukangamwiraiwo, nemi vo. Uye pamusoro pezvinhu izvi zvese fukai rudo, ndicho chisungo chekuzadzisa.

10. Muparidzi 4: 9-12:
Vaviri vari nani kupfuura mumwe; nekuti ivo vane mubairo wakanaka pakubata kwavo. Nekuti kana vakawira pasi, mumwe uchasimudza shamwari yake, asi une nhamo iye ari oga, kana achidonha; nekuti haana mumwe angamubatsira. Uyezve, kana vaviri vachivata pamwechete, vachadziyirwa; asi mumwechete angadziyirwa sei ari oga? Kana munhu achinge amukunda, vaviri vangamudzivisa; uye tambo yakakoswa katatu haikurumidzi kudamburwa.

11.Zvirevo 22: 24-25:
Usaita hushamwari nemunhu akatsamwa; uye haufaniri kuenda nemurume anotsamwa. 22:25 Kuti urege kudzidza nzira dzake, uye ugova musungo kumweya wako.

12.Zvirevo 24:5:
Munhu akachenjera ane simba; zvirokwazvo, munhu kwezivo unowedzera simba.

13.Zvirevo 19:20:
Inzwai kurairira, muwane kuraira, kuti muve vakachenjera pakupedzisira.

14.Zvirevo18: 24:
That man that man must must must must must: that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that.

15. Jobho 2:11:
Zvino shamwari nhatu dzaJobho dzakati dzanzwa zvakaipa izvi zvose zvakamuwira, dzikauya dzichibva kunzvimbo yayo; NaErifazi muTemani, naBhiridhadhi muShuhi, naZofari muNaamati; nekuti vakanga varangana kuti vauye kuzochema naye, nokumunyaradza.

16 2 Madzimambo 2: 2:
Eria akati kuna Erisha, Iwe chigara pano, nekuti ndine nzara. nekuti Jehovha wakandituma Bhetieri. Erisha akati kwaari, NaJehovha mupenyu, uye nomweya wenyu mupenyu, handingakusiye. Naizvozvo vakaburukira Bhetieri.

Mapisarema 17: 37:
Vimba naJehovha, uite zvakanaka; saizvozvo uchagara munyika, uye uchafudzwa.

18. 1 Vakorinde 15: 33:
Musanyengerwa: kushamwaridzana nevakaipa kunoodza tsika dzakanaka.

19. Jakobho 4:11:
Musataurirana zvakaipa pamusoro peumwe, hama. Unoreva zvakaipa pamusoro pehama, uye unotonga hama yake, unotaura zvakaipa pamusoro pemutemo, uye unotonga murairo; asi kana uchitonga murairo, hausi muiti wemurairo, asi mutongi.

20.Zvirevo 16:28:
Munhu akatsauka anokusha kukakavara, uye guhwa rinoparadzanisa shamwari dzepedyo.

21. 1 Samueri 18: 4:
Ipapo Jonatani akabvisa jasi raakanga akafuka, akapa Dhavhidhi, nenguvo yake, kunyangefumo rake, uta hwake, nebhanhire rake.

22. VaGaratiya 6:2:
Takuriranai mitoro yenyu, saizvozvo zadzisai murairo waKristu.

23. Vakorose 3:13:
Muchiitirana moyo murefu, nekukangamwirana, kana munhu ane mhosva neumwe: Kristu sezvaakakukangamwirai, muite saizvozvo nemi.

24. VaFiripi 2:3:
Usarega chinhu chipi nechipi chikaitwa nekukakavara kana kuzvikudza; asi mukuzvininipisa kwepfungwa, umwe neumwe ngaaremekedze umwe nani kupfuura ivo.

25. Ruka 6:31:
Uye sezvamunoda kuti vanhu vakuitirei, imwi muvaitirewo saizvozvo.

26. Jakobho 4:4:
Imwi zvifeve nemhombwe, hamuzivi here kuti ushamwari hwenyika hwunovengana naMwari? Naizvozvo ani nani unoda kuva shamwari yenyika, muvengi waMwari.

27. Jobho 29: 4-6
Sezvandakanga ndakaita pamazuva ohuduku hwangu, ipo chakavanzika chaMwari chiri mutende rangu; Panguva iyo waMasimbaose achiri neni, vana vangu vachiri kwandiri Panguva yandakashambidza tsoka dzangu nebhotoro, uye dombo rakandidururira nzizi dzemafuta;

28. Ekisodho 33:11:
Zvino Jehovha akataura naMosesi zviso zvakatarisana, somunhu anotaurirana neshamwari yake. Ipapo akatendeukira kumisasa, asi muranda wake Joshua, mwanakomana waNuni, jaya, haana kubva patende.

Mapisarema 29: 38:
Vanondida, neshamwari dzangu, vanomira kure kubva pakurwadziwa kwangu. hama dzangu dzimire kure.

Mapisarema 30: 41:
Zvirokwazvo, shamwari yangu, wandaivimba naye, wandaivimba naye, aidya zvokudya zvangu, wakandisimudzira chitsitsinho chake.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.