Kuzvipira kweMangwanani: IZVI ZVINOGADZIRAI

0
2225
Kuzvipira Kwemangwanani

Kuzvipira kweMangwanani: IZVI ZVINOGADZIRAIWE Nemi Mhlekazi

Numeri 20: 7-12

Mune YeManheru Ekuzvipira Kwazvino, Tichave tichitarisa nezvenyaya yacho: ICHAKUSVADZAI.
Kune wakapihwa zvakawanda, zvakawanda zvinotarisirwa. Mosesi akagadzwa naMwari nesimba rakakura uye nechiremera chekutungamira vanhu vake kupinda munyika yechipikirwa. Akataurirana naMwari, zvakadaro zvakamuramba kupinda muKanani nekuda kweechiitiko chimwe chekusateerera. Moses akatoenda kuna Mwari kunokumbira ruregerero rwezvivi, ndokukumbira mvumo yekupinda munyika yechipikirwa. Mwari vakataura naMosesi, "usazombonamatira nezvazvo zvakare". Nguva nenguva, Mozisi akange anyorerera kuna Israeri pamberi paMwari, uye Mwari aiveregerera zvivi zvavo. Asi mune ino chiitiko, Mosesi haana kana kubvumirwa kuzvireverera pachavo! Mwari aive akatwasuka mukuraira kwake. "Taura nedombo", asi akarova Dombo panzvimbo pehasha. Mwari akataura zvakaitwa naMosesi chiitiko chekusatenda uye zvakare kutadza kuratidza hutsvene pamberi pevanhu Vake (Chiverengo: 20: 12). Kana mumwe asingateereri mitemo yaMwari uye akaitwa akafanana naye, akundwa pamuedzo, mumwe anoramba Mwari mukati make.

Isu takadzidza kubva kubhaibheri izvo mhedzisiro yakamirira avo vanozviphwanya. Ziva chero nzvimbo yekushaya simba muhupenyu hwako, izvo zvinhu zvanga zvava kuisa zvivi kwauri uye uende nazvo kuna Jesu nhasi. Iye achakununura. Kana iwe ukasarudza kubatisisa pairi, zvinokunyadzisa

Ngatinamatei

1. Mwari, geza moyo wangu kubva pane zvese zvakasarudzika disobidience, muzita raJesu

2. O Ishe, ndipeiwo nyasha kuti ndive akatendeka Stewart muzita raJesu

3. Kuzodzwa kwekusateerera pahupenyu hwangu, pukuta zvino muzita kana Jesu

4 satani, haangandishandise pakurwisa Mwari muzita raJesu

5. Ini ndinoramba kufamba kubva kuda kwaMwari muzita raJesu

6. Ishe wangu uye Mwari wangu, ndidzidzisei kukuteererai, muzita raJesu

7. Simba rekuraramira Mwari kusvika kumagumo, rakafukidza hupenyu hwangu muzita raJesu

8. Ndatenda Jesu neminamato yakapindurwa

Kuverenga Bhaibheri

Zefania 1-3

MEMORY VERSE

Isaya 1: 19:

19 Kana iwe uchingonditeerera, uchave nezvakawanda zvekudya.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano