30 Ndima dzeBhaibheri Nezve Mhuri

0
5368
Mavhesi eBhaibheri nezvemhuri

Genesisi 28:14:
Uye mbeu yako ichaita seguruva renyika, uye uchapararira kumavirazuva, kumabvazuva, nekumusoro nekumaodzanyemba, uye mauri nembeu yako mhuri dzese dzepanyika. ropafadzwa.

Nhasi tichave tiri kutarisa mavhesi ebhaibheri nezvemhuri. The mhuri inzvimbo yakasikwa naMwari Iye, Paakasika munhu, chinangwa Chake chikuru chaive chekuti munhu ave michero, wedzera uye uzadze pasi. Gods kuwanda kwehurongwa hwevanhu hwaifanirwa kuitwa kuburikidza nesangano remhuri. Chinangwa chemavhesi eBhaibheri emhuri nezve vedu ndee kuti tizive kuda kwaMwari maererano nemhuri.

Iyo bhaibheri ndiyo gwara rekupedzisira remunhu pakurarama. Kana iwe uchida kuva nemhuri huru semwana waMwari, unofanirwa kutarisa magwaro kuti uzive pfungwa dzaMwari maererano nemhuri. Chikonzero chemhuri dzakawanda dzisina kusimba nhasi nekuda kwekushaikwa kwezivo yebhaibheri pachinangwa chemhuri. Aya mavhesi ebhaibheri nezvemhuri anovhura maziso ako kuti uone pfungwa dzaMwari maererano nemhuri yako. Ndinokukurudzira kuti uverenge uye udzidze aya mavhesi ebhaibheri nhasi uye rega izwi raMwari rive gwara rako uye uchave nemhuri huru muzita raJesu.

VARI BHAIBHERI

1). Genesisi 28:14:
Uye mbeu yako ichaita seguruva renyika, uye uchapararira kumavirazuva, kumabvazuva, nekumusoro nekumaodzanyemba, uye mauri nembeu yako mhuri dzese dzepanyika. ropafadzwa.

2). VaRoma 12:5:
Saka isu, tiri vazhinji, tiri muviri umwe muna Kristu, uye tiri mitezo umwe kune umwe.

3). Zvirevo 17:17:
Shamwari inoda nguva dzose, uye hama inoberekerwa kuti iwane dambudziko.

4). VaKorose 3:21:
Vanababa, musatsamwisa vana venyu, kuti varege kuora moyo.

5). Varoma12: 17:
Dzorerai munhu chakaipa nechakaipa. Ipa zvinhu zvakatendeka pamberi pevanhu vese.

6). VaEfeso 5:25:
Varume, idai vakadzi venyu, Kristu sezvaakadawo kereke, akazvipa nekuda kwayo;

7). 1 VAKorinde 13: 4-8:
Moyo munyoro unopera, uye une moyo munyoro; rudo har ruvengi; rudo harwuzvikudzi, harwututumadzike, 13 haruzvibati zvisina kufanira, harwuzvitsvakiri amene, harwugumburwe, kana kufunga zvakaipa. Haifari mukusarurama, asi unofara muchokwadi; Inotakura zvinhu zvese, inotenda zvinhu zvese, inotarisira zvinhu zvese, inotsungirira pazvinhu zvese. Rudo harumboperi, asi kana paine zviporofita, zvinokundikana; kana dziri ndimi, dzinomira; kana paine zivo, ichanyangarika.

8). VaRoma 12:9:
Rudo ngaruve rusina kusarudzika. Semai zvakaipa; namatira pane izvo zvakanaka.

9). 1 Johani 4:19:
Isu tinomuda, nekuti akatanga kutida.

10). 1 VAKorinde13: 13:
Ikozvino rutendo, tariro, rudo, izvi zvitatu. asi chikuru pane izvi rudo.

11). Ekisodho 20: 12:
Kudza baba vako naamai vako, kuti mazuva ako ave mazhinji panyika yaunopihwa naJehovha Mwari wako.

12). VaKorose 3:13:
Muchiitirana moyo murefu, nekukangamwirana, kana munhu ane mhosva neumwe: Kristu sezvaakakukangamwirai, muite saizvozvo nemi.

13). Mapisarema 133: 1:
Tarira, kunaka kwazvo nekufadza kwazvo kana hama dzichigara pamwechete mukubatana.

14). VaEfeso 6:4:
, Ye fathers, fathers,, your, bring children children And::.......................

15). Zvirevo 22:6:
Dzidzisa mwana nzira yaanofanira kufamba nayo: Kana akwegura, haangatsauki pairi.

16). Mabasa 10:2:
Murume akazvipira, uye anotya Mwari pamwe neveimba yake, aipa zvipo zvakawanda kuvanhu, akanyengetera kuna Mwari nguva dzose.

17). 1 Timotio 5:8:
Asi kana munhu asingachengeti vekwake, uye zvikuru veimba yake, waramba kutenda, wakaipa kukunda usingatendi.

18). Joshua 24: 15:
Zvino kana zvakaipa kwauri kushumira Jehovha, sarudza nhasi nhasi waunoshumira; kana vamwari vaishumirwa namadzibaba ako mhiri kwemafashama, kana vamwari vavaAmori, vamugere munyika yavo; asi ini neimba yangu, tichashumira Jehovha.

19). Mapisarema 127: 3-5
Tarira, vana inhaka yaJehovha, uye chibereko chechizvaro mubayiro wake. 127: 4 Semiseve iri muruoko rwemhare, ndizvo zvakaitawo vana vouduku. Vanomufaro iye murume anegoba rizere navo, havanganyadziswi, asi ivo vachataura navavengi vari pasuwo.

20). Mateu 15:4:
Nekuti Mwari wakaraira achiti: Kudza baba namai vako; uye: Unotuka baba kana mai, ngaafe rufu.

21). Zvirevo 1:8:
Mwanakomana wangu, inzwa kurairira kwababa vako, uye usarasa kudzidzisa kwamai vako.

22). VaKorose 3:20:
Vana, teererai vabereki pazvinhu zvose, nekuti izvi zvinofadza kwazvo kuna She.

23). VaEfeso 6: 1-2
Vana, teererai vabereki venyu muna She, nekuti ndizvo zvakanaka. Kudza baba vako naamai vako; ndiwo murairo wekutanga une chipikirwa;

24). Mapisarema 103: 17
Asi tsitsi dzaJehovha dziripo nokusingaperi-peri kuna vanomutya, Nokururama kwake kuvana vavana vavo;

25). Zvirevo 15:20:
Mwanakomana akachenjera anofadza baba; Asi benzi rinoshora mai varo.

26). Dhuteronomi 5: 16:
Kudza baba vako naamai vako, sezvawakarairwa naJehovha Mwari wako; kuti mazuva ako ave mazhinji, uye kuti ufambe zvakanaka panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako.

27). Zvirevo 11:29:
Anotambudza imba yake, achagara nhaka yemhepo; Benzi richava muranda wowakachenjera pamoyo.

28). Zvirevo 31: 15-17:
Anomuka huchiri usiku, ndokupa mhuri yake chikafu, nekupa varandasikana vake. Anotarira munda, ndokuutenga, Nemichero yamaoko ake anodyara munda wemizambiringa. Anosungira chiuno chake nesimba, uye anosimbisa maoko ake.

29). Mapisarema 46: 1:
Mwari ndiye utiziro hwedu nesimba redu, Ndiye mubatsiri ari pedo-pedo panguva dzokumanikidzwa.

30). Isaya 66: 13:
Somunhu anovaraidzwa naamai vake, saizvozvo ndichakuvaraidza. uye muchanyaradzwa paJerusarema.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano