50 Zvinokurudzira ndima dzeBhaibheri

2
37438
Kukurudzira ndima dzebhaibheri

Pisarema 119:105:

Shoko renyu mwenje wetsoka dzangu, Nechiedza panzira yangu.

Nhasi izwi rekuti ndiko kurudziro. Nhasi tichave tichidzidza ndima dzeBhaibheri dzinokurudzira. Izvi mavhesi ebhaibheri inosimudzira mweya yedu apo patinoenda nerwendo rwehupenyu. Zvinotora ruzivo kuti tisunungurwe muhupenyu uye izwi raKe ndiro sosi yeruzivo rwese. Pane chauri kutarisana nacho chakaoma mwoyo muhupenyu hwako? Iwe unonzwa sekukanda mapfumo pasi here kana kurega? Iwe unofunga here kuti tariro yese yaenda uye haukwanise kuenderera mberi muhupenyu?, Kana mhinduro yako kune chero yeiyi mibvunzo iri hongu, saka fara, nekuti aya mavhesi eBhaibheri anokurudzira anozodzosa hupenyu kumweya wako, iwo uchasimudza yako tariro uye kuvhura maziso ako kune mhinduro yezvinetso zvako.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Izwi raMwari mwenje kutsoka dzangu, rinotitungamira, rinotitungamira uye rinotirayiridza. Inosimudzira mweya yedu uye inotiratidza nzira yekubuda mukunetseka kwese kwatinowana isu pachedu. Chinangwa chemavhesi aya anokurudzira eBhaibheri ndechokukubatsira kuti ufambe mumiedzo yako kuburikidza neshoko raMwari. Zvese zvinhu zvauchazoda kuzviita muhupenyu zvinogona kuwanikwa mushoko raMwari. Bhaibheri ndiro bhuku rese rehungwaru rinotenderera rinotakura mhinduro kuzvinetso zvese zvinozivikanwa uye zvisingazivikanwe. Munamato wangu kwauri ndouyu, apo paunoverenga idzi ndima dzeBhaibheri dzinokurudzira nhasi, dai Mwari avhura maziso ako kuti vaone zvaari kutaura muzita raJesu.


Mabhuku Eminamato Ane Simba 
by Mufundisi Ikechukwu. 
Yave kuwanikwa pa AmazonZvikonzero 5 Nei Tichifanira Kukurudzira Mavhesi eBhaibheri

1). Kukura Mune Nyasha: Mabasa 20:32, inotiudza kuti izwi raMwari rine kugona kutivaka. Patinonyanya kudzidza izwi, isu tinosimba pamweya.

2). Zvesimba Romukati: David akazvisimudzira munaIshe kuburikidza nemapisarema mazhinji ari mubhaibheri, tinozviona izvo muna Mapisarema 27, Mapisarema 103 uye neane vazhinji vemapisarema. Kukurudzira kunotungamira kune simba remukati. Izwi raMwari ndiro roga rinopa simba remukati.

3). Kukurudzira Kutenda Kwekwedu: Izwi raMwari inokwidzirisa kutenda, paunoverenga iyi ndima dzeBhaibheri dzinokurudzira, zvinovaka kutenda kwako uye zvinokuchengeta uchienda semwana waMwari. Izwi raMwari ndiro mafuta anovaka rutendo rwako.

4). Nekuti Kukura Kwemweya: 1 Pita 2: 2, inotiudza kuti isu tinoshuva mukaka wakashata weshoko raMwari kuti tikure imomo kuponeswa. Izwi raMwari chikafu chedu chemweya, patinozvidzidza zvakanyanya, ndipo patinowedzera kukura pamweya. Zvinotora mutendi akasimba pakunamata kuti akunde matambudziko ehupenyu.

5). Nekuti Nyowani Moto: Izwi raMwari rakaita semoto kumweya wedu. Aya mavhesi eBhaibheri anokurudzira anozopisa mweya wako. Kana mumweya weMweya wako uzere neshoko, iwe unobva wavhara.

KUSIMBISA VESE BHAIBHERI

1). 2 Timotio 1:7:
Nokuti Mwari haana kutipa mweya wekutya asi wesimba, newerudo, uye newefungwa dzakanaka.

2). VaFiripi 4:13:
Ndinogona kuita zvinhu zvose kubudikidza naKristu unondisimbisa.

3). VaEfeso 6:10:
Pakupedzisira, hama dzangu, simbai muna Ishe, nemusimba reukuru hwake.

4). VaEfeso 3:16:
Kuti vakupei zvichienderana nefuma yeushe hwavo ukuru, kuti musimbiswe nesimba neMweya wake mumunhu wemukati;

5). 2 VAKorinde 12: 9:
Zvino akati kwandiri: Nyasha dzangu dzinokuringana; nekuti simba rangu rinozadziswa muutera. Naizvozvo ndichazvirumbidza nemufaro mukuru neutera hwangu, kuti simba raKristu rigare pamusoro pangu. Naizvozvo ndinofara muutera, mukunyombwa, mukushaiwa, murushusho, mukushungurudzwa nekuda kwaKristu; nekuti kana ndine utera, ipapo ndine simba.

6). 2 VAKorinde 4: 16:
Nokuda kwechikonzero ichi hatinetswi; asi kunyange munhu wedu wokunze akaparara, asi munhu wemukati anovandudzwa zuva rimwe nerimwe.

7). Mabasa 1: 8:
Asi muchagamuchira simba, kana Mweya Mutsvene wauya pamusoro penyu, uye muchava zvapupu zvangu muJerusarema, nomuJudhiya mose, nomuSamaria, kusvikira kumugumo wenyika.
8). Mako 12:30:
Uye ida Ishe Mwari wako nemoyo wako wese, uye nemweya wako wese, uye nefungwa dzako dzose, uye nesimba rako rose. Uyu ndiwo murairo wekutanga.

9). Mateu 19:26:
Asi Jesu wakati achivatarira, akati kwavari: Kuvanhu izvi hazvigoneki; asi kuna Mwari zvinhu zvese zvinobvira.

10). Mateu 6:34:
Naizvozvo musafunganyira mangwana, nekuti mangwana achazvifunganyira zvinhu zvawo. Zuva rakaringana nezvakaipa zvaro.

11). Habhakuki 3: 19:
Jehovha Mwari isimba rangu, Anoita tsoka dzangu dzive setsoka dzehadzi yenondo, Anondifambisa pamatunhu angu akakwirira. Kumutungamiriri wezviridzwa zvangu zvine tambo.

12). Isaya 40: 28:
Hauna kuziva here? Hauna kunzwa here kuti Mwari asingaperi, iye Jehovha, Musiki wemativi epasi, haaziya, kana kuneta? hapana kunzverwa kwekunzwisisa kwake. 40 Anopa simba kuna vakaneta; Uye anowedzera simba kuna vasina simba. 29:40 Kunyange majaya anoneta uye aneta, uye majaya anowira pasi chose. vanokwira namapapiro samakondo; vachamhanya vasinganeti; vanofamba, vasingaziyi.

13). Isaya 12: 2:
Tarira, Mwari muponesi wangu; Ndichavimba, ndisingatyi, nekuti Jehovha, isimba rangu nenziyo yangu; naiyewo wava ruponeso rwangu.

14). Mapisarema 138: 3:
Pazuva randakadana makandipindura, Makandisimbisa nesimba pamweya wangu.

15). Mapisarema 119: 28:
Mweya wangu unonyunguruka nokuremerwa, Ndisimbisei sezvinorehwa neshoko renyu.

16). Mapisarema 71:16:
Ndichaenda musimba raIshe Jehovha. Ndichareva nezvokururama kwenyu, iko kune dzenyu chete.

17). Mapisarema 46: 1:
Mwari ndiye utiziro bwedu nesimba redu, irwo rubatsiro rwehasha mumatambudziko. 46: 2 Naizvozvo isu hatizotye, kunyange pasi richizobviswa, uye kunyange makomo akatakurwa kupinda mukati megungwa; 46: 3 Kunyange mvura zhinji yayo ikaomba uye ichinetseka, kunyange makomo achizununguka nokudengenyeka kwayo. Selah.

18). Mapisarema 37: 39:
Asi kuponeswa kwavakarurama kunobva kuna Jehovha; Ndiye nhare yavo panguva yokutambudzika.

19). Mapisarema 27: 1:
Jehovha ndiye chiedza changu noMuponesi wangu; ndingatya aniko? Jehovha ndiye simba roupenyu hwangu; ndichatya aniko?

20). Mapisarema 18: 1:
Ndichakudai Jehovha, simba rangu. Jehovha idombo rangu, nenhare yangu, uye mununuri wangu; Mwari wangu, simba rangu, wandinovimba naye. nhovo yangu, norunyanga rwekuponeswa kwangu, neshongwe yangu refu.

21). Mapisarema 8: 2:
Mumuromo mevacheche nevanoyamwa makamisa simba nekuda kwevavengi venyu, kuti munyaradze muvengi nemutsivi.

22). Nehemiya 8:10:
Ipapo akati kwavari, Endai, mudye zvakakora, nokumwa zvinozipa, mutumire migove kuna vasina kugadzirirwa chinhu, nekuti zuva rino dzvene kuna Jehovha; uye musazvidemba. nekuti mufaro waJehovha isimba renyu.

23). Zefaniya 3: 17:
Jehovha Mwari wako ari mukati mako ane simba; achaponesa, uchafarira iwe nemufaro; achazorora murudo rwake, achakufarira iwe nokuimba.

24). 1 Makoronike 29:12:
Pfuma nokukudzwa zvinobva kwamuri, imi munobata ushe pamusoro pezvose. paruoko rwenyu pane simba noushe; paruoko rwako izvo zvinokura, nekupa simba kune vese.

25). Ekisodho 15: 2:
Jehovha ndiye simba rangu norwiyo rwangu; iye akava ruponeso rwangu; Mwari wababa vangu, uye ndichamukudza.

26). Joshua 1: 9:
Handina kukurayira here? Simba, utsunge moyo; usatya kana kuvhunduswa, nekuti Jehovha Mwari wako unewe kese kwaunoenda.

27). Mariro 3: 22
Tiri netsitsi dzaJEHOVHA kuti hatina kupedzwa, nekuti tsitsi dzake hadziperi. Itsva mangwanani oga oga, kutendeka kwenyu kukuru.

28). Zvirevo 3:5:
Vimba naJehovha nomoyo wako wese; uye usatsamira panjere dzako. Umutende munzira dzako dzose, agoruramisa makwara ako.

29). Zvirevo 18:10:
Zita raJehovha rakasimba shongwe: Wakarurama anovangiramo ndokuchengetwa vagochengetedzwa.

30). Mapisarema 16: 8:
Ndakaisa Jehovha pamberi pangu nguva dzose, nekuti ari kurudyi rwangu, handingazununguswi.

31). Mapisarema 23: 3:
Anoponesa mweya wangu; Anondisesedza panzira dzekururama nekuda kwezita rake.

32). Mapisarema 31: 24:
Shingai, asimbise moyo yenyu, imwi mose munorindira Jehovha.

33). Mapisarema 46: 7:
Jehovha wehondo anesu; Mwari waJakobho utiziro hwedu. Selah.

34). Mapisarema 55: 22:
Kanda mutoro wako pana Jehovha, iye achakutsigira; haangatenderi wakarurama kuti azununguswe.

35). Mapisarema 62: 6:
Iye oga ndiye dombo rangu noruponeso; ndiye nhare yangu yakasimba; Ini haangazungunuswi.

36). Mapisarema 118: 14:
Jehovha ndiye simba rangu norwiyo rwangu, vava ruponeso rwangu. Inzwi rekufara nerokuponeswa riri mumatende evakarurama, ruoko rwaJehovha rune simba. 118: 15 Ruoko rworudyi rwaJehovha rwakasimudzwa, Ruoko rworudyi rwaJehovha runokunda.

37). Mapisarema 119: 114:
Ndimi chivando changu nenhovo yangu, Ndinovimba neshoko renyu. Ibvai kwandiri, imi vaiti vezvakaipa, nekuti ini ndichengete mirairo yaMwari wangu.

38). Mapisarema 119: 50:
Uku ndiko kunyaradza kwangu pakutambudzika kwangu, nekuti shoko renyu rakandiponesa.

39). Mapisarema 120: 6:
Mweya wangu wakagara nguva refu naiye unovenga rugare.

40). Isaya 40: 31:
Asi vanomirira Jehovha, vachawana simba idzva, vanokwira namapapiro samakondo; vachamhanya vasinganeti; vanofamba, vasingaziyi.

41). Isaya 41: 10:
Usatya hako iwe; nokuti ini ndinewe; usavhunduka; nokuti ndiri Mwari wako; ndichakusimbisa; hongu, ini ndichauya kukubatsira; zvirokwazvo, ndichakutsigira noruoko noruoko rworudyi kururama kwangu.

42). Isaya 43: 2:
Kana iwe ukapfuura nomumvura, ini ndichava newe; uye nenzizi, haangakufariyi; kana uchifamba nomoto, haufaniri kupiswa; uye murazvo womoto hauzovi pamusoro pako.

43). Mateu 11:28:
Uyai kwandiri, imi mose makaneta makaremerwa, uye ini ndichakupai zororo.

44). Mako 10:27:
Zvino Jesu wakati achivatarira, akati: Kuvanhu hazvibviri, asi kwete kuna Mwari, nekuti kuna Mwari zvinhu zvese zvinobvira.

45). Johani 16:33:
Ndataura zvinhu izvi kwauri, kuti muve nerunyararo mandiri. Panyika muchava nedambudziko, asi tsungai moyo. Ini ndakunda nyika.

46). 2 VAKorinde 1: 3:
Mwari ngaavongwe, ivo Baba vaIshe wedu Jesu Kristu, Baba vengoni, uye Mwari wenyaradzo yose; 1: 4 unotinyaradza padambudziko redu rose, kuti tigone kunyaradza avo vari mukutambudzika kupi nekupi, nerunyararo rwatinonyaradzwa narwo naMwari.

47). 1 VaTesaronika 5:11:
Naizvozvo nyaradzai pamwe chete uye muvakane, sezvamunoita nemiwo.

48). VaFiripi 4:19:
Asi Mwari wangu achapa zvose zvaunoshaiwa maererano nefuma yake mukubwinya naKristu Jesu.

49). 1 Petro 5:7:
Kurashira kutarisira kwako kose pamusoro pake; nokuti ane hanya newe.

50). Dhuteronomi 31: 6:
Simba, utsunge moyo, usatya kana kutya pamusoro pavo, nekuti Jehovha Mwari wako ndiye uchaenda newe; haangakuregi, kana kukusiya.

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

2 COMMENTS

 1. Munamato une simba kwazvo! Funga nezve aya mavhesi eBhaibheri nezve munamato uye rega zvivimbiso zvaMwari zvikukurudzire kuti unamate kuna Baba Vako Vokudenga uye ugovana tariro yako nezvido zvako Naye nhasi. JAKOBHO 1: 5 Kana mumwe wenyu achishaiwa njere, anofanira kukumbira kuna Mwari, unopa vese nekushora, uye uchapiwa.

 2. Bạn ơi, có một số câu Kinh Thánh bị sai hoàn toàn ở nghĩa tiếng Việt
  Semuyenzaniso
  Thi 120: 6
  Linh hồn con phải ở chung quá lâu
  Với kẻ ghét hòa bình.
  Nếu admin đọc được bình luận của mình vui lòng chỉnh sửa lại!
  Muốn thật hết lòng

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.