Zvikonzero 20 Nei Minyengetero Isingapindurwe

1
6111
Zvikonzero 20 nei minamato isingapindurwe

Matthew 21: 22:
Uye zvinhu zvese, chero zvipi nezvipi zvipi nezvipi zvaunokumbira mumunyengetero, uchitenda, uchagamuchira.

Munyengetero zvinogona kutsanangurwa sekuita kuti chikumbiro chako chizivikanwe kuna Mwari uye kutenda kuti Iye achakunzwa agokupa chikumbiro chako. Munamato unogona zvakare kutsanangurwa sekutaurirana kuna Mwari nezve nyaya dzehupenyu hwako. Semutendi, nzvimbo yemunamato haimbofi yakasimudzwa. Jesu vachitaura munaRuka 18: 1, vakatikurudzira kuti tinamate nguva dzese uye kwete kupera simba. Nekudaro, minamato inogona kushungurudza zvakanyanya kana tikasawana mhinduro kuminamato yedu. Hapana munhu anoda kunyengetera kuna Mwari asingazopinduri minyengetero yake. Nhasi tichave kutarisa makumi maviri ezvikonzero nei minamato isina kupindurwa. Izvi zvichatibatsira kunzwisisa kwete chete kwekunyengetera, asi nzira yekuwana mhinduro kuminamato yedu. Munamato unoita sebenzi, kana tisingazive mhinduro. Muparidzi 20:10.

Dambudziko neruzhinji rwevaKristu harusi munamato, tinonamata zvakanyanya, asi dambudziko redu nderekuwana mhinduro paminamato yedu. Nguva zhinji tinonzwa kuora mwoyo uye tozvifunga isu semapenzi ekunamata nekuti hatigashira mhinduro kuminamato yedu. Chokwadi ndicho ichi, Mwari wedu ndiMwari vane rudo, vanogara vachiteerera kuvana Vavo nekuvapa izvo zvido zvemwoyo yavo. Mwari wedu haazi munamato wekusunga Mwari, Iye ndiye munamato unopindura Mwari. Zvese zvatinofanira kuita kunzwisisa hunyanzvi hwemunamato. Zvinoda nzwisiso kuti uite anoshamisa muhupenyu. Kana iwe ukatadza kunzwisisa nezvemunamato, iwe unoramba uchinamata sevachembera vari mubhaibheri vasingatombowana mhinduro kuminamato yavo. Patinoongorora izvi zvikonzero makumi maviri nei minamato dzisingapindurwe, iwe unotanga kuona matanho aunotora kuti uone kuti minamato yako inopindurwa. Munamato wangu kwauri nhasi ndouyu, paunoverenga chinyorwa ichi nhasi, minamato yako inotanga kugashira mhinduro dzinokurumidza muzita raJesu. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Maitiro Ekunyengetera, Tinya pano. Zvino ngatipinde mubhizinesi yanhasi.

Chikonzero 1: Chivi:

Mapisarema 66:18: Kana ndichifunga zvakaipa mumoyo mangu, Ishe haangandinzwi

Chivi ndicho chikonzero chikuru nei minamato isingapindurwe. Zvino ini ndoda kuti tinzwisise pfungwa iyi. Bhaibheri rakati kana ndichifunga zvakaipa mumoyo mangu, kwete muhupenyu hwangu. Izvi zvinoreva chii? Bhaibheri rakaburitsa pachena kuti vese vakatadza, uye vakatadza kubwinya kwaMwari. Panyaya yezvivi, tese tine mhosva, asi tinotenda Mwari nekuda kwechibayiro cha Kristu chakakwana icho chakatinunura isu tese pasina mhosva uye chakatiita vatsvene pamberi paMwari. Kuburikidza naKristu, isu tinoponeswa kubva kuzvitadzo uye tinogamuchirwa kuna Mwari kubudikidza neropa rake. Naizvozvo munhu haachave nechinetso chechivi. Asi izvi zvinogona chete kushanda kune avo vanotenda muchibayiro chaJesu chakakwana. Kana ukasagamuchira Jesu saIshe nemuponesi wako, iwe uchiri muzvitadzo zvako, uye zvakaipa zvichirimo mumoyo mako. Paunonamata, haugamuchire mhinduro kuminamato yako. Hakuna mutadzi anogona kusvika kuna Mwari zvinobudirira muminamato, uye mutadzi munhu anoramba Kristu saIshe wake neMuponesi. Mhinduro yezvikonzero izvi, ndeye ruponeso.

Chikonzero 2: KUSHAYA KUTENDA:

Marako 11: 23 Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwauri: Ani nani unoti kugomo iri: Bviswa, ukandirwe mugungwa. uye asingakahadzika mumoyo make, asi uchatenda kuti zvinhu izvo zvaataura zvichaitika; Achava nechero chinhu chaanotaura.

Kutenda ndiko kuvimbika kwakazara kuna Mwari. Pasina kutenda, hazvigoneke kuti Mwari apindure minamato yako, vahebheru 11: 6. Mwari haasi wemashiripiti, ndiMwari wekutenda, Iye anoshanda munzvimbo dzekutenda, kuti Mwari aratidze muhupenyu hwako, unofanira kutenda maari. MaKristu mazhinji vanonamata kuna Mwari vasina kutenda, vanongonamata uye vanoenda vokanganwa kunyange zvavainamatira. Kutenda ndiko kiyi yeminamato yakapindurwa. Iwe unofanirwa kutenda kuti uri kunyengetera kuna Mwari mupenyu uye unofanira kutarisira mhinduro kubva kwaari. Kutarisira chiratidzo che kutenda. Paunonamata nokutenda, uchagara uine tarisiro yekuti minamato yako ichapindurwa.

Chikonzero 3: KUNYENGETERESA AMISS:

James 4: 3 Munokumbira, asi hamugamuchi, nekuti munokumbira zvakaipa, kuti muzvipedze pakuchiva kwanu.

Kunamata amiss kunamatira kunze kwekuda kwaMwari kwehupenyu hwako. Haisi zvese zvauri kuda, zvakakunakira iwe. Kana isu tikanamata kunze kwehurongwa hwaMwari hwehupenyu hwedu, tinowanzorovera matombo. Semuenzaniso, kuti shamwari yako iri kudzidza kuve chiremba chekurapa hazvireve kuti newewo uchasvetukira mukudzidza kwekurapa. Kana tikawana hurongwa hwaMwari hwehupenyu hwedu, zvinotibatsira kutamisa minamato yedu zvichiteerana. Vazhinji vatendi nhasi vanonamata nezve zvinhu nekuda kwekuti ivo vanoona vamwe vachidarowo. Shamwari yako ichangoroora murume anobva kuAmerica, uye ikozvino wave kukumbira Mwari muminamato kuti vakupe murume kubva kuAmerica. Minamato yakadai inowanzoenda isina kupindurwa, kwete nekuti Mwari akaomarara, asi nekuti urikunamata kunze kwaMwari hurongwa ??? kweupenyu hwako, iwe uri kunyengetera zvisizvo. Jesu Kirisito Tenzi wangu zvakare akanamata kunze kwehurongwa hwaMwari hwehupenyu Hwake, paakakumbira Mwari kuti vatore mukombe uyu kubva kwaari, asi akabva ati zvakare, "kwete kuda kwangu asi kuda kwako ngakuitwe" Matthew 26:39. Mhinduro yeichi chikonzero ndeyekutsvaga magwaro uye nekuwana zano raMwari nezvinangwa zvehupenyu hwako uye unamate zvinoenderana neizvozvo. Kumbira Mwari kuti azadzise zvaakaronga uye chinangwa chehupenyu hwako uye uchaona mhinduro dzinokurumidza kumunamato wako.

ZVINONZI 4: KUTYA

2 Timotio 1: 7 Nekuti Mwari haana kutipa mweya wekutya; asi chesimba, nerudo, nepfungwa dzakanaka.

Kutya ndiko kudzoreredza kwekutenda, uku kutenda kuri kutenda kuna Mwari, kutya ndiko kutenda satani kana mamiriro ako. Kutya zvakare iko kutenda, asi kutenda munzira isiriyo. Chaunotya, unotenda mazviri. Kana iwe uchinamata uine kutya mumoyo mako, Mwari haakwanise kukupindura, nekuti Mwari anozviratidza chete munzvimbo yakazadzwa nokutenda. Mwana wa Mwari, usarega kutya kuremara kutenda kwaMwari mukati mako. Kunyangwe mamiriro ako angave akaomesesa sei, unogona kukurira nekutenda. Marako 9:23 inotiudza kuti "Kana uchigona kutenda, zvinhu zvose zvinogoneka kunaiye 'unotenda". kunamatira pasina kutenda kunamatira nekutya uye ivo chete nzira yekukunda kutya ndiko kutenda izwi raMwari zvimwe. Iwe unofanirwa kudzidza kuvimba Mwari zvakanyanya muminamato uye uchaikunda.

REASON 5: SHOKO RAKANAKA

Ndirangarirei: Ngatitaurirane pamwe chete; Daidzira iwe kuti iwe ururamiswe.

Izwi raMwari ndiro chete chinhu chinogara nekusingaperi, Mateo 24:35. Kunamata pasina izwi raMwari uchitsigira minamato yako, kuri kuratidzira usingazive. Iri izwi raMwari rinopa potency kune yako minamato. Sezvakangoita mudare remutemo, haugone kumhan'ara nyaya yako pasina kutora chikamu chakakodzera mubhuku remutemo, nenzira imwe chete, haugone kuona mutsara mumunamato wako pasina kutora magwaro akakodzera kubva mubhaibheri. Semuenzaniso, kana uri kutenda Mwari nezvechibereko chechizvaro, iwe uchiri kunamata, unoyeuchidza Mwari nezvezwi Rake munaGenesi 21: 1, Ekisodho 23: 25-26. Unomumanikidza neshoko rake uye uchaona Iye Mwari wemhinduro dzakapindurwa mukuita. Ichi chikonzero nei munamato usiri kushanda pasina ruzivo rwakakwana hweshoko raMwari. Kuti ubudirire muminamato, iwe unofanirwa kushandisa nguva neshoko kuti iwe ugone kuwana zvikonzero zvakasimba nei minamato yako ichipindurwa.

ReASON 6: RUDO

Mapisarema 138: 6 Kunyange Jehovha ari kumusoro, kunyange zvakadaro ane hanya neano akaderera, asi vanozvikudza vanomuziva vari kure.

Kudada chinhu chine njodzi zvakanyanya. Kuzvikudza kunongoreva kuzvinyudza kwako. Ichi ndicho chikonzero nei dhiabhori dhiabhori nhasi. Iwo mweya wekudada mweya inorwisa Kristu. Hakuna anodada munhu anogashira mhinduro kuminamato Yake. Izvi imhaka yekuti, Mwari ndiye anodzivisa vanozvikudza, 1 Peter 5: 5-6. Muenzaniso wakanaka ndewaya weparisee uye muteresi kana muteresi, munaRuka 18: 9-14. Isu tinoona kuti minamato yevaPharisee haina kupindurwa nekuti aive azere nekudada, asi Mwari vakapindura nekuponesa muteresi. Iwe unofanirwa kuramba kudada nehupenyu hwako kana iwe uchida kuti Mwari apindure minamato yako. Iwe unofanirwa kukumbira Mwari kuti akuputse uye vakudzidzise kuzvininipisa, kuti minamato yako ipindurwe.

DZIDZISO 7: KUSHAYA

Vaheberi 6:12 kuti murege kuva simbe, asi vateveri vavo vanogamuchira nhaka yezvipikirwa kubudikidza nerutendo nemoyo murefu.

Kushivirira chibereko chemweya, tinoda hunhu uhu kuti uone mhinduro kuminamato yedu. Pane nguva yekumirira pakati kana iwe uchinamata uye kana iwe uchigamuchira mhinduro dzako. Sezvinongoita murimi wese anofanira kumirira kukohwewa mushure mekudzvara ipapo mbeu, unofanirawo kudzidza kumirira kuti munamato wako upindurwe. Habhakuki 2: 2-3, Inotiudza kuti chiono chaMwari kwatiri chinofanira kuitika, asi tinofanira kuchimirira. Tinofanira kunzwisisa kuti Mwari vanopindura minamato yedu mumafambisirwo, isu tinofanirwa kudzidza kufamba kuburikidza nezvatinoita. Zvimwe zvezvinhu zvaunenge uchinyengeterera, Mwari akatogadzirira bhora kuti rinyatsopindura mhinduro dzako, maitiro atanga, asi chikonzero chekuti tisingaone mhinduro ndechekuti kazhinji tinopa kumberi kwekupedzisira kwedu kuita. Minamato yakafanana nekuisa odhi muchitoro cheecommerce seAmazon, yako Order inofanira kuongororwa uye kutumirwa kunzvimbo yako, uye maitiro aya anogona kutora kumwe kunotora pakati pamaawa makumi maviri nematatu kusvika pamwedzi mitatu. Ndozvimwechete neminamato, tinofanira kudzidza kumirira mhinduro dzenyu. Unomirira sei? Tinomirira mukutenda uye netarisiro huru.

REASONI 8: RUDO

Matthew 6: 5 Uye kana uchinamata, usaita sevanyengeri, nekuti vanoda kunyengetera vamire mumasinagoge nepamakona emigwagwa, kuti vaonekwe nevanhu. Zvirokwazvo ndinoti kwauri: Vagamuchira mubairo wavo.

Minamato yechitendero minamato inonamatwa kuti ungoratidzwa. Mumazuva aJesu, vaFarise vanhu vechitendero chaivo, vaifunga kuti vaive pedyo naMwari, asi havana kumboziva kuti ivo vaive kure kuna Mwari. Iko kuda kunamatira mumakona emigwagwa uye kumira mumasinagogi. Vanorida kana vanhu vavaona uye vakavarumbidza. Asi izvi ndizvo zvese zvinobva kuna Mwari, maoko emaoko. Munamato hachisi chiitiko chechitendero, iko kutaurirana nekubikwa kuna Mwari nekutenda uye kutarisira mhinduro dzechimbichimbi. Minamato yechitendero haigoni kusangana nekutenda nekuda kweiyo canal uye yenyama. Mhinduro yeizvi iri mune mumweya nguva dzose uye tsvaga Mwari mumweya nemuzvokwadi.

ZVINONYANYA 9: KUFARA

2 Vakorinde 5:16 Naizvozvo kubva zvino hatizive munhu panyama; hongu, kunyange isu takaziva Kristu panyama, kubva zvino hatichamuzivi saizvozvo.

Kuziva kunounza kushorwa. Kujaira munamato zvinoreva kuona munamato sechinhu chinowanzoitwa. Semuenzaniso vatendi vazhinji vanoita kunamata kwemhuri mangwanani ega ega, panguva yekuzvinamata, minyengetero yakawanda inonamatwa inonamatwa nepfungwa dzekuziva. Hazvibvi pamwoyo yedu, isu tiri kungonamata nekuti tiri maChristu, kwete nekuti isu tine nzara yemweya yerumutsiriro. Haufanire kutora chero mukana wekunamata zvinyoro-nyoro, nekuti mukana wese wekunamatira mukana wekugadzira shanduko munyika yako. Usajairire minamato.

REASON 10: VANO ROPETA

Matthew 6: 7 Asi kana muchinyengetera, musadzokorora zvisina maturo, sevahedheni, nekuti ivo vanofunga kuti vachanzwikwa nekutaura kwavo kuzhinji.

Kudzokorora kwevaini kuri kuita kutenderera mumunamato. Izvi zvinoreva kusave wakananga kana kuenda pamusoro chaipo pacho. Kudzokorora kwevaini zvinoreva kutaura zvinhu zvakawanda uye zvakadaro zvisingareve chinhu muminamato yako. Ivo pharisees pamazuva iwayo nekuti ivo vaida kuti vanhu vavaone sevomweya, ivo vakanamata kwenguva yakareba vachingotaura vasina pfungwa. Tinofanira kudzidza kuve takananga muminamato yedu. Mushure mekutenda Mwari, isu tinofanirwa kudzidza kuenda kune icho chokwadi ndokuudza Mwari zvatinoda.

ZVINOTAURA 11: KUSVIKIRA PASI

Matthew 17:20 Jesu ndokuti kwavari: Nekuda kwekusatenda kwenyu, nekuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Kana mune rutendo rwakaita setsanga yemasitadha, muti kugomo iri, Ibva pano, enda uko. chinofanira kubviswa. uye hapana chichava chisingakwanisi kwauri.

Muumambo uhu, unongova nezvamunotaura, Marako 11:23. Nguva zhinji kana tichinamata, tinokanganisa minamato yedu nekureurura kwakashata. Zvawataura ndizvo zvaunozoona. Iwe haugone kutarisira kuti Mwari apindure minamato yako yekubudirira kana uchigara uchitaura uchikundwa. Iwe haugone kutaura kutadza nguva dzese uye kutarisira kuti Mwari apindure minamato yako yekubudirira. Kureurura kwakashata kune chepfu kuminamato yako. Kureurura kwako kunofanira kuenderana neminamato yako kuti Mwari akupindure. Izvo zvakakosha kuti iwe uzive izvo, hupenyu hwako hunogara huchifamba mukutungamira kwemuromo wako. Kana iwe uchitaura nekutadza iwe unoona kutadza, kana iwe ukataura kubudirira, iwe unoona kubudirira. Izvi zvinodaro nekuti hupenyu nerufu zviri musimba rorurimi Zvirevo 18:21.

CHINOITA 12: IRRESPONSIBILITY:

James 2:18 Hongu, munhu angati, Iwe une kutenda, uye ini ndine mabasa: Ndiratidze kutenda kwako pasina mabasa ako, uye ini ndinokuratidza kutenda kwangu nemabasa angu.

Kusakendenga muminamato kuri kusiya zvese nezve hupenyu hwako kuna Mwari chete. Chero kutenda uko kunoita kuti Mwari ave nemhosva yezvinhu zvese muhupenyu hwako kutenda kusingadzoreki. Kuti minamato yako ipindurwe, iwe unofanirwa kutora zviito zvekutenda, Jesu aigara achiudza vanhu vaAkavashumirira, "Kutenda kwako kwakuponesa" nei zvakadaro? Nekuti tine basa rekutamba muminamato yedu. Semuenzaniso kana iwe uri kutenda Mwari kuti aite chishamiso Jobho uye iwe uchinamata nezvazvo, iwe unofanirwa kuenda kumigwagwa utumire kunyorera kwako basa. Iwe hauzombowana basa nekugara pasi mumba zuva rese uchiona mafirimu. Kana iwe uchinyengeterera kubudirira kwevadzidzi, iwe unofanirwa kuzvibatanidzawo mukudzidza kwakanaka kwebhuku rako, nekuti mweya unoera unozokuyeuka iwe nezve izvo zvawakaverenga nezvazvo. Iro ibasa, asi kana iwe uchinamata uye goto kurara, kusagadzikana kwako kunofanira kuwedzera. Naizvozvo, namata uye utore matanho.

ZVAKAITWA 13: KUZVINYA

2 VaTesaronika 3:10 Nokuti kunyange pataive nemwi, izvi takakurairai izvi, kuti kana chero munhu asingashandi, ngaarege kudyawo.

Iko hakuna ramangwana kune munhu ane usimbe muumambo, kunyangwe iwe une munamato sei. VaKristu vazhinji vane usimbe kwese kufunga vanofunga kuti minamato ichavabatsira. Unoona vamwe vatendi vachipedza vhiki dzese muchechi vachinamata, pane kuenda kunotsvaga mikana yebasa. Chokwadi ndechekuti, munamato hausi wekutsiva basa. Munamato unogona kusimudzira kugona kwako, munamato unogona kukupa mukana wekumusoro, asi kushanda nesimba nekuzvipira kuchakuchengeta ipapo. VaKristu vazhinji vanonamatira kuti vabvumidzwe kuyunivhesiti uye pavanzosvika ikoko, vane usimbe kwazvo kuti vadzidze. Usimbe ikenza yemweya uye unofanira kuiramba muhupenyu hwako nhasi.

ReASON 14: STRIFE

VaEfeso 4: 32 Uye ivai nemoyo munyoro mumwe kune mumwe, nemoyo munyoro, muchikanganwirana, sezvo Mwari akakuregereraiwo.

Hasha, shungu, hutsinye, mukuregerera ndizvo zvese zvigadzirwa zvekupokana uye zvese izvi zvihwitsi zvemweya kuminamato yako yehupenyu. Kana moyo wako uine shungu kune mumwe munhu, kana moyo wako uzere nekuvenga nekusakanganwira, haugone kuyerera paatari yemunamato. Ini ndinonzwisisa kuti vamwe vanhu vakakugumbura, vamwe vakakutengesa iwe asi vanofunga nezvekuti isu tinogumbura Mwari sei mazuva ese sevaKristu, asi nekuda kwaKristu Anotikanganwira. Kumbira Ishe kuti vaporese mwoyo wako uye vashambidze kurwadziwa kuti iwe uenderere mberi nehupenyu hwako. Kana moyo wako wakasununguka paSimba, minamato yako ichapindurwa.

REASON 15: KUDZVANYA MWEYA

Dhanyeri 10:12 Zvino akati kwandiri, Usatya Dhanyeri, nekuti kubva pazuva rekutanga rekufunga moyo wako kuti unzwisise, nekuzviranga pamberi paMwari wako, mazwi ako akanzwikwa, ndauya nekuda kwemashoko ako. Asi muchinda woushe hwePeresia akandidzivirira mazuva ana makumi maviri nerimwe, asi tarira, Mikaeri, mumwe wamachinda makuru, akauya kuzondibatsira; uye ini ndakaramba ndiripo namadzimambo ePezhiya.

Midzimu inodzivisa mweya yemadziro inodzora ndima yakapihwa. Iyi midzimu inogona kuedza kuramba minamato yedu, ndosaka tichifanira kushingirira muminamato. Chero bedzi isu tisingaregi paatari yemunamato, isu zvechokwadi tichakunda mauto aya. Danieri ainamatira rudzi rwake uye dhimoni rePezhiya rikapikisa minamato yake kwemazuva makumi maviri nemasere, asi daniel haana kukanda mapfumo pasi, akaramba achinamata kusvika Mwari atumira ngirozi huru Michael kuzokunda muvengi. Kurudzira muminamato kunozogara kunotungamira kumhinduro kuminamato.

REASON 16: DZIMWE ZVAKAIPA ZVENYAYA

Mapisarema 11: 3 Kana nheyo dzakaparadzwa, vakarurama vangaitei?

Matambudziko ekutanga matambudziko akakomba. Nheyo dzako ndiwo midzi yako, uye kusvikira iwe waita nayo, iwe unogona kuramba uchinetseka muhupenyu. Vatendi vazhinji vakaberekerwa mumhuri dziri pasi pekumanikidza kwemadhimoni. Kunyangwe mushure mekunge vazvarwa patsva, kunyangwe paine mweya wakaponeswa asi kuburikidza nenyama ivo vachiri vakabatirirwa muichi dhimoni. Tora semuenzaniso kune dzimwe mhuri dzinorwara nekunonoka kuroora, inomhanya mumhuri, maitiro ayo akashata, kunyangwe mushure mekuzvarwa patsva, unofanirwa kuzviparadzanisa nechisimba kuti unakirwe nekukunda muhupenyu. Kuita nematambudziko ekutanga kuri kurwisa matambudziko ako kubva kunowanikwa. Jabez aiziva kuti matambudziko ake akatanga nezita rake rekuzvarwa, zvimwe cheteyo naJacob. Hazvina mhosva kuti chii chaunonyengeterera, kusvikira iwe waita neshoko rako, iwe unogona kuramba uchinetseka.
Unoita sei neiyo nheyo yako, yakapusa, kuburikidza nemunamato uye kutsanya. Kuti uwane zvimwe pane izvozvo ndapota verenga chinyorwa ichi pa kubata nenheyo dzakaipa.

ZVINOTAURA 17: KUTENDESA

Matewu 15: 8 Vanhu ava vanosondela kwandiri nemuromo wavo, vachindikudza nemuromo wavo. asi moyo yavo iri kure neni.

Kuzvida kunamatira uine vavariro isiriyo. Mwari anonzvera mwoyo wemunhu uye Iye anoziva chikonzero nei tichiita zvatinoita. Paunonamata uine chinangwa chisina kunaka, haugamuchire mhinduro kuminamato yako. Semuenzaniso kunyengetera pamusoro peumwe munhu nekuda kwekuti ivo vasingabvumirani newe munamato wakashata, uyo usingazopindurwa. Tinofanira kunyengeterera zvikonzero zvakanaka kuti tiwane mhinduro.

REASON 18: MAHARA UROPO

Matewu 13: 22Uye zvakare akagamuchira mbeu pakati pemhinzwa, ndiye anonzwa shoko. asi kufunganya kwenyika ino nekunyengera kwefuma, kuvhunga izwi, iye ndokubereka.

Kana iwe uchibvumira kunetseka kwenyika ino kukuremedza, iwe haugone kuwana mhinduro kuminamato yako. Jesu anotiudza munaMateu 6:33 kuti isu tinofanirwa kutsvaga humambo hwake chete uye kururama kwake uye zvimwe zvinhu zvese zvinowedzerwa kwatiri. Kunetseka hakufi kunogona kugadzirisa matambudziko ako, asi minamato inogona. Tinofanira kudzidza kukandira mitoro yedu yese kuna She uye iye achatichengeta. Chero tikaramba takanyarara, Mwari vacharamba vachitirwira. Kumbira Mwari pamusoro penyasha kuti uise chivimbo chako maari uye Iye chete.

CHINOITA 19: kusatenda

VaFiripi 4: 6 Musangwarira chinhu; asi pazvinhu zvese nemunyengetero uye nekukumbira pamwe nekutenda, mikumbiro yenyu ngaizikamwe kuna Mwari.

Kuonga chinhu chinobatsira paminamato yakapindurwa, kana tikamutenda nezvaakaita, tinoona kwakawanda kunaka kwake muhupenyu hwedu. Sezvineiwo, minamato yega yega inotanga uye inopera nekutenda. Chero zvausiri kuonga iwe zvikuru zvicharasikirwa. Kusakendenga kunogara kuchizotungamira kuminamato isina kupindurwa. Nguva yekutenda ndiyo chete mhinduro yekusaonga.

ZVAKAITWA 20: KUZVINESESA.

Dheuteronomio 28:13 Asi Jehovha uchakuita musoro, haangakuiti muswe; iwe uchave uri pamusoro pega, uye haungavi pasi; kana uchiteerera mirairo yaJehovha Mwari wako, yandinokuraira nhasi, kuti uchengete, uiite;

Mwari akagadza mutendi wese kuti ave musoro chete kwete muswe. Isu takarongedzwa kuve neshanje uye kwete kunzwira tsitsi. Pfungwa dzekuzvinzwira urombo haugone kutungamira kuminamato yakapindurwa. Mwari haagone kusimudzirwa nemisodzi yako, Iye anongo tenderwa nekutenda kwako. Chero bedzi uchizviona somunhu anonzwirwa tsitsi, haugone kuve nekutenda kwakakwana kugashira mhinduro kuminamato yako. Asi iwe unofanirwa kusimuka kubva muguruva uye kutaurira Dhiyabhorosi zvakaringana. Unofanira kutarisana nemamiriro ako muminamato uye nekuona Ishe vachipindura nekukurumidza muzita raJesu.

mhedziso.

Ndinotenda iwe wakaropafadzwa nechinyorwa ichi, izvi ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvakajairwa nei minyengetero yedu zhinji isina kupindurwa. Asi kana isu tikatanga kunzwisisa nzira yekukunda zvese izvi zvikonzero, tinoona hupenyu hwedu hwekunamatira huvandudza chimiro kubwinya. Ndinogona kukuudza nechisimba kuti kana ini ndikanyengetera, Mwari vanonzwa uye Vanondipindura. Ndanamata nzira yangu kubuda mumazhinji mamiriro ezvinhu muhupenyu. Iwewewo unogona kuve neuchapupu hwakafanana. Ini ndinonamata kuti izvi makumi maviri zvikonzero nei minamato isina kupindurwa zvinopedza kutadza kwako muminamato muzita raJesu. Komborerwa.

Advertisements

1 Comment

  1. Ndatenda changamire nedzidziso iyi. Ndakawana peji ino 3days apfuura uye ndakakomborerwa. Ndiri muchirongwa chekutsanya peji rino rabatsira kuwana zvinhu zvakawanda uye zvine simba munamato mapoinzi andiri kushandisa. Ndatenda zvakare.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano