20 minamato ine simba yehuMwari huchenjeri

0
10510
Minyengetero ine simba yehuchenjeri hwamwari

James 1: 5
Kana mumwe wenyu achishaiwa njere, ngaakumbire kuna Mwari, unopa vanhu vose zvakasununguka, asingazungunuki; uye uchazvipiwa.

Uchenjeri ndicho chinhu chinotarisirwa. Divine njere inyasha dzaMwari dzinoshanda muhupenyu hwomutendi. Uchenjeri kugona kuziva chinhu chakakodzera kuti uite uye kuchiita. Paunoshanda muhungwaru huMwari, Mwari kubudikidza ne Mweya Mutsvene inokutungamira mune zvekuita nenguva maererano nenyaya dzehupenyu. Semwana waMwari, Mwari vanotarisira kuti isu tiratidze huchenjeri hwamwari, huchenjeri hwenyika ino upenzi kuna Mwari. Zvinotora huchenjeri hunobva kumusoro kuti chero mutendi aite zviitiko muhupenyu. Nhasi tichave tichitarisa paminamato makumi maviri ine simba yehuchenjeri hwamwari.

TYPES YENUCHENJERI

Kune mhando dzakasiyana dzehuchenjeri. Bhaibheri rakazvizivisa pachena mubhuku raJakobho 3: 15-17, kuti kune marudzi mana ehungwaru, kureva epanyika, hwepamoyo, eudhimoni nehungwaru hwamwari. Tichave tichitarisa kune aya marudzi ehungwaru ikozvino.

1). Uchenjeri hwepasi: Izvi zvinozivikanwawo senge huchenjeri hwechisikigo iri mhando yehungwaru inozviratidza pachedu patiri sezvatinokura. Rimwe zita rerudzi urwu rwehungwaru hunonzi hunonzwika. Muenzaniso unoshanda ndewekuti: kugara kure nemoto, nekuti zvinokuvadza, kudya nemuromo etc.

2). Huchenjeri hwepanyama: Rudzi urwu rwehungwaru runonzi zvakare huchenjeri hwehungwaru. Ndihwo huchenjeri hwatinowana kubva kuidzo dzidzo. Uchenjeri hwekunzwa chigadzirwa chekunyatsodzidza uye kukura kwega. Muenzaniso werudzi urwu rwehuchenjeri: chiremba wekurapa, sainzi nezvimwe.

3). Dhiyabhorosi Uchenjeri: Uhu ndihwo huchenjeri hwa satan, huchenjeri hwenyika yerima. Rudzi urwu rwehungwaru midzi midzi yezvakaipa uye inoitwa nevana ve rima. Uchenjeri hwaDhiabhi huchenjeri hwedhiabhori. Izvo zvinoshandiswa kuita nhema mashura, voodoo, soothsaying, kushopera etc.

4). Uchenjeri Hwamwari: Uhwu ndihwo huchenjeri hunobva kumusoro uye chero huchibva kumusoro huri pamusoro pezvose. Uhwu ndihwo huchenjeri hwaMwari. Huchenjeri hwamwari hwakatemerwa kubva mushoko raMwari uye kutya Mwari. Iko kuziva zvinotaurwa neshoko raMwari nekuzviita. Muna Joshua 1: 8, bhaibheri rakatiita kuti tinzwisise kuti kuteerera uye kuita izwi kuchaita nzira dzedu kubudirira uye isu tine vimbiso yekubudirira. Uchenjeri hwamwari hunotivimbisa budiriro yakanaka.

BATSIRO DZAKADZIDZIRA UCHENJERI

1). Kuenderera mberi Shanduko Yemazinga uye Kudza. Danieri 4: 7-8

2). Nyasha nembiri shure kwekuraira kwaDhavhidha. Pisarema 89: 20-24

3). Pfuma nekukudzwa zvichitevera kurongeka kwaSoromoni. Zvirevo 3:16

4). Runyararo uye kugadzikana shure kwekurairwa kwaSoromoni. 1 Makoronike 22: 9.

5). Hupenyu hwakazadzikiswa mushure mekurongeka kwaAbhurahama. Genesisi 24: 1

6). Kusika mushure mekurongeka kwaJoseph. Genesisi 41: 22-29

7). Ungwaru hunounza kwauri mune kufadza Mwari nemunhu

8). Uchenjeri hunochengetedza uye hunokuchengetedza kubva pane zvakaipa. Zvirevo 2: 10-11

9). Uchenjeri hunounza kwauri kuhutano hweVamwari. Zvirevo 3: 8

10). Ungwaru hunounza iwe mukuwanda. Zvirevo 3: 10.

UNGADZIDZIRA SEI KUTI UCHENZE UCHENJERI

Mwari ndiye tsime reUchenjeri hwechokwadi, uye kuti tiwane uchenjeri hwamwari, tinofanira kukumbira nerutendo, James 1: 5. Mateo 7: 8 inoti "wese anokumbira anogashira". Mwari havadi kubva pahuchenjeri pauri saizvozvo, iwe unofanirwa kuisa chinodikanwa chacho paaritari yeminamato. Iyi minamato ine simba yehuchenjeri hwamwari ichatipa simba apo isu patinokumbira huchenjeri muminamato. Ndiri kuona Mwari vachikubhabhatidza neminamato muzita raJesu.

DIVINE UCHENJERI REMUNYENGETERO MAHARA.

1). Baba ndinokutendai nehungwaru hwenyu hwakawanda hwamakandipa ini.

2). Baba, nengoni dzenyu, ndinatsei zvivi zvese zviri kundidzosa muzita raJesu.

3). Baba, ndipeiwo nehungwaru huchenjeri kuti ndiite zviitiko muzita raJesu

4). Baba ndipeiwo huchenjeri hwamwari mukubata nenyaya dzehupenyu hwangu muna Jesu

5). Nesimba riri muzita raJesu, mukudonhedza pasi nhare yakasimba uye kuenda kunzira yangu inotevera

6). Baba ,isa kutya nekutya kwako mandiri kuti ndive nokuita kuda kwako muzita raJesu.

7). Baba, ndipeiwo huchenjeri hwamwari kuzadzisa chinangwa changu muhupenyu muzita raJesu

8). Baba, ndipeiwo huchenjeri hwamwari hunopa hupfumi uye budiriro.

9). Baba ndibatsireiwo kugara ndichiona zvinhu sezvamunoona muzita raJesu.

10). Baba, muzita raJesu, ini ndinoramba hupenzi muhupenyu hwangu nemuzita raJesu

11). Ini ndinoramba mweya wekupanduka muzita raJesu

12). Ini ndinoramba mweya wekudzvinyirira muzita raJesu.

13). Ini ndinoramba kudada nehupenyu hwangu muzita raJesu

14). Ini ndinoramba mweya wekusaziva muhupenyu hwangu muzita raJesu

15). Ini ndinoparidza nhasi kuti ndine pfungwa dzaKristu muzita raJesu Kristu.

16). Ini ndinoparidza nhasi kuti nehungwaru hwaKristu mandiri, ndinofarirwa naMwari nevanhu mune zita raJesu.

17). Ini ndinoparidza kuti nehungwaru hwamwari, ndiri nani kakapetwa kagumi kupfuura vamwe vangu muzita raJesu

18). Ini ndinoparidza kuti nemweya wakanakisa weUchenjeri, Ndine nzwisiso yakadzama yezvinhu zvese muzita raJesu.

19). Ini ndinoparidza kuti nemweya wehungwaru, hapana dambudziko ringave rakandiomesera kuti ndirove muzita raJesu.

20). Baba ndinokutendai nekundipa huchenjeri hwamwari muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano