30 minamato Yemazuva ese Kuti Isimba

0
18904
Minamato yemazuva ese yekusimba

Pisarema 46: 1-3:
1 Mwari ndiye utiziro bwedu nesimba redu, irwo rubatsiro rwehasha pakutambudzika. 2 Naizvozvo isu hatingazotyi, kunyange pasi richizobviswa, uye kunyange makomo akapinzwa mukati megungwa; 3 Kunyange mvura yaro ichibvunda nokutambudzika, Kunyange makomo achizununguka nokudengenyeka kwayo. Selah.

Sevatendi, isu tese tinoda huMwari simba kukurira matambudziko ehupenyu. Kune zvakawanda zvakakwaniswa nesimba redu revanhu, asi hazvimbofi zvakakwanira kutipa kukunda munhangemutange yehupenyu. Nhasi tichave tichiita minamato makumi matatu emazuva ese yekukumbira simba. Bhaibheri rinoita kuti tinzwisise kuti na simba hapana achakunda, 1 Sam 2: 9. Kuti ubudirire muhupenyu, iwe unoda simba reWamwari, hapana munhu anombosvika pamusoro pehupenyu chete nesimba rake chairo. Simba ra Mwari ndiro raunoda kuti ubudirire semuChristu.

Chii chinonzi Divine Simba? Uyu ndiMwari kukubatsira kukunda matambudziko ehupenyu hwako. Paunokunda nerubatsiro rwake, iwe unonzi une simba reVamwari. David akasimuka kutonga nesimba reumwari, akauraya Goriati nekuti Mwari akamubatsira, Joseph akave prime minister husiku nesimba rehumwari, Danieri neshamwari dzake vakava vano mukurumbira mu Bhabhironi nesimba ramwari, Gidheoni, yakava gamba renyika mune chaiye nesimba ramwari. . Rondedzero yacho inogona kuenderera mberi nekuenderera mberi. Iwewo semutendi unogona kubudirira muhupenyu kana iwe saMwari kuti akubatsire uye akusimbise. Iyi minamato yemazuva ese yekusimbisa simba inokupa simba rekukunda muhupenyu uye nekusimuka kumusoro iyo yakarongedzwa newe kuti uve.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Usavimba nesimba rako nekwaniso muhupenyu, vimba naMwari. Rega Mwari vakurwire, ngaakureverere muhupenyu, tenda Mwari nehunyanzvi hwako hwese, asi usatsamire pavari, tsamira pana Mwari uye ramangwana rako rinosimbiswa. Uri kusangana nematambudziko muhupenyu hwako nhasi, wana simba kubva nhasi minamato yezuva nezuva simba, paunonamata iyi minamato nhasi, simba raMwari rinokuremera uye nekukupa kukunda kusingaperi muzita raJesu. Ndokuona kumusoro.


Minamato Yekusimba

1). Baba ndinokutendai nekugara muchiuya kwandiri muzita raJesu

2). Baba ndinokutendai nekuda kwengoni dzenyu dzisina magumo dzinozogara dziripo muhupenyu hwangu muzita raJesu.

3). Baba ndinokumbira simba renyu nhasi pandinomhanya nhangemutange yehupenyu hwangu muzita raJesu

4). Baba, ndisimbisei mumunhu wangu wemukati, muzita raJesu.

5). Baba ndinogashira mashura masimba ekukunda miyedzo yehupenyu muzita raJesu.
6). Baba ndinogashira simba rinoshamisa kuti ndikunde miseve yeDhimoni yese yakanangiswa kwandiri muzita raJesu.
7). Baba ndinogashira mashura masimba ekukurira hurombo, kushomeka uye kushaiwa muzita raJesu.

8). Baba nesimba renyu, ndinunurei kune vanhu vakanyanya kundisimbisa muzita raJesu.

9). Baba, nesimba renyu, ndinunurei kubva kune vakaipa nevasina kufunga muzita raJesu

10). Baba, nesimba renyu, ndiite kuti ndibudirire mukuita kwangu kese muzita raJesu

11). Baba, nesimba renyu, ndinunurei kubva pakudzvinyirirwa kwadhiabhori muzita raJesu.

12). Baba ndibhabhatidzei nesimba renyu patsva muzita raJesu

13) Baba, ndipe simba rinoshamisa, kuti ndisazoneta kukushandira muzita raJesu.

14. O Ishe, itai kuti vese vanondishora vanyadziswe muzita raJesu.

15. Ishe, itai nzira dzavavengi vangu dongo.

16. O Ishe, munhu wese anorwira kupfuurira mberi kwangu, muvazadze neshungu uye regai ivo vadhakwe nehonye.

17. O Ishe, nesimba renyu reVamwari, pwanyai musana wemurume wese akasimba achirwira mafambiro angu muzita raJesu.

18. O Ishe, ndifukidze uye nemhuri yangu neropa renyu muzita raJesu.

19. O Ishe, bvisai mweya yevavengi vangu kure nerunyararo uye ngavakanganwe budiriro.

20. Ndinopwanya pasi petsoka dzangu, masimba ose akaipa achiedza kundisunga, muzita raJesu.

21. O Ishe, miromo yavo ngaivigwe muguruva, muzita raJesu.

22. Ishe, ngapave nehondo yevagari vemo mumusasa wevavengi ve _ _ _ _, muzita raJesu.

23. Simba raMwari, burutsa nhare yevavengi veyangu _ _ _, muzita raJesu.

24. O Ishe, vadzingisei muvaparadze mukutsamwa kwenyu, muzita raJesu.

25. Kubuda kwese munzira yangu ye _ _ _, clearway nemoto, muzita raJesu.

26. Zvese zvechidhimoni zvevhu pamusoro pehupenyu hwangu, zvisunungurwe, muzita raJesu.

27. Ini ndinoramba kusungwa ngetani kunzvimbo yangu yekuzvarwa, muzita raJesu.

28. Chero simba, uchimanikidza jecha kundirwisa, wira pasi ufe, muzita raJesu.

29. Ndinogashira mabhurukwa angu, muzita raJesu.

30. Ini ndinoburitsa mari yangu mumba memurume ane simba, muzita raJesu.
Ndatenda baba nekupindura minamato yangu nhasi muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.