Kuporesa minamato Yechirwere cheshuga

2
9804
Kuporesa minamato yeshuga

Pisarema 103:3:
3 Iye anokanganwira zvakaipa zvako zvose; Anoporesa kurwara kwako kose;

Nhasi uno tichave tichiita paminamato yekuporesa chirwere cheshuga. Chirwere cheshuga hachisi kuda kwaMwari kune chero mutendi. Paunonamata izvi Kuporesa minamato yanhasi, tsvina yese yeshuga iri muropa rako ichaburitswa muzita raJesu. Zita raJesu izita riri pamusoro pemazita ese, uye chirwere cheshuga izita, zita raJesu fomu rese rekushuga riri muropa rako richaburitswa muzita raJesu.

Asi kuti iwe uve wakasununguka pane izvi kurwara, unofanira kunyengetera nokutenda. Ingori munamato wekutenda uyo unogona kuporesa varwere. Iyi minamato yekurapa yeshuga inogona kupindura chete muhupenyu hwako nekutenda. Iwe unofanirwa kutenda kuti iye Mwari wauri kunamata kuti ave nehukuru hwekuporesa uye akusunungure. Kuvapo kwaMwari kune pese pese, asi Iye anozongozviratidza mumamiriro ekutenda. Ndinokukurudzira kuti unamate iyi minamato yekuporesa yeshuga nekutenda nhasi uye tarisa Mwari vachiporesa vese zvirwere muzita raJesu

MINYENGETERO MARI

1. Chero simba rinoronga kuuraya, kuba nekuparadza muviri wangu, ndisunungure nemoto, muzita raJesu.

2. Mweya wese wekuneta, ndisunungure, muzita raJesu.

3. Mweya wega wega weshuga, buda nemidzi yako yese, muzita raJesu

4. Hese kusungwa kwemweya yeshuga, buda nemidzi yako yese, muzita raJesu.

5. Chero simba rakaipa rinofamba nemuviri wangu, sunungura chako, muzita raJesu.

6. Simba rose rakaipa rinobata uropi hwangu, ndirwire, muzita raJesu.

7. Wese mweya wetende unofamba-famba mumuviri wangu, buda nemoto, muzita raJesu.
8. Mweya wega wega we migraine nemusoro, buda nemoto, muzita raJesu.

9. Yese mweya wakasviba unoshanda uchipesana neumambo hwaMwari muhupenyu hwangu, buda nemoto, muzita raJesu.

10. Simba rega rega riri kushanda pameso angu uye nekudzora kuona kwangu, ribviswe zvizere, muzita raJesu.

11. Dhimoni rega rekushaya insulin, ibva nemoto, muzita raJesu.

12. Mweya wega wega weshuga, sunungura chiropa changu, muzita raJesu.

13. Chero simba rakaipa rikuronga kudzura gumbo rangu, ndinokuviga uri mupenyu, muzita raJesu.

14. Mweya wese weshuga, regedza dundira rangu, muzita raJesu.

15. Wese mweya wekunyanyisa kuita weti, ndisunungure, muzita raJesu.

16. Mweya wega wega weshuga, sunungura ganda rangu nenzeve, muzita raJesu.

17. Wese mweya wekurumwa, ibva, muzita raJesu.

18. Wese mweya wechirwere cheshuga, sunungura mapapu angu, muzita raJesu.

19. Mweya wega wega weshuga, sunungura nzvimbo dzangu dzekubereka, muzita raJesu.

20. Ndinozvisunungura kubva kumweya yose yehope, kuneta nekuona zvisirizvo, ndinokusunga nekukurasa, muzita raJesu.

21. Mweya wese weundonda unounza kuneta, sunungura kubata kwako, muzita raJesu.

22. Mweya wega wega wekurira nenyota, ndinokusunga uye ndinokudzingira kunze, muzita raJesu.

23. Ndinosunga mweya wese wekudzikira huremu, muzita raJesu.

24. Ini ndinosunga mweya yega yega yemazhanje, muzita raJesu.

25. Ini ndinosunga mweya yega yega inononoka kurapa mitezo uye mabundu, muzita raJesu.

26. Ini ndinosunga mweya wega wekurara, muzita raJesu.

27. Ndinosunga mweya wega wega wekuwedzera chiropa, muzita raJesu.

28. Ini ndinosunga mweya wega wechirwere cheitsvo, muzita raJesu.

29. Ini ndinosunga mweya wega wega wekukuvara, muzita raJesu.

30. Ndinosunga mweya wese wekuomesa tsinga, muzita raJesu.

31. Ndinosunga mweya yese yekukanganisa, muzita raJesu.

32. Ndinosunga mweya wega wega wekugwinha, muzita raJesu.

33. Ini ndinosunga mweya wese wekurasikirwa kubva kumarudzi gumi ekuziva, muzita raJesu.

34. Iwo mweya wekutya rufu, ibva pahupenyu hwangu, muzita raJesu.

35. Muchengeti wemukova akaipa we insulin, sunungura mubato wako, muzita raJesu

36. Simba roga roga rinoparadza insulin mumuviri wangu, ndinokusunga nekukurasa, muzita raJesu.

37. Simba rese rinotadzisa kubatana pakati pehuropi hwangu nemuromo wangu, ndinokusunga nekukurasa, muzita raJesu.

38. Mweya wese wekutambudza, ndisunungure, muzita raJesu.

39. Simba rese rinorwisa shuga yangu yeropa, sunungura chako, muzita raJesu.

40. Ini ndinotyora kutuka kwese kwekudya nekumwa ropa kubva kuzvizvarwa gumi zvichidzoka kumativi ese maviri emhuri yangu mitsara, muzita raJesu.

41.Musuwo wese wakavhurwa kumweya yeshuga, ngavharwe neropa raJesu.

42. Chese chinowanikwa nhaka chirwere cheropa, sunungura chako, muzita raJesu.

43. Kutukwa kwese kweropa ngakuve kutyorwa muzita raJesu.

44. Kutuka kwese kwekutyora ganda remuviri wangu zvisizvo, kutyorwa muzita raJesu.

45. Ini ndinosungira dhimoni rega rega mune pancreas yangu uye ndakaidzingira kunze, muzita raJesu.

46. ​​Chero simba rinokanganisa kuona kwangu, ndinokusunga, muzita raJesu.

47. Wese museve wa satanic uri mumidzi yangu yeropa, ubude nemoto, muzita raJesu.

48. Dhimoni rega rega rekurohwa, buda nemidzi yako yose, muzita raJesu.

49. Mweya woga woga wenyonganiso, sunungura bata wako, muzita raJesu

50. Chero chinotadzisa kugona kwangu kuverenga nekufungisisa, pashoko raMwari, ngasimudzwe, muzita raJesu.
51. Ini ndinosunga uye ndinodzinga mweya yega ye _ _ _
- kugwinha
- matambudziko emimba
- kutya
- mhosva
- kusava netariro
- kushaya simba
- mitezo
- kutendeseka
- kuzvimba
- kushushikana
- kunetseka
52. Ndinosunga nekudzinga mweya yakajairika inofamba nemumhuri dzeropa kuti ikonzere chirwere cheshuga nezvimwe zvirwere, muzita raJesu.

53. Ini ndakarasa _ _ _ (sarudza kubva pazasi zvakanyorwa), muzita raJesu.
- madhimoni mudumbu
- kurwadziwa kwakanyanya
- kudimburwa
- mweya yemhuka
- kunyorera pamubhedha
- hasha
- beta sero muparadzi
- madhimoni mudundira
- kutya kwerufu
- kukurumidza kuomarara kwetsinga
- kushushikana
- nyama yemombe insulin
- nhema
- zvirwere zveropa
- kudzora ropa
- madhimoni mumidziyo yeropa.
- kusungwa
- ura chirwere
- uropi migraine

Baba ndinokutendai nekuporesa kwangu zita raJesu.

Advertisements

2 COMMENTS

  1. Wadiwa Mufundisi Chinedum, mudzimai wangu anonzi Mrs Nabam Sompa ari kurwara nematambudziko anotyisa cheshuga, haakwanisi kufamba uye rimwe dambudziko remitsipa. Saka nyengetera nemutsa kuti aporese

    Wako ane rudo hama,

    Nabam Jollaw,
    Itanagar, Arunachal Pradesh, India

  2. Hie man God .ndiri kukumbira ndibatsirei kunamatira kupora kwamai vangu varikurwara nechirwere cheshuga nababa vangu varikurwara. Arthritis..ndinotenda muna Mwari kuti nematambo ake vabereki vangu vanopora
    Ndatenda

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano