Maitiro Ekudambura Mweya Muchato kuburikidza Nekununura Minamato

7
9421
Maitiro ekuputsa muchato wemweya kuburikidza neminamato yekununurwa

Isaya 49: 24-25:
24 Ko iye ungabvisirwa zvakapambwa kune vane simba, Kana nhapwa yomutemo inganunurwa? 25 Asi zvanzi naIshe, Kunyange navarwi veanesimba vachatorerwa, zvakapambwa zveanotyisa zvichadzikunurwa, nekuti ini ndichapokana naiye anokakavara newe, uye ndichaponesa vana vako.

ZveMweya muchato mubatanidzwa usiri mutsvene pakati pemurume kana mukadzi ane mweya wedhimoni munzvimbo yemweya. Iyi mweya yemadhimoni inouya ichizivisa nezve varume vemweya nemweya yemweya. Zvemuchato zvemweya chiteyeso chechidhimoni chakagadziriswa kuisa avo vanobatwa mudenderedzwa rekutadza. Nhasi tichave tichitarisa nzira yekukanganisa muchato wemweya kuburikidza minamato yekununura. Kubatana kusingamiriri Mwari muhupenyu hwako kuri kukanganisa hupenyu hwako kuchaiswa nhasi muzita raJesu.

Vazhinji vanhu vasina mhosva nhasi vanobatwa nemichato yemweya, uye izvozvo zvinosanganisira maKristu mazhinji. Vatendi vazhinji nhasi havagone kuroora kana kuroorwa nekuda kwekuwirirana vakadzi vemweya nevarume vemweya. Vazhinji vavaita zvepabonde muchiroto uye nezvimwe zvechidhimoni muhope nekuda kwekubatana uku kwemweya. Madhimoni ari shure kwemuchato wemweya mweya yakasindimara uye anogona kukandirwa kunze nekutenda kwakaoma, kuburikidza neminamato yekununura.

Sezvatinotarisa munzira yekuputsa muchato wemweya kuburikidza neminamato yekununura, tichave tichiongorora simba rekunamatira nzira yako kubva mune chero mamiriro. Munamato ndiwo musimboti wekununurwa kwako kubva mukubata kwese kwadhiabhori. Jesu akatiraira munaMako 16: 18-20 kudzinga mweya yakaipa uye michato yemweya inokonzerwa nemadhimoni. Tinogona kudzinga madhimoni kuburikidza neminamato yekununura, tinokwanisa kudzinga dhiabhori rese iro rakatibata takasungwa munyika yemweya. Kubudikidza nesimba reminamato yekununura, tinogona kukunda masimba evarume vevadzimu nemweya yemweya pamusoro pehupenyu hwedu. Kubudikidza nesimba reminamato yekununura, tinogona kuzvisunungura kubva kunhaurwa yega yega yemweya nemasimba emadhimoni. Sezvo iwe uchiita minamato iyi yekununura nhasi, ini ndinokuona iwe wakasununguka zvakakwana muzita raJesu.

20 Zviratidzo Zvekuti Uri Mukadzi Wemuchato Wemweya?

Iwe unoziva kuti uri mhombwe yemweya wekuroora uye kuti iwe unofanirwa kuzvinunura pachako paunoona zviratidzo zvinotevera muhupenyu hwako.
1. Kunetseka kwewanano
2. Kuita zvepabonde muzviroto
3. Ruvengo rwekuroora
4. Kuve wakakwenenzverwa
5. Chikanganiso chisingaregererwe chebonde
6. Zvisarudzo zvisina kunaka
7. Kusiyiwa uye kusiiwa nemurume kana murume kana murume
8. Dhimoni reroto rubatsiro
9. Kuhukura kana kuona rwizi muchiroto
10. Kushaikwa kwekuenda kumwedzi pakurota
11. Kuita nhumbu muchiroto
12. Kuyamwisa mucheche muchiroto
13. Kudzosera mucheche muchiroto
14. Kuve nemhuri muchiroto
15. Kutenga nemurume / mukadzi muchiroto
16. Kuona murume akarara padivi pomumwe pakurota
17. Kuvengwa nemurume wepanyika
18. Zvinetso zvakakomba zvegynecological
19. Kuita bumbu mushure mekurota zvepabonde
20. Kurota michato

Chiverengwa

Zvino zvawave nekunzwisisa kwemaitiro ekupwanya muchato wemweya kuburikidza neminamato yekununura, ngatiende takananga kuminamato. Ndinokukurudzira kuti unamate iyi minamato yekununurwa uine kutenda nhasi uye ununure pachako kubva kumuchato wega wega wemweya muzita raJesu. Ndiri kuona iwe wakarambwa kubva kuna dhiabhori nemoto muzita raJesu.

MINYENGETERO MARI.

1.Mweya murume / wemweya mukadzi, ndisunungure nemoto, muzita raJesu.

2. Weseomweya murume / mukadzi, ini ndinokuramba neropa raJesu.

3. Mukadzi wese wemweya / murume wemweya wega wega, anofa, muzita raJesu.

4. Zvese zvawakachengeta muhupenyu hwangu, buda nemoto, muzita raJesu.
5. Simba rese ririkushanda kumuchato wangu, wira pasi ufe, muzita raJesu.

6. Ini ndinorambana uye ndinoramba muchato wangu nemurume wemweya kana mukadzi, muzita raJesu.

7. Ini ndinotyora zvibvumirano zvese zvakapinda nemweya wemurume kana mukadzi, mune
zita raJesu.

8. Ini ndinoraira kutinhira moto waMwari kuti upise kumadota gown remuchato, rin'i, mafoto uye zvimwe zvinhu zvese zvinoshandiswa pakuroora, muzita raJesu.

9. Ini ndinotumira moto waMwari kupisa kumadota chitupa chewanano, muzita raJesu.

10. Ini ndinotyora zvibvumirano zveropa rega-rega uye mweya-wakasungwa nemweya murume kana mukadzi, muzita raJesu;
11. Ini ndinotuma mabhanan'ana moto waMwari kupisa kumadota vana vanozvarwa muwanano, muzita raJesu.

12. Ini ndinobvisa ropa rangu, mate angu kana chero chimwe chikamu chemuviri wangu chakaiswa paatari yemweya wemurume kana mukadzi, muzita raJesu.

13. Iwe wemweya murume kana mukadzi anotambudza hupenyu hwangu uye kuroora kwepanyika ini ndinokusunga necheni dzinopisa uye nezvisungo zvaMwari uye ndinokudzingira kunze kweupenyu hwangu mugomba rakadzika; uye ndinokuraira kuti usazombouya muhupenyu hwangu zvakare, muzita raJesu.

14. Ini ndinodzoka kwauri, pfuma yako yese iri yangu iri mumweya

Nyika, kusanganisira kuchaya uye chero chakashandiswa kumuchato nezvibvumirano, muzita raJesu.

15. Ndinozvinyudza zvese zvakashata zvakaiswa mumuviri wangu nekuda kwehukama hwedu, muzita raJesu.

16. Ishe tumira moto weMweya Mutsvene mudzi wangu uye ugopisa zvinhu zvese zvisina kuchena zvakaiswa mariri nemurume wemweya kana nemuzita, muzita raJesu.

17. Ini ndinotyora musoro wenyoka, ndakaiswa mumuviri wangu nemurume wemweya kana mukadzi kuti andiitire zvakaipa, uye ndiraire kuti ibude, muzita raJesu.

18. Ndinogeza, neropa raJesu, zvese zvakashata zvakaiswa mudumbu mangu kuti zvinditadzise kuita vana pasi.

19. Ishe, gadzirisai uye mudzorere kukuvadza kwese kwakaitwa kune chero chikamu chemuviri wangu uye kuroora kwangu kwepanyika nemurume wemweya kana mukadzi, muzita raJesu.

20. Ini ndinoramba uye ndinodzima kutuka kese, kududza zvakaipa, kuperetera, jinx, humwari uye incantation yakaiswa pandiri nemurume wemweya kana mukadzi, muzita raJesu.

21. Ini ndinotora ndotora zvinhu zvangu zvese zvepanyika muchengetwe yemweya kana mukadzi, muzita raJesu.

22. Ini ndinoraira iye wemweya murume kana mukadzi kuti atendeuke kumashure kwake nekusingaperi, muzita raJesu.

23. Ini ndinoramba uye ndinoramba zita randakapihwa nemweya murume kana mukadzi, muzita raJesu.

24 Naizvozvo ndinoparidza uye nekureurura kuti Ishe Jesu Kristu ndiye murume wangu nekusingaperi, muzita raJesu.

25. Ndinozvinyudza muropa raJesu uye kudzima chiratidzo chakashata kana zvinyorwa zvakaiswa pandiri, muzita raJesu.

26. Ndakazvisunungura kubva panhare, simba rinosimbisa uye kusungwa kwemweya wemurume kana mukadzi, muzita raJesu.

27. Ini ndinoremedza kure kure simba rekushandisa uye basa raishandiswa kudzikamisa imba yangu yepanyika uye kunditadzisa kubereka vana kumurume kana mukadzi wepasi pano, muzita raJesu.

28. Ndinozivisa kumatenga kuti ini ndakaroora nekusingaperi kuna Jesu.

29. Shambadziro yega yega yemuchato yakaipa, zunungurwa kubva muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

30. Zvese zvakaipa zvinonyorwa, zvakanyorwa nepeni yedare, ngazvipwe neropa raJesu.

31. Ini ndinounza ropa raJesu mumweya usingade kuenda, muzita raJesu.

32. Ini ndinouya neropa raJesu pane humbowo hwese hunogona kushandurwa nemweya yakaipa inondirwisa.

33. Ini ndinosvitsa kupokana-kusheedzera kumatenga vachipokana nemuchato wese wakashata, muzita raJesu.

34. Ini ndinoramba kupa chero humbowo hungashandiswa nemuvengi kundirwisa, muzita raJesu.

35. Ratidziro dzasatani ngadziparadzwe neropa raJesu.

36. Ini ndinokuparidzira iwe mumweya mukadzi / murume kuti hapana nzvimbo yako muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

37. O Ishe, ndiitire mota inonunura.

38. Ini ndinouya nerutendo kugomo reZiyoni. Ishe, raira kununurwa pahupenyu hwangu ikozvino.

39. Ishe, ndipe mvura kubva kumvura yaMwari.

40. Ngwarira kukomberedzwa kwemuvengi pasi, muzita raJesu.

41. O Ishe, chengetedza Iko kufarira kwako muhupenyu hwangu.

42. Zvese, zvakanyorwa pamusoro pangu mukutenderera kwemwedzi, zvidzimwe, muzita raJesu.

43. Zvese, zvakarongedzwa kuzuva, mwedzi nenyeredzi zvinopesana neni, nyonganiswa, muzita raJesu.

44. Chese chinhu chakasarudzika chakarongedzwa mumajini angu, ngavadzimwe neropa raJesu.

45. O Ishe, zunzai mwaka wekutadza uye kuvhiringidzika kubva muhupenyu hwangu.

46. ​​Ini ndinoputsa mutemo wese wakaipa, unoshanda ndichirwisa hupenyu hwangu, muzita raJesu.

47. Ini ndinogadza nguva nyowani, mwaka uye mutemo unobatsira, muzita raJesu.

48. Ini ndinotaura kuparadza kumizinda yamambokadzi emahombekombe uye neyenzizi, muzita raJesu.

49. Ini ndinotaura kuparadzwa kudzimbahwe remweya weIjipita uye kupururudza maatari avo, muzita raJesu.

50. Ini ndinotaura kuparadzwa kumaatari, kutaura zvinopesana nechinangwa chaMwari chehupenyu hwangu, muzita raJesu.

51. Ini ndinozvizivisa ndiri mhandara yaIshe, muzita raJesu

52. Rega chifukidziro chakaipa choupenyu hwangu chibviswe, muzita raJesu.

53. madziro ese ari pakati pangu nekushanya kwaMwari, ngaaputswe, muzita raJesu.

54. Rega zano raMwari ribudirire muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

55. Ini ndinoparadza simba re chero mbeu yedhimoni muhupenyu hwangu kubva mudumbu, muzita raJesu.

56. Ndinotaura kugedhi rangu rembilical kudzingira mweya yese yevabereki yakaipa, muzita raJesu.

57. Ini ndinotyora joko remweya, nekuwana kumasuwo angu ekubereka, muzita raJesu.

58. O Ishe, nguva yenyu yekuvandudzwa ngaiuye pandiri.

59. ndinounza moto kubva paatari yaIshe pamuchato wese wakashata, muzita raJesu.

60. Ini ndinodzikunura neropa raJesu kubva kumitezo yega yebonde, muzita raJesu.

61. Ini ndinodzima kunyorwa kwezita rangu pane chero zvakaipa zvinyorwa zvemuchato, muzita raJesu.

62. Ini ndinoramba uye ndinoramba chero zvakaipa zvemweya muchato, muzita raJesu.

63. Ini ndinobvuma kuti Jesu ndiye mukadzi wangu wekutanga uye ane godo pamusoro pangu.

64. Ini ndinoburitsa gwaro rekurambana kumweya mumwe nemumwe mukadzi / murume, muzita raJesu.

65. Ini ndinosunga mumweya mumweya / murume wemukati nemaketani asingaperi, muzita raJesu.

66. Rega chapupu chekudenga chikunde uchapupu hwese hwegehena, muzita raJesu.

67. O Ishe, chiisai kurangarira kwangu misungo ipi neipi yemweya uye chibvumirano.

68. Ropa raJesu ngandichenese pazvinhu zvose zvinosvibisa, muzita raJesu.

69. Rega mweya wemurume / mukadzi awire pasi afe, muzita raJesu.

70. Rega vana vako vese vakanamatira kwandiri vawira pasi uye vafe, muzita raJesu.

71. Ndinopisa zvitupa zvako uye ndinoparadza zvindori zvako, muzita raJesu.

72. Ini ndinotonga kumweya yemvura uye ndinoparidza kuti makachengeterwa zvisungo zvisingaperi murima, muzita raJesu.

73. O Ishe, rwai nevanopokana neni.

74. Ruzivo rwese rwemweya yemvura, ngavazununguke kubva muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

Advertisements

7 COMMENTS

  1. Pls ndinamatirewo ndine wanano yemweya uye ini ndiri kusekewa nguva dzese, varume vanongoda kutora mukana neni uye padivi pekuti ini ndine fibroid uye ndaenda kunovhiyiwa 3years uye yakatanga kukura zvakare uye ndazova kuseka munharaunda yangu

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano