Maitiro Ekudambura Mweya Muchato kuburikidza Nekununura Minamato

Zuva:

Goverana zvakatumirwa:

Isaya 49: 24-25:
24 Ko iye ungabvisirwa zvakapambwa kune vane simba, Kana nhapwa yomutemo inganunurwa? 25 Asi zvanzi naIshe, Kunyange navarwi veanesimba vachatorerwa, zvakapambwa zveanotyisa zvichadzikunurwa, nekuti ini ndichapokana naiye anokakavara newe, uye ndichaponesa vana vako.

ZveMweya muchato mubatanidzwa usiri mutsvene pakati pemurume kana mukadzi ane mweya wedhimoni munzvimbo yemweya. Iyi mweya yemadhimoni inouya ichizivisa nezve varume vemweya nemweya yemweya. Zvemuchato zvemweya chiteyeso chechidhimoni chakagadziriswa kuisa avo vanobatwa mudenderedzwa rekutadza. Nhasi tichave tichitarisa nzira yekukanganisa muchato wemweya kuburikidza minamato yekununura. Kubatana kusingamiriri Mwari muhupenyu hwako kuri kukanganisa hupenyu hwako kuchaiswa nhasi muzita raJesu.

Vazhinji vanhu vasina mhosva nhasi vanobatwa nemichato yemweya, uye izvozvo zvinosanganisira maKristu mazhinji. Vatendi vazhinji nhasi havagone kuroora kana kuroorwa nekuda kwekuwirirana vakadzi vemweya nevarume vemweya. Vazhinji vavaita zvepabonde muchiroto uye nezvimwe zvechidhimoni muhope nekuda kwekubatana uku kwemweya. Madhimoni ari shure kwemuchato wemweya mweya yakasindimara uye anogona kukandirwa kunze nekutenda kwakaoma, kuburikidza neminamato yekununura.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Sezvatinotarisa munzira yekuputsa muchato wemweya kuburikidza neminamato yekununura, tichave tichiongorora simba rekunamatira nzira yako kubva mune chero mamiriro. Munamato ndiwo musimboti wekununurwa kwako kubva mukubata kwese kwadhiabhori. Jesu akatiraira munaMako 16: 18-20 kudzinga mweya yakaipa uye michato yemweya inokonzerwa nemadhimoni. Tinogona kudzinga madhimoni kuburikidza neminamato yekununura, tinokwanisa kudzinga dhiabhori rese iro rakatibata takasungwa munyika yemweya. Kubudikidza nesimba reminamato yekununura, tinogona kukunda masimba evarume vevadzimu nemweya yemweya pamusoro pehupenyu hwedu. Kubudikidza nesimba reminamato yekununura, tinogona kuzvisunungura kubva kunhaurwa yega yega yemweya nemasimba emadhimoni. Sezvo iwe uchiita minamato iyi yekununura nhasi, ini ndinokuona iwe wakasununguka zvakakwana muzita raJesu.


20 Zviratidzo Zvekuti Uri Mukadzi Wemuchato Wemweya?

Iwe unoziva kuti uri mhombwe yemweya wekuroora uye kuti iwe unofanirwa kuzvinunura pachako paunoona zviratidzo zvinotevera muhupenyu hwako.
1. Kunetseka kwewanano
2. Kuita zvepabonde muzviroto
3. Ruvengo rwekuroora
4. Kuve wakakwenenzverwa
5. Chikanganiso chisingaregererwe chebonde
6. Zvisarudzo zvisina kunaka
7. Kusiyiwa uye kusiiwa nemurume kana murume kana murume
8. Dhimoni reroto rubatsiro
9. Kuhukura kana kuona rwizi muchiroto
10. Kutadza kuenda kumwedzi muhope
11. Kuita nhumbu muchiroto
12. Kuyamwisa mucheche muchiroto
13. Kudzosera mucheche muchiroto
14. Kuve nemhuri muchiroto
15. Kutenga nemurume / mukadzi muchiroto
16. Kuona murume akarara nedivi reroto
17. Kuvengwa nemurume wepanyika
18. Zvinetso zvakakomba zvegynecological
19. Kuita bumbu mushure mekurota zvepabonde
20. Kurota michato

Chiverengwa

Iye zvino zvaunenge uine nzwisiso yekuti ungatyora sei muchato wemweya kuburikidza neminamato yekununura, ngatiendei takananga kuminamato. Ndinokukurudzira kuti unamate iyi minamato yekununura nekutenda nhasi uye uzvinunure kubva kune yega roorano yemweya muzita raJesu. Ndiri kukuona warambwa nadhiyabhori nemoto nezita raJesu

MINYENGETERO MARI.

1.Mweya murume / wemweya mukadzi, ndisunungure nemoto, muzita raJesu.

2. Weseomweya murume / mukadzi, ini ndinokuramba neropa raJesu.

3. Mukadzi wese wemweya / murume wemweya wega wega, anofa, muzita raJesu.

4. Zvese zvawakachengeta muhupenyu hwangu, buda nemoto, muzita raJesu.
5. Simba rese ririkushanda kumuchato wangu, wira pasi ufe, muzita raJesu.

6. Ini ndinorambana uye ndinoramba muchato wangu nemurume wemweya kana mukadzi, muzita raJesu.

7. Ini ndinotyora zvibvumirano zvese zvakapinda nemweya wemurume kana mukadzi, mune
zita raJesu.

8. Ini ndinoraira kutinhira moto waMwari kuti upise kumadota gown remuchato, rin'i, mafoto uye zvimwe zvese zvinoshandiswa pamuchato, muzita raJesu.

9. Ini ndinotumira moto waMwari kupisa kumadota chitupa chewanano, muzita raJesu.

10. Ini ndinotyora zvibvumirano zveropa rega-rega uye mweya-wakasungwa nemweya murume kana mukadzi, muzita raJesu;
11. Ini ndinotumira kutinhira moto waMwari kuti utsve kuita madota vana vakazvarwa kumuchato, muzita raJesu.

12. Ini ndinobvisa ropa rangu, mate angu kana chero chimwe chikamu chemuviri wangu chakaiswa paatari yemweya wemurume kana mukadzi, muzita raJesu.

13. Iwe wemweya murume kana mukadzi anotambudza hupenyu hwangu uye kuroora kwepanyika ini ndinokusunga necheni dzinopisa uye nezvisungo zvaMwari uye ndinokudzingira kunze kweupenyu hwangu mugomba rakadzika; uye ndinokuraira kuti usazombouya muhupenyu hwangu zvakare, muzita raJesu.

14. Ini ndinodzoka kwauri, pfuma yako yese iri yangu iri mumweya

Nyika, kusanganisira kuchaya uye chero chakashandiswa kumuchato nezvibvumirano, muzita raJesu.

15. Ndinozvibvisa pane zvese zvakaipa zvakaiswa mumuviri wangu nekuda kwehukama hwedu hwepabonde, muzita raJesu.

16. Ishe tumira moto weMweya Mutsvene mudzi wangu uye ugopisa zvinhu zvese zvisina kuchena zvakaiswa mariri nemurume wemweya kana nemuzita, muzita raJesu.

17. Ini ndinotyora musoro wenyoka, ndakaiswa mumuviri wangu nemurume wemweya kana mukadzi kuti andiitire zvakaipa, uye ndiraire kuti ibude, muzita raJesu.

18. Ndinogeza, neropa raJesu, zvese zvakashata zvakaiswa mudumbu mangu kuti zvinditadzise kuita vana pasi.

19. Ishe, gadzirisai uye mudzorere kukuvadza kwese kwakaitwa kune chero chikamu chemuviri wangu uye kuroora kwangu kwepanyika nemurume wemweya kana mukadzi, muzita raJesu.

20. Ini ndinoramba uye ndinodzima kutuka kese, kududza zvakaipa, kuperetera, jinx, humwari uye incantation yakaiswa pandiri nemurume wemweya kana mukadzi, muzita raJesu.

21. Ndinotora ndotora zvinhu zvangu zvese zvepanyika zviri mumaoko emurume wemweya kana mukadzi, muzita raJesu.

22. Ndinoraira murume wemweya kana mukadzi kuti afuratire ini nekusingaperi, muzita raJesu.

23. Ini ndinoramba uye ndinoramba zita randakapihwa nemweya murume kana mukadzi, muzita raJesu.

24 Naizvozvo ndinoparidza uye nekureurura kuti Ishe Jesu Kristu ndiye murume wangu nekusingaperi, muzita raJesu.

25. Ndinozvinyudza muropa raJesu uye kudzima chiratidzo chakashata kana zvinyorwa zvakaiswa pandiri, muzita raJesu.

26. Ndakazvisunungura kubva panhare, simba rinosimbisa uye kusungwa kwemweya wemurume kana mukadzi, muzita raJesu.

27. Ini ndinoremedza kure kure simba rekushandisa uye basa raishandiswa kudzikamisa imba yangu yepanyika uye kunditadzisa kubereka vana kumurume kana mukadzi wepasi pano, muzita raJesu.

28. Ndinozivisa kumatenga kuti ini ndakaroora nekusingaperi kuna Jesu.

29. Shambadziro yega yega yemuchato yakaipa, zunungurwa kubva muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

30. Zvese zvakaipa zvinonyorwa, zvakanyorwa nepeni yedare, ngazvipwe neropa raJesu.

31. Ini ndinounza ropa raJesu mumweya usingade kuenda, muzita raJesu.

32. Ini ndinouya neropa raJesu pane humbowo hwese hunogona kushandurwa nemweya yakaipa inondirwisa.

33. Ini ndinosvitsa kupokana-kusheedzera kumatenga vachipokana nemuchato wese wakashata, muzita raJesu.

34. Ini ndinoramba kupa chero humbowo hungashandiswa nemuvengi kundirwisa, muzita raJesu.

35. Ratidziro dzasatani ngadziparadzwe neropa raJesu.

36. Ini ndinokuparidzira iwe mumweya mukadzi / murume kuti hapana nzvimbo yako muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

37. O Ishe, ndiitire mota inonunura.

38. Ini ndinouya nerutendo kugomo reZiyoni. Ishe, raira kununurwa pahupenyu hwangu ikozvino.

39. Ishe, ndipe mvura kubva kumvura yaMwari.

40. Ngwarira kukomberedzwa kwemuvengi pasi, muzita raJesu.

41. O Ishe, chengetedza Iko kufarira kwako muhupenyu hwangu.

42. Zvese zvakanyorwa pamusoro pangu mukutenderera kwemwedzi ngazvidzimwe muzita raJesu.

43. Zvese, zvakarongedzwa muzuva, mwedzi nenyeredzi zvichindirwisa, ngazvibviswe, muzita raJesu.

44. Chese chinhu chakasarudzika chakarongedzwa mumajini angu, ngavadzimwe neropa raJesu.

45. O Ishe, zunzai mwaka wekutadza uye kuvhiringidzika kubva muhupenyu hwangu.

46. ​​Ini ndinoputsa mutemo wese wakaipa, unoshanda ndichirwisa hupenyu hwangu, muzita raJesu.

47. Ndinoronga nguva itsva, mwaka nemutemo unobatsira, muzita raJesu.

48. Ndinotaura kuparadza kumizinda yamambokadzi wegungwa neyezizi, muzita raJesu.

49. Ini ndinotaura kuparadzwa kudzimbahwe remweya weIjipita uye kupururudza maatari avo, muzita raJesu.

50. Ndinotaura kuparadza kuaritari, kutaura zvinopesana nechinangwa chaMwari cheupenyu hwangu, muzita raJesu.

51. Ini ndinozviratidza semhandara yaIshe, muzita raJesu

52. Vheiri rose rakaipa riri muhupenyu hwangu ngarivhurwe, muzita raJesu.

53. madziro ese ari pakati pangu nekushanya kwaMwari, ngaaputswe, muzita raJesu.

54. Rega zano raMwari ribudirire muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

55. Ini ndinoparadza simba re chero mbeu yedhimoni muhupenyu hwangu kubva mudumbu, muzita raJesu.

56. Ndinotaura kugedhi rangu rembilical kudzingira mweya yese yevabereki yakaipa, muzita raJesu.

57. Ini ndinotyora joko remweya, nekuwana kumasuwo angu ekubereka, muzita raJesu.

58. O Ishe, nguva yenyu yekuvandudzwa ngaiuye pandiri.

59. ndinounza moto kubva paatari yaIshe pamuchato wese wakashata, muzita raJesu.

60. Ini ndinodzikunura neropa raJesu kubva kumitezo yega yebonde, muzita raJesu.

61. Ini ndinodzima kunyorwa kwezita rangu pane chero zvakaipa zvinyorwa zvemuchato, muzita raJesu.

62. Ini ndinoramba uye ndinoramba chero zvakaipa zvemweya muchato, muzita raJesu.

63. Ini ndinobvuma kuti Jesu ndiye mukadzi wangu wekutanga uye ane godo pamusoro pangu.

64. Ini ndinoburitsa gwaro rekurambana kumweya mumwe nemumwe mukadzi / murume, muzita raJesu.

65. Ini ndinosunga mumweya mumweya / murume wemukati nemaketani asingaperi, muzita raJesu.

66. Rega chapupu chekudenga chikunde uchapupu hwese hwegehena, muzita raJesu.

67. O Ishe, chiisai kurangarira kwangu misungo ipi neipi yemweya uye chibvumirano.

68. Ropa raJesu ngandichenese pazvinhu zvose zvinosvibisa, muzita raJesu.

69. Rega mweya / murume wemweya awire pasi afe, muzita raJesu.

70. Rega vana vako vese vakanamatira kwandiri vawira pasi uye vafe, muzita raJesu.

71. Ndinopisa zvitupa zvako uye ndinoparadza zvindori zvako, muzita raJesu.

72. Ini ndinotonga kumweya yemvura uye ndinoparidza kuti makachengeterwa zvisungo zvisingaperi murima, muzita raJesu.

73. O Ishe, rwai nevanopokana neni.

74. Ruzivo rwese rwemweya yemvura, ngavazununguke kubva muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Mufundisi Ikechukwu Chinedumhttps://everydayprayerguide.com
Ini ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, ndiri Murume waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka Iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

48 COMMENTS

 1. Pls pray for me ndine a spiritual marriage uye ndiri kurohwa nguva dzese, varume vanoda kungonditora mukana chete and aside of that ndine fibroid ndaenda kusurgery 3years uye yakatanga kukura futi ndave kusekwa munharaunda yangu

 2. Ndiri kufara chaizvo kuva nemunamato uyu, ndave ndasununguka kubva kumurume wemweya, ndinoshuva kuti uteedzere chirongwa ichi pasocial media, asi usazive mafambiro acho

  • Hola quisiera saber cuáles fueron tus vivencias para determinar q eras víctimas de esta situación me ocurre algo muy extraño también nosé conquien hablarlo gracias agradecería tu colaboración.

 3. Ndataura uyu munamato 🙏 Ini ndinotenda ndasunungurwa muzita dzvene raJesu kubva mukusungwa kwemurume wemweya muzita raJesu !!!!!

 4. Je suis très heureux aujourd'hui avec ma famille. Mon nom est Gabby vivant aux Etats-Unis, mon mari m'a quitté depuis 3 bonnes années maintenant et je léime tellement, je cherchais un moyen de le récupérer depuis lors. Ndino rondedzero yemibvunzo isingashandiswi, hazvibvumirwi, uye hazvibvumirwi kutenderana neVAPOROFITA ​​PAPA, vachida rubatsiro, vachizopa rubatsiro rwemari mumashure memasvondo maviri. . Mon mari et moi vivons heureux ensemble aujourd'hui, Cet homme est génial, iwe pouvez le contacter par e-mail (popeprophet@gmail.com). Consenant, je conseillerai à toutes les personnes sérieuses qui se sont trouvées dans ce genre de problème de le contacter maintenant une solution rapide sans stérilité .. Il toujours bonjour, maintenant je l'appelle mon père. Contactez-le maintenant is an toujours en ligne par courriel (popeprophet @ gmail. Com) or contactez-le sur sa ligne mobile WhatsApp (+ 2).

 5. Ndokumbira mundinamatirewo nemusikana wangu nekuti ane zviratidzo zvekuroora / kusungwa pamweya… ndinonamata kuti Mwari vamununure kubva kumweya yese / kubatana kwakashata kuitira kuti imba yedu iitike.

 6. Ndinodudza wangu akasunungurwa kubva kumurume wechibereko muzita raJesu. Ini ndiri pokuah kubva kuGhana ndanga ndakatarisana nemuchato uyu wepashure kubva muchidimbu ndapota ndirangarireiwo muminamato

 7. Ini ndinosunungura ndakasununguka kubva kuhuroyi hwaSatani muzita raJesu Kristu. Ini ndinounza kutonga pane chero murume wemweya. Ini ndinokanda chero murume wemweya necheni yakasimba kwazvo inopisa inotumwa naMwari muzita raJesu. Ini ndakaroora nekusingaperi kuna Jesu Kristu. Ameni

 8. Ndokumbira mundinamatirewo, ndine mukadzi wemweya uye ane godo uye akaipa, ndinotenda neu ur kubatsira minamato ndinenge ndasununguka kubva kumukadzi wemweya i Jesu zita Amen

 9. Ndatenda zvikuru nemunamato uyu Changamire.
  Ini ndinoburitsa husiku huno kubva kune zvese zvisungo zvemweya uye ndinokutendai Ishe nekudzorerwa kwakauya kumuchato wangu muzita raJesu. Ameni !!!!!

 10. MOG, ndaverenga mapoinzi eminamato yemukadzi wemweya nemurume. Plz ndirangarireiwo muminamato yenyu kuti ndiwedzere kusunungurwa. Ndatenda

 11. Priest Adu ndivo vakandibatsira kuti ndidzorere mudiwa wangu, hapana kana side effect pakusangana kwake kwerudo, ndinopika akandibatanidza nemurume wangu. Zvakashanda mushure memazuva matatu ekusanganazve kwerudo sekuvimbisa. Ingomuudza mamiriro ako uye achabatsira, Heino yekubata kwake… solution- temple.webnode. com

 12. Mwari wangu Baba Vangu, ndinokutendai nekundinunura kubva kuMukadzi weMweya kuburikidza nemi Mwanakomana Jesu.
  Ndinokuropafadzai Zita dzvene. 🙏🙏

 13. Baba vangu Mwari wangu, ndinokutendai nekundinunura kubva munhapwa yeMweya weMarine / Mukadzi weMweya kuburikidza neMwanakomana wenyu Jesu Kristu.
  Ndinokuropafadzai Zita dzvene. 🙏🙏

 14. Pls munamatireiwo murume wangu ave ...Ndanga ndichirota vamwe vanhu vekumba kwedu vakaroorwa naye semukadzi wekutanga uye vachandiroora semukadzi wechipiri zvisingaite pls mundirangarirewo paminamato yenyu 🙏

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.

Read More

Chinyorwa Chazvino

Facebook

Related articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirana pamweya nekumutswa kweMweya. Urikusangana nemweya...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza runyorwa rweMFM...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostle Joshua Selman mumwe we...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Munamato Mapoinzi. Uri kutambura nekupindwa muropa kana simba rakasimba ...