Minamato Yousiku Kupesana Nemidzimu yeNyoka Chikamu 1

2
9774

Isaya 54: 17:
17 Hakuna chombo chakagadzirirwa kukurwisa chakabudirira; nendimi dzose dzinokumuka kuti dzikutonge mukutonga, iwe dzidza mhosva. Iyi ndiyo nhaka yavaranda vaIshe, uye kururama kwavo kunobva kwandiri, ndizvo zvinotaura Ishe.

Nhasi uno tichaita minamato yehusiku Simba pane mweya yenyoka. Nyoka kana midzimu yenyoka madhimoni anotyisa ari mumushe weadhiabhori iye amene. Munzvimbo yemweya, dhiabhori anoonekera muchimiro senyoka, nekudaro achigadzira iyo midzimu yenyoka ndiyo huru pakati pehondo yerima. Midzimu yenyoka inodzora iyo marine empire, iwo masimba ari kuseri kwemweya varume nevarume vemweya, iwo masimba ari kumashure nekukwira kumusoro, iwe unomuka nhasi, iwe unowira mangwana, ivo vari zvakare kumashure kwekushaya mbereko, kurumwa nenyoka muchiroto (chepfu yemweya), masimba emadzitateguru, maitiro akaipa , kusarongeka kwekufamba mumuviri, nezvimwe.

Asi nhasi, tichave tichirira hondo yezvokunamata kurwisa aya mauto enyoka. Manheru ano minamato ichagumisa zvombo zvese zvemweya wenyoka zvichirwisa hupenyu hwako muzita raJesu. Dhiyabhorosi haana kusimba kuti akunde munamati anonamata, ini handina basa kuti wave nenguva yakareba sei uri mushambadzi yenyoka, nhasi, uchasunungurwa muzita raJesu. Uri kuona zinyoka muchiroto, uri munhu akabatwa nemweya wemasimba emumakungwa, chero zvingave mhosva yako, nhasi sezvaunoita minamato ino husiku kupesana nemweya yenyoka, ini ndiri kuona yako yekununurwa panguva iyoyo muzita raJesu.

MINYENGETERO MARI

1. Ini ndinofukidza zvese neni, zvese zvakandikomba uye zvese zviri pamusoro pangu ikozvino neropa raJesu.

2. Iwe nyoka dzemadhimoni, piwa uturu-hwakaderera munzvimbo dzose dzehupenyu hwangu, muzita raJesu.

3. Iwe nyoka yekusagoneka, kufa, muzita raJesu.

4. Iwe Nyoka nechinyavada yekutambudzika, kufa, muzita raJesu.

5. Nyoka yese nechinyavada, zvakazodzwa kupokana nekwandiri, pukunyuka ufe, muzita raJesu.

6. Wese mweya wenyoka uye chepfu, ibva parurimi rwangu, muzita raJesu.

7. Ini ndinotyora zai rose, rakaiswa nenyoka mubazi rega rehupenyu hwangu, muzita raJesu.

8. Wese wenyoka ne scorpion simba, uchimukira hupenyu hwangu, nyadziswa, muzita raJesu.

9. O Ishe, maseraga ese uye nezvinyavada zvakapihwa kwandiri kuti vatange kuzvirwira, muzita raJesu.

10. Nyoka yese, yakatumirwa kuzondiparadza, dzoka kune watumira kwauri nehasha, muzita raJesu.

11. Chero simba rangu romweya, rakarumwa nenyoka, gamuchira kubata kwehumwari kwaMwari uye nekumutsidzirwa, muzita raJesu.

12. Iwe nyoka, sunungura kubatwa kwako pasimba rangu rezveMweya, muzita raJesu.

13. Kusvibiswa kwese kwehupenyu hwangu hwemweya uye hutano nenyoka, kunatswa neropa raJesu.

14. Wese wenyoka anoteedzera hutano hwangu, ashungurudzwa uye agadziswe simba, muzita raJesu.

15. Imi mose venyoka, kurutsai kubudirira kwangu, hutano, kuroora, mari nesimba rekunamata iro ramakamedza, muzita rakasimba raIshe wedu Jesu Kristu.

16. ndinotsika pamusoro penyoka dzose nezvinyavada; havagone kundikuvadza, muzita raJesu.

17. Iwe bullet kubva kudenga, uraya nyoka yese yerufu, muzita raJesu.

18. Ndakagura mweya yega yega-yakasungwa nemweya chero yenyoka, muzita raJesu.

19. Ndinoburitsa chepfu uye hwepfu rezvinyavada uye senyoka kubva munyama yangu, muzita raJesu.

20. Ini ndakazvibvisa pane zvese cobra, nyoka nekunamata kwemadzitateguru, muzita raJesu.

21. Ini ndinotendeuka kunamatwa kwese kwenyoka, uye nekunamatwa kwevamwari vezvikara pamwe nemasimba emweya, moto, mvura, nyika yepasi uye zvisikwa, muzita raJesu.

22. Nyoka dzese nehonye mweya, ibva kwandiri ikozvino, muzita raJesu.

23. Ini ndinozvisunungura kubva pane yese inorumwa nenyoka uye chepfu, muzita raJesu.

24. Chisote chese, chakange chakamira kuti chimire pamberi pangu, chigadzikiswa muzita raJesu.

25. Nyoka yese, inorwisa kufambira mberi kwangu kwemweya, ngaive nemweya yakaipa, muzita raJesu.

26. Nyoka dzaSatani, dzakatumirwa kuzorwa neni, gamuchira kupenga, muzita raJesu.

27. Nyoka dzaSatani, dzakatumwa kunwisa mhuri yangu, ngaite mitezo uye yakagochwa, muzita raJesu.

28. Ini ndinotsika-tsika pane dzose dzine dambudziko nenyoka, muzita raJesu.

29. Ini ndinogashira shangu dzesimbi uye ndotsika pamusoro penyoka nezvinyavada, muzita raJesu.

30. Iwe matambudziko akasindimara, ndinotsika nyoka dzako nezvinyavada, muzita raJesu.

31. Wese-mweya wenyoka, wakakumikidzwa kundirwisa, unomhanyira kugwenga uye unovigwa mujecha rinopisa, muzita raJesu.

32. Ini ndinorova musoro wenyoka-werudzi pamadziro emoto, muzita raJesu.

33. Ini ndinotsika pamusoro penyoka imwe neimwe uye chinyavada, kutarisa kufambira mberi kwehupenyu hwangu, muzita raJesu.

34. Ndakakanda nyoka dzese dzekushaiwa simba mumoto wekutonga, muzita raJesu.

35. Ini ndakazvitema ndakasununguka pamaoko enjoka nezvinyavada, muzita raJesu

36. Ini ndinobvisa chikamu cheyenyoka kubva muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

37. Wese wenyoka-mweya, wakasunungura uye unobvisa kubva muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

38. Iwe Nyoka yaIshe ,imedza nyoka yaFarao wangu, muzita raJesu.

39. Iwe nyoka yaIshe, ruma muvengi wese akavanzika ehupenyu hwangu, muzita raJesu.

40. Yese yegwenzi uye mweya yenyoka, ndinokuuraya nehuku raIshe, muzita raJesu.

41.Mweya Mutsvene moto, urayai nyoka dzese nechinyava chakatarisana neIsrael yangu, muzita raJesu.

42. Semwana weShumba yaJudha, ndinodzinga zinyoka kubva muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

43. Nyoka yese ne scorpion yeurombo, kufa, muzita raJesu.

44. Uturu hwese hwenyoka nezvinyavada, buda kwandiri, muzita raJesu.

45. Nyoka dzose dzakakombama, ngadziparadzwe, muzita raJesu.

46. ​​Hupenyu hwangu, ramba zvese nyoka nechinyavada, muzita raJesu.

47. O Mwari, simuka mugedhe, dzika, dzvinyiriro dzenyika dzive madota muzita raJesu.

48. Iwe inyoka yezvisingagone, nyungudzwa nemoto waMwari waEria, muzita raJesu.

49. Nyoka dzese dziri mumaroto angu, dzokera kune watumira iwe, muzita raJesu.

50. Nyoka netsiva imwe neimwe, inoshanda inopesana nekwandiri, pukuta ufe, muzita raJesu.

51. Wese akarota-nyoka, kufa, muzita raJesu.

52. Nyoka yese iri mushe yangu, inofa, muzita raJesu.

53. Iwe Nyoka yaIshe, ruma nyoka imwe neimwe mumhuri yangu, muzita raJesu.

54. Nyoka yese iri mushe yangu, inofa, muzita raJesu.

55. Chero chinyavhe mune hwaro hwaro, chinofa, muzita raJesu.

56. Iwe nyoka, sunungura kubatwa kwako pasimba rangu rezveMweya, muzita raJesu.

57. Wese wenyoka anoteedzera hutano hwangu, ashungurudzwa uye agadziswe simba, muzita raJesu.

58. Nyoka yese yakaramba kundiregedza, Moto Mutsvene moto, zviome, muzita raJesu.

59. Chero zvidhori zveshuwa mumhuri yangu, ndinotyora hukama hwako nemhuri yangu, muzita raJesu.

60. Ini ndinotema kuti hakuna nyoka inodzora hupenyu hwangu, muzita raJesu.

61. Nyoka dzose, dzakabiwa mukati mehupenyu hwangu, dzokera kune watumira iwe, muzita raJesu.

62. Wese anorota-nyoka, dzokera kune watumira iwe, muzita raJesu.

63. Nyoka yega yega, inoshanda mumudzi wehupenyu hwangu, inofa, muzita raJesu.

64. Iwe Nyoka nechinyavada zverima, wakakumikidzwa kuzorwa neni kukunda, kufa, muzita raJesu.

65. Ini ndinorova nekuparadzira misoro yemweya yenyoka, muzita raJesu

66. Tenda Mwari nemhinduro kuminamato yako

Advertisements

2 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano