Kunyengeterera Kunamatira kweEvangeri

1
12967

Matewu 16: 18: 18 Uyezve ndinoti kwauri, Ndiwe Petro, uye padombo iri ndichavaka kereke yangu; uye magedhi egehena haangaikundi.

Imwe yenzvimbo dzakaraswa mukereke yaKristu nhasi inzvimbo yekunyengeterera. Munamato wekureverera wakamira munzvimbo yekunamatira kune mumwe munhu, boka revanhu, uye / kana sangano. Semwana waMwari, minamato yekureverera inofanira kuve yekutanga yedu yekutanga. Inofanira kuva mararamiro edu. Nhasi uno tichave tichiita munamato wekureverera pamusoro peevhangeri. Evhangeri inongoreva kusvika kune mweya yakarasika of world. Zvinoreva kusvika kune avo vasati vachipa ipapo moyo kuna Jesu Kristu.

Hakuna vhangeri rinogona kubudirira pasina minamato. Tinofanira kuziva kuti Mwari ndiye anowedzera kukereke, Mabasa 2:47, tinofanirawo kuziva kuti Mwari ndiye anounza kuwedzera, 1 Vakorinte 3: 6. Ndokusaka tichifanira kugara tichinamatira mweya yakarasika mumunda wokukohwa. Isu tinofanirwa kukumbira kunaIshe kuti vabate ipapo moyo uye kuti vaite kuti vagamuchire Vhangeri. Isu tinofanirwa kukumbira iwo Mweya Mutsvene kuti vavatendese nezveSini zvinoenderana nebhuku raJohani 16: 7-11. Tinofanira kunamatira kupokana neese akashata akasimba anovabata senhombwe uye nadhiyabhori, tinofanira kusunga izvo strongman kubudikidza neminamato yedu, Ruka 11: 21-22, Isaya 49: 24-26. Tinofanirawo kunamatira kuti Mwari vasimbise izwi ravo kuburikidza nesu nekuratidzira zviratidzo nezvishamiso pakati pevanhu vatinoshumirira ivo, nokudaro zvichizotungamira kuruponeso rukuru rwemweya, Mabasa 14: 3, Marako 16:18. Minamato iyi yese yekureverera ichaita kuti evhangeri yedu ibereke. Iwo wemweya unodzora pane iwo wenyama, sezvo isu tichitarisira zvomweya kuburikidza neminamato yedu, tinoona ruoko rwaMwari ruchionekwa mune hwenyama. Ndinokukurudzira kuti ugare uchinamata munamato uyu usati waenda kunoparidzira evhangeri uye paunenge uchienda, uchaona ruoko rwaMwari ruchishanda paunoshumirwa kune Vakarasika. Ramba wakaropafadzwa.

MINYENGETERO MARI.

1. Baba, neropa raJesu, tinokuraira kuti suwo rega regehena rinosimudzwa apo vanhu Vako vanoenderera kusvika kunzvimbo dzese gore rino, zvichitungamira vazhinji kuna Kristu kumunda wedu wekukohwa.

2. Baba, neropa raJesu, tinosimbisa kuti chifukidziro chiri pamusoro pevanhu chevanhu chinobviswa mumunda wedu wose wekukohwa gore rino, zvichidaro zvichitungamira vazhinji kuruponeso.

3. Baba, neropa raJesu, tinosimudzira kuparadzwa kwesimba rose rerima kunze kuti tidzivise kupinda kwevhangeri, sezvo uto raIshe rinofamba nomumunda wedu wokukohwa gore rake rese.

4. Baba, neropa raJesu, tinopaza masuwo egehena ayo anogona kuramba kugamuchirwa kweVhangeri nevose vatinosangana navo pamunda wokukohwa gore rino rese.

5. Baba, neropa raJesu, tinoparadza masimba ose aSatani kupesana neruponeso rwezvose zvakagadzirirwa hupenyu hwusingaperi pamunda wedu wekukohwa nguva ino yese yekuporofita.

6. Baba, neropa raJesu, munhu wese anogamuchira muvanhu vanosvika gore rino azvipire kuna Kristu uye vanomanikidzwa kugara pasi mukereke ino.

7. Baba, muzita raJesu, vhurai moyo yehukama hwese hwega hwega pakukohwa hwese gore rino kuIzwi rega rega rinotaurwa, nokudaro rinotungamira vazhinji kuna Kristu.

8. Baba, muzita raJesu, shandurai munhu wese pamunda wekukohwa gore rese rino kuve chombo chakapinza chekubudirira pakukohwa.

9. Baba, muzita raJesu, ipai mashura kutaura kumweya wese wepamoyo gore rino rese, zvichitungamira kuponeswa kukuru uye kuunganidzwa kwemweya muChechi ino.

10. Baba, muzita raJesu, ipai mashura mashura maseru ese emakumbo anoenda kuna Kristu gore rino rose, nekudaro achitendeutsa vazhinji kukururama.
11. Baba, muzita raJesu, enda pamberi pedu mune edu ese egore rino uye gadzirisa nzira yakatwasuka sezvatinosvika kuunza yakarasika kuna Kristu.

12. Baba, muzita raJesu, tipeiwo vahedheni nhaka yedu uye nenzvimbo yepasirese yenyika kuti ive yedu yese gore rino.

13. Baba, muzita raJesu uye nesimba reMweya Mutsvene, vapei kushinga kwemweya kune wese munhu ari kuenda kuna Kristu pamunda wedu wekukohwa gore rino rese rinozoguma nezviratidzo nezvishamiso, zvichizotungamira vazhinji kuruponeso.

14. Baba, muzita raJesu, tumai vakohwi vako-vatumwa kuti vatore munda wedu wokukohwa gore rino rese, vachinyora nyora muChechi ino kuti vaponeswe, vanunurwe uye vabudirire.
15. Baba, muzita raJesu, regai vako vanokohwa-vatumwa vaende munzira yakatarisana nemunda wedu wekukohwa gore rino rese, vachiparadza nhare dzese dzaSatani dzinodzivisa vanhu kuti vaponeswe.

16. Baba, muzita raJesu, itai kuti vakohwa vako vatumwa vaonekwe kune vese vasina kuponeswa kumunda wedu wekukohwa, muzviratidzo nezviroto zvehusiku, vachinongedzera kuChechi iyi ruponeso rwavo gore rino.

17. Baba, muzita raJesu, regai vakohwi-vatumwa vatevere munhu wese anenge aine matirakiti nemafirita, achivamanikidza kuti vave muChechi ino kuti vaponeswe uye vagadziriswe mukutenda kwese gore rino.

18. Baba, muzita raJesu, Mweya Mutsvene ngaufeme kumaturakiti edu nemafashoni mukati megore rino rose, nekuvashandura kuita maronda ekuzora ekukohwa, nokudaro vachinyora vanhu vazhinji muChechi ino.

19. Baba, muzita raJesu, regai Mweya Mutsvene urambe uchingoridza muridzo '' pamunda wedu wekukohwa, nokudaro uchimanikidza kuunganidzwa kwevanhu vazhinji vanogara muChechi ino gore rese rino.

20. Baba, muzita raJesu, Mweya Mutsvene ngavatore munda wedu wokukohwa, uchipomera uye unoshandura mhomho sezvatinosvika tese gore rino.
21. Baba, muzita raJesu, tinosimudzira kuti Mweya Mutsvene anotora munda wedu wokukohwa gore rino rese, uchipa vanopfuura mashura vateereri nevose vatinosangana navo.

22. Baba, muzita raJesu, tinotema kusunungurwa kwengirozi kutora nzvimbo yedu yekukohwa gore rino rese, tichimanikidza kutarisisa kwevose kumaturakiti nemafirakita, nokudaro zvichitungamira kuruponeso rwevakawanda.

23. Baba, muzita raJesu, regai 'tenzi anokohwa-ngirozi' atore munda wedu wekukohwa nejeko rake rakapinza, nokudaro achikohwa vanhu vazhinji kupinda muHumambo uye muChechi ino gore rese rino.

24. Baba, muzita raJesu, tinosimbisa kusunungurwa kwevacheki - vatumwa munzira huru nezvikomo, tichimanikidza kuwanda kwevanhu vanogara muChechi ino gore rino rose.

25. Baba, muzita raJesu, sunungura vako vanokohwa — ngirozi kumirira vatendeuki vedu vatsva vese uye Vanokunda muedzo wese gore rino, uchivakurudzira kuti vagare muChechi iyi kuti idzorere uye vabudirire.

26. Baba, muzita raJesu, regai Mweya Mutsvene uburuke se'Mhepo ine Simba Inomhanya ', ichiunganidza vanhu vazhinji kupinda muChechi ino gore rino.

27. Baba, muzita raJesu, nzeve dzomweya wese dzisina kuponeswa pamunda wedu wokukohwa, ramba uchinzwa inzwi rinogombedzera roMweya Mutsvene kwese gore rino uye vanyorwe muChechi ino.

28. Baba, muzita raJesu uye neropa reGwayana, tinosimbisa kufamba-kusununguka kwekunamatira kune vese vanonamata mukati nokunze kweChechi yose gore rino.

29. Baba, muzita raJesu, sunungurai vako vanokohwa kuti vatore munda wedu wekukohwa gore rino rese, vachioneka kune vese vasina kuchengetedzeka muzviratidzo nezvakazarurwa, nekudaro vachianyora muChechi iyi kuti vaponeswe.

30. Baba, muzita raJesu, Mweya Mutsvene ngaufemere pamusoro petafurakiti nematafura, nekuvashandura kuita magneti emweya, nekudaro kunyora huwandu hwevanhu muChechi ino gore rino.

31. Baba, muzita raJesu, tumai vakoi vako vanokohwa kuti vapinde mumunda wedu wokukohwa, nokudaro vachiunganidza vanhu vazhinji muKereke ino kuti vaponeswe uye vanunurwe vese gore rino.

32. Baba, muzita raJesu, rega Mweya Mutsvene utsvaire mhiri kwemunda wedu wekukohwa nemafungu akasimba ekutenda, nekudaro zvichikwevera vanhu vazhinji muChechi ino gore rino.

33. Baba, muzita raJesu, tuma Vatumwa Vako kuti vaendese vatakuri vese parutivi rwekukohwa, vachivamanikidza kuti vaunze kukohwa muKereke ino gore rino rose.

34. Baba, muzita raJesu, zviratidzike kumunamati wese mukushandira kwedu kwese kuburikidza neIzwi renyu kune avo mashura anotendeuka ese mukati megore rino, nokudaro vachinyora vanhu vazhinji vanopinda muChechi ino.

35. Baba, muzita raJesu, apo Munounganidza vanhu vazhinji kumabasa edu akakosha gore rino rese, ipai munamati wese kusangana neIzwi renyu kuti vatendeuke.

Advertisements

1 Comment

  1. Salom pak .. Nama saya ARWIN PRIANUS WARUWU. sudah 5 tahun saya mengalami penyakit komplikasi sampai saat ini masih belom sembuh juga. Saya minta tolong supaya di bawakan dalam doa agar penyakit saya sembuh.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano