40 Munamato wekureverera Nhengo dzeChechi

3
15422

"Vachinamata nguva dzose neminyengetero yose nemukumbiro muMweya, uye vachizvitarira, kutsungirira kose nekuteterera kwevatsvene vese" - VaEfeso 6:18

The chechi dzaMwari harisi chivakwa, panzvimbo pezvo, ndivo vanhu iyo ndiyo kereke. Kana tichitaura pamusoro pekukura kwechechi, tiri kutaura pamusoro pekukura kwenhengo dzechechi. Kukura kwechechi rinotarisa kukura mumweya, kukura kwemuviri (kukura muhutano hwavo) kukura kwehuwandu, uye kukura kwemari. Aya marudzi ese echikonzero chiratidzo chinotsvedza chekuti kereke yaKristu ine hutano. Hakuna kuchekwa kupfupi, kana zvasvika pakukura kwechechi. Kereke yega yega inofanirwa kukura inofanira kupihwa kuminamato yekureverera uye neshoko. Tinenge tiri kuita munamato wekureverera kune nhengo dzechechi. Iyi minamato inotariswa pakurarama-kunogara zvakanaka kwenhengo dzechechi. Kuti chero chechi ive nehutano, tinofanirwa kuzvipira kuminamato yakakura yenhengo dzechechi yedu, iro iro gwai rakaiswa naMwari muchengeti wedu. Chero bedzi isu tichingoramba tichinamatira makwai, hatimbofi takarasikirwa nawo. Jesu akapedza nguva yakawanda achinamatira dicisples yake. Zvakare paul akanyengeterera kereke yeEfeso (ona Johane 17: 1-26, VaEfeso 1: 16-23).

Simba remunamato wekureverera haringambopfuuridzirwa, kana isu tichinamatira vamwe, isu tinoona ruoko rwaMwari ruchiratidzwa mukati mehupenyu hwunogara. Kana uchishuwira kuona mweya mizhinji ichiponeswa uye mitezo mizhinji ichishandurwa, iwe unofanirwa kupihwa kuminamato yekureverera yakanyanya. Mufundisi asinganamatire nhengo dzake haaone kukura kwaanoshuvira. Iyoyo nguva yatinomira kunyengeterera nhengo dzechechi yedu, tinomira panjodzi yekurasikirwa navo kuna dhiabhori, asi kana tichigara tichiita chisingaperi mukunyengeterera kwavari, hatimbofa takarasikirwa navo kuna dhiabhori. Ndinokukurudzira nhasi kuti unamatire nhengo dzako dzechechi uchishandisa munamato wekureverera. Rangarira, iwe paunonyengeterera nhengo dzako dzechechi, iwe uchizvinamatira pachezvako. Ndiri kuona Mwari vachikupai mhinduro dzinokurumidza kuminamato yenyu muzita raJesu.

MINYENGETERO MARI

1. Baba, muzita raJesu uye neMweya Mutsvene, simbisai nhengo yeChechi ino nenjere dzemweya, nekudaro zvichikonzera kusanzwisisika kwegore rino.

2. Baba, muzita raJesu, gamuchidzai nhengo yeChechi ino neMweya wekunakidzwa nekutendeuka kwavo kweshura gore rino.

3. Baba, muzita raJesu, gamuchidzai nhengo yeChechi ino neMweya wenyasha uye wekuteterera, nekudaro muchivagadza kuti vazadzise chizere chiporofita chegore rino.

4. Baba, muzita raJesu, zadza nhengo yese yeChechi iyi neMweya wekutya Ishe, zvichikonzera kuratidzwa kwenyasha dzako muhupenyu hwese munhu gore rino.

5. Baba, muzita raJesu uye neMweya Mutsvene, nhengo yese yeChechi ino ngaisunungurwe patsvina yose yenyama neyomweya gore rino.

6. Baba, muzita raJesu, rega chero chipingamupinyi chakamira munzira yekudzoka kwenhengo ipi neipi inopokana kuchechi iyi, chiunzwe pasi gore rino.

7. Baba, muzita raJesu, neMweya Mutsvene, dzosera nhanho dzenhengo dzese dzakabatanidzwa kudzoka kuChechi ino gore rino uye upe mumwe nemumwe wavo pasuru yekutambira.

8. Baba, muzita raJesu, vatumwa Venyu vaonekwe kunhengo dzose dzakabatanidzwa, nokudaro vachivatungamidza kudzokera kuChechi iyi kuti vadzore uye vabudise mwaka uno.

9. Baba, muzita raJesu, shanyira munhu wese akaora mwoyo weChechi ino, nekudaro achizvaramisa mukutenda uye mukereke ino gore rino.

10. Baba, muzita raJesu, vhurai maziso enhengo yega yega yakaora mwoyo kuti vaone kereke ino seguta ravo rakarongedzwa-naMwari, apo miedzo yavo ichaiswa kuzvipupuriro gore rino.

11. Baba, muzita raJesu, poresai munhu wese anonzi arikurwara muchechi umu uvadzorere hutano hwakakwana.

12. Baba, muzita raJesu uye nekuratidzwa kweIzwi Rako, nekuremekedza dzosimbisa hutano hwenhengo yega yega pasi pehukomba chero hwechirwere parizvino.

13. Baba, muzita raJesu, paradzai chimiro cheese chakaremara chinokanganisa hupenyu hwenhengo chero ipi, zvichikonzera kugona kwavo kwakakwana.

14. Baba, muzita raJesu, nunura mutezo wese weChechi ino kubva mukudzvinyirira kwadhiyabhorosi uye simbisa rusununguko rwavo izvozvi.

15. Baba, muzita raJesu, ita kuti nhengo yega yega iwane chokwadi chehutano hwedenga rose mukati megore rino, nekudaro zvinotishandura kuva zvishamiso zvinorarama pakati pevanhu.

16. Baba, muzita raJesu, munhu wese anonzi haana basa muchechi ino ngaatore mabasa avo ezvishamiso mwedzi uno.

17. Baba, muzita raJesu, itisa kuti nhengo yega yega inakirwe nerudo rwekunaka zvichikonzera kushomeka kwemashura mwedzi uno.

18. Baba, muzita raJesu uye nekushanda kweMweya weUchenjeri, gadzai nhengo yeChechi ino mumabhizinesi edu akasiyana siyana, mabasa uye emabasa gore rino.

19. Baba, muzita raJesu uye nezwi reMweya Wako, tungamira nhengo yega yega munzvimbo dzekutadza kuona zvakanaka gore rino, zvichisimbisa yedu Dawn Era itsva.

20. Baba, muzita raJesu uye nekuwana zvakavanzika zveumwari, fambisai basa remaoko emunhu wese weChechi ino gore rino, nekudaro vatinongedza munyika yemabasa.

21. Baba, muzita raJesu, paradzai chiperengo chose chinodzivisa humbowo hwewanano hwemunhu wese muchechi ino gore rino.

22. Baba, muzita raJesu uye nenyasha dzaMwari, munhu wese ari pamutsetse wekuroora zvishamiso muchechi ino ngaabatanidzwe uye akaroore kune mumwe wake akagadzwa naMwari gore rino.

23. Baba, muzita raJesu, ngapave nekudzoserwa kwemweya wemusha wese pasi pekutyisidzirwa kwekuparadzaniswa kana kurambana muchechi ino gore rino.

24. Baba, muzita raJesu, dzorerai kuwirirana kune chero imba ine dutu muchechi ino gore rino.
25. Baba, muzita raJesu, ipai nhengo yega yega humbowo hwewanano hwakavimbika gore rino, zvichitungamira vamwe kuna Kristu uye ino kereke.
26. Baba, muzita raJesu, rega nhengo yeChechi ino ive nerudo rusingaperi rweIzwi Rako gore rino, zvichikonzera kupindurika kweshoko.

27. Baba, muzita raJesu, gamuchidzai nhengo imwe neimwe yechechi idzi nemasimba epanyika anouya, nekudaro kuraira hutongi mune zvese zvehupenyu hwedu gore rino.

28. Baba, muzita raJesu, dururirai mweya weNyasha uye Kuteterera pamitezo yeChechi iyi, nekudaro zvinotishandura kuita zvishamiso zvinorarama.

29. Baba, muzita raJesu, simudzira kushingairira kwenhengo yeChechi ino kuita basa rekufambira mberi kweushe, zvichikonzera kuwanda kweChechi ino.

30. Baba, muzita raJesu, rega nhengo imwe neimwe izive kukwira kwekusimba pamweya gore rino, zvichikonzera kupinduka kwemweya mune zvese zvikamu zvehupenyu.

31. Baba, muzita raJesu, vakasunungura nhengo yeChechi ino pasi pechinhu chero chipi zvacho chisingabereki, zvichikonzera kuburitswa kwevana vavo vanoshamisa gore rino.

32. Baba, muzita raJesu, ngavazungunuke chikanganiso ichi muchechi ino gore rino, zvogumira pakuchengetwa kwakanaka kune vese mai vane nhumbu.

33. Baba, muzita raJesu, tinosimudzira kuti kuve nekuzvarwa kwakanaka muchechi ino gore rino rose.

34. Baba, muzita raJesu uye nesimba reIzwi renyu, poresai nhengo yese yeChechi ino inobata chero mamiriro ezvinhu ekuvhara; rega vaburitse vana vavo vane zvishamiso gore rino.

35. Baba, muzita raJesu, nhengo imwe neimwe inonzi isingabereki, iyo mhaka yavo yakanzi isingabvumike mune zvokurapa, vabereke vana vavo vanoshamisa gore rino.

36. Baba, muzita raJesu, gadzirirai nhengo dzese neMweya werudo, nekudaro kupa simba rekupa kwedu hupenyu nekuda kwekuwedzera kukuru kwemari gore rino.

37. Baba, muzita raJesu uye nechakavanzika chekuita kwesungano, shandurai nhengo imwe neimwe kuve kushamisika mune zvemari gore rino, nokudaro ichikwevera vazhinji kuna Kristu neChechi ino.

38. Baba, muzita raJesu, gonesai nhengo yega yega kufamba muchiedza cheShoko Rako, nekudaro kuraira huzhinji hwesimba gore rino.

39. Baba, muzita raJesu, ipai nhengo dzese hungwaru kuraira nekuchengeta hupfumi hwemari mukati megore rino uye zvichidarika.

40. Baba, muzita raJesu uye nekuzvipira kuita muchibvumirano chechiitiko, simbisa nhengo yega yega kubudirira zvinoshamisa mune ino yakaoma nguva.

Advertisements

3 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano