Minamato yeIsita Inosimudzira Simba reKumuka

1
5500

Varoma 8: 11:
11 Asi kana mweya waiye wakamutsa Jesu kuvakafa uchigara mamuri, iye wakamutsa Kristu kuvakafa uchamutsawo miviri yenyu inofa neMweya wake unogara mamuri.

Mhemberero yeIsita inguva yegore apo maKristu ese pasi rese vanoungana kuzopemberera rufu, kuviga uye kumuka kwaIshe wedu Jesu Kristu. Ichi chiitiko chinowanzoitwa kamwe pagore. Nekudaro, maKhristu mazhinji havanzwisisi chikonzero chechokwadi cheEaster, havazive chikonzero nei tichifanira kupemberera kuvigwa kwekufa uye kumuka kwaKristu Jesu. Nhasi uno tichave tichiita minamato ye easter, tichiraira simba rerumuko.

Chikonzero nei Chikristu chakakodzera chero chinhu nhasi nekuda kwesimba rekumuka. Pauro achitaura muna 1 Vakorinte 15: 16-21, anotiudza muchidimbu kuti tariro yedu sevaKristu mukumuka kwaIshe wedu Jesu Kristu. Jesu akafira zvivi zvedu uye akamuka kubva kuvakafa kuti tireurwe uye kuti isu tikudzwe. ChiKristu chinopfuura chitendero nhasi nekuti Jesu Kristu mupenyu nekusingaperi. Tisati tapinda munamato yeEaster nhasi, ngatitarisei kukosha kweye easter.

Iko Kukosheswa kweIsita: Simba Rekumuka.

Kukosha kweEaster kunotitaurira nezve kukosha kwemhemberero yeEaster, nei tiri kufara mukati memwaka uno. Izvi zvichabatsirawo iwe kubatsira kuti unzwisise zvaunomira kuwana semutendi akazvarwa patsva sekumuka kwa Kristu.

1. Munhu Akasunungurwa Kubva Chivi Nokusingaperi:

Jesu akauya pano pasi revatadzi, akapa hupenyu hwake nekuda kwezvitadzo zvedu uye akamuka kubva kuvakafa kuti ape uchapupu hwusingaperi hwokururamisa kwedu. Kumutswa kwaKristu kwakavimbisa kuti munhu akange asina zvivi zvachose. Chivi hachichine simba pamusoro pemunhu. Zvitadzo zvese zvawakaita uye zvauchamboita zvave nokukanganwirwa muna Kristu Jesu.2 Vakorinte 5: 17-21 inotiudza kuti Mwari zvino ari kuyananisira nyika kwaari, kuburikidza naKristu uye haachaverenge zvivi zvavo pamusoro pavo zvakare. Nekudaro kana iwe wauya kuna Kristu, Mweya Mutsvene vanokubatsira iwe kurarama hupenyu hwakarurama.

2.Munhu Aive Asununguka Kubva Mukurwara Uye Zvirwere:

Nemavara aJesu, waporeswa.Jesu zvakare nekumuka kwake akabvisa zvese zvedu kurwara. Kurwara hakuchina simba pamusoro pemuviri wako zvekare. Hupenyu hwaMwari hwava mauri semutendi. Iwe haugone kuve wakabatwa nehurwere nezvirwere. Naizvozvo kana iwe ukaona chero chirwere mumuviri wako, tanga kuiramba muzita raJesu Kristu.

3. Kuponeswa Kwakawanikwa Kune Varume Vese:

Kumuka kwaKristu kwakaita kuti ruponeso ruwanike kuvanhu vese. Kristu akafira kuponesa vanhu vese, izvi zvinoreva kuti kumurume wese wepanyika, ruponeso inowanikwa yavo vese mahara. Avo chete vanotenda ndivo vanogona kubatsirwazve kubva kurubatsiro rwepachena urwu. Kristu vakatipa chipo chikuru cheupenyu, Ruponeso. Jesu akabhadhara mutengo wekupedzisira kuponeswa kwedu, irwo rufu. Zvino vese vanotenda muna Jesu Kristu vachaponeswa zvachose. Johani 3:16.

4. Munhu Akaitwa Akarurama kubudikidza naKristu:

Kristu vava vedu kururama, 2 VaKorinte 5:21. Izvo murume zvaakange asingakwanise kuzadzisa nesimba rake uye kutsunga, izvo zvaakange asingakwanise kuzadzikisa pasi pemutemo, Kristu akazviitira munhu. Nhasi, kana iwe wakazvarwa patsva, uri kururama kwaMwari muna Kristu Jesu. Kwete kururama kwako asi kwaKristu kuri mauri. Mwari kubudikidza naKristu vakakuita wakakwana zvachose.

5.Munhu Akaziviswa Vana Vamwari:

Isu takaitwa Vanakomana vaMwari kubudikidza naKristu, kumuka kwake kwakatidzosera kuna Mwari, uye ropa rake rakatiita takanatswa nekusingaperi kubva kuzvivi zvese uye takachena pamberi paMwari. Naizvozvo zvino tiri vana vaMwari kubudikidza naKristu Jesu Ishe wedu. Johane achitaura muna 1 Johane 3: 1, anoti "onai kuti rudo rwakadii rwatakapihwa naBaba kuti tinzi vana vake" Kristu akaita kuti zviitike, saka kana iwe uri mutendi akazvarwa patsva nhasi, uri Mwanakomana yaMwari. Hareruya!

Ndinoraira Sei Simba Rekumuka

Mhinduro yacho yakapusa, kuburikidza neminamato. Ini ndakasanganisa minamato makumi maviri Rufu, kuviga uye kumuka kwaKristu zvakatipa kukunda pamhandu munzvimbo dzese dzeupenyu. Naizvozvo tinofanirwa kuvabvunza muminamato uye titaure kuti tinoda sei kuti hupenyu hwedu huve. Kristu akafira iwe kare, haugone kuramba uchirarama pasi peimwe nzira yekudzvinyirira. Tora mukana weiyi minamato easter nhasi uye simba masimba erima pamusoro pehupenyu hwako nhasi.

Minamato

1. Baba ndinokutendai nekumutsa Jesu kubva kuvakafa kuti urarame nekusingaperi

2. Baba, ndinokutendai nekudzikunura kwangu muna Kristu kuburikidza nesimba rezororo

3. Baba, ndinokuzivisai kuti nesimba rekumuka, ndakasununguka kubva kuchivi nemuzita raJesu

4. Ndinozivisa kuti nesimba rekumuka, ndakasununguka kubva kuzvirwere nezvirwere muzita raJesu.

5. Ini ndinoparidza kuti nesimba rekumuka, hapana chombo chakagadzirirwa kundirwisa chingazombobudirira muzita raJesu.

6. Ini ndinoparidza kuti nesimba rekumuka, ndakasununguka kubva kunzira dzese dzeudhimoni muzita raJesu.

7. Nesimba rorumuko, rufu haruna simba pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu

8. Kristu amutswa, saka zvese zvakafa muhupenyu hwangu, ndinokuraira kuti udzokere kuhupenyu muzita raJesu

9. Nesimba rorumuko, ruponeso rwangu runogoneswa muna Kristu muzita raJesu.

10. Ini ndinoparidza kuti ndinofamba munyasha dzaMwari muzita raJesu.

11. Ndinozivisa kuti ndinofamba muhutano hwedenga muzita raJesu

12. Ini ndinoparidza kuti ndinofamba mukubudirira kwaMwari muzita raJesu

13. Ini ndinotaura kuti ini ndinofamba muhungwaru hwaKristu muzita raJesu

14. Ndinozivisa kuti Mwari mhando yehupenyu 'zoe' iri kushanda mandiri muzita raJesu

15. Ini ndinoparidza kuti ndinoraira kuvapo kwaMwari, kwandinoenda nemuzita raJesu

16. Nyasha dzaKristu dziri kushanda muhupenyu hwangu muna Jesu

17. Simba raMwari riri kushanda mandiri mune zita raJesu.

18. Ini ndinoparidza, kuti hupenyu hwangu Chishamiso chinorarama pakati pevanhu muzita raJesu.

19. Ini ndinoparidza kuti ini ndine simba pamusoro pemasimba ese erima muzita raJesu

20. Baba, ndinokutendai nekuda kwesimba reKumutswa kwaKristu muzita raJesu.

Advertisements

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano