50 Minamato Yeusiku Kupesana Nekuderera kweMuchato.

6
16524

Pisarema 65:2:
2 Haiwa, iwe unonzwa munyengetero, nyama yose ichauya kwauri.

Uri hama kana hanzvadzi isina kuroorwa, urikutenda here Mwari kune zvako kurambana kwemuchato? Wakave iwe uri mumwe wekushungurudzika kwakawanda uye kuputsa vimbiso dzemuchato? Kana mhinduro yako kune chero yemubvunzo uyu iri hungu, saka idzi minamato yemunamato ndeyako. Kubudikidza nesimba reminamato, mutendi wese anogona kushandura chero nzira kuti vafarire. Nhasi uno tichave tichiita minamato makumi mashanu yemanheru kupesana nekunonoka kwevakaroora. Iko kuda kwaMwari kwakakwana kwemurume kana mukadzi anoshuvira kuroora kana kuroora kana mukadzi wake akagadzwa naMwari. Izvi minamato yemanheru ichakupa simba rekuchengetedza rako remuchato kuburikidza nemoto weminamato.

Mwana wa Mwari, dhiabhori dhiabhori akaipa kwazvo, achaita zvese kuti ave nechokwadi chekuti hupenyu hwako hunoramba hwakamira uye kuti unoenderera mberi nekuburitsa misodzi pamusoro pekutadza kwakawanda kwemuchato, asi iwe unofanirwa kusimuka uye kuramba dhiabhori. Namata dhiabhori abve muhupenyu hwako uye emuchato. MunaRuka 18: 1 Jesu anotiudza kuti tinamate nguva dzose. Izvo chete kuburikidza nesimba reminamato kuti isu tese tinogona kukunda masimba ese erima tichirwa nekwedu kwekuroora. Naizvozvo, ndinokukurudzira nhasi kuti uite minamato ino pakati pehusiku kupesana newanano kunonoka muhupenyu hwako nekutenda kwechisimba uye kutsamwa kutsvene. Rega dhiabhori azive kuti iwe haugone kumira zvakawandisa muhupenyu hwako zvekare, namata nekutenda kwakaperera uye usape Mwari sarudzo asi kuti akupindure nekukurumidza. Ndinozivisa kwauri nhasi, kuti mukati memazuva manomwe anotevera ekunamata kwako minamato iyi, unenge wabatanidzwa kune Mwari wako akagadzwa mukadzi muzita raJesu.

Minamato

1. "Iwe unotambudza Israeri wangu, Mwari wangu achakutambudza nhasi muzita raJesu."

2. Iwe mvura yekuropafadza, wira pamusoro pewanano yangu yekuroora muzita raJesu.

3. Magnets of favour, kunaya pane wangu wekuroora, muzita raJesu.

4. Wese maPower ekushora kwemweya kushanda pasi pehupenyu hwangu kufa, muzita raJesu.

5. O Ishe, runako rwamwari ngarugadzike pahupenyu hwangu, muzita raJesu.

6. Mapatya akaipa anatsiva mumweya, akafa, muzita raJesu.

7. Vabereki vane mweya yakaipa, vofa, muzita raJesu.

8. O Mwari, itai hupenyu hwangu kushamisika kuvavengi vangu, muzita raJesu.

9. Jongwe risati rarira, rega zuva revakaroora risvike pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

10. O Mwari, ndipeiwo Mwari wangu akarongerwa mukadzi nemuzita raJesu.

11. Chero huroyi hwen'anga dzemhuri, dzichirwisa imba yangu, ngadziparadzwe izvozvi muzita raJesu.

12. Vabati vaSatani, enda kure nehupenyu hwangu, muzita raJesu.

13.OO Lord, Wangu wandinopihwa wangu mudiwa aonekwe parizvino moto, muzita raJesu.

14. Miseve yekusurukirwa nekusingaperi, buda muhupenyu hwangu ikozvino, muzita raJesu.

15. O Ishe, ini ndinoramba zvese zvakaipa nekuchinja kwakashata muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

16.Mweya Wakachena, simuka ugadzirise zvakare hupenyu hwangu hwezvakanaka, muzita raJesu.

17. Zvese zveSatani zvomweya zvemuchato uye mhete, ngazvive kuparadzwa izvozvi !!! muzita raJesu.

18. Iwe simba remuchato wakashata, kufa, muzita raJesu.

19. Shamwari dzese dzisina kutendeuka dzerima mumhuri yangu, dzive pachena uye nyadziswe, muzita raJesu.

20. O Mwari, simuka unyure pasi zvese zvaFarao chitadzo Gungwa Dzvuku, muzita raJesu.

21. Yese nhumbu ya satan muhupenyu hwangu ngaabviswe, muzita raJesu.

22. Imi matenga, vhura pamusoro pehupenyu hwangu hwekuroora muzita raJesu.

23. Zvese zvinotaurwa nezvekuroora kwangu nemuvengi, kuti vashande zvinopesana nazvo, Zvirongwa zvavo zvese ngazviparadzwe, muzita raJesu.

24. O Ishe, ndizivisei zvakavanzika zvinodiwa pakurambana kwangu kwemuchato.

25. Kufungidzira kwese kwomuvengi, pamusoro pehupenyu hwangu hwekuroora ngadzive isina simba, muzita raJesu.

26. Simba rega rega, nekurongedza vanhu vakaipa kwandiri kuti vafe mitezo, muzita raJesu.

27. Zvese incantation, incision, hex uye nezvimwe zviitiko, kushanda zvinopesana nemuchato wangu ngazvive zvachose musatan, muzita raJesu.

28. Masimba ese euipi, anokanganisa, anononoka kana kukanganisa imba yangu ngaafe mitezo zvachose, muzita raJesu.

29. Ropa raJesu, taura zvinopesana nesimba rose, uchirwisa imba yangu muzita raJesu.

30. Ini ndinobvisa kodzero yemuvengi kukanganisa yake / yake chirongwa chekuroora, muzita raJesu.

31. Ini ndinotyora kusungwa kwese kwekugarwa nhaka yemuchato pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.

32. Ini ndinosunga uye ndinopamba nhumbi dzemurume wese akasimba akaroora kumuchato wangu, muzita raJesu.

33. Ngirozi dzaMwari mupenyu, dzungurudzai mabwe ari kuvharidzira kuroorwa kwangu kwemuchato, muzita raJesu.

34. O Mwari simuka urege vavengi vese vekuchata kwangu vakaparadze, muzita raJesu.

35. Iwe gore, unovharidzira mwenje wezuva wekuroora kwangu upararire, muzita raJesu.

36. Yese masquerading mweya yakaipa, inonetsa hupenyu hwangu hwekuroora ngaisungwe, muzita raJesu.

37. O Ishe, bvisa zvakaipa zvese uye vanhu vanonzwisisa kubva muupenyu hwangu muzita raJesu.

38. Ini ndinoparadza simba rese satanic kusungwa muhupenyu hwangu muzita raJesu.

39. Zvese zvakasungwa zvemasatani, ndinokurayira kuti undisunungure ikozvino !!! muzita rakasimba raIshe wedu Jesu Kristu.

40.Mweya waMwari mupenyu, kuramisa mweya wangu, wezita raJesu.

41. O Ishe, sunungura mweya wangu wekutevera kutungamira kweMweya Mutsvene, muzita raJesu.

42. Ini ndinotsiura mweya yega yega yekusaziva pamweya uye kupofumadza, muhupenyu hwangu muzita raJesu.

43. Ini ndinosarudza kutenda chirevo chaIshe uye hapana mumwe, muzita raJesu.

44. Iwe mweya wenyonganiso, sunungura ubatisise hupenyu hwangu muzita raJesu.

45. Ini ndinoshungurudza mweya yetsvina yega yega inorwa negadziriso yangu yekuroora muzita raJesu.

46. ​​Ndakagura midzi yese yematambudziko emuchato muhupenyu hwangu wezita raJesu.

47. Ini ndinoramba chero madhimoni ekuganhurira mune yekuroora kwangu kuenda muzita raJesu.

48. Ini ndinoramba kupfeka nguo yekutambudzika nekusuwa, muzita raJesu.

49. Wese mweya unopandukira unotadzisa kugara kwangu kwemuchato, ibva pamoyo wangu muzita raJesu.

50. Ah Mwari, nenyasha dzenyu uye nengoni dzisingaperi, ndigadzirisei zvakanaka gore rino muzita raJesu.

Ndatenda Jesu, nekupindura minamato yangu.

Advertisements

6 COMMENTS

  1. Mwari ngavandiwanire pamwe naMwari wangu akasarudzwa murume, murume asingazorerutse mwenje wangu uye murume anova anonyanya kundifarira kuburikidza nerwendo rwehupenyu

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano