100 Inesimba Kunamatira Kwekuporesa

3
6565

Mapisarema 103: 3:
3 Iye anokanganwira zvakaipa zvako zvose; Anoporesa kurwara kwako kose;

Isu tinoshumira Mwari anonyanya kufarira kugara kwedu, izvo zvinosanganisira zvako kurapa. Mwari anotida zvakanyanya uye achagara achitiporesa kana tikamubvunza muminyengetero. Nhasi uno tichave tichiita munamato une simba zana wekupora. Iyi minamato ine simba nekuti ishoko rakavakirwa uye negwaro rakafuridzirwa. Zvese kuburikidza nehushumiri hwepanyika hwaJesu, Akapedza nguva yakawanda achiporesa varwere, achimutsa vakafa uye nekudzinga madhimoni, Mabasa 100:10. Jesu akabhadhara mutengo wekupedzisira kupora kwedu, akazvitora paari urwere hwedu hwese uye nezvirwere akazvisungirira pamuchinjiko.Isaia 38: 53, Mateo 4:8. Jesu akabhadhara mutengo wekupora, saka kurwara hakubvumirwe kuve mumuviri wako. Iwe haubvumirwi kuve wakabatwa hosha nezvirwere. Nhasi patinoita minamato iyi ine simba yekuporesa, chirwere chega chega muhupenyu hwako chinozoparara nekusingaperi muzita raJesu.

Simba Rokutenda Redu Kuporesa

Kuti isu tirapwe, tinofanirwa kunzwisisa kuti Mwari anoshanda munzvimbo dzekutenda, ndiko kuti isu tinofanirwa kutenda mune masimba ake ekuporesa kuti isu tirapwe. Kusvika pakutenda kwedu kuri munzvimbo, simba raMwari rekuporesa rinogona kusashanda zvakanaka muhupenyu hwako. Wese munhu akaporeswa naMwari mubhaibheri vakashandisa rutendo rwavo musimba rekuporesa raMwari. Jesu aigara achivaudza, "kutenda kwako kwakuponesa", Ruka 17: 19, Marako 5: 34, Ruka 8: 48. Kutenda kwedu isimba remagineti rinokwezva simba raMwari munzira.

Munamato wekutenda wekuporesa

Kuti tinakirwe nesimba raMwari rekuporesa, isu tinofanirwa kudzidza kunamatira munamato wekutenda. Munamato wekutenda munyengetero une simba. Mumunamato uyu, iwe unoraira kuti urwere huri mumuviri wako ubude muzita raJesu. Kurwara kwese kuri kuita kwadhiyabhorosi, saka kana uchinamata munamato wekutenda uchiporesa varwere, unofanira kuraira chirwere ichocho muzita raJesu. Daidza urwere nemazita utsiure muzita raJesu. Chero chirwere chipi zvacho chaunobata uye chaunotsungirira hachimbofa chakasiya muviri wako, chero chaunotsungirira, haugone kumisa, kumisa kupuruzira hosha mumuviri wako, uzvirambe uye uzvirayire kuti ubude mumuviri wako muzita raJesu. Kana zvasvika pakupora kwako, ita zvakakomba uye uve nechisimba nezvazvo. Kana dhiabhori achiona kutenda kwako, achabva paupenyu hwako ipapo. Sezvo iwe uchiita munamato uyu une simba wekuporesa, chiita icho nekutenda kwechisimba uye kuramba mweya wehurwere kubva muhupenyu hwako muzita raJesu. Ndiri kuona Mwari vachizadzisa kupora kwako muzita raJesu.

Minamato

1. Simba rese, kuronga kuuraya, kuba nekuparadza muviri wangu, ndisunungure nemoto, muzita raJesu.

2. Wese mweya wekuneta, ndisunungure, muzita raJesu.

3. Wese mweya wetsvina, buda mumuviri wangu nemidzi yako yese, muzita raJesu.

4. Kusungwa kwese kwemweya yeshuga, kuputswa nemoto, muzita raJesu.

5. Chero iro simba rakaipa, rinomhanya nemuviri wangu, sunungura chako, muzita raJesu.

6. Simba rose rakaipa, richisendamira kuuropi hwangu, ndisunungure, muzita raJesu.

7. Mweya wega wega ane matende anofamba-famba mumuviri wangu, buda nemoto, muzita raJesu.

8. Mweya wega wega we migraine nemusoro, buda nemoto, muzita raJesu.

9. Wese mweya wakasviba, unoshanda uchirwisa humambo hwaMwari muhupenyu hwangu, ubude nemoto, muzita raJesu.

10. Simba rose, richishanda pameso angu uye nekudzikisira kuona kwangu, ribviswe zvizere, muzita raJesu.

11. Dhimoni rega rega rekushomeka kwe insulin, ibva kwandiri nemoto, muzita raJesu.

12. Mweya wega wega wehypertension, sunungura chiropa changu, muzita raJesu.

13. Simba rose rakaipa, kuronga kutema gumbo rangu, ndinokuviga uri mupenyu, muzita raJesu.

14. Mweya wega wega wehypertension, sunungura bhudhi rangu, muzita raJesu.

15. Wese mweya wekunyanyisa kukurudzira, ndisunungure, muzita raJesu.

16. Wese mweya wetsvina, sunungura ganda rangu nenzeve, muzita raJesu.

17. Wese mweya wekurumwa nawo, ibva kwandiri, muzita raJesu.

18. Wese mweya wetsiva, sunungura mapapu angu, muzita raJesu.

19. Wese mweya wetsvigiri, sunungura nzvimbo dzangu dzekubereka, muzita raJesu.

20. Ini ndinozvisunungura kubva kumweya yega yega yekutsamwa, kuneta uye kukanganiswa kuona; Ini ndinokusunga uye ndinokudzingira kunze, muzita raJesu.

21. Wese mweya wekusasimba, uchigadzira kuneta, sunungura chako, muzita raJesu.

22. Mweya wega wega wekurira nenyota, ndinokusunga uye ndinokudzingira kunze, muzita raJesu.

23. Ndinosunga mweya yega yega yekuremerwa uremu, muzita raJesu.

24. Ini ndinosunga mweya yega yega yemazhanje, muzita raJesu.

25. Ini ndinosunga mweya yega yega inononoka kurapa mitezo uye mabundu, muzita raJesu.

26. Ini ndinosunga mweya yega yega yemubhedha-inonyorova, muzita raJesu.

27. Ini ndinosunga mweya wega wega wekuwedzera wechiropa, muzita raJesu.

28. Ini ndinosunga mweya wega wechirwere cheitsvo, muzita raJesu.

29. Ini ndinosunga mweya yega wega wekubirira, muzita raJesu.

30. Ini ndinosunga mweya yega yega yekuomesesa mutsipa, muzita raJesu.

31. Ini ndinosunga mweya yega yega yekuvhiringidzika, muzita raJesu.

32. Ini ndinosunga mweya wega wega wekunyongana, muzita raJesu.

33. Ini ndinosunga mweya yega yega yekurasikirwa kwekuziva, muzita raJesu.

34. Iwe mweya wekutya rufu, ibva pahupenyu hwangu, muzita raJesu.

35. Iwe murindi wegedhi wakashata we insulin, sunungura chako, muzita raJesu.

36. Simba rese, ndichiparadza insulin mumuviri wangu, ndinokusunga uye ndinokudzingira kunze, muzita raJesu.

37. Simba rese, rinotadzisa kubatanidzwa pakati pehuropi hwangu nemuromo wangu, ndinokusunga uye ndinokudzingira kunze, muzita raJesu.

38. Wese mweya wekushungurudza, ndisunungure, muzita raJesu.

39. Masimba ese, achirwisa shuga yangu yeropa, sunungura chako, muzita raJesu.

40. Ini ndinotyora kutuka kwese kwekudya nekumwa ropa kubva kuzvizvarwa gumi zvichidzoka kumativi ese emhuri yangu, muzita raJesu.

41. Suo rega, rakavhurwa kumweya yeshuga, padyo neropa raJesu.

42. Chese chinowanikwa nhaka chirwere cheropa, sunungura chako, muzita raJesu.

43. Kutuka kweropa kwese, tupu, muzita raJesu.

44. Kutuka kwese kwekupwanya ganda rangu zvisizvo, kutyoka, muzita raJesu.

45. Ini ndinosunga uye ndinoburitsa dhimoni roga roga mune pancreas yangu, muzita raJesu.

46. ​​Chero simba, richikanganisa kuona kwangu, ndinokusunga, muzita raJesu.

47. Wese museve wa satanic uri mumidzi yangu yeropa, ubude nemoto, muzita raJesu.

48. Dhimoni rega rega rekurohwa, buda muhupenyu hwangu nemidzi yako yose, muzita raJesu.

49. Wese mweya wekushushikana, sunungura ubatisise hupenyu hwangu, muzita raJesu.

50. Chero chii chinotadzisa kugona kwangu kuverenga nekufungisisa pashoko raMwari, kusimudzwa, muzita raJesu.

51. Ini ndinosunga uye ndinodzinga mweya yega yega ye (kushungurudzika - matambudziko emudumbu - kutya - mhosva - kusava netariro - kushaya simba - mitezo - mhuka - gomarara - kuzvimba - kusagadzikana - kunetseka - kusagadzikana - kusagadzikana kweropa - kurwiswa kwetsvo - kuparadza kweitsvo , muzita raJesu.

52. Ini ndinosunga uye ndinoburitsa kunze, mweya yakajairika inofamba nemumhuri yeropa kuzonditambudza nehutachiona uye humwe hurwere, muzita raJesu.

53. Kudyara kwakashata kuri muhupenyu hwangu: Buda nemidzi yako yose muzita raJesu! (Isa maoko ako padumbu rako uye ramba uchidzokorora nzvimbo yakasimbiswa.)

54. Ini ndinokosora uye ndinosuka chero chikafu chinodyiwa kubva patafura yedhiyabhorosi, muzita raJesu. (Kurwara uye uvasuke pakutenda. Prime kudzinga.)

55. Zvinhu zvese zvisina kunaka, zvinotenderera muropa rangu rerwizi, ngazviburitswe, muzita raJesu.

56. Ini ndinonwa ropa raJesu. (Nedzere kumedza nekumwa mukutenda. Ramba uchiita izvi kwenguva yakati.)

57. (Isa ruoko rumwe pamusoro wako uye rumwe padumbu rako kana kuti navel uye wotanga kunyengetera seizvi): Mweya Mutsvene Moto, pisa kubva kumusoro kwemusoro wangu kusvika kutsoka dzemakumbo angu. (Tangidza kududza nhengo imwe neimwe yemuviri wako, chiropa chako cheitsvo, matumbo, nezvimwe. Haufanire kumhanyisa padanho iri, nekuti moto uchauya, uye unogona kutanga kunzwa kupisa).

58. Ropa raJesu, duridzirwa mumidziyo yangu yeropa; muzita raJesu.

59. Wese mushandira wechirwere muropa rangu nemitezo yemuviri, unofa, muzita raJesu.

60. Ropa rangu, ramba mweya yakaipa yese, muzita raJesu.

61.Mweya Mutsvene, taura kusunungurwa uye kupora muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

62. Ropa raJesu, taura kunyangarika kune humwe hutano muhupenyu hwangu.

63. Ndine ropa raJesu rinopesana newe mweya we. . . (taura zviri kukunetsa). Iwe unofanirwa kutiza.

64. O Ishe, ruoko rwenyu rwekuporesa ngarutambanudzirwe hupenyu hwangu izvozvi.

65. O Ishe, ruoko rwenyu rwechishamiso ngarutambanudzirwe hupenyu hwangu izvozvi.

66. O Ishe, ruoko rwenyu rwekununura rwakatambanudzwa paupenyu hwangu ikozvino.

67. Ndinobvisa kusangana kwese nemweya werufu, muzita raJesu.

68. Ini ndinotsiura utiziro hwese hwekurwara, muzita raJesu.

69. Ini ndinoparadza kubatwa nekushanda kwehurwere pahupenyu hwangu, muzita raJesu.

70. Ibvi rega rega rekushaya simba muhupenyu hwangu, uta, muzita raJesu.

71. O Ishe, rega kusazvidzora kushandurwe kuve positivity.

72. Ini ndinoraira rufu pamusoro pehurwere chero hupi zvahwo munzvimbo yangu yehupenyu, muzita raJesu.

73. Handichaonazve kurwara kwangu, muzita raJesu.

74. Baba ishe, revai chamupupuri chaMwari chiparadzire chero mudziyo wehurombo wakagadzirirwa kupokana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.

75.Mweya wega wega, uchitadzisa kupora kwangu, wira pasi ufe izvozvi, muzita raJesu.

76. Baba ishe, regai vese vanoita zvekufa vatange kuzviuraya, muzita raJesu.

77. Baba ishe, rega hutachiona hwese hwehutachiona mumuviri wangu vife, muzita raJesu.

78. Baba ishe, rega munhu wese wechirwere anoshanda achirwisa hutano hwangu anyangarika, muzita raJesu.

79. Tsime rega rega rekusagadzikana muhupenyu hwangu, zviome izvozvi, muzita raJesu.

80. Chero chitunha chakafa mumuviri wangu, gamuchira hupenyu izvozvi, muzita raJesu.

81. Baba Ishe, reropa rangu ngarisungwe neropa raJesu kuti riite hutano hwangu hwakakwana, muzita raJesu.

82. Kushushikana kwemukati kwega kwega, gamuchira kurongeka, muzita raJesu.

83. Hurema hwese, buda nemidzi yako yese, muzita raJesu.

84. Ini ndinobvisa kubatana kwese kusaziva uye kusaziva nehurwere, muzita raJesu.

85. O Ishe, regai chamupupuri cha Mwari chipepese mweya wehurombo hwese ubve.

86. Ini ndinosunungura muviri wangu kubva mukutuka kwese kweurwere, muzita raJesu.

87. O Ishe, ropa raJesu ngaribudise chero chakaipa chakachengeta kubva muropa rangu.

88. Ini ndinopora, chero nhengo yemuviri wangu kubva kuatari yese yakaipa, muzita raJesu.

89. Ini ndinobvisa muviri kubva pakunyengedzwa kwecaldron yega yega yerima, muzita raJesu.

90.Mweya Mutsvene moto, paradza munhu wese akasindimara wechirwere mumuviri wangu, muzita raJesu.

91. Ndinosunga dhimoni roga roga rechirwere chinouraya, muzita raJesu.

92. Ndinodzima chiporofita chega chechipatara nezve hupenyu hwangu, muzita raJesu.

93.Mweya Mutsvene moto, bika hutano hwese kubva muhurongwa hwangu, muzita raJesu.

94. Ndinodzima kutongwa kwese kweuroyi pahupenyu hwangu, muzita raJesu.

95. Iwe nyika, geza chero chakavigwa mukati mako zvichikanganisa hutano hwangu, muzita raJesu.

96. Muti wese unoshoreka wakadyara muropa rangu, wakasimudzwa nemoto, muzita raJesu.

97. Miseve yeuroyi yega yega, ibva pa _ _ _ _ (spinal tambo - spleen - navel - moyo - huro - maziso - mhino - musoro), muzita raJesu.

98. Ini ndinosunga huipi hwese hwakaipa muya yangu (kubereka, kugaya, kufema, tsinga, tsandanyama, tsandanyama, kutenderera, endocrine, excretory), muzita raJesu.

99. Ndityora musana nekuparadza mudzi wemweya wese uchitaura zvakaipa pamusoro pangu, muzita raJesu.

100. tanga kutenda Mwari nekupora kwako

Advertisements

3 COMMENTS

  1. Ini ndakakomborerwa zvikuru nemunamato wekuburitsa iwe wawakaburitsa mutsamba yangu, ndakatarisira zvimwe.
    Ndokumbira mundirangarirewo munguva yako yakanyarara naIshe, kuti ugadzikane uye ugare, kugadziriswa kwechiono changu chekugovera humambo, huchenjeri, ruzivo uye nzwisiso, kunaka kwedzidzo, hutano hwakanaka nehupenyu hwakareba.God bless you changamire.
    Mwanakomana wako womweya; Cyril

  2. Ndatenda zvikuru nekutumira munamato uyu !!!

    Ini ndinoshuvira kuzvisanganisira semupiro mukirasi wandichadzidzisa nezve Kupodza uye Kununurwa kuChechi panguva yeKonamatira Tsvene gore rino.

    Ini ndichataura kuti munamato wakabva kwauri - Ameni.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano