70 Husiku Munamato wekubudirira SaMufundisi

0
6413

2 Timoti 4: 18:
18 Uye Ishe uchandinunura kubva pamabasa ese akaipa, uye uchandichengetedza ndiende kuumambo hwake hwekudenga, kwaari ngakuve nekubwinya kusvikira rinhi narinhi. Ameni.

Mufundisi wese anonangwa nemadhimoni mauto emweya, iro basa rehushumiro rinogara richityisa kumasuwo egehena. Kuti ubudirire muhushumiro, iwe unofanirwa kupiwa kumunamato yakakomba uye inoenderera mberi. Iwe unofanirwa kuve mufundisi unonamata mukati nekubuda mumwaka. Hapana chinotyisidzira dhiabhori zvakanyanya senge chechi. Kereke yaJesu Kristu ndiyo yekupedzisira chombo kuna Mwari yekuburitsa gehena uye vafundisi vari kuna Mwari mumiriri wekuchinja. Nhasi tichave tichiita munamato weusiku kuti ubudirire semufundisi. Zvese mufundisi iyo inofanirwa kubudirira muhushumiro inofanira kupihwa kuminamato yepakati pehusiku.

Muvengi anogara achirova kana varume vakarara, haugone kurara semufundisi uye kutarisira kuti kereke yako ichakura. Vafundisi vazhinji vakatadza kudaidza nekuda kwehusimbe hwavo mune zvemweya. Zvinhu zviviri zvikuru zvinoita kuti ubudirire muhushumiri, ndeizvi: Izwi raMwari neMinamato. Nezvi zviviri zviri munzvimbo, haugone kumisa. Nhasi tichave tichinamata tichipesana nemauto anorwira vafundisi. Aya masimba anouya kuburikidza nevamiriri vevanhu uye zvakare masimba emweya. Kune mamwe makereke nhasi uno, kuti zvisinei kuti mufundisi anoparidza chii, hapana munhu anopa moyo wavo kuna Kristu. Zvakare yavo mamwe machechi asingakure, gore mukati megore, achiri akafanana kana akaipa. Dhiyabhorosi akashungurudzawo vafundisi vazhinji nekuvanyengerera kuti vatadze, zvivi zvehupombwe, hupombwe, shanje, hasha, dhayimoni nezvimwe.Sezve mhedzisiro yezvivi izvi, humambo hwegehena hwatora hushumiri hwavo.

Kana iwe ukazviwana iwe uri mune chero eaya mamiriro ari pamusoro apa, iwe unofanirwa kusimuka uye kuhwina hondo yezvokunamata. Tora zvakanakira nguva dzehusiku, ita munamato wanhasi manheru uone Mwari vachinja nyaya yako. Tora iyi minamato yehusiku zvakanyanya, ita minamato iyi nemoyo wako wese uye tarisa Ishe vachizviratidza muhupenyu hwako uye neshumiro.

Iyi minamato ndeyechokwadi kune vafundisi vanofanirwa kuona ruoko rune simba rwaMwari muhupenyu hwavo. Vafundisi vari kunetseka muhushumiro uye vanoda kuona kubudirira kwaMwari muhupenyu hwavo uye neshumiro. Ini ndinonamata kuti iwe paunenge uchiita ino minamato yekubudirira semufundisi nhasi, uchaona ruoko rwaMwari muhushumiro hwako muzita raJesu.

PRAYER

1. Tenda Mwari neropafadzo yekuda kwako.

2. Tenda Mwari nekupa kununurwa kubva kune chero rudzi rweuranda.

3. Reurura zvivi zvako neyemadzitateguru ako, kunyanya zvivi izvozvo zvine hukama nemasimba akaipa.

4. Kumbira Ishe kukanganwira.

5. Ndinozvifukidza neropa raJesu.

6. Iwe simba riri muropa raJesu, ndipatsanure kubva kuzvitadzo zvemadzitateguru angu.

7. Ropa raJesu, bvisa chero chinyorwa chisina kujeka kubva pazvinhu zvese zvehupenyu hwangu.

8. O Ishe, gadzira mukati mangu mwoyo wakachena nesimba Rako.

9. O Ishe, gadziridzai mweya wakanaka mukati mangu.

10. O Ishe, ndidzidzisei kufa kune angu.

11. Aiwa, Ishe, dzidzisai kudana kwangu nemoto Wako.

12. O Ishe, ndizodze kuti ndinamate ndisingaregi.

13. O Ishe, ndisikei ndiri mutsvene kwandiri.

14. O Ishe, dzosa meso angu emweya uye nzeve, muzita raJesu.

15. O Ishe, regai kuzodza kuti kupfuure muhupenyu hwangu hwomweya uye hwepanyama kuwire pamusoro pangu.

16. O Ishe, gadzira mandiri simba rekuzvidzora uye nyoro.

17. O Ishe, regai kuzodzwa kweMweya Mutsvene kupwanya joko rega rekudzoka muhupenyu hwangu.

18.Mweya Wakachena, dzora kugona kwangu kugadzirisa mazwi angu, muzita raJesu.

19.Mweya Mutsvene, pumha pandiri ikozvino, muzita raJesu.

20.Mweya Wakachena moto, undisevenza pakubwinya kwaMwari.

21.Mhando ipi neipi yokupandukira, tiza kubva pamoyo wangu, muzita raJesu.

22. Kusvibiswa kwese kwemweya muhupenyu hwangu, gashira kunatswa neropa raJesu.

23. Iwe burashi kana Ishe, pukutai tsvina yese iri mune yangu yemweya pombi, muzita raJesu.

24. Yese yakakora pipi yemweya muhupenyu hwangu, gashira kuzara, muzita raJesu.

25. Simba rese, richidya pombi yangu yemweya, yakagochwa, muzita raJesu.

26. Ini ndinosiya chero chakaipa kuzvipira kwakaiswa pahupenyu hwangu, muzita raJesu.

27. Ini ndinotyora tsika dzose dzakaipa nekugadzwa, muzita raJesu.

28. Ndinozviramba uye ndozvisunungura kubva mukuzvipira kwakashata kunoiswa pahupenyu hwangu, muzita raJesu.

29. Madhimoni ese, akasanganiswa nekuzvipira kwakashata, ibva zvino, muzita raJesu Kristu.

30. Ini ndinosunungura kubva kuuranda hwese hwenhaka, muzita raJesu

31. Ini ndinorega kubva kune yese yakagara nhaka yakaipa chibvumirano, muzita raJesu.

32. Ini ndinorega kubva kunhaka yega nhaka yakaipa, muzita raJesu.

33. Vatungamiriri vese venhema, vakasungirirwa pahupenyu hwangu, vakaremara mitezo, muzita raJesu.

34. Ndinodzima mhedzisiro yezita ripi neripi rakaipa renzvimbo, rakanamatira munhu wangu, muzita raJesu.

35. Ini ndinosunga hutungamiriri hwese uye masimba erima anoshanda pamusoro uye mukati mehupenyu hwangu, muzita raJesu.

36. Ndinosunga masimba ese, ndichivhomora chero chinhu mumuviri wangu kuenda kune chakaipa ndichishandisa simba rakatorwa kubva kuzuva, mwedzi nenyeredzi, muzita raJesu.

37. Ini ndinosunga masimba ese, ndichivhomora chero chinhu mumuviri wangu kuenda kune chakaipa ndichishandisa simba rinobva mumapuraneti, mapoka enyeredzi nepasi, muzita raJesu.

38. Ndinosunga masimba ese, ndichivhomora chero chinhu mumuviri wangu kuenda kune chakaipa, nesimba rinobva kumasimba emweya, muzita raJesu.

39. Ini ndinodzivisa chero kufambiswa kwemweya muhupenyu hwangu kubva kushamwari dzemhuri nehama dzako, muzita raJesu.

40. Atari yega yega, inotaura zvinopesana nekwaMwari, ngavaparadzwe, muzita raJesu.

41. Chero tepi yen'anga dzakagarwa nhaka mumhuri yangu, ngadziparadzwe, muzita raJesu.

42. Kudyara kwakashata kupi nokupi muhupenyu hwangu: Huya uzere nemidzi yako yose muzita raJesu!

43. (Isa ruoko rumwe pamusoro wako, uye rumwe padumbu rako kana mbambo, uye wotanga kunyengetera seizvi): Iwo Mutsvene Ghost moto, kupisa kubva kumusoro kwemusoro wangu kusvika kutsoka dzemakumbo angu. Tangidza kududza nhengo yese yemuviri wako; itsvo, chiropa, matumbo, nezvimwe. Haufanire kumhanyisa pane iyi nhanho, nekuti moto uchauya chaizvo uye unogona kutanga kunzwa kupisa.

44. Ndakazvicheka kubva pamweya wega we. . . (taura zita renzvimbo yako yekuzvarwa), muzita raJesu.

45. Ini ndakazvitema kubva pese pamadzinza uye nekutuka, muzita raJesu.

46. ​​Ini ndakazvitema kubva pese pamhepo yenyika uye nekutuka, muzita raJesu.

47. Chero mweya yakaipa padondo necheni yakashata, ichitadzisa kukura kwangu kwemweya, roast, muzita raJesu.

48. Ini ndinotsiura mweya yega yega yekusuwa pamweya neupofu muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

49. Ini ndinotumira moto waMwari mumeso angu nenzeve kuti ndinyunguduke kure nekubviswa kwaSatani, muzita ra
Jesu.

50. Iwe kuona kwangu pamweya nenzeve, gamuchira kuporeswa, muzita raJesu.

51. Iwe mweya wenyonganiso sunungura kubata kwako pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

52. Nesimba raMwari, handisi kuzoregedza kudanwa kwangu, muzita raJesu.

53. Ini ndinoramba mweya we muswe; Ini ndinosarudza mweya wemusoro, muzita raJesu.

54. Ini ndinoramba chero madhimoni kudzikiswa pakufambira mberi kwangu, muzita raJesu.

55. Ini ndinoramba iyo, kuzodza kwekusaita-basa reruoko rwangu, muzita raJesu.

56. Ini ndinoparidza kuti ndakadanwa aMwari. Hakuna simba rakaipa rinonditema, muzita raJesu.

57. O Ishe, ndipeiwo simba rekuvimbika pakudanwa kwangu, muzita raJesu.

58. Ini ndinogashira kuzodzwa kunogara kwakatsiga, ndakazvipira uye ndakatsiga muhupenyu hwangu hwehushumiri, muzita raJesu.

59. Ini handizopihwe zvematongerwo enyika, kukwikwidza kuchechi kana kumukira, muzita raJesu.

60. O Ishe, ndipeiwo huchenjeri kuti ndiremekedze vadzidzisi vangu uye vakuru, avo vandirovedza, muzita raJesu.

61. O Ishe, ndipeiwo moyo wemuranda, kuti ndigone kuwana makomborero Anu zuva nezuva, muzita raJesu.

62. Ini ndinogashira simba, kuti ndisimuke nemapapiro semakondo, muzita raJesu.

63. Muvengi haatambise kudanwa kwangu, muzita raJesu.

64. Dhiabhori haazomedze kushumirwa kwangu, muzita raJesu.

65. Simba remberi rekusimudzira mukudaidzwa kwangu, uyai pandiri ikozvino, muzita raJesu.

66. Ini ndinoparidza kurwa kusaziva zvemweya, muzita raJesu.

67. Ndinosunga uye ndinodzinga mweya yese isingataurike, muzita raJesu.

68. Ndinogamuchira kuzodzwa kwekubudirira muhushumiri hwangu, muzita raJesu.

69. Handingazove muvengi wekuvimbika, muzita raJesu.

70. Handichengetedze mari yaMwari, muzita raJesu.

Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano