Mid Night Night Munamato Kuti Uzadzise Zvaunopedza

3
19610

Pisarema 113: 5-8:
5 Ndiani wakafanana naShe Mwari wedu, anogara kumusoro, 6 Iye anozvininipisa kuti aone izvo zviri kudenga nepanyika! 7 Anosimudza murombo abve muguruva, uye anosimudza vanoshayiwa kubva mugomba. 8 Kuti amuite iye namachinda, Iwo machinda avanhu vake.

ramangwana inogona kutsanangurwa sekugadzwa kwawakaitwa naMwari muhupenyu. Kuzadzisa yako ramangwana zvinongoreva kurarama hupenyu hwakatemerwa naMwari kuti ugare pasi rino. Wese mwana waMwari ane mbiri ine mbiri. Jeremiah 29:11, inotiudza kuti Mwari vane hurongwa hweramangwana rinobwinya revana vavo vese. Mumwe haasi kurarama zvechokwadi kusvikira atanga kugadzirisa rake ramangwana. Hapana murume kana mukadzi akasikwa kuti ave wepakati, isu apo tese takasikwa tiine chinangwa chakati chekuzadzisa pasi pano. Isu tese takanyatso rongedzwa naMwari kune mamwe mabasa pano pasi. Izvo hazvina basa nemamiriro akakomberedza kuberekwa kwako, hazvina basa kuti vabereki vako vari kupi, kuti Mwari vatendere iwe uuye munyika muno, Vakakupa ramangwana rine mbiri. Tinoshumira Mwari akanaka, uyo akaropafadza vana Vake vese nyika isati yavambwa, Akatikomborera nezvikomborero zvese zvemweya munzvimbo dzekudenga. Akapa mumwe nemumwe wedu ramangwana rakajeka rizere nezvinhu zvakanaka, asi isu tinofanirwa kuona magumo edu muhupenyu. Magumo haangodonhedze vanhu, asi vanhu vanowana kwavo kwakatemwa. Mwari havamanikidze kuda kwavo kune chero murume, kunyangwe kana zvichimunakira, Iye ndiMwari anoremekedza sarudzo dzedu, Dhuteronomi 30:19. Kusvikira iwe wawana rako ramangwana, haugone kufamba mariri uye imwe yedzakanakisa nzira dzekuziva yako ramangwana iri kuburikidza neminyengetero Nhasi tiri kuita 3 fold yekunamatira chirongwa chakamakwa: Mid Night Munamato Kuti Uzadzise Gumo Rako. Iyi minamato inofanira kunamatirwa kwehusiku hutatu kutanga kubva pakati pousiku.

Basa remadhimoni muhupenyu hwedu kuuraya, kuba nekuparadza, Johani 10:10. Dhiabhori imhondi uye anoba zviitiko. Zvinonzi chikamu chakapfuma kwazvo nhasi nhasi inzvimbo yeguva. Kune vakawanda vakafa vasina kuzadzisa zvavaive vagadzirira. Vazhinji vanhu vakuru nhasi varikufamba-famba mumigwagwa sevanhuwo zvavo nekuti dhiabhori avabira nzvimbo yavo yekubwinya. Chokwadi ichi idambudziko rakakura. Muparidzi mubhuku raMuparidzi 10: 7, anozviisa seizvi: 7 Ndakaona varanda vakatasva mabhiza, nemachinda achifamba pasi sevaranda.

Icho chinhu chinosiririsa kwazvo kurarama kunze kwemazuva ako pasi usingazive chikonzero nei uri pano. Ndokusaka tichifanira kurwira kurwa kwakanaka kwekutenda kuti tizive Mwari wedu akagadzwa pasi pano. Tinofanira kurwa muhondo yemweya yakasimba kuti tizadzise zvatakatarirwa pasi. Kune akawanda asingaonekwe mauto achitirwisa kubva pakuzadzisa hukuru, Dhiabhori anogara achiuya kwatiri aine akawanda eusatani anotsausa anovavarira kutiburitsa kunze kwegwara chaipo kune kwatinoenda, tinofanira kumuramba. Ino pakati munamato weusiku kuzadzisa magumo kuchakupa simba rekuona kuti sei Mwari vakakuunza pasi pano, paunenge uchiita minamato iyi, Mwari anovhura maziso ako kuti uone zvirongwa zvake uye chinangwa cheupenyu hwako nehupenyu hwako. Tisati tapinda muhurongwa hwemunamato husiku hutatu, ngatitarisei pamatanho maviri makuru ekuzadzisa ramangwana rako.

Matanho maviri Kuzadzisa Yekuparadzwa

Kuti uwane uye uzadzise zvaunotarisira muhupenyu, unoda zvinotevera:

1). Izwi raMwari: Izwi raMwari ndiyo Mwenje wetsoka dzedu uye nechiedza panzira yedu. Bhaibheri rine bhaibheri bhuku rekurayiridza rehupenyu hwevanhu. Kana uchida kuziva chinangwa chako uye zvaunozoita muhupenyu, enda kuneshoko raMwari. Jesu anowana zvaakatangira kubva mubhuku raIsaya 61, Ruka 4: 16-20. Zvese zvaunoda kuti uzive nezveupenyu hwako zvakaputirwa mushoko raMwari. Kana iwe ukafunda izwi raMwari, Mwari vanovhura maziso ako kuti vaone chinangwa Chake chehupenyu hwako pasi. Iye anokuratidza zviratidzo uye zvakazaruro zvezvirongwa zvake nechinangwa cheupenyu hwako.
Mwana wa Mwari, munhu ngaarege kukunyengera, kubudirira kwakanaka kunongouya nekufungisisa pashoko Rake siku nesikati, Joshua 1: 8. Izwi raMwari ndiro rinogadzira mabhuku ehupenyu hwedu. Naizvozvo, kana iwe uchizowana chikonzero chinoita kuti iwe pawakasikwa, kana kuti Mwari wako akafanorongerwa, ita kuti izwi raMwari rive pamberi pako, ridzidze nechido, uzvipe zvakakwana paari uye Mwari achakushanyira kuburikidza neshoko rake.

2). Munamato: Munamato ndiyo kiyi inovhura magumo edu ane mbiri. Munhu haana kusikirwa kuti agare nenjodzi, nemunamato tinokwanisa kudzora magumo edu pasi rino. Munamato chiyeuchidzo chinomhanyisa mberi kwedu muhupenyu. Hauzive kuti nei uri pano? Kumbira Mwari muminamato. Minyengetero inoshanda uye kudzidza bhaibheri inzira inoita kuti kuzadzisa magumo edu kusadziviriki. Asi tinonamata mhando dzipi?

Zvakakosha kuziva kuti munamato wekubvunza ndiwo munamato wekutanga watinonamata kuti tizadzise zvatakatarirwa pasi pano. Iwe haugone kuzadzisa zvausingazive izvo. Kuti uzive chinangwa chako muhupenyu, iwe unofanirwa kutanga wabvunza musiki wako muminamato, enda pamabvi ako uye uchichema kwaari muminamato, ukumbire kuti akuzivise hurongwa hwake nechinangwa chako muhupenyu. Uyu munyoro wakapusa asi asi wakasimba kwazvo munamato wekunyengetera. Wese mutendi anofanira kunamatira munamato uyu pane imwe nguva kana imwe muhupenyu hwavo.

Munamato wechipiri wekunyengetera a munamato wehondo, iyi minamato inonziwo minamato yehusiku kana minamato yemanheru. Uyu ndiwo munamato waunonamata mushure mekunge waona zvawanikwa muna Mwari. Mushure mekunge Mwari azarura hurongwa hwake nechinangwa kwauri, iwe unofanirwa kunamatira kuchengetedza nzvimbo yako yakajeka. Munamato weusiku uyu wakakosha nekuti vazhinji vevatendi vari kunetseka kuzadzisa nzvimbo yavo yakagadzwa naMwari nekuda kwekumanikidza kwa satan, masimba erima vakamira munzira dzavo kuti vavapikise. Kuti iwe urikuenda kuhukuru hazvireve kuti uchauya wakachengeteka, ndosaka uchifanira kuita munamato wepakati peusiku kuti uzadzise zvinoitika nemoyo wako wese. Iwe unofanirwa kurwira kurwa kwakanaka kwekutenda kuti uzadzise yako yakajeka mbiri.

Iyi yemanheru emunamato chirongwa chiri zvese zvekurwisa masimba ayo akamira munzira inoenda kunokubwinya kwako. Yayo kune chero munhu anoda kubudirira muhupenyu uye achiri kuita matenga. Yayo kune chero munhu ari kunetseka kuti agadzire muhupenyu. Yayo kune chero munhu arikurwara uye akaneta nemasimba asingazivikanwe nemauto anoasundira kumashure nguva dzese kuda kuenda kumberi. Kana wagadzirira kuudza dhiabhori Zvakwana, zvino manheru ano munamato ndewe iwe. Ndinokukurudzira kuti unamate nemoyo wako wese uye nekuona Ishe vachirwa hondo dzako kusvika kumagumo muzita raJesu.

Mid Night Minamato Yekutanga Chirongwa.

1. O Ishe, ndinokutendai Nekuparadzira vavengi vehukama hwangu hwedenga.

2. Zvese incantation, zvetsika uye zveuroyi masimba anopesana neangu mafambiro, wira pasi ufe, muzita raJesu.

3. Ini ndinopa zvirinani uye zvisina simba, pesvedzero yevanopedza kumedza, muzita raJesu.

4. Hwese huipi hwedzimba huchinetseka kuronga patsva kwangu, kuwira pasi nekufa, muzita raJesu.

5. Hupenyu hwangu hwakanamatira kuna Mwari, nekudaro, ini ndinoraira kuti ini handifi ndakakundikana, muzita raJesu.

6. Ini ndinoramba kuve ndakagadzirirwa kupokana nehunyanzvi hwangu hwedenga, muzita raJesu.

7. Ini ndinoparadza zvese zvinyorwa zvendinogumira munyika yemumakungwa, muzita raJesu.

8

9. Ini ndinoramba zvese zvasatani zvinangwa zvangu, muzita raJesu.

10. Zvakaipa macarrons, hausi kuzobheka zvandinogadzirira, muzita raJesu

11. Ini ndinoparadza huroyi hwega hwega cauldron uye concoction inopesana nekwavo, muzita raJesu.

12. Simba rese re caldron rakasimudzwa kuti rishandise maitiro angu, ndisunungure, muzita raJesu.

13. Endesa vanomedza, kurutsa destiny yangu, muzita raJesu.

14. Ini ndinodzoreredza mota yangu yakabiwa yekwavo, muzita raJesu

15. Musangano wega wega yerima unopesana nezvangu, pararira, muzita raJesu.

16. Ishe, zodzai mugumo wangu patsva.

17. Ini ndinosimudzira kuti kukundikana hakuuraye mugumo wangu, muzita raJesu.

18. Wese masimba anorwa hondo pamusoro peangu mafambiro, wira pasi uye ufe, muzita raJesu.

19. Destiny mbavha, ndisunungure izvozvi, muzita raJesu.

20. Ini ndinopaza zvese satanic re-organised yakarongedzerwa kupesana nezvangu, muzita raJesu

21. Ini ndauya kuZion, mafambiro angu anofanirwa kushanduka, muzita raJesu.

22. Chero simba rinotambisa mafambiro angu, wira pasi ufe, muzita raJesu.

23. Ini ndinoramba kupotsa destiny yangu muhupenyu, muzita raJesu.

24. Ini ndinoramba kugamuchira satanic chinzvimbo changu chemumoyo, muzita raJesu

25. Chero chipi zvacho chakarongwa kupokana nemugumo wangu kumatenga, ngavazungunuke, muzita raJesu.

26. Simba rega rega, rinokwevera masimba kubva kumatenga kumisidzana neni, dziwire pasi uye ufe, muzita raJesu.

27. Yese satanic atari, yakagadzirirwa kupokana neni, bvarura nepakati, muzita raJesu.

28. Ishe, bvisai mugumo wangu pamaoko avanhu.

29. Ini ndinodzora umwari hwese hwaSatani hwenzvimbo yangu, muzita raJesu.

30. satan, haungagare pane zvandinogadzirira, muzita raJesu.

31. Magumo angu haazotambudzika, muzita raJesu.

32. Shamwari yega yevanopa simba vachipesana nekwandiri, vanoparadzirwa neIzwi raMwari, muzita raJesu.

33. Nhasi, ndinosimudza aritari yekubudirira mune yangu mafambiro, muzita raJesu.

34. Iwe anchor yekukundikana, uchichengeta pasi magumo angu, pwanya muzita raJesu.

35. Bhengi rose rakaipa, rakamiswa mukumisidzana neni, bumbiro remoto nemuzita raJesu.

36. Ini ndakagadza mutongo paatari yese yakaipa, yakamiswa pamusoro pechiitiko changu, muzita raJesu.

37. Hupenyu hwangu hwedenga, oneka; ramangwana rangu rakatsakatika rinonyangarika, muzita raJesu.

38. Ini ndinoramba rese re satanic rearrangement yangu yemberi, muzita raJesu.

39. Simba rose rakaipa pamwe neruzivo rwezvangu, ngazvishaye simba, muzita raJesu.

40. Ini ndinoremedza mweya wetsvina, muzita raJesu.

Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu husiku hwokutanga muzita raJesu.

Mid Night Minamato Yechipiri Chirongwa.

1. Kukanganisa kwese kunoitwa kumagumo angu, kugadziriswe, muzita raJesu.

2. Ndinoraira kuti muvengi haashandure hupenyu hwangu kuva mamvemve, muzita raJesu.

3. O Ishe, isai Maoko emoto pamusoro pehupenyu hwangu uye shandura pane zvandinotarisira.

4. Ndinoramba uye ndosiya mazita ekudonhedza masimba, uye ndinobvisa zvakaipa zvavo pane zvandichaenda, muzita raJesu.

5. Chero nhoroondo ipi neipi yakaipa inopesana nekwandiri mudenga, semhedzisiro yekudzora mazita, ngavabviswe neropa raJesu.

6. Ini ndinoramba kushanda pazasi pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

7. Simba rese, uchikwikwidzana neupenyu hwangu hwamwari, paradzira zita raJesu.

8. O Ishe, chinja ramangwana rangu kune zvakanakisa izvo zvinokanganisa vavengi.

9. satan, ndinopokana uye ndinotsiura kuita kwako kushandura destiny yangu, muzita raJesu.

10. satan, ini ndinobvisa kwauri kodzero yekundibira humwari hwangu, muzita raJesu.

11. Masimba ese erima, akagoverwa kuenda kwandiri, siya uye usazombodzoka, muzita raJesu.

12. Chishuvo chomuvengi wangu, chakanangana nechangu, hachapiwi kumatenga, muzita raJesu.

13. Magadzirirwo emuvengi wangu, pakanangana nekwandiri, achaparadzwa, muzita raJesu.

14. Zviziso zvemuvengi wangu kumatenga, pamusoro peangu, zvichaparadzwa, muzita raJesu.

15. Magumo emuvengi wangu haazove mugove wangu, muzita raJesu.

16. Kunyangwe satan achizvida kana kwete, ndinomuka ndichienda kumafiro angu nemoto, muzita raJesu.

17. O Ishe, ndipei maziso matsva kuti ndione mugumo wangu, muzita raJesu.

18. Kurangana kwerima, kupesana nekwandiri, kuparadzirwa nemoto, muzita raJesu.

19. Moto wemuvengi, pakatarisana neangu magumo, unozopisa, mu Jesus'mname.

20. Ndinoraira kuti hapana chombo chakagadzirwa zvinondirwisa zvinozobudirira muzita raJesu.

21. Iwe murume akasimba akasimba, akasungirirwa kumagumo angu, sungwa, muzita raJesu.

22. Chirongwa chega chega chekutadza, chakagadzirirwa kupokana nezvangu, kufa, muzita raJesu.

23. Tsoka imwe neimwe yemuvengi, pandainzwa, ngavadzwe, muzita raJesu.

24. O Ishe, simuka ugare pamusoro pehupenyu hwangu uye ita kuti ramangwana rangu rishanduke.

25. Nesimba raMwari, iyo miromo yewakaipa haichatauri zvichipera ini zvakare, muzita raJesu.

26. Yese magumo, yakaparadzwa nebarika, inoshandurwa, muzita raJesu.

27. Chero simba reuroyi, richirwisa kupesana newangu, rinowira pasi uye kufa, muzita raJesu.

28. Zvese zvichemo netsika, zvinoshanda mukumisidzana neni, nyadziswa muzita raJesu.

29. Simba rega rerima, rakapihwa kupokana nerangu, donhera pasi uye unofa, muzita raJesu.

30. Ini ndinoramba kudzokorodza kwese kwekusvika kwandinoitwa neuipi hwekumba, muzita raJesu.

31. Yese quencher yandakatangira, donhera pasi uye kufa, muzita raJesu.

32. O Ishe, ndidzorere kumugadziro wenyu wepamoyo hwangu.

33. O Ishe, Wedzerai rukova rwangu.

34. O Ishe, regai mweya wekunaka uuye pandiri, muzita raJesu.

35. Ini ndinoremadza mukana wese waSatani unopesana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.

36. Tsvimbo yewakaipa haingazorodze pahupenyu hwangu, muzita raJesu.

37. Ini ndinoramba kubviswa pachirongwa chehuMwari, muzita raJesu.

38. Ini ndinogura matenga emweya, ndichirwisa kupesana kwangu, muzita raJesu.

39. Coffin pese pahuro, kumedza ramangwana rangu, kufa, muzita raJesu.

40. Imi vaiti vezvakaipa, ibvai kwandiri, muzita raJesu

Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu manheru ano echipiri muzita raJesu

Midday Minamato Yechitatu Chirongwa.

1. Kuungana kwese kwevanopedzerana nedenga, O Ishe, pfura miseve Yako ugovaparadzira, muzita raJesu.

2. Ini ndinopinda mune yangu chiporofita chekutongwa, muzita raJesu.

3. Zviroto mhuka, sunungura destiny yangu, muzita raJesu.

4.Farao wedzidziso yangu, kufa, muzita raJesu.

5. Ini ndinotora masimba pamusoro pemunamato wese weuroyi, ndichirwisa kupomha kwangu, muzita raJesu.

6. Iwe shuwa shizha rangu, haungasvavi, muzita raJesu.

7. Ini ndiri marasha anopisa emoto, chero mishonga yemakwenzi inokanganisa mafambiro angu ichapiswa, muzita raJesu.

8. Iwe simba rinoburitsa vanhu kubva mudanho raMwari, haufanire kundiwana, muzita raJesu.

9. Ini ndinoramba uye ndinoramba mazano ekuti mugumo uburitswe, muzita raJesu.

10. Ini ndinonyaradza zvese zvirevo, ndichitaura zvinopesana nezvandiri, muzita raJesu.

11. O Ishe, urayai mukati medzidziso yekuuraya.

12. Simba roga roga remweya unozivikanwa pane zvandinoenda, kufa, muzita raJesu.

13. Masimba ese, kutuka mafambiro angu, kufa, muzita raJesu.

14. Zvese zvekuroya, zvinondirongera, zvinofa, muzita raJesu.

15. Wese mweya wakaipa, wakapihwa kupesana nekwandiri, unokundikana uye unodonha nemoto, muzita raJesu.

16. Nyoka netsiva imwe neimwe, inoshanda inopesana nekwandiri, pukuta ufe, muzita raJesu.

17. Atari yega yega, inotaura zvinopesana nekwaMwari, ngavaparadzwe, muzita raJesu.

18. Zvese zvinorwisa, kupesana nekwandakatanga kuita ndichiri mudiki, kuti ndiparadzwe, muzita raJesu.

19. Chese museve wakaipa, chakapfurwa kupokana nekwandiri, pfugama ufe pasi, muzita raJesu.

20.Munamato wese wasatani, uchipesana nezvandakafunga, unodzoserwa, muzita raJesu.

21. Ini ndinobvisa simba rasatani pakurwisa zvandaida, muzita raJesu.

22. Iwe imbanje yekutonga, paradza Farao wekupedzisira, muzita raJesu.

23. Iwe magumo angu, ufukidze huroyi, muzita raJesu.

24Mweya Mutsvene, timu yako inopfura ipure pasi shiri dzose dzakaipa dzichirwisa nzvimbo yangu, muzita raJesu.

25. Yese mari yaSatani pane yangu yakatarwa, pararira, muzita raJesu.

26. Iwe mugumo wangu, ramba urombo, muzita raJesu.

27. Ini ndinodzivisa maoko akashata kuita basa ravo pane zvandakatangira, muzita raJesu.

28. Ini ndinonyaradza zvese zvirevo, ndichitaura zvinopesana nezvandiri, muzita raJesu.

29. Wese muporofita wekare, achitsausa mafambiro angu, ndinoraira kuparadzwa pauri, muzita raJesu.

30. Kubata kwese kwese muvengi pane kwandinoenda gore rino, gamuchira kutadza kwakapetwa, muzita raJesu.

31. Vabati vaSatani vekupedzisira kwangu, gamuchira kukanganiswa kaviri, muzita raJesu.

32. Kubata kwese kwesimba remidzimu yakajairwa pandinoenda, pwanya, muzita raJesu.

33. Nhare dzese dzevakadimurwa uye vanodururwa, vakagadzirirwa zvandinoda gore rino, vaparadzwe, muzita raJesu.

34. Ruoko chero rwakaipa rwunonongedza kutarisana nerangu gore rino richaoma, muzita raJesu.

35. Chero satanic cheki-point, yakaiswa kutarisana nekwakanditangira gore rino, pararira nemoto, muzita raJesu.

36. Huturu hwese hwerima, mune ramangwana rangu, woma uye ufe, muzita raJesu.

37. Shanduko imwe neimwe, yakarongedzwa kuisa pachiedza chendinogumira, inoshanda nemoto, muzita raJesu.

38. Ini ndinopaza masuwo emweya yechisimba, ayo ari kushanda achipesana nekwandiri, muzita raJesu.
39. Chero yedhimoni ketani, rakabata destiny yangu, kutyora, muzita raJesu.

40. Iwe nguvo dzemakuva, kurwa, magumo angu, ndinokubvarura, muzita raJesu.

41. Iwe unopikisana namambo, uchitonga mune rangu ramangwana, kufa, muzita raJesu.

42. Iwe Shumba yaJuda, tevera dambudziko kubva kwandiri, muzita raJesu.

43. Iwe gondo rekutemerwa kwangu, bhururuka, muzita raJesu.

44. Muti wega wega wekutambudzika, uchikura muhupenyu hwangu, unofa, muzita raJesu

45. Ndinoparadzira zvibairo zvese, zvinoitirwa zvandinoda, muzita raJesu.

46. ​​O Ishe, shandurai mugumo wangu, kune zvisinganzwisisike kuitika, muzita raJesu.

47. Masimba ese, kutuka mafambiro angu, kufa, muzita raJesu.

48. Wese mubereki wezvemweya, akaisirwa maringe neangu magumo, anofa, muzita raJesu.

49. Chero chirevo chaSatani, chakamisirwa muzuva, mwedzi nenyeredzi zvichipesana nezvandakafunga, ndinokutorera nemoto, muzita raJesu.

50. Chero simba, rinomanikidza vanoyamwa eropa vachipesana nekwandiri, dzira pasi ufe, muzita raJesu.

Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu manheru ano echitatu uye ekupedzisira muzita raJesu.

Advertisements

3 COMMENTS

  1. Ini ndinofunga ndinoda ino saiti uye ndinonamata kuti Mwari arambe achipa yakawanda yenyasha dzake kune vatendi kuti vatore nzvimbo yavo yakakodzera pano pasi uyezve mumashure muminamato, kuzvipira uye kuyanana. Mwari akuropafadzei changamire.

  2. Ndokumbirawo system yaive nayo asi hazvisi nyore kwandiri .basa rangu riri kudzikira takati hupfumi. asi ndinoziva kuti bhaibheri riri kuti Mwari anoziva zvake, saka muporofita zviri kuitika kana chimwe chinhu chakaipa

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano