Chii chinorehwa neIyo munamato weJabez

5
12150

1 Makoronike 4: 9-10:
9 Jabhezi akakudzwa kupfuura vakoma vake, mai vake vakamutumidza zita rinonzi Jabhezi, vachiti, nekuti ndakamubereka ndichitambudzika. 10 Jabhezi akadana Mwari waIsiraeri, akati, Haiwa! Dai muchindiropafadza kwazvo, nokuurisa nzvimbo yangu, uye kuti ruoko rwenyu ruve neni, uye muchindichengetedza pane zvakaipa, kuti zvirege kundishungurudza! Uye Mwari akamupa zvaakakumbira.

Munamato waJabez ndeimwe yeminyengetero yakakosha mubhaibheri yatinogona kudzidza zvakawanda kubva mariri. Zvishoma zvakataurwa nezvaJabez mubhaibheri, asi zvidzidzo kubva muhupenyu hwake ndihwo hwatisingambofa takaneta muhupenyu hwedu nguva. Nhasi, tichava takatarisa zvinoreva munamato waJabez, tichave zvakare tichitarisa zvidzidzo kubva mazviri, kuti zvinoshanda sei kwatiri uye zvakare minamato yemunamato inotorwa kana kufemerwa kubva kumunamato waJabez. Chinangwa chechinyorwa chino ndechekukutungamira mukuda kwako kwemweya kuti uwane hukuru, zvakare kukubatsira kukunda zvipingamupinyi zvemweya zvinozomira munzira yako zvichikutadzisa kufambira mberi muhupenyu. Zvino ngatitarisei zvinoreva munamato waJabez.

Munamato waJabez, Zvinoreva.

Kuti isu tinzwisise zvinoreva munamato waJabez, ngatitangei kutarisa kune hupenyu hwaJabez. Sekureva kwa1 Makoronike 4: 9, bhaibheri rinotiudza kuti Jabhezi aikudzwa kupfuura vakoma vake vese. Kuve murume wekuremekedza kuve ane hutsika mutsika, ane hutano, ane moyo wakanaka, uye azere nekuvimbika. Simba rese iri raionekwa muhupenyu hwaJabez, asi zvakadaro aive munhu weshungu. Kunyangwe hazvo Jabez aive akanaka uye akatendeseka, aitya Ishe, hupenyu hwake hwakatambudzika nemhando dzose dzegehena uye nematambudziko akadzokororwa. Mubvunzo ikozvino ndouyu, sei murume akanaka kudaro angave akabatwa nemamiriro ezvinhu anotyisa kudaro? Mhinduro nheyo.

Jabez akaberekerwa mu nheyo isiriyo, bhaibheri rinotiudza kuti amai vakamutumidza Jabez nekuti akazvarwa neshungu. Jabez akapiwa zita raiverengerwa neshungu. Matambudziko aJabez atanga pakuzvarwa kwake, saka akatanga kunetsekana kweupenyu hwake hwese. Kunyangwe aive akanaka sei, akanaka haana kuuya kwaari, chete neshungu neshungu. Kunyange zvake aive munhu anokudzwa, asi hapana chinhu chakaremekedzwa pamusoro pake. Kune vatendi vazhinji muna Kristu nhasi, vari kurwara nematambudziko ekutanga, saJabez hwaro hwekuzvarwa ikoko hwaive husina kunaka uye hwakatanga kukanganisa hupenyu hwese ikoko. Jesu Kristu chete, kuburikidza neminyengetero ndiye anogona kuvaponesa uye kuvanunura. Iye zvino ngatitarisei nzira yekukunda matambudziko ekutanga.

Kukurira Matambudziko Esekutanga.

Matambudziko aJabhezi akatanga paakapihwa zita rekuti 'Jabhezi'. Munzvimbo yemweya, zita rako rine chinongedzo chakanangana nehupenyu hwako. Kune njodzi kupa mwana zita rakaipa. Zita raunotakura rinogona kuva ropafadzo kwauri kana chituko kwauri. Mwari vanofarira mazita, Vaigara vachinyanya kufunga nezvemazita evana Vavo, nekuti ivo vanoziva kuti izvo zvawakadanirwa ndizvo zvaunove iwe.

Nhanho yekutanga yekukunda matambudziko enheyo, kutarisa kukosha kwezita rako uye kana risina kunaka uye zvine mutsindo, wobva wachinja. Ngatitarisei mimwe mienzaniso pamusoro pekukosha kwemazita muhondo yemweya.

Kukosheswa kweMazita Mune Hondo Yemweya

1). Abhurama Kuna Abhurahama: Genesisi 17: 15-16.

MunaGenesi 12: 1, Mwari akadana Abrahama, Abhurahama aive mupfumi anochengeterwa mombe, iye akavimbiswa naMwari kuti achava Baba vemarudzi mazhinji. Asi Abraham aive nedambudziko rekutanga, iye nemukadzi wake vaive vasina vana uye aive aine makore makumi manomwe nemashanu panguva iyo Mwari yaakadaidza. Muchitsauko 75 chebhuku raGenesi, Mwari vakachinja zita ravo kubva kuna Abhurama izvo zvinoreva kuti Vanokudzwa Baba, kuva Abhurahama zvinoreva baba vevazhinji, Mwari vakachinjawo zita remukadzi wavo kubva pa sarai, raita Sara rinoreva mai vevazhinji. Mushure mekushandurwa kwezita, Abraham akaberekerwa mwanakomana kubva kumukadzi wake Sara. Iwe unoona, Mwari vaifanira kuchinja ipapo mazita kuti aenderane nehurongwa hwake uye chinangwa chehupenyu hwavo. Iwe haugone kunge uchizvitumidza zita rakashata uye kutarisira kuti Zvinhu zvakanaka zviitike kwauri. Mazita ane simba.

2). Jacob kuIsreal, Genesi 32:28.

Zita rekuti Jacob rinoreva kutora chinzvimbo, izvi zvinoreva munhu anonyengera anotora nzvimbo yemumwe munhu. Zita iro rakatanga kushanda muhupenyu hwaJacob. Akatanga kubiridzira mukoma wake esau wekuzvarwa Kwake chaiko, uye akazobira chikomborero chaEsau. Akamhanyira kumba kwaRabhani, hama yake iyo yakamubiridzira kweanopfuura makore gumi nemana. Jacob aigara achimhanya kusvikira anzwa kusangana naMwari munaGenesi 14, uko Mwari akachinja zita rake kubva kunaJacob kuita Isreal. Zvese zvinhu zvakamupoteredza zvakatendeuka kana Mwari achinja zita rake.

Mimwe Mienzaniso:

Tinoona zvakare mhedzisiro yemazita muhupenyu hwaIkabhodhi muzukuru waEri, amai vacho vakamutumidza kuti Ichabodhi nekuti chaiye arasika kubwinya kwake 1Samueri 4:21, vamwe vanogona kuwanikwa munaRuka 1: 5-25, Ruka 1: 26-38.

Nhanho yechipiri mukukunda hwaro hwematambudziko senge raJabhezi, ndewekunyengetera zvakanyanya. Sevatendi, chimwe chezvombo zvedu zvehondo minamato. Jabhezi akanamata achibuda munzira yemarwadzo ekutanga kubva paakazvarwa. Akatanga atarisa pasi rake rekumashure uye akaona kuti matambudziko ake akatanga kubva pazuva raakazvarwa ndokupihwa zita risiri iro. Saka akatanga kunyengetera kuna Mwari kuti achinje nyaya. Bhaibheri rinotiudza kuti Mwari vakapindura minamato yavo uye vakawedzera nzvimbo yavo. Kana iwe uri kunetseka nhasi nematambudziko, kana hupenyu hwako hwakatambudzwa nedambudziko rimwe kana rimwe, inguva yayo yekuti iwe urwe hondo yemweya, asi usangonamata minamato isina bofu, tsvagirisa, uwane zvakanyanya sezvaunoda ziva nezvekwakabva, tarisa mazita awakapihwa nevabereki vako uye uwane zvinoreva pamweya uye kukosha kwemazita iwayo. Muno muAfrica, vanhu vazhinji vanosanganisira maChristu vanodomwa nemazita ezvidhori, vamwari uye vamwari vakasiyana venyika. Sezvineiwo, kuburikidza nemazita aya, mhuri zhinji muAfrica dzine hwaro kana matambudziko emadzitateguru. Izvi zvinodaro nekuti kuburikidza nemazita ikoko, ivo vakatsaurirwa kuna vamwari (madhimoni) epasi ivhu. Iyi inyaya yakakomba, haugone kurwisa zvausingazive. Munamato waJabhezi waive nebasa nekuti aiziva zvaainamatira achipesana nazvo, ainamata munamato wakanangwa. Kana iwe uchiziva mudzi wematambudziko ako, unogona kuudzura.

Nhau dzakanaka ndidzo, ini handina basa neiyo zita rakaipa kuti dhiabhori akakutumidza zita, kana chero mazita akaipa vabereki vako vakakusheedza, nezita iro riri pamusoro pemazita ese, zita raJesu Kristu, ini ndinoona mhedzisiro yemazita akaparadzika muhupenyu hwako nekusingaperi muzita raJesu. Iwe chingosimuka wotora zita raJesu Kristu neropa raJesu kuparadza nekushambidza simba rezita remazita akashata nematambudziko ekutanga muhupenyu hwako muzita raJesu. SaJabez, iwe unofanirwa kukumbira Ishe kuti vakwidze mhenderekedzo yako uye vagonunura zvachose kubva pasimba rerima muzita raJesu. Ini ndanyora mimwe minamato yemunamato yakafemerwa nemunamato waJabez kuti ndikubatsire iwe kuhwina hondo yezvokunamata Pamatambudziko ekutanga. Vanamatire mukutenda nhasi uye vaone zvipingaidzo zvako zvisiyane muzita raJesu.

Munamato WaJabez Munamato Points

1.Muvengi wese wemba, achipikisa mabhurukwa angu, wira pasi afe, muzita raJesu.

2. Shamwari yega yega isina hushamwari, inopihwa simba kurwisa chikomborero changu muzita raJesu.

3. Mweya wega wega wekusateerera uye kupandukira muhupenyu hwangu, unofa, muzita raJesu.

4. Dhimoni rega rega, rinoparadzira zvibvumirano zvasatani muhupenyu hwangu, dzika pasi ufe, muzita raJesu.

5. Chero chero nhengo mumuviri wangu, parizvino paatari yakaipa, yakagochwa muzita raJesu.

6. Nemavara aJesu, ndinotuka mudzi wehurwere hwese muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

7. Ini ndinoparadza chero mbambo chero yehusungwa muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

8. Wese mweya weyakaoma muhupenyu hwangu, sunungura chako, muzita raJesu.

9. Dambudziko rega rega iro rinomesa mhinduro muhupenyu hwangu, iro ropa raJesu, riparadze, muzita raJesu.

10. Simba rese, pokana simba raMwari muhupenyu hwangu, ini ndinokurwisa nemoto unotinhira waMwari, muzita raJesu.

11. Gomo rega rega rematambudziko akasindimara muhupenyu hwangu, wira pasi ugofa, muzita raJesu

12. Ruoko rwese rwusingaonekwe, ruchiita zvakaipa muhupenyu hwangu, runosvava, muzita raJesu.

13. Dhimoni rega rega rekuvhiringidzika muhupenyu hwangu, kufa, muzita raJesu.

14. Ini ndinoramba mweya yega yega yekurambwa uye kudzima mashandiro ayo muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

15. Ini ndinoramba uye ndinorasa kunze kweupenyu hwangu zvese zvakadzika midzi zvakundikana, muzita raJesu.

16. Wese mweya wehurombo mudzinza rangu remhuri, hupenyu hwangu hausi mukwikwidzi wako, kufa, muzita raJesu.

17.Mweya Mutsvene moto, pisa mbatya dzose dzehurombo muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

18. Wese mweya wekutadza muhupenyu hwangu, sunungura chako ugofa, muzita raJesu.

19. Wese mweya we muhomwe-ne-maburi, kutambisa mari yangu, kufa, muzita raJesu.

20. Ini ndinotema chirevo kuti handingashande pasina. Mumwe munhu haangadye chibereko chebasa rangu, muzita raJesu.

21. Wese mweya yemadzitateguru ehasha, sunungura ubatisise hupenyu hwangu, muzita raJesu.

22. Kubata kwese kwemweya usingakanganwirwi muhupenyu hwangu, kutyorwa neropa raJesu.

23. Kubata kwese kwemweya wekusanamata muhupenyu hwangu, kufa izvozvi, muzita raJesu.

24. Wese mweya, unoba kubva kwandiri unowira pasi uye unofa, muzita raJesu.

25. Wese mweya wekupofumadza muhupenyu hwangu, unofa, muzita raJesu.

26. Wese mweya weurombo mune hwaro hwaro, unofa muzita raJesu.

27. Dambudziko rega rega, rakarongwa remangwana rangu, haungaone mwenje wezuva, muzita raJesu.

28. Hondo yega yega, inopesana nekubuda kwangu mudenga, pararira, muzita raJesu.

29. Yese denderedzwa yezvinetso muhupenyu hwangu, kufa, muzita raJesu

30. Neropa raJesu, ini ndinoita mabhurukwa angu angave asina kugona kubata chero simba rakaipa, muzita raJesu

Advertisements

5 COMMENTS

  1. Iwe unogona kushandisa hurombo kureva chero mamiriro ezvinhu umo asina kukwana kwechimwe chinhu kana mhando yacho haina kunaka. [yakarongeka] Britain yakatambura nehurombo hwekuda chinzvimbo.

  2. Pane zvakawanda zvingasarudzika kunze uko, ungaziva sei icho chiri chakanyanya kudzidza Bhaibheri? Iyi yakadzika-inotevedza inozokuendesa kuchisarudzo chakanakira iwe.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano