30 Kununurwa Munamato Kubva kuMweya Wakazivikanwa

1
5286

Dheuteronomio 18: 10-12:
10 Pakati pako hapvingawanikwe mumwe munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto, kana unoshopera, kana unoona nguva, kana unotenda mashura, kana muroyi. nemidzimu inoziva, kana muuki, kana necromancer. Nekuti vese vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha; uye nekuda kwezvinonyangadza izvi, Jehovha Mwari wako unovadzinga pamberi pako.

Midzimu Inozivikanwa vasori vemadhimoni vakatumirwa naDhiabhori, kuhupenyu uye kumhuri dzevanhu, nechinangwa chega chekuparadza hurongwa hwavo nekuedza kubudirira muhupenyu. Midzimu inozivikanwa inonziwo mweya yekutarisa, izvi zvinodaro nekuti kutarisa kwako kufambira mberi, ivo vanogara varipo muhupenyu hwako kuti vaparadze chinhu chose chakanaka chinouya nenzira yako. Iyi midzimu iri kuseri kwekubudirira kwetsitsi dambudziko. Nhasi tava kuenda ku waging hondo yezvokunamata, Tichave tichiita makumi matatu kudzidzisa munamato kubva kumweya yakajairwa. Izvi munamato wekuununura inonyanya kufanira muKristu wese, Dhiabhori anogovera mweya inozivikanwa kumunhu wese wepanyika, ndiyo nzira yaanoziva nayo zvese nezvevanhu. Naizvozvo, haugone kuzviregerera pachako kubva kumunamato uyu, kana ukasamira yako dhimoni rekutarisa, ivo vanombomira. Asi iwe paunenge uchiita munamato wekununurwa nhasi, mweya yega yedhimoni inotarisa kufambira mberi kwako ichaita bofu muzita raJesu.

Midzimu inozivikanwa ndiyo mweya uri shure kwekuuka, imweya inoshanda muhupenyu hwevaporofita venhema, takaona iko kubata kwemweya unojairika muhupenyu hwemusikana mudiki uyo akaunzwa naPostora paul munaMabasa 16: 16-18. Vazhinji vatendi vakawira pasi kune simba remweya inozivikanwa kuburikidza nevaporofita venhema. Vaporofita venhema ava vanovaudza zviporofita chaizvo, nokudaro zvichivaita kuti vatende kuti iwo Mweya Mutsvene. Seti yevatendi, pavakanyengedzwa vakatanga kupa mukuda kwevaporofita venhema ava kuti vangoona kuti kune hupenyu hwabva pakuipa uchienda pakuipisisa. Mwana wa Mwari, iwe unofanirwa kusimuka nekuzvinunura nhasi, kana waneta nekuona hupenyu hwako huchinyengerwa nemweya inozivikanwa, unofanira kutora uyu munamato zvakanyanya.

Vazhinji vanhu vanofamba nehupenyu nehupenyu nezvipfeko zvechidhimoni, izvi zvekuvharirwa nemadhimoni zvinovatadzisa kubva kunowanikwa nekwavanobvira vabatsiri. Vanhukadzi vazhinji nhasi havagone kuroora nekuda kwevhara yakaipa yakaiswa pamusoro pavo nemweya inozivikanwa, majaya mazhinji haakwanise kuwana basa kana kubudirira mubhizinesi nekuda kwekuvhara kwakaipa kwemweya inozivikanwa, chifukidziro ichi chinoramba chichiunza rombo rakaipa kuhupenyu hwavo, nhasi, Jehovha achakurwira. Sezvo iwe uchiita iyi minamato yekununurwa kubva kune yakajairwa mweya, ini ndinoona yako yakazara kununurwa yakamiswa muzita raJesu. Namata uyu munamato wekununurwa uine kutenda, uye tarisa kununurwa kwako kunoitika muzita raJesu.

MINYENGETI

1. Simba raMwari, paradza nheyo dzese dze mweya dzinozivikanwa mumhuri yangu, muzita raJesu. Iwe nheyo yemidzimu yakajairika mumba mababa vangu / mumba mamai, vafa, muzita raJesu.

2. Mweya yega yega-yakasungwa nemweya inojairika, yakaputsa-bvaruka, muzita raJesu.

3. Chigaro chega chega chemweya yakajairwa, gashira moto wedenga raMwari, muzita raJesu.

4. O Ishe, itai kuti ugaro hwedzimwe mweya ngadzive dongo, muzita raJesu.

5. Chigaro chega chega chemweya yakajairwa, ngavaparadzwe nemoto, muzita raJesu.

6. Yese nhare yemidzimu yakajairwa, ngaiburwe pasi nemoto, muzita raJesu.

7. Wese mwadhi wemweya inozivikanwa, ngaapiwe simba, muzita raJesu.

8. Yese network yemweya inozivikanwa, ngaivhunduke, muzita raJesu.

9. Yese nzira yekukurukurirana yemidzimu yakajairwa, ngaiparadzwe nemoto, muzita raJesu.

10. Chero chiitiko chekufambisa chemweya chakajairwa, ngavanyadziswe, muzita raJesu.

11.Oho Ishe, regai zvombo zvemidzimu dzizivikanwe kuti zvireuke pamusoro pavo, muzita raJesu.

12. Ini ndinobvisa maropafadzo angu kubva kubhanga rega rega kana kune yakasimba yemidzimu inozivikanwa, muzita raJesu.

13. Iwe atari yemweya yakajairika, pwanya, muzita raJesu.

14. Wese wedenga rinoziva padoko, rakagadzirirwa kundirwisa, rakaputswa nemoto, muzita raJesu.

15. Chiteyeso chega chega chemweya yakajairwa, yakagochwa nemoto waMwari, muzita raJesu.

16. Zvese zvataurwa nemweya zvese zvavanoita uye zvinoratidzwa, zvakaitwa kwandiri, ngazvikudzwe, muzita raJesu.

17. Ini ndinodzosera umwe neumwe mweya yekuviga, yakagadzirirwa kundirwisa, muzita raJesu.

18. Ini ndinonunura mweya wangu kubva kunewese mweya yemunoziva, muzita raJesu.

19. Ini ndinodzosera mhedzisiro yekudaidzwa kwese kumweya wangu, nemweya inozivikanwa, muzita raJesu.

20. Chiratidzo chega chega chinozivikanwa, chinovezwa, neropa raJesu.

21. Ini ndinokanganisa mweya yega yega inochinjanisa masimba angu, muzita raJesu.

22. Ropa raJesu, paradza kudzorwa kwemweya wega wega, unorangana neni, muzita raJesu.

23. Chiperengo chose uye hupombwe, hwakarongedzwa kwandiri nemweya yakajairwa, ngauparadzwe, muzita raJesu.

24. Sungano imwe neimwe nemidzimu yakajairwa, yakanyauka, neropa raJesu.

25. Ndinobvisa nhengo imwe neimwe yemuviri wangu kubva kuartari chero yemweya inozivikanwa, muzita raJesu.

26. Chero chipi zvacho chakasimwa muhupenyu hwangu, nemweya inozivikanwa, buda ikozvino ufe, muzita raJesu.

27. Ropa raJesu, dzima kuitirwa kwese kwese mweya yakajairika kupesana nekwandiri, muzita raJesu.

28. Imba yega yega yemweya nemweya inojairwa, ngaiparadzwe, muzita raJesu.

29. Ini ndinodzoreredza maitiro ese akashata emidzimu yakajairwa nezveramangwana rangu, muzita raJesu.

30. Chero ipi neipi yemidzimu yakajairika, inofunga hupenyu hwangu, ngaiparadzwe, muzita raJesu.

Baba ndinokutendai nekusunungurwa kwangu kuzita raJesu.

Advertisements

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano