100 Minamato Yemazuva ese Kuti Ubudirire MuHupenyu

1
26201

Ruka 18:1:
1 Zvino wakareva mufananidzo kwavari kusvikira pakuguma, kuti vanhu vanofanira kunyengetera nguva dzose, uye kwete kupera simba.

Munyengetero kutaurirana naMwari, uye minamato yezuva nezuva zvinongoreva kutaurirana zuva nezuva naMwari. Semutendi, kuti uwane kubudirira kwechokwadi muhupenyu, iwe unofanirwa kugara uchifambidzana nemugadziri wako. Mwari vane mavara ehupenyu hwedu, anoziva kupera kwedu kubva pakutanga, saka tinofanira kugara takabatana naye kuburikidza naIshe wedu Jesu Kristu, kuti tibudirire muhupenyu. Jesu vachitaura muna Johane 15: 5-9, Akataura kuti Iye ndiye Muzvava uye isu tiri matavi, kuti matavi atore michero, iwo anofanira kuve akasungirirwa pamuzambiringa, nguva yaachinjika, haagone kuve muchero inotakura matavi. Nenzira imwecheteyo, hatigoni kuwana budiriro yechokwadi muhupenyu kana isu takabviswa kubva kuna Mwari. Nhasi tichave tichitarisa neminamato zana zuva nezuva yekubudirira muhupenyu. Kana iwe uchida kubudirira semuKristu, unofanirwa kuita izvi minyengetero mararamiro ako.

budiriro muhupenyu hazvisi zvese zvekuita mari. Vanhu vazhinji vari kushambira mumari asi havasi kubudirira, vane zvese izvo mari inogona kutenga asi ivo havana zvinhu zvakakosha zvehupenyu. Kubudirira hakurevi kuwanda kwechengeto yakaunganidzwa. Kubudirira kungori kurarama hupenyu hwekuzadzikiswa, kurarama hupenyu hunotungamirwa hupenyu. Iwe unonzi ubudirire muhupenyu iwe paunenge uchizadzisa Mwari wako akagadzwa chinangwa muhupenyu. Asi ini ndinowana sei chinangwa changu muhupenyu? Iko hakuna imwe nzira iri nani yekutsvaga yako chinangwa muhupenyu asi nekubatana kune wako mugadziri. Mwari ndiye mugadziri wedu, uye minamato ndiyo nzira yatinobatana nayo kumugadziri wedu kuti tizive chinangwa chedu muhupenyu. Iyi minamato yezuva nezuva yekubudirira muhupenyu ichakubatsira iwe kuona chinangwa chako muhupenyu. Ndinokukurudzira kuti urarame hupenyu hwekunamata, gara uchibatana na Mwari wako uye ndiri kumuona achichinja nyaya yako muzita raJesu. Pazasi pane iyo minamato yezuva nezuva kubudirira kwako muhupenyu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Minamato yeMangwanani

1). Baba ndinokutendai nekundimutsa mangwanani ano muzita raJesu


2). Baba ndinokutendai nekudzivirira kwengirozi zvese kuburikidza nekurara kwangu muzita raJesu

3). Baba, ngoni dzenyu dzave nyowani mangwanani oga oga dzive neni nhasi muzita raJesu

4) .Father, ndinozvipira nhasi mumaoko ako, zvandiri kutanga nhasi newe, iva neni zvinobudirira kusvika kumagumo muzita raJesu.

5). Baba, muzita raJesu, mundidzivirire kubva pane zvakaipa zvese zvaakarongerwa nasatani nhasi muzita raJesu.

6). Baba ndinokuzivisai kuti kubuda kwangu mangwanani uye nekuuya kwangu kuchave kwakachengeteka muzita raJesu

7). Baba, tungamira kutaura kwangu zuva rino rose muzita raJesu.

8). Baba, fambisai munhu wese wandinosangana naye mangwanani ano kuti andifarire muzita raJesu

9). Baba ndipeiwo moyo wangu unoshuvira (Vaitare) mangwanani ano muzita raJesu.

10). Baba ndinokutendai neminamato yakapindurwa muzita raJesu.

Munamato wekubudirira

1). Baba ndinokutendai nekuti ndimi Mwari anopa simba rekubudirira muzita raJesu

2). Baba ndinokutendai nehungwaru hwaKristu huri kushanda mandiri muzita raJesu

3). Baba ndinokuzivisai kuti handizokundikani muhupenyu huno muzita raJesu

4). Kunyangwe hazvo hupfumi hwenyika hwakaoma sei, ini ndichabudirira ziya zvisizvo muna jesus amen

5). Ini ndinoparidza kuti hakuna gomo rakasimba zvakakwana kuti rindimire muzita raJesu

6). Ini ndinotaura kunge pasina uye ndinoshaya hurongwa hwese hwemuvengi kuti andiburitse

7). Ini ndinoparidza kuti nyasha dzaMwari dzinounza budiriro dzichakupa kubudirira kukuru muzita raJesu

8). Ini ndinoramba urombo muhupenyu hwangu Jesu zita

9). Ini ndinoramba kukundikana muhupenyu hwangu nemuzita raJesu

10). Baba ndinokutendai nekuti minamato yangu inopindurwa muzita raJesu

Namata Uchitungamirirwa

1). Baba, kuraira nhanho dzangu mushoko renyu muzita raJesu

2). Baba, ndinoparidza nhasi kuti nekuti Jesu ndiye mufudzi wangu, handife ndakashaiwa gwara zvakare

3). Baba, kuraira nhanho dzangu kune munhu chaiye uye panguva chaiyo

4). Baba regedzai nhanho dzangu kunzvimbo chaiyo muzita raJesu.

5). Baba, kuraira nhanho dzangu kune vanhu chaivo muzita raJesu

6). Baba rongedzai nhanho dzangu pabasa chairo, basa uye / kana bhizinesi muzita raJesu

7). Baba musandiperekedze mumiedzo, asi ndinunurei kubva pane zvakaipa zvese muzita raJesu

8). Baba, shoko renyu ngarive renhamba rangu bhuku rekutungamira kubva nhasi zvichienda muzita raJesu

9). Wedu Womweya Unoyera, uve wangu wekutanga chipangamazano kubva nhasi zvichienda muzita raJesu

10). Ndatenda baba nekupindura y minamato muzita raJesu.

Munamato weKubatanidza

1) Baba, ndinokutendai nekuti ndimi Mwari unosimudza varombo kubva muguruva uye muite Iye mutambo nevakakurumbira muzita raJesu

2). Ah Mwari, ndibatanidzai nevarume vakuru sezvamakabatanidza Joseph muzita raJesu

3). Ah Mwari, ndibatanidzai nevarume vakuru sezvamakabatanidza Mefibhosheti muzita raJesu

4). Baba, nesimba roMweya Mutsvene, ndibatanidzei kune vangu vanoshanda mukubatsira muna Jesu.

5). Baba, neruoko rwenyu rune simba, muunze kwandiri varume nevakadzi vakuru vanozondibatsira kuzadzisa zviroto zvangu muhupenyu muzita raJesu

6). Nesimba riri muzita raJesu, Ini ndakazviparadzanisa nevanozoponda mhodzi muzita raJesu

7). Nesimba riri muzita raJesu, ndinozvisiyanisa kubva kuvavengi vekufambira mberi kwangu muzita raJesu

8). Nesimba riri muzita raJesu, Ini ndinozvisiyanisa nevamwe venhema shamwari muzita raJesu

9). Baba nesimba muzita raJesu, fungidzira muvengi wese wepamoyo wekufambira mberi kwangu muhupenyu muzita raJesu

10). Baba ndinokutendai nekupindura y minamato muzita raJesu

Munamato wekudzivirira

1). Baba ndinokutendai nekuve nhoo yangu nenguvo yangu muzita raJesu

2). Simuka, baba, undidzivirire kubva kunavanonditsvaga,

3). Sham ngaive mugove wavose vanotsvaga kunyadziswa kwangu

4). Baba vangu, rambai muchindichengetedza kubva kuvanhu vakaipa uye vasina mano

5). Baba, kurwai nevanorwa neni muzita raJesu

6). Baba, rambai muchindidzivirira kubva kumiseve inobhururuka zuva nezuva muzita raJesu

7). Baba, kana vavengi vangu vachiuya kuzondirwisa nenzira imwe, vachati vanditiza munzira nomwe

8). Ndisunungure kubva mumaoko evapomeri venhema muzita raJesu

9). Baba, ndichengetedze uye chengetedza ini nemhuri yangu muzita raJesu

10) .Ndatenda imi baba nekupindura minamato yangu muzita raJesu.

Munamato wekunakirwa

1) .Tongai nekutenda kwako kuti mari haigone kutenga muzita raJesu

2). Baba ndinokutendai nerunyararo rusina magumo rwandagara ndichifarira muzita raJesu

3). Baba, ngoni dzenyu ngadzigare dzakatenderedza muzita raJesu

4). Baba, ndiitei kuti ndigare ndichifarirwa pamberi pevakuru muzita raJesu

5). Baba, ngoni dzenyu dzitaure munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu muzita raJesu

6). Baba, rambai muchindiitira izvo zvandisingakwanise kuzviitira zvangu muzita raJesu

7). Baba ndinosimuka uye ndichaenderera mberi nekusimuka nenyasha dzenyu muzita raJesu

8). Baba, kubudikidza nerunako, itai kuti zita rangu ritaurwe zvakanaka pamberi pevakuru muzita raJesu

9). Baba ndinokutendai nerunyararo rusingaperi muzita raJesu

10). Ndatenda ishe nekupindura minamato yangu muzita raJesu.

Kunamatira Kwemhuri

1). Baba, ndinoisa mhuri yangu yese mukutarisira kwenyu muzita raJesu

2). Baba regai ruoko rwenyu rune simba ruenderere kuchengetedza nhengo dzemhuri yangu zita raJesu

3). Baba, dzivirirai mhuri dzangu kubva kumiseve inobhururuka masikati

4). Baba ndinokuzivisai kuti hakuzove nenhau dzakaipa mumhuri yangu gore rino uye kupfuura muzita raJesu

5). Ini ndinofukidza nhengo dzemhuri yangu neropa raJesu

6) Ini ndinotema kuti hapana chombo chakagadzirirwa kurwisa nhengo dzemhuri yangu chinobudirira muzita raJesu

7). Semhuri, kubatwa kwedu kwakasimba izita raJesu, saka hapana dhiabhori anogona kutikurira muzita raJesu

8). Baba, sunungura ngirozi dzako dzekuchengetedza pamusoro pevemhuri yangu vese kuti varambe vachigara navo muzita raJesu.

9). Baba ndinopa nhengo dzese dzemhuri kumuchengera muzita raJesu

10). Baba tinokutendai neminamato yakapindurwa muzita raJesu.

Namata Uchenjeri

1). Baba ndinokutendai nekundikomborera nehungwaru hukuru

2). Baba, ngwara dzenyu ngadzitungamirire muzuva rangu kutaura zviitwa muzita raJesu

3). Baba, mundirove pamwe nemweya wehungwaru pandinomhanya nhangemutange yehupenyu muzita raJesu

4). Ngwara ngazvionekwe mumabasa angu ezuva nezuva muzita raJesu

5). Baba ndipeiwohungwaru pamaitiro andinoita nevanhu zuva nezuva munaJesu nam

6). Baba ndipeiwo hungwaru mune hukama nemumwe wangu muzita raJesu

7). Baba ndipeiwohungwaru mune zvinoenderana nevana vangu muzita raJesu

8). Baba ndipeiwo huchenjeri mukubata newangu muhofisi muzita raJesu

9). Baba ndipeiwo huchenjeri mukubata nevandinogarisana navo muzita raJesu

10). Baba ndinokutendai nekundipeya nehungwaru huchenjeri muzita raJesu.

Munamato wekuporesa

1. Baba, ndinotenda Mwari nekuita gadziriro yekununurwa kwangu kubva chero kurwara muzita raJesu.

2. Ndinozvisunungura kubva kuchirwere chipi zvacho chakagarwa nhaka, muzita raJesu.

3.Ishe, Tumira demo remoto kunheyo yehupenyu hwangu uye uparadze miti yese yakaipa yezvirwere mumuviri wangu muzita raJesu.

4. Ropa raJesu ngaribude muhurongwa hwangu zvese zvakaburitswa satanic zvokurwara muzita raJesu.

5. Ndinozvisunungura kubva mukubatwa kwechirwere chero chipi zvacho chakafambiswa muhupenyu hwangu kubva mudumbu, muzita raJesu.

6. Rega ropa raJesu nemoto weMweya Mutsvene zvichenese chero nhengo mumuviri wangu, muzita raJesu.

7. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva patsika dzakaipa dzese dzezvirwere, muzita raJesu.

8. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva kunhaka yega yeipi yakagarwa nhaka inotungamira kurwara kazhinji mumuviri wangu, nezita raJesu.

9. Ini ndinopesana nemweya wega wega wekurwara muhupenyu hwangu muzita raJesu.

10. O Ishe, simba renyu rorumuko ngaribve pahutano hwangu muzita raJesu.

Munamato Yekutenda

1. Baba, ndinokutendai nekundipinza muzuva idzva iri muzita raJesu

2. Baba ndinokutendai nekuchengetedza hupenyu hwangu muzita raJesu.

3. Baba ndinokutendai nekundibatsira kurwa hondo dzangu dzose nhasi muzita raJesu

4. Baba, ndinokutendai nekuda kwekunaka uye ngoni dzenyu muhupenyu hwangu muzita raJesu

5. Baba, ndinokutendai nekundigonesa kuita nhasi muhutano hwakanaka muzita raJesu

6. Baba, ndinokutendai nekuda kweminamato yose yakapindurwa nezuro muzita raJesu

7. Baba, ndinokutendai nekuda kwekudzivirirwa neuMwari kwese kwese kubuda nekuuya muzita raJesu

8. Baba, ndinokutendai nekupa kwemweya mashura ehupenyu hwangu muzita raJesu.

9. Baba, ndinokutendai nekukunda muhondo dzangu dzese muhupenyu muzita raJesu

10. Baba, ndinokutendai nekukanganisa matanho evavengi pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

1 Comment

  1. Zuva rakanaka,
    Kubva pandakatanga kuve kure nemunamato wako kureva gwara remunamato wemazuva ese, hupenyu hwangu hwakavandudzwa munzvimbo yewanano yangu. Mufundisi, ndinoda munamato uripo wemwanasikana wangu ane makore gumi nerimwe anga achinyora bvunzo dzeSEA gore rino (Kurume 11, 31).

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.