Izvo Zvinoreva ZveMunamato waIshe Verse Ndima Ndima

2
17367

Matthew 6: 9-13:
9 Naizvozvo nyengeterai sezvizvi: Baba vedu vari kumatenga, zita renyu ngariitwe dzvene. 10 Humambo hwenyu ngahuuye; Kuda kwenyu ngakuitwe pasi, sezvakunoitwa kudenga. 11 Mutipe nhasi chikafu chedu chemazuva ese. Uye mutikangamwire zvivi zvedu, sezvatinokangamwira vane mhosva nesu. Uye musatipinza pakuidzwa, asi mutisunungure pakuipa, nekuti ushe ndehwenyu, nesimba, nekubwinya kusvikira rinhi narinhi. Ameni.

Mubhuku raRuka 11: 1-4, mundima imwe bhaibheri rakati, mushure mevadzidzi vaJesu pavakamuona achinamata, ivo vakauya kwaari vakamukumbira kuti avadzidzise kunyengetera. Jesu akabva angoenda kumberi kuti avadzidzise kunyengetera. Muenzaniso wemunamato uyo Jesu akapa vadzidzi vake kubva pakuzivikanwa se munamato waIshe or baba vedu munamato. Zvakakosha kuti isu tione kuti munamato wemadzishe haufanire kuimbwa neshoko, asi unofanirwa kushandiswa senzira yekunamata. Ndiko kuti kunofanirwa kushandiswa semuenzaniso weminamato yedu. Patinonamata tinotarisirwa kutevedzera patani yemunamato waIshe.

Kuti tinamate zvinobudirira, tinofanira kunzwisisa zvinoreva munyengetero wemadzishe watakapihwa naJesu Kristu. Tinofanira pasi pekumira mapatani emunamato ndima nendima. Kunzwisisa kwakanaka kwemunamato waIshe kunobatsira kusimbisa hwaro hwedu mumunamato. Kana iwe uchinamata, uchitevera iyo yakarongedzwa pasi yemunamato munyengetero, urikunamata munamato unofanirwa kupindurwa. Zvino ngatitarisei zvinoreva chirevo chemunamato waIshe ndima nendima.

Zvinoreva ZveMunamato waIshe

Nezve zvinongedzo zvemagwaro, isu tichave tichishandisa Mateo 6: 9-13 segwaro redu rekusimbisa pamunamato waIshe. Zvino ngatitorei ndima nendima.

1). Ndima 9: Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngariitwe dzvene. Mapisarema 100: 4, inotiudza kuti isu tinofanira kupinda nemasuwo ake nekutenda uye nematare ake nerumbidzo. Wese munamato unofanirwa kutanga nekutenda nekurumbidza. Jesu akaratidza kuti paguva raRazaro, Johane 11:41, uye apo aive ave kuda kufudza zviuru mugwenga, Ruka 9:16. Kuti minamato yedu ibudirire, tinofanirwa kudzidza kupinda pamberi peMwari nemoyo wekutenda, zvisinei nezvatiri kurarama muhupenyu, tinofanira kudzidza kukoshesa Mwari zvaari kwatiri uye nezvezvaakatiitira. isu. Izvi zvichaita kuti minamato yedu isvike pamoyo waMwari nekukurumidza. Nekudaro tinofanira kuchenjera kuti tisashandise iyi senzira yekusvitsa kuna Mwari, tinofanira kuziva kuti hatigone kunyengera Mwari, tinofanira kumutenda nekuti tinomuda uye nekuda kwerudo rwake rusina magumo kwatiri, kwete nekuti isu tinoda Iye pindura minamato yedu. Chokwadi ndechekuti Mwari uyu anozotipindura kana isu tichiMutenda kana kwete, asi zvine hungwaru kuti isu tikoshese runako rwake muhupenyu hwedu izvo mari isingatenge.

2). Vhesi 10. Humambo hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwe pasi, sezvakunoitwa kudenga : Chechipiri, seVakristu tinofanira kudzidza kunyengeterera hushe hwaMwari. Kunamatira kusimudzira kwehumambo kunofanirwa kuve kwakanyanya kukosha kwatiri. Kunyengeterera humambo kunosanganisira minamato yekuponeswa kwemweya, minamato yevaKristu vanoenda kuburikidza nematambudziko, minamato kuti vhangeri raJesu Kristu riitore nyika, munamato wekuchengetedza uye kuchengetedza kwevaKristu pasi rese, izvi nezvimwe zvakawanda zviri Humambo hwakatarisana neminamato.

3). Vhesi 11. Tipeiwo nhasi chingwa chedu chemazuva ese: Mushure mekunge apa kutenda kuna Mwari, uye nekunamatira ushe, iko zvino munogona kukumbira zvamunoda, Mwari vakazvipira kupa vana Vavo zuva nezuva. Apa ndipo paunotanga kutaura chinangwa cheminamato yako kuna ishe, mikumbiro yako pachako kwaari. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti yako yese minamato yekukumbira pamberi paMwari inofanira kutsigirwa neshoko rake. Izwi raMwari ndicho chikonzero chedu chakasimba muminamato. Kana isu tikamuyeuchidza nezve izvo zvinotaurwa neshoko rake muminamato yedu, Anosimuka uye anokudza izwi Rake muhupenyu hwedu.

4). Vhesi 12. Uye mutikangamwire zvivi zvedu, sezvatinokangamwira vane mhosva nesu. Tinofanira kudzidza kubvuma nekugamuchira tsitsi dzaMwari, Mariro aJeremia 3:22, inotiudza kuti itsitsi dzaMwari ndidzo dzinoita kuti tirambe tiri vapenyu. Tinofanira kudzidza kugamuchira tsitsi dzaMwari paatari yeminamato. Vatendi vazhinji vatendi havanzwisise ndima iyi zvakanyanya, vanoidudzira zvisizvo vachiita kuti zviite kunge Jesu aipa isu mamiriro pano. Ivo vanotenda kuti Jesu aireva, kuti kana iwe usinga regerere vamwe, Mwari havazokuregerera. Chokwadi chiri nyore, Jesu aitaura kuvadzidzi vake pasi pemutemo, uye akange achishandisa zvirevo zvemutemo kuvadzidzisa. Zvino Mutemo wakazadziswa muna Kristu Jesu. Hatiregerere kuti tiregererwe, asi isu tinoregerera nekuti Ishe vakatikanganwira kare, VaKorose 3:13. Tichiri vatadzi Mwari akatiratidza rudo rwake rusina mugumo uye akatiregerera zvivi zvedu zvose kuburikidza naKristu. Ndosaka tichiregerera vamwe nhasi. Isu tinowana simba rekuregerera vamwe nekuti Kristu akatiregerera. Zvakare pasi pesungano Itsva yenyasha, hatikumbire tsitsi, tinogashira tsitsi nenyasha pachigaro cheminamato, VaHebheru 4:16. Naizvozvo kana tikakundikana, tinoenda takashinga kuchigaro chake kuti tigamuchire tsitsi nenyasha kuti tikunde. Mbiri kuna Mwari !!!

5). Vhesi 13. Uye musatipinza pakuidzwa, asi mutisunungure pakuipa. Chikamu chino tinonamatira kuchengetedzwa naMwari, Jesu akatiraira kuti tinamate kuti tirege kuwira mumiyedzo, Mateo 26:41. Tinofanira kuzvifukidza neropa raJesu. Munamato ndiyo kiyi yekudzivirirwa pamweya uye panyama. Tinofanira kugara tichikumbira mweya mutsvene kuti utitungamirire muzvedu zvezuva nezuva zviitiko uye utiponese pamisungo nemiedzo yadhiyabhorosi.

6). Ndima 13, Mhedziso. Nekuti ushe ndehwenyu, nesimba, nekubwinya kusvikira rinhi narinhi. Ameni: Tenderedza minamato yako nekutenda zvakare, tanga kumutenda nekupindura minamato yako, umupe rumbidzo uye utende kuti zvese zvawakabvunza Akazvipindura. Ipapo pakupedzisira pedza minamato yako muzita raJesu Kristu. Zita raJesu Kristu ndicho chisimbiso chinoita kuti minamato yako ipindurwe. Ini ndinotenda kuti gwara iri richabatsira mukuvandudzwa kwehupenyu hwemunamato. Rangarira izvi hazvifanirwe kurapwa senzira, asi segwara rekunamatira kuna Mwari vanokuda vasingagone. Sezvo iwe uchitevera ichi chinyorwa kubva kuna madzishe munamato, ini ndinoona yako minamato hupenyu ichinyanya kushanda muzita raJesu. Ameni.

Advertisements

2 COMMENTS

  1. Ndiri kuverenga izvi kuti ndinzwisise uye kuti ndinamate nenzira chaiyo uye nemoyo wangu chaiwo. Pasina yega, ino chikamu chesaiti ino, kune nhungamiro yekunamata, Tinokutendai, Mwari Varopafadzei mose.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano