20 Simba Rinamato rekuporesa Shamwari

2
5550

Jeremiya 30: 17:
17 nekuti ndichakugadzirira hutano hwakanaka, nekupora maronda ako, ndizvo zvinoreva Ishe. nekuti vakakutumidza zita rinonzi Zororo, vachiti: Iri ndiro Zioni, risingatsvakwe nemunhu.

Nhasi tichave tichiita makumi maviri munyengetero une simba wekuporesa shamwari. Semwana waMwari, chipo chikuru chaunogona kupa shamwari inodikanwa chipo chemunamato. Kurwara nezvirwere hakuzi kuda kwaMwari kune vana Vake. Naizvozvo isu sevaKristu tinofanirwa kuramba matenda uye tichinamatira vanorwara vakatipota. Iwe une shamwari iri kurwara kubva chero chirwere here? nhasi tichave tichiita nezvekuita a munamato wekupora kwavari. Jesu Kristu achiri pasi pano, akafamba achiita zvakanaka achiporesa zvese izvo zvakadzvanywa nadhiabhori, Mabasa 10:38. Vanhu ava uko vakadzvanywa nezvirwere, izvi zvinoreva kuti hurwere kudzvinyirirwa naDhiabhori. Kuti isu tikunde urwere, tinofanira kuaraira ku dissapear muzita raJesu.

Ndinoda kuti uzive kuti, semwana waMwari, Mwari akatipa simba pamusoro pehurwere hwese nekurwara, akati muzita rake tinoporesa vanorwara, Mabasa 16: 18-20. Vakatipa simba pamusoro pehurwere hwemarudzi ese. Naizvozvo uchange uchitsiura kuti chirwere icho chave chiri kushungurudza shamwari yako nhasi muzita raJesu. Kurwara kwega kwega kune zita uye kwese kunonzi kunopfugama kuzita raJesu Kristu. Saka iwe paunenge uchiisa ruoko rwako pamusoro peiyi shamwari yako nhasi, raira chirwere icho nezita kuti chisuruke kubva mumuviri uyu muzita raJesu. Namata uyu munamato nekutenda, nekuti iwo munamato wekutenda uyo unoporesa vanorwara, James 5:15. Sezvo iwe uchinamatira pamusoro peshamwari yako irikurwara nhasi, paunoshandisa uyu munamato une simba wekuporesa shamwari nhasi, ndiri kuona shamwari yako ichipora nekukurumidza muzita raJesu. Kutarisira ufakazi hwako.

PRAYER

1). Baba ndinokutendai nekuti ndinoziva munogara muchindinzwa.

2). Tora kubwinya kese Baba, nekuti unogara uchipindura minamato

3). Baba, Iet ngoni dzenyu tanga kutaura pamusoro peiyi shamwari (taura zita ravo uye ukumbire kuti vabatane newe mukunamatira ngoni).

4). Baba, muzita raJesu, ini ndinoraira chirwere ichi (taura zita) kuti dissapear kubva mumuviri uyu muzita raJesu

5). Baba, simba renyu rekuporesa rinotanga kutenderera nemuviri uyu muzita raJesu

6). Baba regai simba renyu rekuporesa riyerere zvese kubudikidza neropa rake muzita raJesu

7). Ini ndinotuka izvi zvinorwara nezvirwere kubva kumidzi nhasi muzita raJesu

8). Muviri uyu wakatengwa naKristu, nokudaro, ndinoraira kuti chirwere ichi chinoshamisa chibviswe mumuviri uyu muzita raJesu.

9). Ini ndinoparidza kuti kurwara uku hakuzove kwekufa muzita raJesu

10). Ini ndinokuzivisai kuti iyi shamwari yangu (taura zita) inonunurwa kubva pakurwara uku nhasi muzita raJesu.

11). Iwe mweya wetsvina wekusasimba, ndinokurayira kuti urege munhu uyu izvozvi !!! Muzita raJesu

12). Iwe mweya wetsvina wechirwere chinouraya, punzirwa kunze kwemuviri uyu muzita raJesu.

13). Ini ndinoraira kuporeswa mumuviri wako izvozvi muzita raJesu Kristu

14). Ini ndinoraira kuporeswa mumweya mako ikozvino muzita raJesu Kristu

15). Ini ndinoraira kuporeswa muropa rako ikozvino muzita raJesu Kristu

16). Ini ndinoraira kupora mumapfupa ako uye majoini izvozvi muzita raJesu Kristu

17). Ndinozivisa rusununguko rwako kubva kuzvirwere nezvirwere muzita raJesu

18). Ini ndinokuzivisai kuti mumazuva manomwe anotevera, uchapora zvakakwana muzita raJesu

19). Baba ndinokutendai nekupodzwa kweshamwari yangu iyi (taura zita) zita raJesu

20). Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu.

Advertisements

2 COMMENTS

  1. Ndatenda Mukuporesa kweiyi Covid-19 Virus; Muzita raJesu; Kuporesa muna Jeanne; Dziviriro pamusoro paNowa & Amai Vake; Kuporesa Pamusoro Pese Murwere! Ameni Tinokutendai Ishe..Ndatenda Imi Muzita raJesu!

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano