Simba Rekunamata Muhupenyu Hwedu hwezuva nezuva.

2
5605

2 Makoronike 7:14:
14 Kana vanhu vangu, vakatumidzwa zita rangu, vachizvininipisa, ndokunyengetera, nokutsvaka chiso changu, nokubva panzira yavo yakaipa; ipapo ndichanzwa kudenga, ndikavakangamwira zvivi zvavo, nokuporesa nyika yavo.

Munyengetero chiito chekutaurirana naMwari. Munamato kana kunyengetera ndiyo nzira yatinosimbisa nayo hukama hwedenga nemuumbi wedu. Chitendero chose chiri munyika chinonamata, kunyangwe vahedheni uye vanonamata zvifananidzo vanonamata. Munamato inzira yepasirese iyo munhu anoedza kubatana nayo kumidzi yemweya. Munyaya ino tichave kutarisa kukosha kwemunamato muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Tichave zvakare takatarisa munamato waIshe wedu, uye mhando dzemunamato.Naizvozvo nechinangwa chechinyorwa chino, tichave tichitarisana nekunamata senge mukristu.

Kana tichinamata, tinotaura kuna Mwari nezve nyaya dzehupenyu hwedu uye tinotarisirawo kupindira kwake muchimiro chemhinduro kuzvikumbiro zvedu zvemunamato. Munamato, hausi monologue, hausi wekukurukurirana, iri nhaurirano, maviri mativi kutaurirana pakati paMwari nemunhu. Patinonamata kuna Mwari kudenga, tinotarisira kuti atipindure zvinoenderana nezvikumbiro zvatakaita kwaari.

Munamato chiito chekutenda. Izvi zvinodaro nekuti tinonamata kuna Mwari watisina kuona, tinodana kuna vamwari vatisinganzwisise. Isu tinoratidza kutenda kwedu mune zvisingaonekwe chero nguva isu tichinamata nekuti isu tinotarisira kuti Mwari vanzwe nekupindura minamato yedu nguva imwe neimwe yatinonyengetera kwaari. Munamato unogona kuitwazve nenzira ye zvokuvonga uye nziyo dzokurumbidza kuna Mwari wemasimbaose. SevaKristu, Mwari vakatipa zita reMwanakomana wake Jesu Kristu kuti tishandise muminamato. Johane 14: 13, Johane 15: 7, inotiudza kuti chero chatinokumbira muzita raJesu Kristu, Mwari vachatipa mhinduro nekukasira. Izita raJesu ndiro password yedu kuminamato yakapindurwa. Kana isu tikanamata nemuzita raJesu, Mwari anotipa mukana wekukurumidza kune zvese izvo Kristu zvavakatigonesa kuti tiregererwe. Hakuna mutendi anokwanisa kurarama hupenyu hwekukunda pasina munamato, munamato wakaderera hupenyu hupenyu hwese hwekuzvibvisa kubva kuna Mwari, uye kana isu takabviswa kubva kuna Mwari, tinowanikidzwa kumiyedzo dzakasiyana kubva kune yakaipa.

Munamato waIshe wedu (Muenzaniso Wedu Wekunamata)

Kuti unamate zvinobudirira, munhu anofanira kugona hunyanzvi hwemunamato. Kunamata kuna Baba vari kudenga kune nzira. Jesu akatifunga isu kuti tainamata sei mubhaibheri, tinoridaidza kuti munamato waIshe kana munamato waIshe. Mumuenzaniso uyu wemunamato, tinoona hwaro hwemunamato unoshanda. Wese munamato unofanirwa kupindurwa unofanirwa kutevedzera maitiro emunamato waIshe. Tichave tichienda kuburikidza nemunamato waIshe kuti vaone nenzira kwayo yatinofanira kuratidza chikumbiro chedu kuna Baba.

Matthew 6: 9-13:
9 Naizvozvo nyengeterai sezvizvi: Baba vedu vari kumatenga, zita renyu ngariitwe dzvene. 10 Humambo hwenyu ngahuuye; Kuda kwenyu ngakuitwe pasi, sezvakunoitwa kudenga. 11 Mutipe nhasi chikafu chedu chemazuva ese. Uye mutikangamwire zvivi zvedu, sezvatinokangamwira vane mhosva nesu. Uye musatipinza pakuidzwa, asi mutisunungure pakuipa, nekuti ushe ndehwenyu, nesimba, nekubwinya kusvikira rinhi narinhi. Ameni.

1). Zita raMwari: Vhesi riri pamusoro pebhaibheri rakatanga nemunamato, baba vedu vari kudenga. Munamato wega wega unofanirwa kuiswa kuna Baba, muzita raJesu Kristu. Tinofanira kunzwisisa kuti hatinamati kuna Jesu Kristu kana kubudikidza naJesu Kristu, kwete !!! Tinonamata kuna baba vekudenga, muzita raJesu Kristu. Izita raJesu Kristu ndiro zita rinopfuura mazita ese, VaFiripi 2: 9. ndiro zita, chete iro rinotipa mukana kupinda kwechigaro choushe chaMwari baba. Nekudaro, minamato yako inofanira kutanga nemazwi anoti, Baba, Muzita raJesu Kristu ……. Ipapo iwe unopfuurira kune chinhanho chinotevera.

2) Thanksgiving: Mushure me kuziva zita raMwari, unofanira kumutenda nekumurumbidza, tinofanirwa kuziva mumunamato ukuru hwaMwari nemabasa ake anoshamisa muhupenyu hwedu. Isu tinofanirwa kumukoshesa nekuda kwezvishamiso zvezvisikwa zvake, nehungwaru hwake hune simba. Kana tichitenda Mwari muminamato, tinoshandisa mazwi akadai… Tinokutendai nekunaka kwako uye nemabasa ako esimba, iwe wakakwirira kupfuura wepamusoro, mukuru kune mukuru, uye uri nani kupfuura iwo wakanaka, uri Mambo wamadzimambo naShe wemadzishe, Baba tinokurumbidzai nehuchenjeri hwenyu husingaenzaniswi anotonga zvakasikwa, tora kubwinya kese Baba muzita raJesu amen… Ipapo iwe unopfuurira kune chinhanho chinotevera.

3). Ziva Ngoni Dzake: Tinofanira kunzwisisa kuti iropafadzo yekunamata pamberi paIshe, Mwari haapo munamato wemutadzi, kana iwe uchida runyararo tinya pano, asi tenda Mwari isu isu takaponeswa na Kristu Jesu, kwete nemabasa edu. Tinofanira kutenda Mwari nekuda kwengoni dzake dzisina mugumo muhupenyu hwedu, Mariro 3: 22-23, ngatizivei kuti its of Mercy's Lord that we are not beased, tinofanira kumutenda nekuda kwengoni dzake dzatinofarira muhupenyu hwedu zuva nezuva. Vamwe vatendi vanoshandisa chikamu ichi kukumbira kuregererwa kwezvivi, zvakare zvakanakira kuita izvo. Unogona kushandisa mazwi se, Baba ndinokutendai nekuda kwengoni dzenyu dzisina mugumo muhupenyu hwangu, kana baba, ndinokumbira kuti murudo rwenyu rusina magumo, mundiregerere zvivi zvangu zvese muzita raJesu.

4). Tungamira Chikumbiro chako kuna She: Pachikamu ichi iwe unokwanisa kuendesa munamato wako wekukumbira kuna She, kungave, uri kuzvinyengeterera iwe pachako, uchinyengeterera mumwe munhu, uchinamata munamato wekupora, nezvimwe pano ndipo paunorega Mwari vazive zvaunowedzera pakunamata. Izvo zvakakosha iwe unoziva zvakare kuti chero chako chekukumbira chinofanira kutsigirwa neshoko raMwari. Isu tinofanirwa kutsvaga zvinyorwa zvine chekuita nenharaunda yedu yezvinodiwa kuti tigokwanisa kuzviisa pamberi paIshe muminamato. Semuenzaniso, kana uchinamatira kupora, unogona kuyeuchidza Mwari nezve magwaro aya: Mapisarema 107: 20, Isaya 53: 5, aya magwaro ekuporesa anozotsigira minamato yako uye Mwari vanokudza izwi Rake muhupenyu hwako.

5). Gumisa Munamato Wako Nekutenda: Mushure mekupedza kuendesa zvawakumbira pamberi paMwari, unofanirwa kupedzisa minamato yako nekutenda. Koshesa Mwari nekupindura minamato yako. Patinomupa kutenda, Tinoratidza kuti isu tinotenda muchimiro chake kutipindura nekukurumidza. Zvino ngatitarisei kukosha kwemunamato muhupenyu hwedu.

10 Kukosha Kwekunamata

1) Kukura Kwemweya: Chidzidzo chekunamatira a kukura mune zvokunamata kurovedza muviri. Patinorarama hupenyu hwekunamatira, mweya yedu inotanga kukura nekukurumidza kwazvo. Jesu akati varume vanofanirwa kugara vachinamata uye kwete kupera simba, Ruka 18: 1, paunopera simba zvinoreva kuti simba rako ishoma, Zvirevo 24:10, uye kushaya simba chiratidzo chekusakura zvakanaka uye kukura. Naizvozvo imwe yenzira dzinoshanda kwazvo dzekukura mumweya ndeyekuita minamato nguva dzose.

2). Nzvimbo Yakananga Kuna Mwari: Munamato unotipa mukana wakananga kuna Mwari, isu kana tichinamata nguva dzose, isu tinotaura kuna Mwari nguva dzose, apo isu tinotaura kuna Mwari nguva dzose, kuve kwedu pedyo naye kunova kwakasimba. Munamato mugwagwa mukuru unobatanidza wenyama nepamweya, muKristu wese wekunamata anowana mukana kuna Mwari. Chero Mwari pavanoda kuzarura hurongwa hwake, anongotaura chete kune avo vanogara vachitaura naye muminamato.

3). Iva nerudo rwaMwari: Kana tichinamata zvichibva pamoyo yedu, tinoratidzwa nerudo rusina magumo rwaMwari, Mwari vanongoratidza rudo rwake rusina magumo kune avo vanotaura naye muminamato zuva nezuva. Ngatizvizive izvi, Mwari anoda vana vake vese, Anotoda nyika yese, Johane 3:16, asi haafarire vana vake vese, Anongofarira avo vaanoziva uye avo vanotaura naye nguva dzese muminamato.

4). Tambira Mhinduro: Imwe kukosha kweminamato, ndeyekuti tinowana mhinduro. Patinonamata, tinofanirwa kutarisira kuti Mwari apindure. Mwari anoda kuti mufaro wedu uve wakazara. Ndokusaka tichifanira kugara tine tarisiro huru kana tichinamata. Jesu akati muna Marako 11: 23-24, kuti tichagara tine zvatinotaura, chero bedzi tichizvitenda uye tichizvitarisira.

5). Kukunda Rima Masimba: Bhaibheri rinotiudza kuti tirambe dhiabhori, James 4: 7. Imwe yenzira huru dzekuramba Dhiabhori ndeye minamato, paunosunga Dhiyabhorosi, anoramba akasungwa. Mwari vakatipa simba rekuwaridza pamusoro penyoka uye Scorpion uye nekuparadza mabasa ese eadhiabhori, Mateo 17:20. Zviri paartari yemunamato iwe yaunogona kukunda iyo masimba erima kwakakukomberedza iwe nemba yako.

6). Kutungamirirwa kweVamwari: Wese mwana waMwari ane kodzero yake kutungamirirwa naMwari. Chikonzero nei Mweya Mutsvene wakatumirwa kutitungamira munzira yedu muhupenyu. Ko mweya waMwari unotitungamira sei? Kuburikidza neminamato. Tinonamata kunaMweya Mutsvene muzita raJesu Kristu. Tinogona kubvunza kuna She kuti ndeipi nzira yekuenda kuti tirege kuipotsa muhupenyu.

7). Kukunda Muedzo: Kana uchirwa miedzo, unofanirwa kunyengetera. Munamato ndiwo musimboti wezvinetso zvese zvepasi. Jesu akati namatai kuitira kuti murege kuwira mumiedzo, Mateo 26:41. Kana isu tichinamata nguva dzose, tisingaregi, tinowana simba rezveMweya kuti tirege kutaura kuna dhiabhori, tinowana simba rezveMweya rekugara pamusoro pezvitadzo nekusuwa.

8). Kuziva Kuda kwaMwari: Jesu akanyengeterera kuda kwaMwari pakupera kwehupenyu hwake hwapasi Ruka 22:42, Mateo 26:39. Kuziva kuda kwaMwari kwehupenyu hwedu ndiyo hwaro hwedu hwakasimba hwebudiriro. Imwe nzira inoshanda kwazvo yekuziva kuda kwaMwari uye chinangwa chehupenyu hwedu ndeye minamato. Kana tikabvunza kuna She nezve ramangwana redu rakajeka, anotinzwa uye anotitungamira munzira yatinofanira kuenda, Isaya 30: 21-23.

9). Hukama neMweya Mutsvene: Chero muKristu anorarama mararamiro emunamato, ane hukama hwakanaka neMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene unotibatsirawo muminamato yedu, VaRoma 8:26. Minamato kunyanya kunyengetera nendimi inotiswededza pedyo chaizvo nemweya unoera. Nguva dzese dzatinonamata, tinotaurirana na Mweya Mutsvene, uye patinonyanya kutaurirana nemweya, tinoswededza pedyo naye.

10). Kucheneswa: Kutsveneswa zvinoreva kuti kuiswa parutivi, kuti tenzi vashandise.Jesu anowanzozvitsaura pachavo kuti anamate mubhaibheri. Munamato unotitsaura, muKristu anonamata haasanganise nevatadzi, kunyangwe achivada uye anovanyengeterera asi iye asingabatanidzane navo mune izvo zviitiko zvakashata, nei? Nekuti iye akasanangurwa kuti anoshandiswa naBaba. Munamato unotitsvenesa kuitira kuti isu tipe mbiri pamberi pevamwe.

10 Mhando dzeMunamato

Zvino tichave tichitarisa mhando dzemunamato, kune mhando dzakasiyana dzemunamato yemhando dzakasiyana dzemamiriro ezvinhu.

1). Kureverera: Munamato wekureverera kana wekureverera munamato munyengetero watinonamatira mumwe munhu. Uyu munyengetero wekusazvipira. Kana isu tichireverera vamwe, tinokumbira kuna Mwari kuti apindire mukati umo munogara uye mhuri. Muviri wa Kristu unoshaya vanoreverera, vanhu vanozomira mubako vachinamatira vamwe. Avo vanozomira mushe uye vanonamatira kuchechi, nyika, vatadzi, vanorwara, vatungamiriri vedu, etc. Patinonamatira kugara kwevamwe, Mwari anotarisira kugara kwedu zvakanaka, Zvirevo 11:25. Pazasi pane mienzaniso yemunamato wekureverera:

Munamato wekureverera nerudzi (Seka).

A). Baba ndinokutendai nekuti ndinoziva munogara muchindipindura pandinodana muzita raJesu.
B). Baba ndinokutendai nekuda kwengoni dzenyu dzinokunda kutonga muhupenyu hwangu.
C). Vanodikanwa Ishe, ndinosimudzira nyika ino (zita iyo, ingave America, England kana Nigeria) mukutarisirwa kwako. Simuka udzivirire nyika ino pakurwiswa kwemagandanga muzita raJesu.
D). Nhai baba simuka mushungurudzire mano echirume akashata anotsigira kuuraya kwakadai kurudzi urwu muzita raJesu.
E). Baba, pfuurai vagari uye nevatorwa mune ino nyika negore renyu rekudzivirira muzita raJesu.
Ndatenda baba nekupindura minamato yangu muzita raJesu.

2). Kuteterera: Ichi ndicho munyengetero wega, pakati pako naMwari, kuteterera kwemunhu ndipo paunoenda kuna Mwari muminamato zvine chekuita nenyaya dzehupenyu hwako. Uyu ndiwo munamato unoitirwa kwazvo mumuviri waKristu. Kuti unamate munamato uyu zvinobudirira, unofanirwa kunamata nekutenda uchitenda kuti chikumbiro chako chekupindurwa chakapindurwa, Mako 11: 23-24. Pazasi pane samples dzekukumbira pachako.

Munamato wekukumbira (sampula).

A). Baba ndinokutendai neropafadzo yekuve muhuvepo hwenyu muzita raJesu
B). Baba, neropa remwanakomana wako Jesu, ndisuke ndakachena pazvivi zvese nemuzita raJesu
C). Baba ndinokumbira kuti mundipe huchenjeri uye nzwisiso yandinoda kuti ndiwedzere muzvidzidzo zvangu muzita raJesu
D). Vhura pfungwa dzangu Tenzi, kuti unzwisise zvese zvandinodzidziswa nevadzidzisi vangu muzita raJesu
E). Baba, ndipe simba nenyasha dzekuve mudzidzi anoshingairira muzita raJesu.
Baba ndinokutendai neminamato yakapindurwa muzita raJesu.

3). Hondo Minamato: Senge izita rinoratidza iri munamato wehondo. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti chombo chedu chehondo haisi zvombo zvepanyama, zvombo zveMweya zvinoratidzwa paatari yeminamato. Mhando iyi yeminamato inoshandiswa kushandiswa kupokana nemabasa edhiabhori muhupenyu hwako. Iwe unobatikana minamato yehondo kana iwe uri pasi pekumanikidzwa kwadhiabhori, paunenge uchitarisana matambudziko akasindimara, kana wako Vavengi vari kurwa zvakaoma kuti vakurire pasi. Minamato yehondo inowanzo namatirwa kwazvo uye nechisimba, izvi imhaka yekuti tiri kuendesa dhiyabhurosi kuti tizive kuti zvakaringana. Pazasi pane mienzaniso yeminamato yehondo.

Hondo Minamato (Sampula).

A). Baba simuka murwe nevose vanorwa neni muzita raJesu
B) Ini ndinosunungura vatumwa vaIshe kuti varwire vese vanondirongera zvakaipa kumashure kwangu muzita raJesu.
C). Nesimba raMwari riri mandiri, ini ndinokundisa simba rese raSatan rinorwisa kupfuurira mberi kwangu muzita raJesu
D). Nehombodo yechipfuva yekutenda kwangu, ndinozvidzivirira pamiseve yese ya sataniki yakanangana nehupenyu hwangu muzita raJesu
E). Baba, rambai muchindinunura kubva mumaoko evakaipa uye vasinga fungidziri muzita raJesu.
Ndatenda baba, nekurwa hondo dzangu nemuzita raJesu.

4). Munamato Werunyararo: Pauro akatiyambira kuti tinamatire Hurumende yedu. Tinofanira kunyengeterera rugare rwenyika yedu. Uyu munyengetero wenguva yakakodzera kune maKristu ese. Tinofanira kuramba tichinamatira rugare rwenyika yedu, nekuti tinogona kungobudirira munzvimbo ine rugare. Wona zvinotaurwa bhaibheri pamusoro peminamato yerunyararo:Mapisarema 122: 6–9: 6 Namatira rugare rweJerusarema: Vachafarira vanokuda. Rugare ngaruve mukati mamasvingo ako, Nokufarikana mukati medzimba dzako dzoushe. 7 Kana dziri hama dzangu neshamwari dzangu, ndichati zvino, Rugare ngaruve mukati mako. 8 Nekuda kweimba yaJehovha, Mwari wedu, Ndichakutsvakira zvakanaka.
Pazasi pane mienzaniso yemunamato werunyararo:

Munamato werunyararo

A). Baba, muzita raJesu, rugare rwenyu runopfuura nzwisiso yose ruve pamusoro porudzi urwu muzita raJesu.
B). Baba bvisai moyo wedombo kubva kuvakuru vedu uye muvape moyo wenyama, nokudaro vachivaita kuti vagadzire rugare pakati pedu murudzi urwu muzita raJesu.
C). Tinotuka mweya yechisimba kubva kurudzi urwu muzita raJesu.
Ndatenda baba nekutonga pasi rugare murudzi rwedu mune zita raJesu.

Munamato werunyararo haungogumiri kuhurumende chete, unogona kunamatirwa Mhuri nevamwezve.

5). Munamato Wokutenda: Uyu ndiwo munamato uzere nekutenda, kurumbidza kune izvo Mwari zvaakaita uye zvaachaita muhupenyu hwedu. Isu tinonamatira munamato uyu nekuda kwezvikonzero zviviri, chekutanga kutenda Mwari nezve izvo zvavakaita muhupenyu hwedu, chechipiri kutenda Mwari nezvaachaita muhupenyu hwedu. 1 VaTesaronika 5:18 inotiudza kuti tipe kuonga mumamiriro ese ezvinhu. Pazasi pane maenzaniso emunamato wekuonga:

Munamato Yekutenda (Sampula).

A) Baba, ndinokutendai nekuti ndimi ani mune Hupenyu hwangu.
B) Baba, ndinokutendai nekuda kwekunaka uye ngoni dzenyu muhupenyu hwangu
C) Baba, ndinokutendai nekugara muchiwanira ini nemhuri yangu muzita raJesu
D) Baba, ndinokutendai nekuti ini ndoziva yangu tommorow inofanira kunge yakakura kupinda nhasi muzita raJesu
E) Maita basa Jesu.

6). Kunamata muMweya: 1 Vakorinte 14:14 inotiudza nezvekunamata mumweya. Kunamata mumweya kana kunyengetera mukati mweya mutsvene kana kunamatira nendimi inzira yemunamato uko isu tinotendera iwo mweya unoera kuti unamate kubudikidza nesu, uchishandisa ruzha rwusina mutsindo kune wepfungwa dzemunhu. Patinonamata nendimi, mweya waMwari unenge uchinamata kuburikidza nemweya wedu uye uchibata nzvimbo dzehupenyu hwedu dzisingagone kubatwa nekunzwisisa kwedu. Kunamata mumweya hachisi chipo, isimbiso yemweya unoera. Kana tikanamata mumweya tinozvivaka pachedu mukutenda kwedu kutsvene, Judha 1:20. Pauro akatirayira kuti tinamate mumweya nguva dzose, VaEfeso 6:18. Kunyengetera mumweya ndiyo nzira inoshanda kwazvo yekunyengetera. Iyo ndiyo inokurumidza nzira yekuvaka hwako hupenyu hwemweya.

7). Kuporofita Kuzivisa: Urwu ndirwo rudzi rwekunamatira rwemunamato, apo iwe unozivisa zvaunoda kuwona muhupenyu hwako. Marako 11: 23-24 naMateo 17:20, inotiudza nezvekuzivisa izvo zvatinoda kuona. Patinoita minamato iyi, tinotaura takashinga zvatiri kuda kuona muhupenyu hwedu, uyezve tinoraira takashinga izvo zvatisingade kuwona kunze kwehupenyu hwedu. Mienzaniso yekuzivisa kwechiporofita iri pazasi:

Kuporofita Kuzivisa: (Muenzaniso).

A). Ini ndinoparidza uye ndinotema kuti ini ndichabudirira sembeu yaAbhurahama muzita raJesu
B). Ini ndinoparidza uye ndinotemura kuti hapana chombo chakagadzirirwa kundirwisa chinobudirira muzita raJesu
C). Ini ndinoparidza uye ndinotema kuti ndiri kushanda mukukunda muzita raJesu.
D). Ini ndinozivisa uye ndinotema kuti ndiri kushanda muhutano hweVamwari, hosha nezvirwere zviri kure neni muzita raJesu.
Ndatenda Jesu.

8). Munamato wekuporesa: Uyu munyengetero waunonamata pamusoro peanorwara. The munamato wekuporesa munamato wekutenda uyo unogara uchiporesa varwere. Marako 16: 18-20, Jesu akati avo vanotenda muzita rake vanoisa ruoko pamusoro pevanorwara uye vachapora. Pazasi pane samples dzemunamato wekupora.

Munamato wekuporesa

A). Ini ndinoraira chirwere ichi (taura zita) kuti ubude mumuviri uyu muzita raJesu
B). Iwe mweya wetsvina wekusasimba, buda mumuviri uyu zvino muzita raJesu
C). Ndinotaura ndichiporesa kuhupenyu hwako izvozvi muzita raJesu
D). Poreswa mumuviri wako, poreswa muropa rako, uponeswe mumapfupa ako muzita raJesu.
Ndokutendai Jesu.

9). Munamato weKushamwaridzana: Uku kungova nenguva yakanaka naMwari, mukuyanana. Kuyanana na Mwari kuri kungopedzera nguva muhupo hwake, uchinamata, uchiimba, uchimurumbidza uye zvakare unogona kumunamata mumweya uye mukunzwisisa kwako. Muenzaniso wakanaka ndewe iwe uri kutungamira boka rekunamatira kana iwe pachako uchinamata Mwari.

10). Munamato wekutenda: Iyi mhando yeminamato inogona kufambisa makomo. Jesu akati kana uchigona kutenda kuti zvinhu zvese zvinobvira, Mako 9:23. Mumunamato uyu, iwe unoshandisa kutenda kwako mushoko raIshe. Muenzaniso wakanaka weuyu munyengetero waEria, Jakobho 5:17. Kana uchinamata munamato uyu, ziva kuti hapana chichaitika newe.

mhedziso:

Ndinotenda kuti parizvino taona simba remunamato muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Sevatendi, isu tinofanirwa kurarama hupenyu hwekunamatira, tinofanira kutevedzera Mwari, hatifanire kutora danho rakakura muhupenyu hwedu pasina kubvunza Ishe muminamato. Ini ndinonamata kuti nyasha dzekunamata nguva dzese dzirambe dzakagara pauri muzita raJesu.

Advertisements

2 COMMENTS

  1. Ndinokutendai nekuda kwemabasa ako akanaka emapatani eminamato.
    Neraki, zvakanakira kutevera senge kuita imwe nyeredzi yepamusoro mumunamato.
    Ndatenda.
    Mufundisi Mike

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano