40 Mharidzo dzeMunamato Kudzima Denda Dzakaipa

7
14457

Jobho 5:12:
12 Anokanganisa mano avanyepedzeri, Maoko avo arege kuita basa ravo.

Dreams inzira dzinoshanda dzekuti Mwari aonekwe kuvana vake. Kunyangwe isu tichiwanzove nemaroto asina musoro uye asina chinangwa, Mwari achiri kuzviratidza kwatiri uye anototaura nesu kuburikidza nezviroto. Kune avo vedu vanoterera kunzwi reMweya, zviroto ndeimwe yenzira idzo Mwari dzinotaura kwatiri. Kwese kuburikidza nemagwaro, tinoona Mwari vachitaura nevana Vake kuburikidza nezviroto nezviratidzo (Fomu Rakanakisa Rezviroto). Muna Danieri 1:17, takaona kuti Danieri ainzwisisa zviroto nezviratidzo, Genesis 20: 3, Mwari akazviratidza kuna Mambo Abhimereki kuburikidza nehope, Genesis 40: 8, Joseph musungwa akadudzira hope dzevasungwa vaviri, munaMateo 2:13, mutumwa waIshe akazviratidza kuna Josefa muchiroto, Dheuteronomio 13: 1-3, tinoona madhimoni akarota kubva kuvaporofita venhema. Zvese izvi zviitiko zvinosimbisa chokwadi chekuti zviroto svikiro rinoshanda rekutaurirana kwoumwari. Nhasi uno tichave tichiita makumi mana eminamato yekumisa hope dzakaipa.

Nei izvi minamato yemunamato?, Dhiabhori murevi wenhema, iye anokanganisa zvese zvakanaka. Sekutaura kunoita Mwari kuburikidza nehope, dhiabhori zvakare anonyengedza kuburikidza nekurota. Seizvo Mwari anokomborera kuburikidza nezviroto, Dhiyabhorosi anorwisa kuburikidza nehope. Dhiyabhorosi anotora mukana wekurotawo kuti anyengere zvinozoitika kuvanhu. Vanhu vazhinji nhasi vari mubhandeji nekuti Jehovha aive nekusangana kwakashata muchiroto. Vamwe vakapihwa muchetura pamweya kuburikidza nekudya muhope, vamwe vakaitwa vasina mbereko kuburikidza nekuita zvepabonde muchiroto, vamwe vakatofa nekuti ivo kwavakatanga kuuraya muhope. Nhasi tichave kuparadza mabasa eadhiabhori muhupenyu hwako apo patinoita iyi minamato mikana yekudzima hope dzakaipa. Usatya dhiabhori, hope dzese dzakashata dzinogona kudzimwa, dzinogona kudzoserwa nekudzoserwa kumutumira. Zvese zvaunoda kuita kuita munamato kwete kutenda. Sezvo iwe uchinamata izvi minamato yemunamato pakutenda nhasi. Ndiri kuona kusangana kwakaipa kwese kwamakarota kwakaipa muhupenyu hwako kuparadzwa muzita raJesu.

MINYENGETERO MARI

1. Ndinoramba nemoto kutyisidzira kwerufu muzviroto zvangu, muzita raJesu.

2. Zvese zviroto zvakaipa, izvo vamwe vanhu vakava nezvangu, ndinozvidzikisira pasipidhi yenyika, muzita raJesu.

3. Wese mufananidzo wa satan muhope dzangu, ndinokutuka, woma izvozvi, muzita raJesu.

4. Kurota kwese kwekudzikiswa, kufa, muzita raJesu.

5. museve wese werufu muhope dzangu, buda izvozvi udzokere kune watumira iwe, muzita raJesu.

6. Zvese zviroto zvehurombo, zvinotsigirwa neuipi hwekumba pamusoro pehupenyu hwangu, nyangarika, muzita raJesu.

7. Ini ndinokasira kurota kwehurombo hwese pasi, muzita raJesu.

8. Ndinobvisa kumanikidza kurota kwese kwasatani, muzita raJesu.

9. Iwe masimba eusiku, uchisvibisa hope dzangu dzehusiku, urema mitezo, muzita raJesu.

10. Yese inorwisa-budiriro hope, tofa, muzita rine simba raJesu.

11. Mazano ese aSatani ekudzvinyirirwa kwandiri muzviroto nezviratidzo zvangu, ngazvishayikwe, muzita raJesu

12. Ndinoomesa mweya inounza hope dzakaipa kwandiri, muzita raJesu.

13. Ndinodzima uye ndinobvisa zvese zvakaipa zviroto, muzita raJesu.

14. Ishe, regai ropa raJesu ridzime hope dzese dzakaipa muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

15. Zviroto zvangu, mufaro wangu uye nekubudirira kwandakaitwa kwakavigwa munyika yerima zvinouya zvipenyu uye zvinondiwana, muzita raJesu.

16. Yese nyoka muzviroto zvangu, dzokera kumutumiri, muzita raJesu.

17. Simba rese, kudyara kutambudzika muhupenyu hwangu muhope, kuvigwa uri mupenyu, muzita raJesu.

18. Chero zano rakaipa, rakarongwa muhupenyu hwangu kubva pakurota kwangu, ngavanyunguduke iye zvino, muzita raJesu.

19. O Ishe, ndinunurei kubva pakurota kweuroyi.

20. Zviroto zvaSatani, dzokera kune vako vatumira, muzita raJesu.

21. Ini ndinoramba kudzvinyirira; Ini ndinoti sununguko, muzita raJesu.

22. Ini ndinoramba kushaya simba; Ndinozvida hutano hweVamwari, muzita raJesu.

23. Ndinoramba kutukwa; Ini ndinoti maropafadzo aMwari, nemuzita raJesu.

24. Ini ndinoramba urombo; Ini ndinoti hupfumi, muzita raJesu.

25. Ini ndinoramba zvakaipa zvakaipa; Ini ndinoti rugare rwaMwari, muzita raJesu.

26. Ini ndinoramba njodzi; Ini ndinoti kunaka, muzita raJesu.

27. Ndinoramba hope dzaSatani; Ini ndinoti zaruriro dzamwari, muzita raJesu.

28. Ini ndinoramba kutadza; Ini ndinoti tarisiro dzakanaka, muzita raJesu.

29. Ini ndinoramba kushushikana; Ini ndinoda kuzvikwidziridza kwakawanda, muzita raJesu.

30. Iwe masimba eusiku, uchisvibisa hope dzangu dzehusiku, urema mitezo, muzita raJesu

30. Ndinotyora chibvumirano chose chinosimbisa muvengi wangu, muzita raJesu.

31. Ini ndinotema chirairo kuti vavengi vangu vava mabwe ekukwira kumusoro kwangu, muzita raJesu.

32. Makomo akashata, buda mumamiriro angu ezvinhu, muzita raJesu.

33. Kuchema kwangu, tsamwisa ngirozi, muzita raJesu.

34. O Ishe, itai zvese musimba renyu kuunza kukunda kwangu.

35. Chero hari, inodaidza zita rangu kuparadzwa, paradzira, muzita raJesu.

36. Chero hwaro hwakavanzika hwekutadzisa kukura kwangu, kufa, muzita raJesu.

37. Tsime rega rega rehurombo, pwanya, muzita raJesu.

38. O Ishe simudzira Mweya Mutsvene mumweya wangu, muzita raJesu.

39. Hondo yega yega inopesana neuchapupu, inofa, muzita raJesu.

40. Simba rese, rinoda kuti ndinamate zvisina maturo, tife, muzita raJesu.

Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu.

Advertisements

7 COMMENTS

  1. Murume wangu akarasikirwa nebasa kubva 2014, kusvika parizvino haasati awana imwe ipapo ishe pls komborerai murume wangu nebasa rakanaka uye mutibudise munyadzi muzita raJesu amen….

  2. Bonjour me me nomme Rose Djiba je suis Sénégalais depuis tout petit j'ai des rêves ”par exemple je rêve entrain de couché où d'imaginer qu'on fait des truque. n'était pas bon.meme après mon baptême ça pas changé.c'est après que j'ai écouté le témoignage du pasteur Aston a propos des rêves, que j'ai su que se n'était pas bon pour Dieu.et je Voudrais que vous priers pour moi car quand je pêché et que je demande pardon à Dieu, je lefafa encore. je crois que plus de 20 fois et je veux que cette esprit kind de moi.je su fat fatée, je veux servire Dieu pour le restant de ma vie

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano