30 Pekutanga Minamato Yekunamatira Mato ehondo Yemweya.

0
14498

Mapisarema 5: 2-3:
Teererai inzwi rekuchema kwangu, imwi Mambo wangu, naMwari wangu, nekuti ndinonyengetera kwamuri. 2 Inzwai inzwi rangu mangwanani, Ishe; Mangwanani ndichakuzivisai munyengetero wangu, mukatarira kumusoro.

Hondo yemweya vanochirwa mangwanani-ngwanani emaawa. Chatinowanzodaidza pakati pehusiku minamato, vanowanzovamba minamato yemangwanani. Zviitiko zvinotevera zvebhaibheri zvakaitika pakati peusiku / maawa ekutanga ezuva. Isreal akanunurwa kubva kuIjipita mangwanani-ngwanani ezuva, Ekisodho 12: 31-51, mambo ari Asiria akakundwa pakati peusiku, 2 Madzimambo 19: 35, Peter akanunurwa kubva mumaketeni mutorongo husiku Mabasa 12: 5 -17, paul naSirasi vakasunurwa pakati pehusiku, Mabasa 16: 25–34. Iwe unoona, kuburitsa uku kwese kwakaitika mumaawa ekutanga ezuva, kana iwe uchida kuona ruoko rwaMwari muhupenyu hwako, unofanirwa kuita munamato yekumangwanani kwehondo yemweya. Unofanira kusimuka pakati pehusiku uye kurwa muhondo yezvomweya, unofanirwa kurwisa humambo hwerima muminamato apo unotora sununguko yako nechisimba.

Semutendi, nguva yakanakisa yekudana pazita raMwari wako kununurwa pakati peusiku kana mangwanani. Munyori wepisarema akanzwisisa kukosha kwekutsvaga Mwari pakutanga, Mapisarema 63: 1-2. Kana isu tikasimuka mangwanani-ngwanani ezuva, kurwa muhondo yemweya, kudenga kunonzwa, uye nemhinduro, izvi imhaka yekuti mazuva ese akafanana nesiraidhi isina chinhu, yakamirira isu kuti tizadze nezviziviso zvedu, kana iwe uchitanga kuzivisa zvaunoda kuti uone mune rimwe zuva, kudenga kunotanga kucherechedzwa uye kuona kuti kunoitika muhupenyu hwako .Munamato wangu kwauri ndewekuti iwe unogashira nyasha dzekutora mukana wemangwanani ano munamato manongedzo ehondo yemweya. Namata uyu munamato uchinongedza pakati pehusiku uye kutarisira kutarisira masimba erima muhupenyu hwako kuparadzwa zvachose muzita raJesu.

MINYENGETERO MARI

1. Ini ndinotora simba pamusoro pezuva rino, muzita raJesu.

2. Ini ndinokwevera pane zvekudenga nhasi, muzita raJesu.

3. Ndinoreurura kuti izuva rakaitwa naShe; Ndichafara nokufara mazviri, muzita raJesu.

4. Ndinoraira kuti zvese zvinhu zvezuva rino zvibatane neni, muzita raJesu.

5. Ndinoraira kuti aya masimba ekuramba arambe kubatana nevavengi vangu nhasi, muzita raJesu.

6. Ndinotaura kwauri zuva, mwedzi nenyeredzi: hausi kuzondirova ini nemhuri yangu nhasi, muzita raJesu.

7. Ndinoburitsa simba rega-rega, ndichironga kuti ndirwisane neupenyu hwangu nhasi, muzita raJesu.

8. Ini ndinobvarura chero simba ririkuridza incantations kubata nhasi, muzita raJesu.

9. Ini ndinopa kudzidzisa kwakadaro uye neminamato yasatani pamusoro pangu nemhuri yangu isinganetsi uye isina, nezita raJesu.

10. Ini ndinotora zuva iri mumaoko avo, muzita raJesu.

11. Mweya wenyasha, kuraira, simba uye simba, huya pandiri, muzita raJesu.

12. Ini ndichakunda nhasi uye hapana chinondisvibisa, muzita raJesu.

13. Ndichatora magedhi evavengi vangu, muzita raJesu.

14.Ishe vandizodza nemafuta emufaro pamusoro pevamwe, muzita raJesu.

15. Moto muvengi haungandipise, muzita raJesu.

Nzeve dzangu dzinonzwa nhau dzakanaka; Ini handisi kuzonzwa izwi remuvengi, muzita raJesu.

17. Ramangwana rangu rakachengetedzwa muna Kristu, muzita raJesu.

18. Mwari vakandisika kuti ndiite mamwe mabasa chaiwo. Akaisa mumaoko angu mamwe mabasa aAkanga asina kuudza mumwe munhu. Haana kundisika pasina. Ndichaita zvakanaka. Ndichaita basa rake. Ndichava mubati werunyararo. Ndichavimba naye mune chero zvandinoita uye pese pandiri. Ini handife ndakaraswa kana kuderedzwa, muzita raJesu.

19. Hakuzove nehurombo hwemuviri, mweya nemweya muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

20. Kuzodzwa kwaMwari pahupenyu hwangu kunondipa kufarirwa pamberi paMwari nevanhu, mazuva ose ehupenyu hwangu, muzita raJesu.

21. Handingashande pasina, muzita raJesu.

22. Ndichafamba mukukunda uye nerusununguko rwemweya misi yose, muzita raJesu.

23. Ndinogashira muromo nehungwaru, idzo vavengi vangu vasingakwanise kuramba, muzita raJesu.

24. Kurwa kwese mudenga, kuhwinirwa mukuda kwengirozi dzinotumira maropafadzo angu nhasi, muzita raJesu.

25. Baba vangu, zvese zvamusina kudyara kudenga, ngazvidzurwe, muzita raJesu.

26. O Ishe, vakaipa ngavazununguswe kubva kudenga rangu, muzita raJesu.

27. Iwe zuva, zvauri kubuda nhasi, bvisa zvakaipa zvese zvakatarisana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.

28. Ini ndinoronga makomborero muzuva rehupenyu hwangu, muzita raJesu.

29. Iwe zuva, ndasimuka pamberi pako, dzima hurongwa hwese hwakaipa, hwakafungirwa mukati mako pakurarama hupenyu hwangu nemasimba akashata, muzita raJesu.

30. Iwe nhasi, hausi kuzoparadza kubudirira kwangu, muzita raJesu.

Ndatenda Jesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano