30 Hondo dzeMweya minamato Yekuti Yakarasika Mbiri

0
5389

Hagai 2: 9:
9 Kubwinya kweimba ino yokupedzisira kuchava kukuru kupfuura kweyokutanga, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo, uye munzvimbo ino ndichapa rugare, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo.

Mwari vane zvirongwa zvikuru zvevana Vavo, Akagadzirira ramangwana rine mbiri kune mumwe nemumwe wedu, kunyangwe isu tisati tafambwa mudumbu raamai vedu. Asi dambudziko nevaKristu vazhinji nhasi nderekuti dhiabhori akavhiringidza uye kukanganisa matunhu evazhinji uye akatendeudzira nzvimbo dzinotarisirwa kuve neruvara mukati memafumbi ehupenyu. Nhasi tichave kuita yemweya minamato minamato yekurasikirwa mbiri, Iyi minamato inamato yekusimbisa kumuka kwevakafa. Kana imwe tsika ichiparara, kukudzwa kwayo kunova kunyadziswa. Tariro dzakanaka dzinotsemurwa uye nyeredzi dzinoyevedza dzakavanzika murima.

Mwari vakatidana sevatendi kuti vatonge muhupenyu, saka hatifanire kupa nzvimbo kuna dhiabhori. Hatifanire kubvumira umambo hwerima tikunde muhondo dzehupenyu. Minamato yehondo yemweya inzira inoshanda kwazvo yekutora hondo dzeMweya kumusasa wemuvengi. Iwe unofanirwa kusimuka uye kurwisa zvese zviri kurwisa yako yakajeka destiny. Usangogara ipapo uchitarisa hupenyu hwako hwadzika pasi dhodhi, simuka upenye !!! Sezvo iwe uchinamata iyi yemweya minamato minamato yekurasikirwa mbiri, ini ndiri kukuona uchitevera dhiabhori, uchimubata nekuwana zvese zvaakatora kubva kwauri muzita raJesu. Ini handina basa nezveizvo iwe zvawakarasa, paunopinda mune ino minamato yehondo yemweya Ndinoona kudzoreredzwa kwakazara muzita raJesu. Ishe vanoisa kunyemwerera pachiso chako nhasi muzita raJesu. Simuka unamate uone kubwinya kwako kuchidzoreka muzita raJesu.

MINYENGETI

1. Iwe Mambo wokubwinya, simuka, ndishanyire, utendeuke kutendeuka kwangu, muzita raJesu.

2. Handizozvidemba, ndichava mukuru, muzita raJesu.

3. Hugaro hwese hwekunyadzisa uye kuderedzwa, hwakagadzirirwa kwandiri, kurohwa, kupazwa nekumedzwa nesimba raMwari.

4. O Ishe, simuka uye mundisimbise munyasha dzenyu.

5. Mwari wekudzoreredza, dzosa mbiri yangu, muzita raJesu.

6. Sezvo rima rinopepuka pamberi pechiedza, O Ishe, regai matambudziko angu ose apere pamberi pangu, muzita raJesu.

7. Iwe simba raMwari, paradza matambudziko ese muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

8. O Mwari, simuka murwaye kushomeka kwega kwehupenyu hwangu, muzita raJesu.

9. Simba rerusununguko uye ruremekedzo, zviratidze muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

10. Chero chitsauko chekusuwa uye kweuranda muhupenyu hwangu, ngavharwe nekusingaperi, muzita raJesu.

11. Iwe simba raMwari, ndiburitse kubva pamhanza yekunyadzisa nemoto, muzita raJesu.

12. Chero chipinganidzo muhupenyu hwangu, ipa nzira kune zvishamiso, muzita raJesu.

13.Kushushikana kwega kwehupenyu hwangu, ita bhiriji kune zvishamiso zvangu, muzita raJesu.

14. Muvengi wese, unotsvagisa hurongwa hunoparadza mukupfuurira mberi kwangu muhupenyu, nyadziswa, muzita raJesu.

15. Yese yekutenderwa mvumo yekuti ndigare mumupata wekukundwa, ngadzidziswe, muzita raJesu.

16 Ini ndinotema chirevo, kuti hupenyu hwakaipa, haangavi mugove wangu. Hupenyu huri nani huchave uchapupu hwangu, muzita raJesu.

17. Ugaro hwese hweutsinye, hwakagadzirirwa kurwisa ini, dongo, muzita raJesu.

18. Baba vangu, miedzo yangu yese ngaive gwayana reruzivo rwangu, muzita raJesu.

19. Hasha dzaMwari, nyora zvinyorwa zvevadzvinyiriri vangu vese, muzita raJesu.

20. Mwari Wemasimbaose, itai kuvapo kwako kutanga nyaya ine mbiri muhupenyu hwangu.

21. Wese mwari asingazivikanwe, anorwisa destiny yangu, paradzira uye ufe, muzita raJesu.

22. Nyanga yega yega ya satani, inorwa nekurwira kwangu, pararira, muzita raJesu.

23. Atari yega yega, uchitaura zvakaoma mukati mehupenyu hwangu, unofa, muzita raJesu.

24. Hondo yese yakagarwa muhupenyu hwangu, kufa, muzita raJesu.

25. Zvikomborero zvangu zvese zvakavigwa nehama dzakafa, huya uri mupenyu izvozvi undiwane, muzita raJesu.

26. Zvikomborero zvangu zvese zviripo zvisiri munyika ino, simuka zvino unditsvage, muzita raJesu.

27. Nhare imwe neimwe yeimba yababa vangu, ngaavhunduke, muzita raJesu.

28. Baba, regai zvese zvandinoda zviwane nyasha pamberi pevandinoyamura vabatsiri muzita raJesu.

29. Aiwa, Ishe, nditenderei netsitsi, netsitsi uye netsitsi. . .zviri pamusoro penyaya iyi. (Isa zita).

30. Zvese zvipingaidzo zveDhimoni; izvo zvakasimbiswa mumoyo. . .zvinhu izvi ngazviparadzwe, muzita raJesu. (Isa zita).

Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano